1. Ey insanlar! Rabbinizden sakının! Çünki kıyâmetin zelzelesi, pek büyük (korkunç)bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu göreceğiniz gün, her emziren kadın emzirdiği (yavrusu)nu unutur ve her hâmile kadın yükünü (karnındaki çocuğunu) düşürür; (o gün) insanları, sarhoşlar (gibi yalpalarken) görürsün; hâlbuki onlar sarhoş kimseler değildir. Fakat Allah`ın azâbı (pek)şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanlardan bazısı, Allah hakkında bilgisizce mücâdele eder ve her inadcı şeytana uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki onun (o şeytanın) hakkında gerçekten şöyle yazılmıştır: `Her kim bunu dost edinirse, artık şübhesiz ki o, kendisini dalâlete düşürür ve onu alevli ateşin azâbına götürür!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten şübhe içinde iseniz, artık muhakkak ki biz, sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, sonra da (ne) yaratılmış (ne de) yaratılmamış (henüz kemâle ermemiş) bir mudgadan yarattık ki, size (kud reti mi zi)açıkça gösterelim. Artık dilediğimizi muayyen bir vakte kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız; sonra da gücünüz kemâle ersin diye (sizi büyütürüz). İçinizden kimisi(yaşlanmadan) vefât ettirilir, kiminiz de ömrün en rezîline (bunaklık çağına) ulaştırılır ki, biraz bilgiden sonra bir şey bilmez olsun! Ve (sen) yeryüzünü kupkuru görürsün; fakat onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, harekete geçer, kabarır ve her çift (her cins) güzel bitkiden yetiştirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bu (yaratılış), şübhesiz ki Allah`ın gerçekten Hakk olması ve muhakkak ki ölüleri O`nun diriltmesi ve şübhe yok ki O`nun, herşeye hakkıyla gücü yetmesindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Muhakkak ki kıyâmet gelicidir; onda şübhe yoktur ve elbette Allah, kabirlerde bulunan kimseleri diriltecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) İnsanlardan bazısı ne bir bilgi, ne bir yol gösteren, ne de aydınlatıcı bir kitab olmadan, Allah yolundan saptırmak için (kibirinden) yanını büküp çevirerek, Allah hakkında mücâdele eder. Ona dünyada bir rezillik vardır; kıyâmet günü ise ona o yakıcı azâbı tattıracağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) İnsanlardan bazısı ne bir bilgi, ne bir yol gösteren, ne de aydınlatıcı bir kitab olmadan, Allah yolundan saptırmak için (kibirinden) yanını büküp çevirerek, Allah hakkında mücâdele eder. Ona dünyada bir rezillik vardır; kıyâmet günü ise ona o yakıcı azâbı tattıracağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (O zaman ona şöyle denilir:) `Bu, senin ellerinin takdîm ettiği (senin işlediğingünahlar) yüzündendir.` Şübhesiz ki Allah, kullarına zulümkâr değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanlardan bazısı da, Allah`a bir kenardan (şübhe içinde) kulluk eder. Artık ona bir iyilik isâbet ederse, onunla mutmain olur. Fakat ona bir kötülük isâbet ederse, yüzüstü döner (dinden çıkar). Dünyayı da, âhireti de kaybetmiştir. İşte o apaçık hüsran, budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah`ı bırakıp, kendisine ne bir zararı dokunan, ne de kendisine bir fayda veren şeylere yalvarır. İşte o (haktan) uzak olan dalâlet, budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Hem) zararı faydasından daha yakın olana yalvarır. (O yalvardığı şey) ne kötü yardımcı ve ne kötü arkadaştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Muhakkak ki Allah, îmân edip sâlih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar. Şübhesiz ki Allah, ne dilerse yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim Allah`ın, dünyada ve âhirette ona (peygamberine) aslâ yardım etmeyeceğini sanıyorsa, o hâlde göğe (evinin tavanına) bir sebeb (ip) uzatsın; sonra (onu boğazına geçirerek, nefesini) kessin de baksın; (bu) hîlesi, öfkelenmekte olduğu şeyi (Allah`ın Peygambere yardımını) hiç giderebilecek mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İşte onu (Kur`ân`ı) böyle apaçık âyetler hâlinde indirdik; şübhesiz ki Allah,(hikmetine binâen, kendi lûtfundan) dilediğine hidâyet verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İmân edenler, yahudi olanlar, sâbiîler (yıldızlara ve meleklere tapanlar), hristiyanlar, mecûsîler (ateşe tapanlar) ve (Allah`a) şirk koşanlar var ya, şübhesiz ki Allah, kıyâmet günü bunların arasını (hükmederek) ayıracaktır. Muhakkak ki Allah, herşeye hakkıyla şâhiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görmedin mi, şübhesiz Allah (O Rabbinizdir ki), göklerde olan ve yerde bulunan herkes, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, (yeryüzünde) hareketli olan (bütün) canlılar ile insanlardan birçoğu O`na secde eder. (Onlardan) birçok (kimse) de vardır ki, azab üzerine hak olmuştur. Ve Allah kimi alçaltırsa, artık onu yükseltecek kimse yoktur. Muhakkak ki Allah, ne dilerse yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte bu ikisi (mü`min ve kâfir), Rableri hakkında mücâdele eden iki hasımdır. İnkâr edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden (de) kaynar su dökülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bununla karınlarında bulunan (organ)lar ve derileri eritilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ayrıca onlar için demir kamçılar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Çektikleri) ızdırabdan dolayı oradan ne zaman çıkmak isteseler, yine oraya iâde olunurlar ve (kendilerine): `Yakıcı azâbı tadın!` (denilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Muhakkak ki Allah, îmân edip sâlih ameller işleyenleri, altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar; orada altından bilezikler ve inciler takınırlar. Orada onların elbiseleri ise ipektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Onlar) sözün güzel olanına (kelime-i tevhîde) hidâyet edilmişlerdir; hamd edilmeye yegâne lâyık olan (Allah`)ın yoluna hidâyet edilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şübhesiz ki o inkâr edenler ve (insanları) Allah yolundan, içinde yerli olsun misâfir olsun (kıble ve ma`bed olma husûsunda) insanlar için eşit kıldığımız Mescid-i Harâm`dan men` edenler yok mu, işte her kim ki orada zulüm ile haktan sapmak isterse, ona (pek) elemli bir azabdan tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve bir zaman İbrâhîm`e, (tufandan dolayı nerede olduğunu bulamadığı) Beyt`in(Kâ`be`nin) yerini (onu yeniden binâ etmesi için) göstermiş (ve ona şöyle emretmiş)tik: `Bana hiçbir şeyi ortak koşma! Tavâf edenler, (o bölgede) oturanlar (yerli olanlar), rükû` ve secde edenler için beytimi temiz tut!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. `Ve insanlar içinde Hacc`ı i`lân et, gerek yaya olarak, gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. `Tâ ki kendilerine âid (dünyevî ve uhrevî) menfaatlere şâhid olsunlar ve (Allah`ın)kendilerine rızık olarak verdiği sağmal hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah`ın ismini zikretsinler! Artık (siz de) bunlardan yiyin, darda kalmış fakire de yedirin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. `Sonra (vücudlarındaki) kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atîk`ı (Kâ`be`yi) tavâf etsinler!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Emrimiz) budur! Kim Allah`ın (emir ve) yasaklarına hürmet gösterirse, artık bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. (Haram olduğu) size okunanların (bildirilenlerin)dışında kalan sağmal hayvanlar size helâl kılınmıştır; artık o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Allah için, Hakk`a yönelen kimseler olarak O`na şirk koşan kimseler olmaksızın (o çirkin şeylerden sakının)! Kim Allah`a şirk koşarsa, bunun üzerine sanki (o), gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapıyor veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bu (böyle)dir! Kim Allah`ın şeâirine (dîninin alâmetlerine) hürmet ederse, artık şübhesiz bu, kalblerin takvâsındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlarda (kurbanlık hayvanlarda) sizin için belirli bir zamâna kadar birtakım menfaatler vardır. Sonra onların varacakları (kurban edilecekleri) yer, Beyt-i Atîk (Harem bölgesinin yanın)a kadardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Her ümmet için bir kurban ibâdeti (ve yeri meşrû`) kıldık ki, (O`nun) kendilerine rızık olarak verdiği sağmal hayvanlar(dan kurban keserken) üzerine Allah`ın ismini zikretsinler! Çünki sizin İlâhınız tek bir İlâhtır; öyle ise O`na teslîm olun! (Ey Resûlüm!)İşte o gönülden bağlı olanları müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalbleri titrer; (ve onlar) başlarına gelen musîbetlere sabredenler ve namazı hakkıyla edâ edenlerdir; hem (onlar) kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (Allah yolunda) sarf ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kurbanlık develeri (ve sığırları) da sizin için Allah`ın (dîninin) alâmetlerinden kıldık; onlarda sizin için hayır vardır. Öyle ise (onlar) ayakta dururken, üzerlerine Allah`ın ismini zikredin (ve kurbân edin)! Nihâyet yanları yere yaslandığında (canları çıkınca)onlardan yiyin ve kanâat edene (istemeyene) de (açıkça) isteyene de yedirin! İşte böylece onları sizin istifâdenize verdik; tâ ki şükredesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onların ne etleri, ne de kanları Allah`a ulaşır; fakat O`na (sâdece) sizin takvânız ulaşacaktır. İşte böylece onları sizin istifâdenize verdi ki, sizi hidâyete erdirdiği için (tekbir getirerek) Allah`ı çokça yüceltesiniz! (Ey Resûlüm!) Artık o iyilik edenleri müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şübhesiz Allah, îmân edenleri müdâfaa eder. Muhakkak ki Allah, hiçbir hâini, hiçbir nankörü sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kendilerine savaş açılan (Müslüman)lara, gerçekten zulme uğramaları sebebiyle(savaşmaları için) izin verildi. Şübhesiz ki Allah, onlara yardım etmeye elbette hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar, sırf `Rabbimiz Allah`dır!` demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah`ın, insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla def` etmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde Allah`ın ismi çok zikredilen mescidler elbette yıkılıp giderdi. Allah, kendi (dîni)ne yardım edene mutlaka yardım eder! Muhakkak ki Allah, elbette Kavî (çok kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar ki, kendilerine yeryüzünde imkân (iktidar) verdiğimiz takdirde (gafletedalmazlar ve) namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten men` ederler. (Bütün) işlerin sonu ise Allah`a âiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (42-44) (Habîbim, yâ Muhammed!) Seni yalanlıyorlarsa artık (bil ki) onlardan önce Nûh`un kavmi, Âd ve Semûd (kavimleri), İbrâhîm`in kavmi ve Lût`un kavmi, hem Medyen halkı da (peygamberlerini) yalanlamıştı. Mûsâ da yalanlandı. Fakat o kâfirlere mühlet verdim; sonra onları (azâbımla) yakaladım. Artık (bak) benim (onları) inkârım(cezâlandırmam) nasıl oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (42-44) (Habîbim, yâ Muhammed!) Seni yalanlıyorlarsa artık (bil ki) onlardan önce Nûh`un kavmi, Âd ve Semûd (kavimleri), İbrâhîm`in kavmi ve Lût`un kavmi, hem Medyen halkı da (peygamberlerini) yalanlamıştı. Mûsâ da yalanlandı. Fakat o kâfirlere mühlet verdim; sonra onları (azâbımla) yakaladım. Artık (bak) benim (onları) inkârım(cezâlandırmam) nasıl oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (42-44) (Habîbim, yâ Muhammed!) Seni yalanlıyorlarsa artık (bil ki) onlardan önce Nûh`un kavmi, Âd ve Semûd (kavimleri), İbrâhîm`in kavmi ve Lût`un kavmi, hem Medyen halkı da (peygamberlerini) yalanlamıştı. Mûsâ da yalanlandı. Fakat o kâfirlere mühlet verdim; sonra onları (azâbımla) yakaladım. Artık (bak) benim (onları) inkârım(cezâlandırmam) nasıl oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Nitekim o (halkı) zâlim olan nice şehirler vardır ki, onları helâk etmişizdir. Şimdi o, duvarları çatıları üzerine çökmüş (harâb olmuş) bir hâldedir; kullanılmaz hâle gelmiş nice kuyular ve (bomboş) kalmış nice yüksek saraylar (hep sâhibsiz kaldılar)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (İnkâr edenler) yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki, kendileri için onlarla akıl erdirecekleri kalbler ve onlarla işitecekleri kulaklar olsun! Ama şu gerçek ki, gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalbler (basîretler) kör olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Ey Habîbim!) Senden azâbı acele istiyorlar; hâlbuki Allah, va`dinden aslâ dönmez! Şübhesiz ki Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin sene gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Hem o (halkı) zâlim olan nice şehirler vardır ki onlara mühlet verdim, sonra onları(azâbımla) yakaladım! Dönüş ise, ancak banadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: `Ey insanlar! Ben sizin için ancak (Allah`ın azâbından haber veren) apaçık bir korkutucuyum!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, onlar için bir mağfiret ve dâimî bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Âyetlerimiz(i ibtâl) husûsunda (güyâ bizi) âciz bırakacak kimseler olarak (bizimle yarışırcasına) koşuşanlara gelince, işte onlar Cehennem ehlidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (Ey Resûlüm!) Senden önce, hiçbir resûl ve hiçbir nebî göndermedik ki, o bir temennîde bulunduğu (âyetlerimizi okuduğu) zaman (sustuğu bir anda), şeytan(dinleyenleri yanıltmak isteyerek) onun temennîsine bir şey atmış olmasın! Allah, şeytanın attığını derhâl giderir (de peygamberine onu bildirir); sonra Allah âyetlerini sağlamlaştırır. Çünki Allah, Alîm (herşeyi bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (Şeytan`a ise böyle müsâade eder ki,) şeytanın atmakta olduğu şeyi, kalblerinde bir hastalık bulunanlara (münâfıklara) ve kalbleri katılaşmış olanlara (müşriklere) bir imtihan kılsın! Şübhesiz ki zâlimler, elbette (haktan) uzak bir ayrılık içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ve kendilerine ilim verilmiş olanlar, gerçekten onun (bu Kur`ân`ın), Rabbinden(gelen) hak olduğunu bilsin de ona îmân etsinler, derken kalbleri ona gönülden bağlansın! Şübhesiz ki Allah, îmân edenleri dosdoğru bir yola elbette hidâyet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. İnkâr edenler ise, kendilerine kıyâmet ansızın gelinceye veya kendilerine kısır(hayırsız) bir günün azâbı gelinceye kadar ondan (Kur`ân`dan) yana bir şübhe içinde bulunur dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O gün mülk (ve bütün tasarruf), Allah`ındır. (Kullarının) aralarında (O) hüküm verir. Artık îmân edip sâlih ameller işleyenler, Naîm Cennetlerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Allah ve peygamberlerini inkârda ısrar edenlere, küfre saplananlara, âyetlerimizi Kur`ân`ımızı yalanlayanlara, işte onlara alçaltıcı zillete düşürücü bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Allah yolunda hicret edip, sonra öldürülenler veya ölenler ise, mutlaka Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Muhakkak ki Allah, elbette rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Hiç şübhesiz onları hoşnûd olacakları girilecek bir yere (Cennetine) koyacaktır. Muhakkak ki Allah, elbette Alîm (herşeyi bilen)dir, Halîm (azabda acele etmeyen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İşte böyle! Kim kendisine yapılan eziyetin misliyle (karşılık vererek) eziyette bulunur da sonra yine kendisine saldırılırsa, mutlaka Allah ona yardım edecektir. Şübhesiz ki Allah, gerçekten Afüvv (çok affedici)dir, Gafûr (çok bağışlayan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte böyle! Çünki Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar; hiç şübhesiz Allah, Semî` (herşeyi işiten)dir, Basîr (herşeyi gören)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte böyle! Çünki Allah, O Hakk olandır. O`ndan başka (kendisine) yalvarmaktaoldukları şeyler ise gerçekten bâtıldır; hiç şübhesiz Aliyy (pek yüce olan), Kebîr (pek büyük olan) ancak Allah`dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Görmedin mi ki, doğrusu Allah, gökten bir su indirdi de (böylece) yeryüzü yemyeşil oluyor. Muhakkak ki Allah, Latîf (çok ihsân eden)dir, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Göklerde ne var, yerde ne varsa O`nundur. Şübhesiz ki Ganî (hiçbir şeye ihtiyâcı olmayan), Hamîd (hamd edilmeye yegâne lâyık) olan elbette ancak Allah`dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Görmedin mi ki şübhesiz Allah, yerde bulunanları ve emriyle denizde akıp giden gemileri sizin emrinize verdi. Göğü de, izni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye (O)tutuyor. Şübhesiz ki Allah, insanlara karşı elbette Raûf (çok şefkatli olan)dır, Rahîm (çok merhametli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hem O`dur ki size hayat verdi; sonra sizi vefât ettirecek; sonra sizi tekrar diriltecek! Doğrusu insan gerçekten çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Her ümmet için bir şeriat koyduk ki onlar onunla amel eden kimselerdir. Öyle ise bu hususta seninle aslâ mücâdele etmesinler; ve Rabbine da`vet et! Doğrusu sen, elbette dosdoğru bir hidâyet (bir din) üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Eğer seninle mücâdele ederlerse artık de ki: `Allah, yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah kıyâmet günü, üzerinde ihtilâfa düşmekte olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bilmedin mi ki şübhesiz Allah, gökte ve yerde ne varsa bilir. Muhakkak ki bunlar bir kitabda (Levh-i Mahfûz`da)dır. Şübhesiz bu, Allah`a göre pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlar, Allah`ı bırakıp, kulları durumundaki, Allah`ın, haklarında kendilerine hiçbir ferman, kesin hiçbir delil indirmediği, kendilerinin dahi haklarında bilgi sahibi olmadıkları, lehlerinde ilmî bir delil ortaya koyamadıkları şeylere tapıyorlar. İsyanda, inkârda, şirkte ısrar eden zâlimler için bir yardım eden bulunmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlara âyetlerimiz apaçık olarak okunmakta olduğu zaman, inkâr edenlerin yüzlerinde hoşnudsuzluk sezersin (anlarsın). Nerede ise kendilerine âyetlerimizi okuyanlara saldıracaklar! De ki: `Size bundan daha kötüsünü bildireyim mi? Ateş! Allah onu, inkâr edenlere va`d etmiştir. Ve (o,) ne kötü varılacak yerdir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ey insanlar! (Size) bir misâl getirildi; şimdi onu dinleyin! Şübhesiz ki Allah`dan başka (kendisine) yalvarmakta olduklarınız bir sinek dahi yaratamazlar; isterse bunun için hepsi toplansınlar! Sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu ondan geri alamazlar.(Yardım) isteyen de âciz kaldı, kendinden istenen de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah`ı, kadrinin (kudretinin ve büyüklüğünün) hakkıyla takdîr edemediler! Şübhesiz ki Allah, elbette Kavî (pek kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah, Semî`(hakkıyla işiten)dir, Basîr (kemâliyle gören)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da)bilir. Ve (bütün) işler Allah`a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ey îmân edenler! Rükû` edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allah uğrunda nasıl cihâd etmek gerekiyorsa, öyle cihâd edin! O sizi seçmiş ve dinde üzerinize hiçbir zorluk kılmamıştır. Babanız İbrâhîm`in dîninde de (böyleydi).O (Allah), gerek daha önce(ki kitablarda), gerekse bunda (Kur`ân`da) sizi `Müslümanlar` diye isimlendirdi ki, peygamber(iniz) size şâhid olsun ve (siz de) bütün insanlara şâhidler olasınız! Öyle ise namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah`(ın dînin)e sımsıkı tutunun! O sizin Mevlâ`nızdır. İşte O ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster