1. El-Hâkka (gerçekleşecek olan)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o gerçekleşecek olan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O gerçekleşecek olanın (o kıyâmetin) ne olduğunu, sana ne bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semûd ve Âd (kavimleri), çarpacak olan o felâketi (kıyâmeti) yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Semûd (kavmin)e gelince, işte o azgın hâdise (tahammülü imkânsız o korkunç ses)ile helâk edildiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Amma Âd (kavmi) ise, artık (onlar da) uğultulu, şiddetli bir kasırga ile mahvedildiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu (o kasırgayı, Allah) yedi gece sekiz gündüz ardı ardına (köklerini kazırcasına)onların üzerine musallat etti; nitekim (orada olsaydın) o kavmi orada yere yıkılmış bir hâlde görürdün; sanki onlar, içi boş hurma kütükleri gibi olmuşlardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan geriye kalmış bir şey görebilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Fir`avun ve ondan öncekiler ve altüst olan (şehir)ler(in halkı olan Lût kavmi) de o günah (şirk) ile geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Öyle ki Rablerinin elçisine isyân ettiler de (Allah) onları (şiddeti gittikçe) artan bir yakalayışla yakalayıverdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Nûh tûfânında her tarafı) su bastığında, şübhesiz ki biz sizi akıp giden (gemi)de taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Tâ ki onu sizin için bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar, onu bellesin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-15) Artık Sûr`a bir üfleyişle üflendiği, yer ve dağlar kaldırılıp bir darbe ile birbirine çarpıl(arak darmadağın edil)dikleri zaman, işte o gün olacak olan olmuş (kıyâmet kopmuş)tur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-15) Artık Sûr`a bir üfleyişle üflendiği, yer ve dağlar kaldırılıp bir darbe ile birbirine çarpıl(arak darmadağın edil)dikleri zaman, işte o gün olacak olan olmuş (kıyâmet kopmuş)tur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (13-15) Artık Sûr`a bir üfleyişle üflendiği, yer ve dağlar kaldırılıp bir darbe ile birbirine çarpıl(arak darmadağın edil)dikleri zaman, işte o gün olacak olan olmuş (kıyâmet kopmuş)tur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve gök yarılmıştır; artık o gün o, (pek çürük ve) zayıftır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melek(ler) onun (göğün) etrâfındadır. Ve o gün Rabbinin arşını, onların üstünde olan sekiz (melek) taşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün (hesâb için Rabbinize) arz olunursunuz; sizden hiçbir sır, gizli kalmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) İşte kitâbı sağ eline verilen kimseye gelince, (sevinerek) der ki: `Alın, kitâbımı okuyun; doğrusu ben, hesâbımla karşılaşacak kimse olduğumu gerçekten sezmiştim(bilmiştim)!` der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) İşte kitâbı sağ eline verilen kimseye gelince, (sevinerek) der ki: `Alın, kitâbımı okuyun; doğrusu ben, hesâbımla karşılaşacak kimse olduğumu gerçekten sezmiştim(bilmiştim)!` der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o, hoşnud bir hayat içindedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir Cennette! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Meyveleri yakın (toplaması kolay)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Onlara denilir ki:) `Geçmiş günlerde (dünyada) işlediğiniz (sâlih ameller)e karşılık olarak âfiyetle yiyin, için!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hâlbuki kitâbı sol eline verilene gelince, artık (o) şöyle der: `Keşke bana kitâbım verilmeseydi!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. `Ve hesâbımın ne olduğunu bilmeseydim!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (25-29)Kitabı sol tarafından verilene gelince, o da şöyle diyecek: “Keşke kitabım bana verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim, keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı; malım bana hiçbir fayda vermedi, bütün gücüm yok oldu.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. `Malım bana fayda vermedi!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. `Saltanatım benden yok olup gitti!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Allah, Cehennem bekçilerine şöyle buyurur:) `Tutun onu, hemen kendisini bağlayın!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. `Sonra Cehenneme atın onu!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. `Sonra hemen onu, boyu yetmiş arşın olan bir zincire vurun!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. `Çünki o, yüce Allah`a inanmazdı!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. `Yoksulu doyurmaya da teşvîk etmezdi!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. `Artık, ona bugün burada yakın bir dost yoktur!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. `İrinden başka bir yiyeceği de yoktur!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. `Onu ancak günahkârlar (kâfirler) yer!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Artık yemîn ederim, görmekte olduklarınıza! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Andolsun görmediklerinize, kavrayamadıklarınıza! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şübhesiz ki o (Kur`ân), çok şerefli bir elçinin (peygamberin, vahiyden ibâret)sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Hem o, bir şâir sözü değildir! Ne kadar az îmân ediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (O,) bir kâhin sözü de değildir! Ne kadar az ibret alıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (O,) âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (44-45) Eğer (o peygamber), bize isnâd ederek bazı sözler uydursaydı, (biz) onu mutlaka kuvvet(li bir azab)la yakalardık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (44-45) Eğer (o peygamber), bize isnâd ederek bazı sözler uydursaydı, (biz) onu mutlaka kuvvet(li bir azab)la yakalardık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra elbette onun can damarını keserdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O takdirde (de) sizden hiçbir kimse ondan (bunu) men` ediciler değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve şübhesiz ki o (Kur`ân), takvâ sâhibleri için elbette bir nasîhattir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve şübhesiz ki biz, içinizden (onu) yalanlayanlar olduğunu gerçekten biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve şübhesiz ki o, kâfirler için (âhirette) elbette bir pişmanlıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve (yine) şübhesiz ki o, kat`î gerçeğin ta kendisidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O hâlde yüce Rabbinin ismiyle (سُحْاَنَ رَبِّيَ الْعَظ۪يمِ diyerek) tesbîh et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster