1. (Habîbim, yâ Muhammed!) Sana ganîmetlerden soruyorlar. De ki: `Enfâl(ganîmetler hakkında hüküm) Allah`a ve peygambere âiddir.` Artık Allah`dan korkun ve aranızdaki hâli (ihtilâfı) düzeltin! Eğer (gerçek) mü`minler iseniz, Allah`a ve Resûlüne itâat edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Mü`minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalbleri ürperir; kendilerine O`nun âyetleri okunduğunda (bu, onların) îmanlarını artırır ve (onlar yalnız) Rablerine tevekkül ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar ki, namazı hakkıyla edâ ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden(Allah yolunda) sarf ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşte gerçek mü`minler onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bir mağfiret ve dâimî bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Onların ganîmetler hakkındaki ihtilâfı) şu hâle benzer ki, Rabbin seni evinden hak uğruna (da`vân adına) çıkarmıştı da, (sâdece kervan için çıkıp, bir cihad emriyle karşılaşınca) doğrusu mü`minlerden bir kısmı (buna) gerçekten isteksizlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Hak) ortaya çıktıktan (ve artık cihâd gerekli olduktan) sonra, sanki onlar (göz)göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi (netîcesindeki güzellikleri düşünmeden) o hak husûsunda seninle mücâdele ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O vakit Allah size, iki tâifeden (silâhsız kervan veya silâhlı düşmandan) birinin şübhesiz sizin olacağını va`d ediyordu; fakat (siz,) gerçekten zayıf (ve silahsız) olanın sizin olmasını istiyordunuz; hâlbuki Allah, sözleriyle o hakkı gerçekleştirmek (İslâm`ı üstün kılmak) ve kâfirlerin kökünü kesmek istiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki günahkârlar hoş görmese de, o hakkı gerçekleştirsin ve o bâtılı ortadan kaldırsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hani Rabbinizden yardım istiyordunuz da: `Şübhesiz ben size ardı ardına (gelen)bin melekle yardım ediciyim!` diye duânızı kabûl etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah bunu ancak bir müjde olsun ve kalbleriniz bununla mutmain olsun diye yapmıştı. Yardım, ancak Allah tarafındandır. Şübhesiz ki Allah, Azîz (kudreti her zaman üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O zaman sizi, tarafından bir emniyet olmak üzere hafif bir uykuya bürüyordu ve üzerinize gökten bir su indiriyordu ki, bununla sizi temizlesin, sizden şeytanın pisliğini(vesvesesini) gidersin, kalblerinizi pekiştirsin (kendine bağlasın) ve bununla ayakları(nızı)sâbit kılsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yine o vakit Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: `Şübhesiz ben sizinle berâberim; haydi îmân edenlere sebât verin! İnkâr edenlerin kalblerine korku salacağım; haydi vurun (onların) boyunları üstüne! Ve vurun onların bütün parmaklarına!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu (azab), gerçekten onların Allah`a ve Resûlüne karşı gelmeleri yüzündendir. Kim Allah`a ve Resûlüne karşı gelirse, artık şübhesiz (bilsin) ki Allah, azâbı pek şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte bu size (Allah`ın azâbı)dır. Haydi bunu tadın! Muhakkak kâfirler için bir de Cehennem azâbı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey îmân edenler! Ordu hâlinde inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman, (çokluklarına bakarak) hemen onlara arkalarınızı dönmeyin (kaçmayın)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Tekrar) savaşmak için bir tarafa çekilen veya başka bir birliğe katılan müstesnâ, kim öyle bir günde onlara arkasını dönerse (kaçarsa), artık hiç şübhesiz Allah`dan bir gazaba uğramış olur ve onun varacağı yer Cehennemdir! O ise ne kötü varılacak yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İşte onları (Bedir`de aslında, siz) öldürmediniz, velâkin onları Allah öldürdü! Attığın zaman da (sen) atmadın, fakat Allah attı! Hem mü`minleri güzel bir imtihanla(ni`metle, zafer ve ganîmetle) imtihân etmek için (böyle yaptı). Şübhesiz ki Allah, Semî`(herşeyi işiten)dir, Alîm (herşeyi bilen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bu (imtihanlar) böyledir; muhakkak ki Allah, kâfirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Ey kâfirler!) Eğer fetih istiyorsanız, işte gerçekten size (istediğinizin aksine, sizin mağlûb olduğunuz) fetih geldi! Eğer (peygambere düşmanlıktan) vazgeçerseniz, artık bu sizin için hayırlıdır. Fakat (savaşa) dönerseniz, (biz de ona yardıma) döneriz. Çok da olsa topluluğunuz, size aslâ bir fayda veremez; çünki Allah, mü`minlerle berâberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ey îmân edenler! Allah`a ve Resûlüne itâat edin; ve siz (Kur`ân`ı) işitip durduğunuz hâlde ondan yüz çevirmeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendileri işitmedikleri hâlde `İşittik` diyenler gibi de olmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şübhe yok ki, (yeryüzünde) debelenen hayvanların Allah katında en kötüsü, o(hakkı) anlamayan sağırlar ve (o`nu i`tirâf etmeyen) dilsizlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hâlbuki Allah onlarda bir hayır bilseydi, elbette onlara işittirirdi. (Bu hâlleriyle)onlara işittirse bile, onlar (haktan) yüz çeviren kimseler olarak doğrusu yine geri dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ey îmân edenler! (Peygamber) size hayat verecek şeylere sizi da`vet ettiği zaman, Allah`a ve Resûl(ün)e icâbet edin! Ve bilin ki şübhesiz Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve(siz) muhakkak O`nun huzûruna toplanacaksınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hem öyle bir fitneden sakının ki, (geldiği zaman) içinizden sâdece zulmedenlere dokunmaz (umûmî olur)! Ve bilin ki şübhesiz Allah, azâbı pek şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hatırlayın ki, (bir zamanlar) siz az idiniz, yeryüzünde (Mekke`de) güçsüz bırakılmış (horlanmış) kimselerdiniz, insanların (her an) sizi yakalayıvermesinden korkuyordunuz; fakat (Allah) sizi (Medîne`de) barındırdı, sizi yardımıyla kuvvetlendirdi ve size temiz şeylerden rızık verdi ki şükredesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey îmân edenler! Allah`a ve Resûl(ün)e ihânet etmeyin! Hem siz bile bile emânetlerinize de hâinlik etmeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız (sizin için) ancak birer imtihandır, büyük mükâfât ise ancak Allah katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey îmân edenler! Eğer Allah`dan sakınırsanız, size furkan (hak ile bâtılı ayıracak bir anlayış) verir, kötülüklerinizi örter ve size mağfiret eder. Çünki Allah, (pek) büyük ihsan sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Ey Habîbim!) Bir zaman inkâr edenler seni tutup bağlamak veya seni öldürmek veya seni (yurdundan) çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı(ama) Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlara âyetlerimiz okunduğu zaman da: `Doğrusu işittik; eğer istesek elbette (biz de) bunun benzerini söyleriz. Bu, evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir!` dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bir vakit de: `Ey Allah! Eğer bu (Kur`ân), senin katından hak (bir Kitab) ise, haydi üzerimize gökten taş yağdır veya bize elemli bir azab getir!` demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Hâlbuki sen onların içinde iken Allah onlara azâb edecek değildi. Onlar istiğfâr ederken de Allah onlara azâb edici değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Hem onlar, (mü`minleri) Mescid-i Harâm`dan men` ettikleri ve onun (hizmetinin)ehli olmadıkları hâlde, neden Allah onlara azâb etmesin? Onun (hizmetinin) ehli olanlar, ancak takvâ sâhibleridir; fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onların Kâ`be yanındaki duâları ise, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azâbı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şübhesiz ki inkâr edenler, mallarını (insanları) Allah yolundan men` etmek için harcarlar. Onları daha da harcayacaklar; sonra (bu) kendilerine bir pişmanlık (vesîlesi)olacak, sonra da mağlûb olacaklardır. Nihâyet, inkâr edenler Cehenneme (sevk edilerek, orada) toplanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ki Allah, pis olanı temizden (kâfiri mü`minden) ayırsın ve kötüleri birbiri üstüne koyup hepsini yığsın da onu Cehenneme atsın! İşte onlar gerçekten hüsrâna uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (Ey Resûlüm!) İnkâr edenlere de ki: `Eğer (şirk ve düşmanlıktan) vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer (savaşa) dönerlerse, o takdirde öncekilere tatbîk edilen(İlâhî) kanun geçmiştir! (Onlar gibi helâk olmalarını beklesinler!)` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Artık fitne kalmayıncaya ve din tamâmen Allah`ın oluncaya kadar onlarla savaşın! O hâlde (küfürden) vazgeçerlerse, artık şübhesiz ki Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla görücüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Fakat (îmandan) yüz çevirirlerse o hâlde bilin ki, şübhesiz Allah, sizin Mevlânızdır. (O) ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Eğer Allah`a ve hak ile bâtılın ayrıldığı o gün, o iki ordunun (Bedir`de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize îmân etmişseniz, bilin ki ganîmet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri, artık şübhesiz Allah`a, peygambere, akrabâlar(ın)a, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara âiddir. Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani siz, vâdinin (Medîne`ye) daha yakın (olan, savaşa elverişsiz kumluk ve susuz) kenarında idiniz; onlar ise daha uzak kenarında (daha müsâid bir mevki`de) idiler; kervan da (aleyhinize olarak) sizden daha aşağıda idi. Eğer (savaşmak üzere belli bir yer için) sözleşmiş olsaydınız, elbette o anlaştığınız yer husûsunda ihtilâfa düşerdiniz; fakat Allah, (ezelî ilminde) yapılmış (hükmedilmiş) bir işi yerine getirmek için (sizi onlarla karşı karşıya getirdi) ki, helâk olan apaçık bir delîl ile(daha muvâfık mevzi`de hem kalabalık olmasına rağmen, mağlûb olarak) helâk olsun; yaşayan da apaçık bir delille (Allah`ın yardımı ile galib geldiklerini görerek) yaşasın!Şübhesiz ki Allah ise, elbette Semî` (duâlarınızı işiten)dir, Alîm (ihtiyâcınızı bilen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O zaman, Allah sana uykunda (gözüne) onları az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi, elbette korkardınız ve bu iş (savaş) husûsunda gerçekten ihtilâfa düşerdiniz; fakat Allah (sizi bundan) kurtardı. Muhakkak ki O, sînelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O vakit karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki, Allah (ezelî ilminde) yapılmış (hükmedilmiş) bir işi yerine getirsin! Nihâyet (bütün) işler ancak Allah`a döndürülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey îmân edenler! Bir (düşman) ordu(su) ile karşılaştığınız zaman, artık sebât edin ve Allah`ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Allah`a ve Resûlüne itâat edin; birbirinizle çekişmeyin; sonra içinize korku düşer de (size heybet veren) rüzgârınız (kuvvetiniz) gider; o hâlde sabredin! Şübhesiz ki Allah, sabredenlerle berâberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar ve Allah yolundan men` edenler gibi olmayın! Allah, (onların) yapmakta olduklarını (ilim ve kudretiyle)hakkıyla kuşatıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O zaman (Bedir günü) şeytan onlara amellerini süslü göstermiş ve: `Bugün insanlardan size galib gelecek kimse yoktur ve şübhesiz ben de size yardımcıyım!` demişti. Fakat iki ordu birbirini görünce arkasını döndü ve: `Şübhesiz ben sizden uzağım; doğrusu ben sizin görmediğiniz şeyleri (mü`minlere yardıma gelen melekleri) görüyorum; ben elbette Allah`dan (O`nun beni helâk etmesinden) korkarım. Çünki Allah, azâbı şiddetli olandır!` demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O zaman münâfıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar (sizin için): `Bunları, dinleri aldattı!` diyorlardı. Hâlbuki kim Allah`a tevekkül ederse, artık mukakkak ki Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün olan)dır, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (Habîbim, yâ Muhammed!) Melekler o inkâr edenlerin canlarını alırken bir görseydin, onların yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar ve: `Tadın Cehennemin (yakıcı)azâbını!` (diyorlardı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İşte bu (azab), ellerinizin takdîm ettiği şeyler (daha önce işlediği günahlar)yüzündendir; yoksa, şübhesiz ki Allah kullar(ın)a zulümkâr değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (Bu müşriklerin âdeti) Fir`avun ehlinin ve onlardan öncekilerin âdeti gibidir.(Onlar da) Allah`ın âyetlerini inkâr etmişlerdi; Allah da onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Şübhesiz ki Allah, Kavî (pek kuvvetli olan)dır, azâbı pek şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bu (azâb) şundandır: Kendilerinde bulunanı (iyi hâllerini) değiştirmedikçe, muhakkak ki Allah, bir kavme ni`met olarak ihsân buyurduğunu değiştirici olmaz ve şübhesiz Allah, Semî` (herşeyi işiten)dir, Alîm (hâllerini hakkıyla bilen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Bunların âdeti) Fir`avun ehlinin ve onlardan öncekilerin âdeti gibidir. (Onlar da)Rablerinin âyetlerini yalanlamışlardı. Bunun üzerine (biz de) onları günahları sebebiyle helâk etmiş ve Fir`avun ehlini (denizde) boğmuştuk. Çünki (onların) hepsi zâlim kimseler idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şübhesiz ki (yeryüzünde) debelenen hayvanların Allah katında en kötüsü, o kimselerdir ki, inkâr ettiler. Artık onlar îmân etmezler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar, kendileriyle andlaşma yaptığın, sonra da her def`asında andlaşmalarını bozan ve (Allahdan) sakınmayan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O hâlde onları savaşta yakalarsan, artık onlar(a vereceğin cezâ) ile arkalarında bulunanları (öyle) ürküt ki ibret alsınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Eğer (seninle andlaşma yapan) bir kavmin hâinlik etmesinden gerçekten korkarsan, artık eşit olarak (onlarla yaptığın andlaşmayı bozduğunu) kendilerine (açıkça bildirerek andlaşmalarını kaldır) at! Muhakkak ki Allah, hâinleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İnkâr edenler sakın öne geçtiklerini (kaçıp kurtulduklarını) sanmasınlar! Şübhe yok ki onlar (Allah`ı) âciz bırakamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara karşı gücünüzün yettiği her kuvvetten ve (cihâd için) bağlanıp beslenen atlardan (sürekli bakımı yapılan savaş vâsıtalarından) hazırlayın; bununla Allah`ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin kendilerini bilmediğiniz, Allah`ın onları bildiği diğer (düşman) kimseleri korkutursunuz. Hem Allah yolunda her ne şey sarf ederseniz, karşılığı size tam olarak verilir ve siz (aslâ) haksızlığa uğratılmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer (onlar) barışa yanaşırlarsa, o hâlde (sen de) ona (o barışa) yanaş ve Allah`a tevekkül et! Şübhesiz ki Semî` (hakkıyla işiten), Alîm (herşeyi bilen) ancak O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Eğer sana hîle yapmak isterlerse, artık şübhesiz ki Allah sana yeter! O (Allah) ki, sana yardımıyla ve mü`minlerle kuvvet verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ve (birbirlerine düşman olanların) kalblerinin arasını (îman ve ihlâsla) birleştirdi. Eğer yeryüzünde bulunanların hepsini sarf etseydin, yine onların kalblerinin arasını birleştiremezdin; fakat Allah, (onları birbirlerine kardeş yaparak) aralarını (muhabbetle)kaynaştırdı. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ galib gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ey peygamber! Sana ve mü`minlerden sana tâbi` olanlara, Allah yeter! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey peygamber! Mü`minleri savaşa (cihâda) teşvîk et! Eğer sizden sabreden yirmi kişi olursa, (müşriklerden) iki yüz kişiye galib gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, inkâr edenlerden bin kişiye galib gelirler; çünki gerçekten onlar (hakikati) anlamayan bir kavimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Şimdi Allah, muhakkak sizde bir zayıflık bulunduğunu bildiğinden sizden(yükünüzü) hafifletti. Artık eğer sizden sabreden yüz kişi olursa, (onlardan) iki yüz kişiye galib gelirler. Eğer sizden bin kişi olursa, Allah`ın izniyle iki bin kişiye galib gelirler. Allah ise, sabredenlerle berâberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Yeryüzünde (küfrün belini kırıp) ağır basmadıkça, bir peygamberin esirlerinin olması (fidye alması) muvâfık değildir! (Siz) şu dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz; Allah ise âhireti (arzulamanızı) istiyor. Çünki Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Eğer Allah tarafından (Ashâb-ı Bedr`in bağışlandığına dâir) önceden verilmiş bir yazı (hüküm) olmasaydı, (esirlere bedel olarak) aldığınız (fidye)den dolayı elbette size(pek) büyük bir azab dokunurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Artık elde ettiğiniz ganîmetten helâl ve temiz olarak yiyin ve Allah`dan korkun! Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey peygamber! Elinizde bulunan esirlere de ki: `Eğer Allah kalblerinizde bir hayır olduğunu bilirse (kalblerinizde bir hayır ve îmân varsa), size sizden alınan (fidye)den daha hayırlısını verir ve size mağfiret eder.` Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer (o esirler) sana ihânet etmek isterlerse ki, daha önce de şübhesiz Allah`a hâinlik etmişlerdi de, (Allah) onlara karşı (sana) imkân vermişti. Allah ise, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Doğrusu îmân edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihâd eden (Muhâcir)ler ve (onları) barındırıp yardım edenler (Ensâr) var ya, işte onlar birbirlerinin velîleri (vârisleri)dirler. Îmân edip de (henüz) hicret etmeyenler ise, hicret edinceye kadar onların velâyetinden(mîrasçılığından) size hiçbir şey yoktur. Fakat din husûsunda sizden yardım isterlerse, artık üzerinize (onlara) yardım etmek düşer; ancak aranızda kendileriyle andlaşma bulunan bir kavme karşı (yardım istemeleri) müstesnâ. Allah ise, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görücüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. İnkâr edenler de birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz bunu (birbirinizle yardımlaşmayı) yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesâd olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Îmân edip hicret edenler ve Allah yolunda cihâd eden (Muhâcir)ler ve (onları)barındırıp yardım edenler (Ensâr) var ya, işte gerçek mü`minler, ancak onlardır! Kendileri için (Rablerinden) bir mağfiret ve dâimî bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Sonradan îmân edip hicret edenler ve sizinle berâber cihâd edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akrabâlar ise, Allah`ın kitâbında (O`nun hükmüne göre) birbirlerine(mîras husûsunda) daha lâyıktırlar. Şübhesiz ki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster