1. Biz sana apaçık fetih verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar, seni doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnananların, imanlarını kat kat artırmaları için, kalblerine güven indiren O’dur. Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah’ındır. Allah bilendir, Hakim olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnanan erkek ve kadınları, içinde temelli kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetlere koyar, onların kötülüklerini örter. Allah katında büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnananlara yardım etmez diye Allah hakkında kötü zanda bulunan iki yüzlü erkek ve kadınlar, puta tapan erkek ve kadınlara Allah azab etsin, kötü zanları kendi başlarına gelsin! Allah onlara gazab etmiş onları lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Ne kötü dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah’ındır. Allah güçlü olandır, Hakim olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz seni şahid, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki Allah’a ve Resulüne inanasınız O’nun dinini destekleyesiniz. O’na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O’nu tesbih edip şanını yüceltesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sana biat edenler, Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuş olur. Ve kim Allah’a verdiği sözü tutarsa Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. «Allah size bir zarar vermek dilemiş, yahut size bir fayda vermek istemiş olsa Allah’ın, sizin için dilediğine kim engel olabilir? Hayır hiç kimse engel olamaz, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Aslında siz Peygamberin ve mü’minlerin ailelerine bir daha dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönlünüze güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helakı hak etmiş bir topluluk oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kim Allah’a ve Resulüne inanmazsa bilsin ki biz, kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. «Hayır bizi kıskanıyorsunuz» diyecekler. Hayır aksine, kendileri ancak pek az söz anlayan kimsedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. «Siz yakında çok kuvvetli olan bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız ya da müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükafat verir. Fakat önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gözleri görmeyen, topal ya da hasta olanların savaşa gitmemelerinde bir sorumluluk yoktur. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim yüz çevirirse onu can yakıcı azaba uğratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki, o ağacın altında sana biat ederken, Allah, mü’minlerden razı olmuştur. Allah onların gönüllerinden geçeni bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirdi ve onlara yakın bir fetih verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yine onlara alacakları birçok ganimetler bahş eyledi. Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler va’detti. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu mü’minlere bir işaret olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ancak Allah’ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı, sonra ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulamazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’ın öteden beri süregelen yasasıdır. Allah’ın yasasında bir değişme bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Mekke’nin ortasında, sizi onlara galip getirdikten sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken O’dur. Allah, yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar inkar eden ve sizin Mescid-i Haram’ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer Mekke’de kendilerini henüz tanımadığınız mü’min erkekler ve kadınları bilmeyerek eziyet etmenizi önlemek için, Allah savaşı önledi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılsaydı elbette onlardan inkar edenleri, elemli bir azaba çarptırırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O zaman inkar edenler, kalplerine öfke ve gayretin cahiliyye çağının öfke ve gayretini koymuşlardı. Allah da elçisine ve mü’minlere huzur ve güveni indirdi; onları takva sözüne tutunmalarını sağladı. Onlar, bu söze layık ve ehil kimselerdi. Allah herşeyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Andolsun ki Allah, Peygamberinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik eder. Ey inananlar! Siz, Allah dilerse, güven içinde başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınız kısaltılmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. Size bundan başka, yakın zamanda bir zafer verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Resulünü, hidayet ve hak dinle gönderdi ki o hak dini, bütün dinlere üstün kılsın. Şahid olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Filizini çıkarmış onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Allah böylece bunları çoğaltıp kuvvetlendirmekle inkarcıları öfkelendirir. Allah, inanıp yararlı işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat va’detmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster