1. Bütün hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah`a mahsustur. Buna rağmen tevhid hakikatini inkar edenler, başkalarını Rablerine denk tutarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O (Allah) ki sizi bir çamurdan yarattı, sonra (da size) bir ecel takdîr etti. Bir de O`nun katında belirli bir ecel (kıyâmet vakti) vardır; sonra siz (hâlâ) şübhe ediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hâlbuki O, göklerde ve yerde (ibâdete lâyık, tek olan) Allah`dır. Gizlinizi ve açığınızı bilir; (hayır ve şerden) ne kazanacağınızı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Böyle iken, onlara (o müşriklere) Rablerinin âyetlerinden hiçbir âyet gelmiyor ki ondan yüz çevirmiş kimseler olmasınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte (onlar,) kendilerine geldiğinde, o hak olan (Kur`ân`)ı gerçekten yalanladılar. Fakat (o) kendisi ile alay etmekte oldukları şeyin haberleri, ileride onlara gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettik; onlara yeryüzünde size vermediğimiz (imkânlar)ı vermiş ve üzerlerine semâyı bol bol (yağmur olarak)göndermiştik. Nehirleri de altlarından akar hâle getirmiştik; buna rağmen günahları sebebiyle onları helâk ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hem eğer sana kâğıtta (yazılı) bir kitab indirseydik de ona elleriyle dokunsalardı, elbette o inkâr edenler (yine): `Bu, apaçık sihirden başka bir şey değildir!` der(ler)di. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bir de: `Ona (peygamberliğini tasdîk eden, bizim de göreceğimiz) bir melek indirilmeli değil miydi?` dediler. Hâlbuki (istedikleri gibi) bir melek indirseydik, (helâkleri için) elbette iş bitirilmiş olur, sonra onlara (bir an bile) mühlet verilmezdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve onu (o peygamberi) bir melek kılsaydık, elbette onu (yine) bir adam (sûretinde)kılardık, doğrusu onları, karıştırmakta oldukları şeyde yine şübheye düşürürdük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Habîbim, yâ Muhammed!) And olsun ki, senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti; fakat onlarla maskaralık edenleri, o alay etmekte oldukları şey (azab)kuşatıvermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: `Yeryüzünde dolaşın, sonra (da peygamberleri) yalanlayanların âkıbetinasıl olmuş, bakın!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Ve yine) de ki: `Göklerde ve yerde bulunanlar kimindir?` (Yine sen cevab ver de:)`Allah`ındır!` de! (O,) rahmet (etmey)i kendi üzerine yazmıştır. Sizi, (geleceği) hakkında hiç şübhe olmayan kıyâmet gününe mutlaka toplayacaktır. Kendilerini hüsrâna uğratan o kimseler yok mu, işte onlar îmân etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gece ve gündüzün içinde barınan şeyler de O`nundur. O ise, Semî` (herbirinin sesini hakkıyla işiten)dir, Alîm (hâllerini hakkıyla bilen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. De ki: `Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah`dan başkasını mı dost edineceğim? Hâlbuki O, yediriyor fakat yedirilmiyor.` De ki: `Doğrusu ben, (size getirdiğim şeriata)teslîm olanların ilki olmakla emrolundum! Ve `Sakın müşriklerden olma!` (diye de bana emredildi.)` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: "Eğer Rabbime karşı gelirsem, elbet korkunç bir günün azabından korkarım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kim ki, kendisinden o gün (azab) def` edilir, artık gerçekten (Allah) ona rahmet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O hâlde eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık onu, O`ndan (Allah`dan)başka giderecek olan yoktur. Fakat sana bir hayır dokundurursa, işte O, herşeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O, kullarının üzerinde mutlak galibdir. Ve O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. De ki: `(Peygamberliğime) şâhidlik cihetiyle hangi şey daha büyüktür?` De ki: `Allah, benimle sizin aranızda (en büyük) şâhid(im)dir! Ve bu Kur`ân bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı kimseleri (Allah`ın azâbına karşı) korkutmam için vahyolundu. Şübhesiz Allah ile berâber başka ilâhlar olduğuna gerçekten siz mi açıkça şâhidlik ediyorsunuz?` De ki: `(Ben buna aslâ) şâhidlik etmem!` (Ve yine) de ki: `O, ancak tek bir İlâhdır; ve muhakkak ki ben, sizin (Allah`a) ortak koşmakta olduklarınızdan uzağım!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu (kitablarında alâmetlerini gördükleri o âhir zaman peygamberini) kendi oğullarını tanımakta oldukları gibi tanırlar. Kendilerini hüsrâna uğratan o kimseler yok mu, işte onlar îmân etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Buna rağmen Allah`a karşı yalan uydurandan veya âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Şu şübhesiz ki, zâlimler kurtuluşa ermezler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Artık o gün onları hep berâber bir araya getireceğiz, sonra o şirk koşanlara: `(Hani, ilâh) zannetmekte olduğunuz ortaklarınız nerede?` diyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra, `Rabbimiz! Vallâhi, biz müşrik kimseler değildik!` demelerinden başka (o gün bir) fitnelikleri (cevabları) olmayacak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bak, nasıl kendilerine karşı yalan söylediler ve uydurmakta oldukları şeyler kendilerinden kaybolup gitti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hem içlerinden seni (Kur`ân okurken samîmiyetsiz olarak) dinleyenler vardır. Fakat (kendileri anlamak istemediklerinden, bir cezâ olarak biz de) onu anlarlar diye kalblerinin üzerine perdeler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Onlar (zâten inanmıyorlardı, artık bu hâlleriyle) bütün mu`cizeleri de görseler, (yine) ona inanmazlar! Hattâ sana geldikleri zaman o inkâr edenler, seninle mücâdeleye kalkışarak: `Bu (Kur`ân), evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir!` derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar hem (insanları) ondan (Kur`ân`dan) men` ederler, hem de (kendileri) ondan uzaklaşırlar. Böylece ancak kendilerini helâk ederler, fakat farkına varmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Habîbim, yâ Muhammed!) Ateşe karşı durdurulduklarında ise, artık: `Keşke biz(dünyaya) döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve mü`minlerden olsak!` dedikleri zaman (onları) bir görsen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hayır, (kalblerinde küfür ve nifak gibi) daha önce gizlemekte oldukları şeyler(in netîcesi) kendilerine göründü (diye böyle söylüyorlar). Hâlbuki (dünyaya) döndürülselerdi, kendisinden yasaklandıkları şeylere mutlaka döneceklerdi; çünki şübhesiz onlar, gerçekten yalancıdırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve (bütün gördüklerine rağmen onları geri gönderseydik): `Bu (hayat), ancak dünya hayâtımızdır; biz (öldükten sonra) diriltilecek kimseler de değiliz!` diyeceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Nihâyet Rablerinin huzûrunda durduruldukları zaman (onları) bir görsen! (Rableri onlara:) `Bu (dirilmeniz) gerçek değil mi?` buyuracak. (Onlar:) `Rabbimize yemîn olsun ki, evet!` diyecekler. (Rableri de:) `Öyle ise, inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azâbı!` buyuracak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Allah`ın huzûruna çıkmayı yalanlayanlar, gerçekten hüsrâna uğramışlardır. Nihâyet kıyâmet onlara ansızın geldiği zaman, onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek: `Orada (dünyada) ihmâl ettiğimiz şeylerden dolayı bize yazıklar olsun!` diyeceklerdir. Dikkat edin, yüklenmekte oldukları şeyler ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte dünya hayâtı bir oyun ve bir eğlenceden başka birşey değildir! Ve elbette âhiret yurdu, (günahlardan) sakınmakta olanlar için daha hayırlıdır. Hiç akıl erdirmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Habîbim, yâ Muhammed!) Şübhesiz şunu elbette biliyoruz ki, onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor; hâlbuki aslında onlar seni yalanlamıyorlar (senin yalan söylemediğini bilirler); fakat o zâlimler Allah`ın âyetlerini bilerek inkâr ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. And olsun ki, senden önce nice peygamberler de yalanlanmıştı; fakat yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabrettiler; nihâyet onlara yardımımız geldi. Çünki Allah`ın kelimelerini (yardım va`dini) değiştirebilecek kimse yoktur. And olsun ki, o peygamberlerin haber(ler)inden bir kısmı sana da geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Buna rağmen eğer onların (İslâm`dan) yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, o hâlde yerde bir tünel veya gökte bir merdiven arayıp da onlara bir mu`cize getirmeye güç yetirebilirsen (haydi getir)! (Onların îmân etmeleri sana âid değildir.) Hâlbuki Allah dileseydi, elbette onları hidâyet üzere bir araya getirirdi; öyle ise sakın câhillerden olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ancak (samîmiyetle) dinleyenler (senin da`vetine) icâbet eder. Ölülere (o kâfirlere)gelince, onları Allah diriltir, sonra (hepsi) ancak O`nun huzûruna döndürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bir de (o müşrikler): `Ona Rabbinden (bizim istediğimiz) bir mu`cize indirilmeli değil miydi?` dediler. De ki: `Şübhesiz Allah, bir mu`cize indirmeye kadirdir; fakat onların çoğu bilmezler.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş da yoktur ki, sizin gibi birer ümmet (yaratılışları ve ihtiyaçları ile aynı birer nevi`) olmasınlar! (Biz)kitabda (Levh-i Mahfûz`da) hiçbir şeyi eksik bırakmadık; sonra (hepsi) ancak Rablerinin huzûrunda toplanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hem âyetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse, onu (küfründeki inadı sebebiyle) dalâlete atar. Kimi de dilerse, onu(hikmetine binâen kendi lütfundan) dosdoğru bir yol üzere kılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. De ki: `Söyleyin bakalım! Eğer size Allah`ın azâbı gelse veya size kıyâmet gelse, Allah`dan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz (onlara yalvarın bakalım)!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bil`akis (dara düştüğünüz her zaman olduğu gibi) yalnız O`na (Allah`a)yalvarırsınız; artık (O da) dilerse (kaldırılması üzere) kendisi için yalvarmakta olduğunuz(belây)ı kaldırır ve (Allah`a) ortak koşmakta olduğunuz şeyleri (o vakit) unutursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. And olsun ki, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) gönderdik (fakat onlar yalanladılar); bunun üzerine onları sıkıntılar ve zorluklar ile yakaladık. Tâ ki (îmân etsinler ve) yalvarsınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiç olmazsa onlara azâbımız geldiği zaman (îmân edip) yalvarsalardı! Fakatkalbleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını süsledi (câzib gösterdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Buna rağmen kendisiyle nasîhat edildikleri şeyleri unutunca, üzerlerine herşeyin(bütün ni`metlerin) kapılarını açtık (ve kendilerini bollukla imtihân ettik). Nihâyet kendilerine verilenler yüzünden (tam) ferahlandıkları zaman, onları ansızın yakaladık; bir anda hepsi ümidsizliğe düşen kimseler oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Böylece, zulmeden kavmin kökü kesildi. Hamd ise, âlemlerin Rabbi olan Allah`a mahsustur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. De ki: `Söyleyin bakalım! Eğer Allah, kulağınızı ve gözlerinizi alırsa ve kalblerinizi mühürlerse, Allah`dan başka onu size getirecek ilâh kimdir?` Bak, âyetleri nasıl açıklıyoruz; sonra onlar (nasıl da) yüz çeviriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. De ki: `Söyleyin bakalım! Eğer size Allah`ın azâbı ansızın veya açıkça gelirse, zâlimler topluluğundan başkası mı helâk edilir?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Hâlbuki (biz,) peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve (aynı zamanda) korkutucular olarak göndeririz. O hâlde kim îmân edip (hâlini) ıslâh ederse, artık onlara bir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, isyân etmekte olduklarından dolayı onlara azab dokunacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. De ki: `Size, `Allah`ın hazîneleri benim yanımdadır!` demiyorum; gaybı da bilmem; size, `Şübhesiz ben bir meleğim` de demiyorum! (Ben) ancak bana vahyolunana tâbi` olurum.` De ki: `Kör ile gören (kâfir ile mü`min) bir olur mu?` Hiç düşünmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve Rablerinin huzûrunda toplanacaklarından korkanları, onunla (Kur`ân ile)korkut; onlar için O`ndan (O Rablerinden) başka ne bir dost, ne de bir şefâatçi vardır; tâ ki(günahlardan) sakınsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ve O`nun rızâsını isteyerek sabah akşam Rablerine duâ edenleri kovma! Onların(fakir mü`minleri senin yanında görmek istemeyen o müşriklerin) hesâbından sana bir şey yok, senin hesâbından da onlara bir şey yok ki onları (o mü`minleri) kovup da zâlimlerden olasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Böylece onların bazılarını bazılarıyla (ileri gelenlerini zayıflarıyla) imtihân ettik ki(o müşrikler, îmân eden zayıflar hakkında): `Allah`ın, aramızdan kendilerine lütufta bulunduğu (hidâyete erdirdiği) kimseler bunlar mı?` desinler! Allah, şükredenleri en iyi bilen değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O hâlde âyetlerimize îmân edenler sana geldikleri zaman artık de ki: `Selâm size! Rabbiniz, (size) rahmet (etmey)i kendi üzerine yazmıştır. Şübhesiz o (rahmet) ki, içinizden kim câhillikle bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip (hâlini) ıslâh ederse, artık şübhesiz ki O, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Hak ortaya çıksın) ve günahkârların yolu belli olsun diye, işte âyetleri böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. De ki: `Şübhesiz ben, Allah`dan başka tapmakta olduklarınıza ibâdet etmekten yasaklandım!` De ki: `(Nefsî) arzularınıza uymam! (Size uysam,) o takdirde, gerçekten dalâlete düşmüş ve ben hidâyete erenlerden olmamış olurum.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. De ki: `Şübhesiz ben, Rabbimden (gelen) apaçık bir delil üzereyim; hâlbuki (siz)onu yalanladınız. Kendisini acele istemekte olduğunuz şey (o azab) yanımda değildir.Hüküm ancak Allah`ındır. (O,) hakkı anlatır ve O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. De ki: “Acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah, zâlimleri hakkıyla bilir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ve gaybın anahtarları O`nun katındadır; onları ancak O bilir. Hem karada ve denizde ne varsa bilir. Hiçbir yaprak da düşmez ki onu bilmesin; hem ne yerin karanlıklarında bir dâne, ne yaş ne de kuru (hiçbir şey) yoktur ki, apaçık bir Kitab`da(Kur`ân`da) bulunmasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Geceleyin sizi (bir nevi` ölüm olan uyku ile) öldüren ve gündüzün ne kazandığınızı bilen, sonra belirli bir ecelin tamamlanması için onda (o gündüz vakti) sizi dirilten (uyandıran) da O`dur. Sonra dönüşünüz ancak O`nadır; sonra (da O, dünyada)yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Hem O, kullarının üstünde mutlak galibdir ve üzerinize (amellerinizi) muhâfaza edici (Kirâmen Kâtibîn denilen yazıcı) melekler gönderir. Nihâyet birinize ölüm geldiği zaman, elçilerimiz (olan melekler) onun canını alırlar; ve onlar (vazîfelerini aslâ) ihmâl etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sonra (hepsi,) hak Mevlâları olan Allah`a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm yalnız O`nundur ve O, hesab görenlerin en sür`atlisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. De ki: `Karanın ve denizin karanlıklarından (tehlikelerinden) sizi kim kurtarır?`(O zaman, sıkıntıdan kıvranarak) açıkça ve gizlice O`na duâ edersiniz: `Yemîn olsun ki, eğer (Allah) bizi bundan kurtarırsa, mutlaka (kendimizi düzelterek) şükredenlerden olacağız`(dersiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. De ki: `Sizi ondan ve bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır; sonra siz(sözünüzü unutur, yine O`na) şirk koşarsınız.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki: `O, size üstünüzden veya ayaklarınızın altından azab göndermeye yâhut sizi fırkalar hâlinde (birbirinize) karıştırıp bazınıza bazınızın kinini tattırmaya kadirdir.` Bak, âyetleri nasıl açıklıyoruz. Tâ ki anlasınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hâlbuki o (Kur`ân), hak olduğu hâlde kavmin onu yalanladı. De ki: `Ben sizin üzerinize bir vekil değilim!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. `Her haberin kararlaşacağı (vuku` bulacağı) bir zaman vardır. Ve ileride bileceksiniz!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Âyetlerimiz hakkında (ileri geri konuşmaya) dalanları gördüğün zaman ise, artık(onlar) ondan başka bir söze daldıkları zamâna kadar kendilerinden yüz çevir! Buna rağmen şeytan (bunu) gerçekten sana unutturursa, artık hatırladıktan sonra o zâlimler topluluğuyla berâber oturma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Hem (Allah`a karşı gelmekten) sakınmakta olanlara onların (o kâfirlerin)hesâbından birşey yoktur; fakat (mü`minler için, onlara iyiliği emretmek cihetiyle) bir hatırlatmak (borcu) vardır! Tâ ki onlar (da) sakınsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. O hâlde dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve dünya hayâtı kendilerini aldatan kimseleri bırak; hem (sen) onunla (o Kur`ân ile) nasîhat et ki, bir kimse kazandığı(günahlar) yüzünden helâke düşürülmesin! Ona Allah`dan başka ne bir dost, ne de bir şefâatçi vardır. (Azâbı kendinden men` etmek için) her türlü fidyeyi fedâ edecek de olsa, ondan alınmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. De ki: `Allah`ı bırakıp da, bize ne fayda veren ne de bize zararı dokunan şeylere mi tapalım? Ve Allah bizi hidâyete erdirdikten sonra, ökçelerimiz üzerinde geriye (küfre)mi döndürülelim? O kimse gibi ki, `Bize gel!` diye kendisini hidâyete da`vet eden arkadaşları varken, şeytanlar onu yeryüzünde şaşkın bir hâle düşürmüştür.` De ki: `Şübhesiz Allah`ın hidâyeti, hidâyetin ta kendisidir. Ve bize, âlemlerin Rabbine teslîm olmamız emredildi.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Bir de: `Namazı hakkıyla edâ edin ve O`ndan (Allah`dan) sakının!` diye(emredildi). Zîrâ (kıyâmet günü) huzûruna toplanacağınız ancak O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Gökleri ve yeri hak ile (hakkıyla, îcâb ettiği şekilde) yaratan da O`dur. `Ol!` diyeceği gün, (herşey) hemen oluverir. Sözü haktır. Sûr`a üfleneceği gün de mülk O`nundur. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Çünki O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Habîr (her şeyden haberdâr olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bir zaman da İbrâhîm, babası Âzer`e şöyle demişti: `Birtakım putları ilâhlar mı ediniyorsun? Şübhesiz ki ben, seni ve kavmini apaçık bir dalâlet içinde görüyorum.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte (birliğimize delil getirsin) ve kat`î olarak îmân edenlerden olsun diye İbrâhîm`e, göklerin ve yerin melekûtunu (İlâhî tasarrufâtın açıkça göründüğü cihetini)böyle gösteriyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Derken (İbrâhîm,) üzerini gece (karanlığı) kaplayınca bir yıldız gördü (ve kavmine): `Bu rabbimdir (öyle mi?)` dedi. Fakat (bir süre sonra o yıldız) batınca: `Ben batanları sevmem!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Daha sonra (gecenin bir vaktinde,) doğmakta olan ay`ı görünce: `Bu rabbimdir(öyle mi?)` dedi. Sonra (o da) batınca: `Yemîn olsun ki, eğer Rabbim beni hidâyete erdirmezse, mutlaka dalâlete düşen kimseler topluluğundan olurum!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Nihâyet doğmakta olan güneşi görünce: `Bu rabbimdir; (öyle mi?) bu daha büyüktür!` dedi. Fakat (o da) batınca: `Ey kavmim! (Bilin ki) doğrusu ben, (sizin Allah`a)ortak koşmakta olduğunuz şeylerden uzağım!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. `Şübhesiz ki ben, Hanîf (hakka yönelmiş) olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben (sizin gibi) müşriklerden değilim!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Kavmi ise, onunla tartıştı. (Onlara) dedi ki: `Beni gerçekten hidâyete erdirmişken, Allah hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? (Ben sizin) O`na (Allah`a) ortak koşmaktaolduğunuz şeylerden korkmam; ancak Rabbimin (bana) bir şey dilemesi müstesnâ. Rabbim, herşeyi ilmen kuşatmıştır. Hiç ibret almaz mısınız?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Hem, size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri gerçekten siz Allah`a şirk koşmaktan korkmazken, (ben) şirk koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Öyle ise iki tarafdan hangisi (korkudan) emîn olmaya daha lâyıktır? Eğer biliyorsanız (haydi söyleyin)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Îmân edip de îmanlarını bir zulümle (şirkle) bulaştırmayanlara gelince, işte onlar var ya, kendileri için (ebedî azab korkusundan) emîn olmak vardır ve onlar hidâyete erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ve işte bunlar (bizim) delillerimizdir ki, onları kavmine karşı İbrâhîm`e verdik.(Biz) dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şübhesiz ki Rabbin, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Hem ona (İbrâhîm`e), İshâk`ı ve (İshâk`ın oğlu) Ya`kub`u ihsân ettik. Her birini hidâyete erdirdik. Daha önce de Nûh`u ve onun (İbrâhîm`den sonra gelen) zürriyetinden Da`vûd`u, Süleymân`ı, Eyyûb`ü, Yûsuf`u, Mûsâ`yı ve Hârûn`u hidâyete erdirmiştik. İşte iyilik edenleri böyle mükâfâtlandırırız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas`a da hidayet verdik. Onların hepsi iyi ve hayırlı kimselerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İsmâil`i, Elyesâ`ı, Yûnus`u ve Lût`u da (hidâyete erdirdik). Ve herbirini âlemlere(bütün mahlûkata) üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden bir kısmını da (üstün kıldık). Böylece onları seçtik ve onları dosdoğru bir yola hidâyet ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İşte bu (yol), Allah`ın hidâyetidir; kullarından kimi dilerse (hikmetine binâen, kendi lütfundan) onunla hidâyete erdirir. Fakat şirk koşsalardı, elbette yapmakta oldukları şeyler (ameller) kendilerinden (kabûl edilmez) boşa giderdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. İşte onlar, kendilerine kitab, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Fakat bunlar (o müşrikler) onları (kitap, hikmet ve peygamberliği) inkâr ederse, artık muhakkak ki(biz,) onları inkâr eden kimseler olmayan bir kavmi (Muhâcir ve Ensâr`ı ve nice ehl-i îmânı)onlara (îmân etmeye) vekil kılmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. İşte onlar (o peygamberler), Allah`ın hidâyete erdirdiği kimselerdir; (Habîbim, yâ Muhammed!) Artık (sen de) onların hidâyetine tâbi` ol! De ki: `(Ben) ona (Kur`ân`a) karşı sizden bir ücret istemiyorum! O, ancak âlemler (ve bütün asırlar) için bir nasîhattir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Hâlbuki (yahudiler:) `Allah hiçbir insana birşey indirmedi` dediklerinde, Allah`ı O`nun şânına lâyık bir sûrette (hakkıyla) takdîr edemediler.De ki: `Mûsâ`nın insanlara bir nûr ve bir hidâyet olarak getirdiği Kitâb`ı kim indirdi? (Siz)onu (Tevrât`ı) parça parça kâğıtlar yapıp, onları(n bir kısmını) açıklıyorsunuz;(Muhammed`in sıfatları gibi) birçoğunu da gizliyorsunuz!` Bununla berâber ne sizin, ne de atalarınızın bilmediğiniz şeyler size (Kur`ân`da) öğretilmiştir. (Ey Resûlüm! Sen Tevrât`ı da, Kur`ân`ı da) `Allah (indirdi)!` de; sonra onları bırak, daldıkları (bâtıl) içinde oynasınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ve işte bu (Kur`ân), mübârek, kendinden önceki (kitab)ları tasdîk edici olarak, bir de şehirlerin anası (olan Mekke`nin ahâlisi)ni ve etrâfındaki kimseleri korkutasın diye onu(sana) indirdiğimiz bir kitabdır. Ve âhirete îmân edenler, ona (o Kur`ân`a) îmân ederlerve onlar namazlarına devâm ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Buna rağmen Allah`a karşı yalan uydurandan veya ken disine birşey vahyolunmadığı hâlde: `Bana vah yo lundu` diyenden ve: `Allah`ın indirdiği (âyetler) gibi ben de indireceğim` diyenden daha zâlim kim olabilir?Bu yüzden o zâlimleri, ölümün şid det leri içinde (can çekişirler) iken bir görsen ki melekler(can alıcılar olarak) elleri ni uzatmışlar (onlara): `Çıkarın canlarınızı! Allah`a karşı hak olmayanı söylüyor olduğunuz dan ve âyetlerine karşı büyüklük taslamakta bulunduğunuzdan dolayı, bugün aşağılayıcı (bir) azâb ile cezâ lan dırıla cak sınız!` (derler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ve and olsun ki, sizi ilk def`a yarattığımız gibi bize (mal ve evlâdsız olarak ve çıplak bir hâlde) teker teker gelmiş ve (dünyada) size verdiklerimizi sırtlarınızın gerisine(arkanızda) bırakmışsınızdır! Hakkınızda (ibâdetlerinizde) gerçekten kendilerinin (Allah`a)ortak olduklarını zannettiğiniz şefâatçilerinizi de berâberinizde göremiyoruz! Doğrusu, aranız(daki bağlar) kopmuş ve (şefâatçi) zannetmekte olduğunuz şeyler sizden kaybolup gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şübhesiz ki Allah, dâneleri ve çekirdekleri (onlardan bitkiler çıkarmak üzere)çatlatıp yarandır. Ölüden diriyi çıkarır; diriden de ölüyü çıkarandır. İşte (Rabbiniz olan)Allah budur; öyle ise (haktan) nasıl çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. (O,) sabahı, (gecenin karanlığını) yararak çıkarandır. Geceyi bir dinlenme(zamânı), güneşi ve ayı da (vakit tesbîtinize) birer hesab (vesîlesi) kılmıştır. Bu, Azîz(kudreti dâimâ üstün gelen), Alîm (herşeyi hakkıyla bilen Allah`)ın takdîridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye, yıldızları sizin için(sebeb) yapan da O`dur. (Biz bu hikmetleri) bilecek bir kavim için âyetleri iyice açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Hem sizi tek bir nefisten (Âdem`den) meydana getiren O`dur; sonra (sizin için çok değişik safhalarda) bir kalma yeri, bir de emânet bırakılma yeri vardır. (Biz bu beyânı)anlayacak bir kavim için âyetleri iyice açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Gökten bir su indiren de O`dur. İşte onunla (yerden) her şeyin bitkisini çıkardık; ondan da bir yeşillik çıkardık ki, kendisinden üst üste dizilmiş dâneler çıkarırız. Ve hurma ağacından, onun tomurcuğundan sarkan salkımlar ve üzüm bağları, hem birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar (ağaçları çıkardık). Meyve verdiği zaman meyvesine ve olgunlaşmasına bakın! Şübhesiz ki bunda, îmân edecek bir kavim için elbette deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. (Onlar) cinleri de, Allah`a ortaklar saydılar; hâlbuki onları (da Allah) yarattı ve bilgisizce O`na oğullar ve kızlar uydurdular. O, onların vasfetmekte olduklarından çok münezzeh ve çok yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. (O,) göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O`nun bir eşi (zevcesi) olmadığı hâlde, nasıl bir çocuğu olur? Ve herşeyi (O) yaratmıştır. Çünki O, herşeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İşte, Rabbiniz olan Allah bu (ni`metleri veren)dir. O`ndan başka ilâh yoktur.(O,) herşeyin yaratıcısıdır; o hâlde (sâdece) O`na ibâdet edin! Çünki O, herşeye Vekîldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Gözler O`nu idrâk edemez; fakat O, gözleri idrâk eder. Çünki O, Latîf (bütün incelikleri bilen ve nüfûz eden)dir, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Muhakkak ki size Rabbinizden basîretler (kalb gözünüzün nûru olan deliller)gelmiştir. Artık kim (hakkı) görürse, kendi lehinedir. Kim de körlük ederse, kendi aleyhinedir. Ve ben, sizin üzerinize (yaptıklarınızı gözetici bir) muhâfız değilim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. İşte (ey Resûlüm!) Âyetleri böyle açıklıyoruz ki (ibret alsınlar), hem (o kâfirler): `Sen ders almışsın!` desinler, hem de (hikmetlerini) bilecek bir kavim için onu (o Kur`ân`ı)açıklayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Rabbinden sana vahyolunana tâbi` ol! O`ndan başka ilâh yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Hâlbuki (kullarını irâdelerinde serbest bırakan) Allah (îmân etmelerini)dileseydi, (aslâ) şirk koşmazlardı. Hem (biz) seni onların üzerine muhâfız yapmadık. Sen onların üzerine vekîl de değilsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Ve onların Allah`dan başka tapmakta olduklarına sövmeyin! Yoksa (onlar da)haddi aşarak bilgisizce Allah`a söverler! Böylece her ümmete (kendi) amellerini süsledik; sonra dönüşleri ancak Rablerinedir; artık (O da, dünyada) yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Fakat kendilerine bir mu`cize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına, bütün güçleriyle Allah`a yemîn ettiler. De ki: `Mu`cizeler, ancak Allah katındadır.` (Ey mü`minler!) Peki gerçekten o (mu`cize) geldiği zaman (onların yine) îmân etmeyeceklerini siz ne bileceksiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Ona ilk keresinde iman etmedikleri gibi biz onların kalplerini ve gözlerini çeviririz ve kendilerini taşkınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Hâlbuki gerçekten biz, onlara melekleri indirseydik, ölüler de kendileriyle konuşsaydı ve (senin doğruluğuna) kefîl olarak onlara karşı herşeyi toplasaydık, Allah`ındilemesi müstesnâ, (onlar, küfürlerindeki inadları sebebiyle) îmân edecek değillerdi; fakat onların çoğu câhillik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Ve böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık; (bunlar)aldatmak için birbirlerine (bâtıl) sözün yaldızlısını fısıldarlar. Hâlbuki Rabbin dileseydi onu(aslâ) yapamazlardı; öyleyse onları ve uydurmakta oldukları şeyleri bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Bir de (o şeytanlar bu telkini) âhirete inanmayanların gönülleri ona (o yaldızlı sözlere) meyletsin, ondan hoşlansınlar ve onlar işleyici oldukları (günahları)nı işlesinler diye (yaparlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. (De ki:) `Hiç Allah`dan başka bir hakem mi ararım? Hâlbuki size Kitâb`ı(Kur`ân`ı, içinde hak ile bâtıl) iyice açıklanmış olarak indiren O`dur.` Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler de gerçekten onun, Rabbin tarafından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler; öyle ise sakın şübhe edenlerden olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Ve Rabbinin sözü (emir ve yasakları) doğruluk ve adâlet cihetiyle tamamlandı. O`nun kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur! Çünki O, Semî` (herşeyi hakkıylaişiten)dir, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Eğer yeryüzünde bulunan (insan)ların çoğuna uyarsan, seni Allah`ın yolundan saptırırlar. (Onlar) ancak zanna tâbi` olurlar ve onlar sâdece yalan söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Şübhesiz ki yolundan sapanları gerçekten en iyi bilen, ancak O Rabbindir. Hidâyete erenleri en iyi bilen de O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Eğer O`nun âyetlerine îmân eden kimseler iseniz, artık üzerine Allah`ın ismi zikredilmiş olan (besmele ile kesilmiş hayvan)lardan yiyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Kendisine mecbur kaldığınız (ölmeyecek kadar yemek zorunda olduğunuz)şeyler müstesnâ olmak üzere, (Rabbiniz) üzerinize haram kıldığı şeyleri gerçekten size iyice açıkladığı hâlde, üzerine Allah`ın ismi zikredilmiş olan (besmele ile kesilmiş hayvan)lardan neden yemeyesiniz? Hiç şübhesiz birçokları, bilgisizce kendi (nefsî) arzularıyla (insanları)açıkça saptırıyorlar. Muhakkak ki haddi aşanları gerçekten en iyi bilen ancak O Rabbindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Günâhın açığını da gizlisini de bırakın! Şübhe yok ki günah kazananlar, işlemekte oldukları (günahlar) sebebiyle yakında cezâlandırılacaklardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Ve üzerine Allah`ın ismi anılmamış olan (besmele ile kesilmemiş hayvan)lardan yemeyin! Çünki o gerçekten bir isyandır! Ve şübhesiz ki şeytanlar, dostlarına (helâl haram hakkında) sizinle mücâdele etmeleri için elbette telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, muhakkak ki (haramı helâl saymakla) siz de elbette müşrik kimselersinizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. (Küfür içinde olmakla) ölü (hükmünde) iken, bunun ardından kendisini (îmanla)dirilttiğimiz ve kendisine insanlar içinde, sâyesinde yürüye(bile)ceği bir nûr verdiğimiz kimse, hiç karanlıklarda kalan, (ve) ondan (bir türlü) çıkamayacak durumda olan kimse gibi olur mu? İşte kâfirlere, yapmakta oldukları şeyler böyle süslü gösterildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ve böylece, her şehirde oranın günahkârlarını, ileri gelenler kıldık ki, orada(insanları, îmandan men` etmek için kendilerince) tuzak kursunlar! Hâlbuki ancak kendilerine tuzak kurarlar da farkına varmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Onlara bir âyet geldiği zaman da: `Allah`ın peygamberlerine verilenlerin benzeri, bize de verilmedikçe aslâ îmân etmeyeceğiz!` dediler. Allah, peygamberlik vazîfesini nereye vereceğini en iyi bilendir. Günah işleyenlere, kurmakta oldukları (tuzak) dolayısıyla, Allah katında bir zillet ve şiddetli bir azab yakında isâbet edecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Artık kim ki, Allah onu (hikmetine binâen, kendi lütfundan) hidâyete erdirmek isterse, onun göğsünü İslâm`a açar. Ve kim ki, (küfründeki inâdı sebebiyle, Allah) onu dalâlete atmak isterse, sanki göğe tırmanıyormuş gibi göğsünü iyice daralmış sıkıntılı hâle sokar. Allah, îmân etmeyenlerin üzerinde böyle kötülük (rezillik ve azab) bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Bu (İslâm dîni) ise, Rabbinin dosdoğru bir yoludur. İbret alacak bir kavim için âyetleri gerçekten iyice açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Onlar için Rableri katında selâmet yurdu (Cennet) vardır ve O (Allah), yapmakta oldukları (sâlih ameller) sebebiyle onların dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Ve (Allah) o gün, onları hep berâber bir araya getirecektir. (Kendilerine:) `Ey cinler (tâifesinden olan şeytanlar) topluluğu! Şübhesiz ki (siz,) insanlardan (inkâr edenlerin sayısını) çoğaltmak istediniz!` (denilecek). Onların insanlardan olan dostları ise diyecek ki: `Rabbimiz! (Doğrusu biz) birbirimizden faydalandık ve bize takdîr ettiğin ecelimize ulaştık!` (O da) şöyle buyuracak: `Allah`ın dilediği müstesnâ, içinde ebediyen kalıcı kimseler olarak, varacağınız yer ateştir!` Şübhesiz ki Rabbin, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Alîm(herşeyi hakkıyla bilen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. İşte böylece kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden, zâlimlerin bazılarını bazılarına dost ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. (O gün onlara:) `Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden, size âyetlerimi anlatan ve sizi bu gününüzle karşılaşmaktan korkutan peygamberler gelmedi mi?` (denilecek de onlar:) `Kendi aleyhimize şâhidlik ederiz (ki geldi)!` diyecekler; dünya hayâtı onları aldatmıştı ve gerçekten kendilerinin kâfir kimseler olduklarına dâir kendi aleyhlerine şâhidlik ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Bu (peygamberlerin gönderilmesi) şundandır ki, Rabbin, ahâlisi (yaptıkları işin mes`ûliyetinden) habersiz kimseler iken (bir peygamber göndermeden) şehirleri (halkın işledikleri) zulüm sebebiyle helâk edici değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Herkes için, yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Çünki Rabbin (onların)yapmakta olduklarından gafil değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Ve Rabbin, Ganî (kullarının ibâdetine muhtaç olmayan)dır, çok rahmet sâhibidir. Sizi başka bir kavmin neslinden meydâna getirdiği gibi, eğer dilerse sizi (helâk edip) giderir de sizden sonra (yerinize) dilediğini getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Şübhesiz ki ne va`d olunuyorsanız mutlaka gelecektir ve siz (ona) mâni` olacak kimseler değilsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. De ki: `Ey kavmim! Elinizden geleni yapın; şübhesiz ben (de vazîfemi)yapıcıyım. Artık dünyanın âkıbeti kimin lehine olacağını ileride bileceksiniz.` Şu muhakkaktır ki, zâlimler kurtuluşa ermez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Allah`a, (kendi) yarattığı ekinler ve en`amdan (sağmal hayvanlardan, güyâ) bir hisse (ve putlarına da bir hisse) ayırdılar da, zanlarınca: `Bu Allah`ındır, bu da (O`na şirk koştuğumuz) ortaklarımızındır!` dediler. Hâlbuki ortaklarına âid olan, Allah`a hiç ulaşmaz; Allah`a âid olana gelince, o hemen ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Yine bunun gibi ortakları (olan şeytanlar), müşriklerden birçoğuna evlâdlarını öldürmeyi süslü (câzib) gösterdi ki, onları (bunu yapanları böylelikle) helâk etsinler ve dinlerini kendilerine karıştırsınlar! Eğer (kullarını irâdelerinde serbest bırakan) Allah dileseydi onu (aslâ) yap(a)mazlardı; öyleyse onları ve uydurmakta oldukları şeyleri bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Ve (o müşrikler, bâtıl) zanlarıyla: `Bunlar, haram olan sağmal hayvanlar ve ekinlerdir; onları dilediğimizden başkası yiyemez, ve (bunlar da) sırtları(nda yük taşınması)haram kılınmış hayvanlardır!` dediler. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, (onları keserken)üzerine Allah`ın ismini zikretmezler. (Bunları) O`na iftirâ ederek (yaparlar). İftirâ etmekte olduklarıdan dolayı (Allah) onları yakında cezâlandıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Bir de dediler ki: `Bu sağmal hayvanların karınlarında olanlar, sâdece erkeklerimize âiddir; karılarımıza ise haram kılınmıştır.` Eğer (doğan yavru) ölü olursa, artık onlar (erkek-kadın hepsi) onda ortaktırlar. (Allah,) onları (bu) vasıflandırmalarından dolayı yakında cezâlandıracaktır. Şübhesiz ki O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Alîm(herşeyi hakkıyla bilen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce evlâdlarını öldürenler ve Allah`ın kendilerinirızıklandırdığı şeyleri, Allah`a iftirâ ederek haram kılanlar gerçekten zarara uğramıştır.(Onlar) muhakkak dalâlete düşmüşler ve hidâyete eren kimseler olamamışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Çardaklı ve çardaksız bağları, hurma ağaçlarını, meyvesi muhtelif ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları meydana getiren de O`dur.(Herbiri) meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hasad edildiği gün hakkını (öşrünü)verin ve (O`nun rızâsı dışında harcayarak) isrâf etmeyin! Çünki O, isrâf edenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Sağmal hayvanlardan yük taşıyanı ve (kesilmek için) yere yatırılanı da (sizin için yaratan O`dur). Allah`ın sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın! Çünki o, size apaçık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. (Allah, erkek ve dişi olmak üzere; koyun, keçi, deve ve sığırdan) sekiz eş(yarattı)! Koyundan iki, keçiden iki! (O müşriklere) de ki: `(Siz bazılarını haram kılıyorsunuz, ama Allah bunlardan) iki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı haram kıldı? Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, bana bir ilim ile haber verin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Deveden de iki, sığırdan da iki! De ki: `(Allah bunlardan) iki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı haram kıldı? Yoksa, Allah size bunu (haram kılmayı) tavsiye buyurduğu zaman (siz buna) şâhidler mi oldunuz?` Öyleyse bilgisizce, insanları dalâlete düşürmek için Allah`a karşı yalan uydurandan daha zâlim kim olabilir? Şübhesiz ki Allah, (küfürlerindeki ısrarları yüzünden) zâlimler topluluğunu hidâyete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. De ki: `Bana vahyolunanlar içinde bunu (bu haram dediklerinizi) yiyecek olan bir yiyici kimseye, haram kılınmış bir şey bulmuyorum; ancak (o şeyin) ölü (usûlünce kesilmeden veya avlanmadan ölen bir hayvan) veya akıtılmış kan veya domuz eti, ki o pistir, veya (kesilirken) üzerine Allah`dan başkasının adı zikredilmiş (olmakla açıkça işlenen) bir fısk olması müstesnâ. Fakat (başkasının hakkına) tecâvüz edici ve haddi (zarûret mikdârını) aşıcı olmadan, kim(ölmeyecek kadar bunlardan yemeye) mecbur kalırsa, artık (bilsin ki) şübhesiz Rabbin, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Yahudi olanlara da bütün tırnaklı (hayvan)ları haram kıldık. Sığır ve davarın iç yağlarını da onlara haram kıldık; ancak sırtlarının veya bağırsaklar(ın)ın taşıdığı ya da kemiğe karışan (yağ)lar müstesnâ. Azgınlıkları sebebiyle onları böyle cezâlandırdık. Ve muhakkak ki biz, elbette doğru (söyleyen)leriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Buna rağmen seni yalanlarlarsa artık de ki: `Rabbiniz pek geniş bir rahmet sâhibidir. Fakat O`nun azâbı günahkârlar topluluğundan geri çevrilemez.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. (Allah`a) şirk koşanlar: `Eğer Allah dileseydi ne (biz) şirk koşardık, ne de atalarımız! Hem hiçbir şeyi (kendi kendimize) haram kılmazdık!` diyecekler. Onlardan öncekiler (de) azâbımızı tadıncaya kadar (peygamberlerini) böyle yalanlamıştı. De ki: `Yanınızda herhangi bir ilim var mı? Haydi, onu bize çıkarın! (Siz) zandan başkasına tâbi` olmuyorsunuz ve siz ancak çirkince yalan söylüyorsunuz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. De ki: `Öyle ise en mükemmel delil Allah`ındır. O hâlde (O) dileseydi, elbette sizi hep berâber hidâyete erdirirdi. (Ama O, sizi kendi irâdenize bıraktı.)` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. De ki: `Haydi, `Şübhesiz Allah bunu haram kıldı` diye şâhidlik edecek şâhidlerinizi getirin!` Buna rağmen şâhidlik ederlerse, sakın onlarla berâber şâhidlik etme! Hem âyetlerimizi yalanlayanların ve âhirete îmân etmeyenlerin (nefsî) arzularına uyma! Çünki onlar, (putları) Rablerine denk tutuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. De ki: `Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O`na hiçbir şeyi şirk koşmayın! Hem ana-babaya iyilik (edin)! Ve fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin! Sizi de onları da (ancak) biz rızıklandırırız. (Zinâ gibi) çirkin işlere, açığına da gizlisine de yaklaşmayın! Hem hak bir sebeb olmadıkça, Allah`ın haram kıldığı canı öldürmeyin! İşte bunlar (Allah`ın) size o emrettiği (şeyler)dir; tâ ki akıl erdiresiniz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Ve rüşdüne erinceye kadar yetimin malına, o en güzel bir şekilde (onu muhâfaza ve yetime yardım etme maksadıyla) olanı müstesnâ, yaklaşmayın! Hem ölçüyü ve tartıyı adâletle tam yapın! (Biz) kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmayız; söz söylediğiniz zaman ise, akrabâ bile olsa, artık adâletli olun! Ve Allah`ın ahdini (verdiğiniz sözü) yerine getirin! İşte bunlar (Allah`ın) size o emrettiği (şeyler)dir; tâ ki ibret alasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Ve şübhesiz bu, benim dosdoğru yolumdur; öyle ise ona tâbi` olun! Ve (başka)yollara tâbi` olmayın! Sonra sizi O`nun (Allah`ın) yolundan ayırır(lar). İşte bunlar(Allah`ın) size o emrettiği (şeyler)dir; tâ ki (günahlardan) sakınasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Sonra iyilik edenlere (olan ni`metimizi) tamamlamak, herşeyi iyice açıklamak, bir hidâyet ve bir rahmet olmak üzere Mûsâ`ya Kitâb`ı (Tevrât`ı) verdik; tâ ki (İsrâiloğulları)Rablerine kavuşacaklarına îmân etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. İşte bu (Kur`ân) da kendisini indirdiğimiz mübârek bir Kitab`dır; artık ona tâbi` olun ve (günahlardan) sakının; tâ ki merhamet olunasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. (Onu indirdik) ki `Kitab, ancak bizden önce iki tâifeye (yahudilere ve hristiyanlara) indirildi; (biz ise) şübhesiz onların ders yapmalarından (kitablarını okumalarından ve onun hakikatlerinden) de doğrusu habersiz kimselerdik` demeyesiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Veya: `Doğrusu bize kitab indirilseydi, elbette onlardan daha çok hidâyete ermiş kimse(ler) olurduk` demeyesiniz! İşte gerçekten size Rabbinizden apaçık bir delil, birhidâyet ve bir rahmet gelmiştir. O hâlde Allah`ın âyetlerini yalanlayıp, onlardan yüz çevirenden daha zâlim kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, (böyle) yüz çevirmekte olmalarından dolayı yakında azâbın en kötüsüyle cezâlandıracağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. (O müşrikler, îmân etmek için) kendilerine ille de (ölüm) meleklerin(in) gelmesini veya Rabbinin (azâbının) gelmesini yâhut Rabbinin bazı (kıyâmet) alâmetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı alâmetleri geldiği gün, daha önce îmân etmemiş veya îmânında bir hayır kazanmamış olan kimseye, (o gün) îmân etmesi fayda vermez. De ki: `(O alâmetleri) bekleyin, şübhesiz biz de bekleyenleriz!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Muhakkak ki dinlerini parçalayıp fırka fırka olanlar yok mu, (sen) hiçbir hususta onlardan değilsin! Onların işi ancak Allah`a âiddir; sonra (O,) ne yapmakta olduklarını (tek tek) kendilerine haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Kim iyilikle gelirse, artık kendisi için onun (o iyiliğin) on misli vardır! Kim de kötülükle gelirse, bunun üzerine ancak misliyle cezâlandırılır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. De ki: “Rabbim beni dosdoğru yola, dosdoğru dine, Hanîf olan İbrâhim`in dinine iletmiştir. İbrâhim, ortak koşanlardan değildi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. De ki: `Şübhesiz benim namazım da ibâdetlerim de hayâtım ve ölümüm de âlemlerin Rabbi olan Allah içindir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. `O`nun ortağı yoktur. Ve (ben) bununla emrolundum, çünki ben Müslümanların ilkiyim!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. De ki: `O, herşeyin Rabbi iken, Allah`dan başka bir rab mi arayacağım?` Hem herkes ancak kendi aleyhine (günah) kazanır! Ve hiçbir günahkâr, başkasının günâhını yüklenmez! Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir; artık (O,) hakkında ihtilâfa düşmekte olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Sizi yeryüzünün halîfeleri kılan ve size verdiği şeyler (ni`metler) husûsunda, sizi imtihân etmek için bazınızı bazınızın üstüne derecelerle yükselten de O`dur. Muhakkak ki Rabbin, azâbı pek çabuk olandır ve şübhesiz ki O, elbette Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster