1. Elif - Lâm - Râ. Bu bir kitabdır ki âyetleri sağlam esaslara, kuvvetli kesin delillere oturtulmuştur. Sonra da bir bir açıklanmıştır. Bu, yegâne hikmet sahibi ve her şeyden haberli (yüce kudret) katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Öyle ki, Allah’tan başkasına ibâdet etmiyesiniz. Ben de şüphesiz O’ndan (gönderilen) bir uyarıcı ve müjdeciyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve Rabbinizden bağışlanma isteyesiniz, sonra da O’na tevbe edesiniz ; tâ ki belli bir süreye kadar sizi güzel bir geçimle geçindirsin ve her fazîlet sahibine faziletini versin. Eğer yüzçevirirseniz, doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dönüşünüz ancak Allah’adır. O’nun güç ve kudreti her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dikkat et ki, onlar O’ndan gizlenmek için göğüslerini katlayıp (iki) büklüm olurlar. Haberiniz olsun ki, elbiselerine büründüklerinde, Allah onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. Şüphesiz ki Allah göğüslerde dönüp dolaşanı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Onların yerleştikleri yeri de, tevdi’ edildikleri yeri de bilir. Bunların hepsi açık kitâbdadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O sizi denemek, hanginizin amelinin daha güzel olduğunu ortaya çıkarmak için gökleri ve yeri altı gün (devir)de yarattı ki Arş’ı da su üstünde idi. Eğer onlara, öldükten sonra dirilip kalkacaksınız, diyecek olsan, o küfredenler, «elbette bu açık bir sihirden başkası değildir!» diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şayet azabı onlardan sayılı bir süreye kadar geciktirecek olsak, «onu engelleyip alıkoyan nedir?» diyecekler. Bilin ki azâb onlara geldiği gün, artık kendilerinden çevrilecek değildir ve alaya aldıkları şey onları iyiden iyiye kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İnsana kendi tarafımızdan bir rahmet tattırdıktan sonra, onu ondan çekip alırsak, (bir de bakarsın ki) o çok umutsuz ve çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Eğer kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra nîmet tattırsak, and olsun ki o, «sıkıntılar ve kötülükler benden ayrılıp gitti» der. Şüphesiz ki o (bu durumda) çokça sevinir ve böbürlenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ancak sabredip güzel-yararlı amellerde bulunanlar böyle değildirler. İşte bunlara bağışlanma ve büyük mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onların O’na (sapık inkarcıların Peygamber’e) bir hazine indirmeli değil miydi veya onunla beraber bir melek gelmeli değil miydi ? demelerinden neredeyse sana vahyolunanın bir kısmını terkeder gibi oluyorsun ve bu sebeple göğsün daralıyor. (Unutma ki) sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise, her şeyi düzenleyen, koruyan tek güven kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yoksa Kur’ân’ı O mu uydurdu diyorlar ? De ki: Öyle ise haydi onun gibi uydurma on sûre getirin ve sözünüzde doğrulardan iseniz, Allah’ tan başka gücünüzün yettiği (kadar) kimseleri (de yardımınıza) çağırın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eğer sizin (bu önerinize) olumlu cevap vermezlerse, bilin ki O, Allah’ın ilmiyle donatılarak indirilmiştir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, ancak O vardır. Artık siz teslimiyet gösterip İslâm’ı kabul etmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dünya hayatını, onun süs ve şatafatını isteyenlere, Dünya’da işlediklerinin karşılığını tastamam veririz ve onlar burada bir zarara ve eksikliğe de uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İşte bunlar, öyle kimselerdir ki, Âhiret’de kendilerine ateşten başkası yoktur. Dünya’da işledikleri boşa gitmiştir ve yaptıklarının hepsi de değersiz ve anlamsızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Rabbinden açık bir belge üzere olan ve onu, yine Rabbinden bir şâhid izleyen ve önünde de bir önder ve rahmet ölçüsü olan Musa’nın kitabı bulunan kimse, (sadece dünyalık isteyen ve şöhret peşinde koşan) gibi midir ? İşte bunlar Kur’ân’a inanırlar. Hangi zümre de onu inkâr eder, tanımazlık yaparsa, ateş onun va’dolunmuş yeridir. Ve sakın bu hususta şüpheci olma ! Çünkü Kur’ân Rabbinden (inen) hakkın-gerçeğin kendisidir. Ne var ki insanların çoğu inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’a karşı yalan uydurandan daha zâlim kim olabilir ? işte böyleleri Rablerinin huzuruna çıkarılırlar ; şâhidler de «Rablarına karşı yalan uyduranlar işte bunlardır I» derler. Haberiniz olsun ki, Allah’ın laneti zâlimleredir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O zâlimler ki, Allah’ın yolundan alıkorlar, onu eğri göstermek isterler. Bunlar, evet bunlardır Âhiret’i inkâr edenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bunlar yeryüzünde (Allah’ı) âciz bırakıcı da değillerdir ve Allah’ tan başka kendilerine dostluk elini uzatacak (kendilerine sahip çıkacak) kimseleri de yoktur. Onlara azâb kat kat olup katmerleşecek. Aslında onlar ne (hakk’ın sesini) işitmeye güc getirebilmişlerdi, ne de (gerçeği) görebilmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşte bunlar kendilerine yazık edenlerdir ve uydurdukları şeyler (putlar ve benzeri uydurma ilâhlar) de kendilerine yan çizip gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphe yok ki, Âhiret’te de zarara uğrayanlar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar ki, imân edip iyi-yararlı amellerde bulundular ve Rablarına gönülden bağlanıp kalb yatışkanlığıyla O’na yönelip eğildiler, işte onlar Cennet yaranıdırlar ve orada ebedî kalıcılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu iki (zıt) zümrenin misâli, kör ile sağıra, gören ile işitene benzer ; hiç bunlar eşit olurlar mı ? Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. And olsun ki, Nuh’u kendi kavmine (peygamber olarak) gönderdik. (O da kavmine): «Şüphesiz ben sizin için açık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah’tan başkasına tapmayın. Doğrusu ben, hakkınızda elîm bir günün azabından korkuyorum,» demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kavminden inkâra sapanların ileri gelenleri: «Biz seni de ancak kendimiz gibi bir insan olarak görüyoruz ; hem sana ancak ilk bakışta bizden en rezil ve aşağılık kimselerin uyduğunu müşahede ediyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de, faziletinizi de göremiyoruz; belki sizi yalancılar sanıyoruz» demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Nûh : «Ey kavmim !» dedi, «ne dersiniz, eğer ben Rabbimden gelen açık bir kanıt üzere isem ve O kendi katından bana bir rahmet vermiş de o size kapalı kalmışsa, ondan tiksinip hoşlanmadığınız halde sizi ona zorlayabilir miyim ?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey kavmim, buna karşılık sizden bir mal da istemiyorum. Benim ecrim (hizmetimin karşılığı) ancak Allah’a aittir ve şüphesiz ki ben o imân edenleri kovacak da değilim. Onlar mutlaka Rablarına kavuşacaklardır. Ama ben sizi cehalet içinde (bocalayan) bir kavim olarak görüyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ey kavmim, onları (imân edenleri) kovacak olursam, Allah’ın (vereceği cezadan) kim (beni kurtarıp) yardım edebilir? Hiç düşünmüyor musunuz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin, küçük görüp hafife aldığı kişilere Allah hiç hayır vermeyecek de demem. Onların içyüzünü Allah daha iyi bilir. Aksi halde şüphe etmeyin ki zâlimlerden olurum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Kavmi ona) : Ey Nûh ! Dediler, cidden bizimle tartışıp uğraştın ve bizimle uğraşmanı çoğalttın (ileri gittin). Eğer doğrulardan isen şu bizi tehdîd edip durduğun (azabı) getir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Nûh : Onu size ancak, dilerse Allah getirir; Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer Allah, sizi azdırıp yok etmek istese, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size bir yarar sağlamaz. O sizin Rabbinizdir ve ancak O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar ? De ki: Eğer onu uydurdumsa, günah ve vebali benim üzerimedir ve ben sizin işlediğiniz günah ve vebalinizden beriyim, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nuh’a, senin kavminden imân edenlerden başkası, şüphen olmasın ki (sana) inanmıyacaktır. Artık onların işleyegeldiklerinden dolayı üzülüp tasalanma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap ve sakın zulmedenler hakkında bana hitabda bulunma ; çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır, diye vahyolundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Nûh gemiyi yapmaya başladı ; kavminin ileri gelenleri yanından geçtikçe onu alaya alıyorlardı. Nûh onlara : «Bizimle alay ediyorsunuz ; bizimle alay ettiğiniz gibi biz de (yakında) sizinle alay edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İleride rüsvay edici azabın kime geleceğini ve kalıcı azabın kimin üzerine ineceğini anlayacaksınız» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sonunda emrimiz gelip tennur kaynamaya başlayınca (Nuh’a) dedik ki: «Her (hayvanın) dişi ve erkeğinden ikişer taneyi ve aleyhinde (ilâhi) hüküm geçmiş olanlar dışında aileni ve imân edenleri gemiye yüklet (bindir)!» Ne var ki, beraberinde imân edenler pek az kimseler idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Nûh, «Bininiz ona ; yüzüp yürümesi de, demir atıp durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim, çok bağışlayan, çok merhamet eden, dir,» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Gemi, içinde taşıdıklarıyla birlikte dağ gibi dalgalar arasında yüzüp yol alıyordu. Nûh, ayrı bir yere çekilen oğluna, «oğulcağızım ! Bizimle beraber (gel) gemiye bin, kâfirlerle beraber olma,» diye seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O, «ben az sonra bir dağa sığınırım, o beni sudan korur» dedi. Nûh ona: «Bugün Allah’ın emrinden koruyacak (hiçbir güc ve yardımcı) yoktur; ancak O’nun merhamet ettiği müstesna,» derken aralarına dal ga(lar) girdi ve o da boğulanlardan (biri) oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ey yeryüzü ! Suyunu yut; ey gök ! Sen de (suyunu) tut, denildi. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi CÛDÎ üzerinde yöntemli şekilde durdu. O zâlimler topluluğuna da «rahmetten uzak olun !» denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Nûh, Rabbına (yanık bir yürekle) seslendi «Rabbim ! Doğrusu oğlum benim ailemdendi. Şüphesiz ki senin va’din haktır ve sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Allah Ona : «Ey Nûh ! Şüphesiz ki, o senin ailenden değildir; çünkü onun (yaptığı) cidden sâlih (İyi-yararlı) bir âmel değildi. Artık (içyüzünü) bilmediğin bir şeyi benden isteme. Bilgisizlerden olmayasın diye gerçekten sana öğüt veriyorum» buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Nûh dedi ki: «Rabbim! Bilmediğim bir şeyi senden istemekten yine sana sığınırım; eğer beni bağışlamaz ve merhamet etmezsen elbette zarara uğrayanlardan olurum» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Denildi ki: «Ey Nûh! Bizden sana ve seninle birlikte bulunan mü’ minlere (topluluklara) bir selâmet ve çok bereketlerle gemiden in.. İleride nice ümmetleri de geçindirip yararlandıracağız ; sonra da bizden onlara elem verici azâb dokunacak.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İşte bunlar, sana vahiy ile bildirdiğimiz gaybî haberlerdir. Daha önce ne sen bunu biliyordun, ne de kavmin biliyordu. Öyleyse sen de sabret. Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah’tan korkup (kötülüklerden) sakınanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Âd (kavmine) de kardeşleri Hûd’u (peygamber olarak) gönderdik.. «Ey kavmim,» dedi, «Allah’a tapın ; sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. Siz ancak yalan uydurup duruyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey kavmim, buna karşı sizden bir ecir (hizmet karşılığı bir ücret) istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yoktan yaratana aittir. Artık aklınızı kullanmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin ; sonra da O’na tevbe edin ki. üzerinize bol yağmur göndersin ; kuvvetinize kuvvet katarak gücünüzü artırsın; siz de artık günahkâr suçlular olarak (O’ndan) yüzçevirmeyin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ey Hûd ! Dediler, sen bize açık bir belge (mu’cize) getirmedin, bu yüzden senin sözünden dolayı tanrılarımızı bırakacak ve sana da imân edecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bizim sana sözümüz ancak şudur: Tanrılarımızdan bir kısmı seni fena halde çarpmıştır. O da ; «Ben, Allah’ı şâhid ediniyorum ve siz de şâhid olun ki, ben sizin, Allah’ı bırakıp da O’na ortak koştuklarınızdan beriyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık hep birlikte benim için dilediğiniz tuzağı kurun, sonra da bana hiç süre tanımayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Doğrusu ben, benim de Rabbim, sizin de Rabblniz Allah’a güvenip dayanmışımdır. Hiçbir yerde bir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş bulunmasın, (her şeyin dizgini O’nun kudret elinde bulunuyordur). Şüphesiz ki, Rabbim dosdoğru yoldadır, (buyrukları ancak doğruyu, iyiyi, güzeli, yararlıyı ve mutluluğu yansıtır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Eğer yüzçevirirseniz, gerçekten ben size benimle gönderilen (ilâhî buyrukları) teblîğ ettim. Rabbim, sizden başka bir kavmi yerinize getirir de siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki Rabbim, her şeyi gözetip koruyandır,» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Buyruğumu taşıyan hükmümüz gelince, kendi katımızdan bir rahmetle Hûd’u ve onunla birlikte olan mü’minleri kurtardık, onları oldukça ağır bir azâbdan selâmete erdirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte bu Âd kavmi, Rablarının âyetlerini inatla inkâr ettiler, O’nun peygamberine karşı geldiler ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Bu Dünya’da da, Âhiret’te de lanet peşlerine takılıp kaldı; haberiniz olsun ki Âd kavmi, Rablarını tanımayıp küfrü seçtiler. Bilin ki Hûd kavmi Âd’a (ilâhî rahmetten) uzaklık olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Semûd (kavmine) de kardeşleri Salih’i (peygamber olarak) gönderdik. «Ey kavmim,» dedi, «Allah’a tapın, sizin O’ndan başka tanrılarınız yoktur. Sizi yerden (topraktan) yetiştirip meydana getiren ve sizin bir ömür geçirip orayı bayındır hale getirmenizi dileyen O’dur. O halde O’ndan bağışlanmanızı dileyin de O’na yönelip tevbe edin. Şüphesiz ki Rabbim çok yakındır ve (duaları, tevbe ve istiğfarları) kabul edendir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ey Salih, dediler, sen bundan önce aramızda ümit beslenir bir kişi idin ; babalarımızın taptıklarına tapmamızdan alıkoymaya mı çalışıyorsun ?! Doğrusu biz, bizi davet ettiğin şey hakkında şüphe ve kuşku içindeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. «Ey kavmim,» dedi, «söyleyin, eğer ben Rabbimden açık bir belge (mu’cize ve yeterli belge) üzere isem ve bana kendi katından bir rahmet vermişse, O’na isyan ettiğim takdirde (Allah’ın azabından kurtulabilmem için) kim bana yardım eder? O halde siz benim hakkımda zararı artırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ey kavmim, işte bu size bir âyet (mu’cize, açık belge) olarak Allah’ın (belirlediği) dişi devedir; bırakın da Allah’ın arzında otlayadursun;ona kötülükle dokunmayın, yoksa çok yakın bir azâb sizi ya kalayı verir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bu uyarıya rağmen onlar deveyi devirip öldürdüler. Salih onlara : Öyle ise evinizde üç gün (daha) yaşayıp yararlanın. Bu, yalanı olmayan bir tehdittir,» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Buyruğumuz gelince, Salih’i ve beraberindeki imân edenleri, katımızdan bir rahmetle kurtardık, hem de o günün rezilliğinden.. Şüphesiz ki, Rabbin yegâne güçlü ve yegâne üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O zulmedenleri korkunç bir ses, bir gürültü yakalayıverdi, derken evlerinde dizüstü çöküp kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sanki daha önce orada hiç oturmamış (yuva kurup geçinmemiş) gibi oldular. Dikkat edin, Semûd kavmi Rablerini tanımadılar ve Semûd’a (ilâhî rahmetten) uzaklık olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. And olsun ki, elçilerimiz (melekler) İbrahim’e müjde ile geldiler ve «Selâm» dediler. O da (size de) selâm, dedi ve oyalanmadan kızartılmış bir buzağı getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. (Gelen müsafirlerin) ellerinin (sofraya) uzanmadığını görünce, durumlarını yadırgadı, onlardan içine bir korku düştü, ibrahim’e: «Korkma, şüphesiz ki biz Lût kavmine gönderildik» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İbrahim’in karısı ayakta idi. güldü. Biz de ona İshâk ve onun ardından Yâkub’u müjdeledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Vay, dedi, doğuracak mıyım ? Oysa ben bir kocakarı, şu kocam da bir ihtiyar. Doğrusu bu şaşılacak şey ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. (Elçi melekler) ona : «Allah’ın emrine mi şaşıyorsun ? Ey ev halkı, Allah’ın rahmeti ve bereketleri üzerinizdedir. Şüphesiz ki Allah çok övülmeye lâyıktır ve O, çok yüce ve çok şanlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. İbrahim’in korkusu gidip kendine müjde gelince, Lût kavmi hakkında bizim (elçilerimiz)le tartışmaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendini bütünüyle Allah’a veren bir kimse idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ey İbrahim, bu (tartışman)dan vazgeç. Çünkü gerçekten Rabbin em ri gelmiştir ve onlara reddi mümkün olmayan azâb gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Elçilerimiz Lût’a geldiler; bu yüzden Lût endişeye kapılıp fenalaştı, için için sıkıldı ve «Bu ne çetin bir gün !» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Kavmi ise ona koşa koşa gelirdiler; zaten onlar daha önce de kötü fiiller işliyorlardı. Lût «Ey kavmim,» dedi, «işte kızlarım, bunlar (nikâh akdiyle) sizin için daha pâk ve uygundur. Artık Allah’tan korkun da beni misafirlerim hakkında rüsvay etmeyin. İçinizde doğru düşünen, doğru yolda yürüyen bir adam yok mudur?!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Lût’a dediler ki: «Elbette sen de bilirsin, bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur ve sen bizim ne istediğimizi de çok iyi bilirsin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Lût onlara dedi ki: «Ah, keşke size karşı yetecek bir gücüm olsaydı veya çok sağlam bir yere sığınabilseydim i» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (O elçi melekler): «Ey Lût,» dediler, «şüphesiz ki biz, Rabbinin elçileriyiz ; onlar sana, mümkün değil el uzatamazlar. Gecenin bir bölümünde ailenle birlikte yola çık, hiç biriniz arkasına dönüp bakmasın. Ancak eşin değil; çünkü kavmine dokunacak olan (azâb) ona da dokunacak. Şüphesiz ki onlara va’dolunan vakit sabahtır ; sabah vakti yakın değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Buyruğumuz gelince (ülkenin) üstünü altına getirdik; birbiri üzerine konulmuş pişmiş balçık (gibi) taşlar yağdırdık ki bu taşlar Allah yanında belirlenmişti ve zâlimlerden de asla uzak değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Buyruğumuz gelince (ülkenin) üstünü altına getirdik; birbiri üzerine konulmuş pişmiş balçık (gibi) taşlar yağdırdık ki bu taşlar Allah yanında belirlenmişti ve zâlimlerden de asla uzak değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Medyen’e de kardeşleri Şuâyb’ı (peygamber olarak) gönderdik. Ey kavmim, dedi, Allah’a kulluk edin ; sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. Ölçü ve tartıyı eksik tutmayın ; ben sizi elbette hayr ( = bol nîmet, geniş refah imkânları) içinde görüyorum. Ve doğrusu ben sizi çepeçevre saracak bir günün azabından endişe etmekteyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Ey kavmim, ölçü ve tartıyı adaletle uygulayın, insanların eşyasını (haksız yollardan) eksiltmeyin; yeryüzünde bozgunculuk ederek fenalık yapmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İnanmış kişiler iseniz, Allah’ın (helâlinden) bıraktığı kâr daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinizde koruyucu ve gözetici de değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onlar, «ey Şuâyb,» dediler, «babalarımızın taptığını terketmemizi veya kendi mallarımızda dilediğimizi yapmamızı bırakıvermemizi senin namazın mı emrediyor? Şüphesiz ki sen, yumuşak huylusun, doğru bir kimsesin, aklı basındasın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. «Ey kavmim,» dedi, «ya ben Rabbimden açık bir mucize üzere isem ve kendi katından beni güzel bir rızıkla rızıklandırmışsa, ne dersiniz, (O’na nankörlük edebilir miyim ?). Ve ben sizi men’ettiğim şeyde aykırı hareket edip (onu işlemek) istemem. Ben ancak gücüm yettiğince düzeltmek isterim. Muvaffakiyetim ancak Allah’ın yardımıyladır ve ben ancak O’na güvenip dayanırım ve O’na derin saygı ve sevgi ile yönelirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ey kavmim ! Bana düşmanlık beslemeniz, Nûh kavmine veya Hûd kavmine ya da Salih kavmine dokunan musibetin bir benzerini size dokundurmasın. Lût kavmi de sizden pek uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Rabbınızdan bağışlanma dileyin de O’na tevbe edin. Şüphesiz ki Rabbim, çok merhametlidir ve çok sevendir, sevilendir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Dediler ki: Ey Şuâyb ! Biz senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve biz seni aramızda zayıf olarak görüyoruz. Kabilen olmasaydı, elbette seni taşlardık. Hem sen bizim yanımızda pek aziz-şerefli, itibırlı, üstün bir kimse de değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ey kavmim, dedi, size göre benim kabilem Allah’tan daha mı azizdir ki, O’nun (buyruklarını) arkanıza attınız ? Rabbim elbette sizin yapageldiğinizi (ilmiyle) kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Ey kavmim, imkânınızı ortaya koyup elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de (gerekeni) yapacağım. Rüsvay edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. (Gelecek azabı) gözleyin, ben de sizinle beraber gözleyip bekliyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Buyruğumuz gelince, Şuâyb’ı ve beraberindeki imân edenleri rahmetimizle kurtardık. Zâlimleri ise korkunç bir ses ve uğultu yakalayıverdi; evlerinde dizüstü çöküp kaldılar. Orada hiç bulunmamış, yaşamamış gibi oldular. Dikkat edin, Semûd kavmi nasıl (ilâhî) rahmetten uzak kaldıysa Medyen de uzak kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Buyruğumuz gelince, Şuâyb’ı ve beraberindeki imân edenleri rahmetimizle kurtardık. Zâlimleri ise korkunç bir ses ve uğultu yakalayıverdi; evlerinde dizüstü çöküp kaldılar. Orada hiç bulunmamış, yaşamamış gibi oldular. Dikkat edin, Semûd kavmi nasıl (ilâhî) rahmetten uzak kaldıysa Medyen de uzak kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. And ollsun ki, biz Musa’ yi da âyetlerimizle ve açık-sağlam belge ile Fir’avn’a ve onun (milletinin) ileri gelenlerine gönderdik. Bununla beraber onlar (o ileri gelenler) yine de Fir’avn’ın emrine uydular. Oysa Fir’avn’ın emri doğru ve sıhhatli değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. And ollsun ki, biz Musa’ yi da âyetlerimizle ve açık-sağlam belge ile Fir’avn’a ve onun (milletinin) ileri gelenlerine gönderdik. Bununla beraber onlar (o ileri gelenler) yine de Fir’avn’ın emrine uydular. Oysa Fir’avn’ın emri doğru ve sıhhatli değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Fir’avn Kıyamet günü kavminin önüne düşer de onları (suya götürür gibi) ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Burada lanet peşlerine takıldı ; Kıyamet gününde de (öyle olacak). Desteklendikleri şey ne kötü destektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. (Ey Muhammed!) Bu, ilâhî azaba uğrayan kasabaların haberlerinden (bazı safhalar)dır ki, sana nakledip anlatıyoruz. Bu kıssalardan bir kısmının kalıntısı duruyor, bir kısmı ise biçilmiş ekin gibi (belirsiz olmuştur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz onlara zulmetmedik ; fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbin buyruğu gelince, onlara, Allah’ı bırakıp da taptıkları tanrılar bir yarar sağlamadı; zararlarını, silinip yok olmalarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İşte Rabbin kasabalar halkını —zalimlikleri üzere— yakaladığı zaman böyle yakalar. Şüphesiz ki, O’nun yakalaması çok elîm ve şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Şüphesiz ki bu (naklettiğimiz kıssalarda) Âhiret azabından korkanlar için ibretli belge vardır; o, insanların biraraya gelip toplanacağı bir gündür; o, hazır olup görülecek bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. O günü ancak belli bir vakte kadar geciktiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. O gün geldikte Allah’ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbaht-mutsuz, kimi de bahtlı-mutludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Bedbaht-mutsuz olanlar ateştedirler. Onların orada şiddetli inilti ve sesli sesli soluğu vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Gökler ve yer durdukça orada temelli kalıcılardır; ancak Rabbin dilediği müstesna. Çünkü Rabbin dilediğini (hakkıyle) yapıp yerine getirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Bahtlı-mutlu olanlar ise, Cennet’tedirler; gökler ve yer durdukça orada temelli kalıcılardır; ancak Rabbin dilediği müstesna. Bu, ardı-arkası kesilmeyen bir bağıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Artık bunların taptıklarının (böyle bir azaba yol açacak bir sapıklık olduğunda) şüphen olmasın ; onlar ancak daha önce babalarının taptıkları gibi taparlar. Biz de elbette (ateşten) nasiplerini noksansız vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. And olsun ki, Musa’ya kitab verdik, ne var ki, (idraksizler yüzünden) onda anlaşmazlık meydana geldi. Eğer Rabbinden geçmiş bir söz olmasaydı hemen aralarında hükmedilip (çoktan) sonuca bağlanmış olurdu bile. Ve doğrusu onlar bunda kuşku ve şüphe içindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Şüphesiz her birinin amellerinin (karşılığını) Rabbin tastamam verecektir. Doğrusu O, onların yapa geldiklerinden haberlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. O halde sen —ve beraberinde tevbe edenlerle birlikte— em-rolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı gitmeyin. Allah ne yaptıklarınızı şüphesiz ki iyiden iyiye görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Ve bir de zulmedenlere meyletmeyin, yoksa dokunur size ateş. Allah’tan başka sizin dost ve sahibiniz de yoktur. Sonra (O’ndan da) yardım göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Hem gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (temizleyip) giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüt, bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Ve sabret; şüphesiz ki Allah iyiliği huy edinip iyilikte bulunanların mükâfatını zayi’etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Sizden önceki nesillerden akıl ve idrâk sahiplerinin yeryüzünde fitne ve fesadı yasaklamaları gerekmiyor muydu ? Onlardan kurtardığımızın pek azı ancak (bu fazileti gösterip mücâdele etmişti). O zulmedenler ise kendilerine sunulan refahın peşine düştüler, zaten onlar suçlu günahkârlar idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Rabbin, halkından, kendilerini (ve çevrelerini) düzeltenler bulundukça kasabaları haksız yere yok edecek değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet haline getirirdi. (Görüldüğü gibi) onlar durmadan anlaşmazlık halindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler müstesna. Zaten Rabbin insanları bunun için (bu duygu ve düşüncede) yaratmıştır. Ve Rabbinin şu sözü tamamlanıp yerini bulmuştur : «And olsun ki, Cehennem’i tamamen cinlerden ve insanlardan (olan günahkâr suçlularla) dolduracağım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. (İşte ey Muhammed !) Gelip gecen peygamberlerin olup biten bu haberlerinden senin kalbini yatıştırıp pekiştirecek kadarını sana anlattık. Bu sûrede de sana hak; mü’minlere öğüt ve (düşünüp gerçeği daha iyi kavrayabilmeleri için) hatırlatma gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Sen o imân etmiyenlere de ki: Yapacağınızı yapın ; doğrusu biz de (gerekeni) yapacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Bekleyip durun, biz de bekliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Göklerin ve yerin gaybı Allah’ındır. Bütün işler O’na döndürülür. Artık O’na ibâdet edin ve O’na güvenip dayanın. Rabbin yapageldiğinizden habersiz değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster