1. Kâf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya rahmetini hatırla (zikret). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani O, Rabbine derûnundan yönelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Rabbim... Gerçek ki, kemiklerim gevşedi, saçlarım ağarıp bembeyaz oldu! Rabbim, sana dua edip de hiç hüsrana uğramadım..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Muhakkak ki ben, arkamda kalacakların neler yapacağından korkarım. Karım ise zaten kısır! O hâlde ledünnünden bana bir velî hibe et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Ki bana da vâris olsun, Âl-i Yakup’a da vâris olsun... Rabbim onu rızanla yaşattıklarından eyle." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Ey Zekeriya... Seni, kendisinin ismi Yahya olan bir erkek çocukla müjdeliyoruz... Daha önce Ona bir adaş da yapmadık (hiç kimseyi Yahya ismi ile isimlendirmedik)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Zekeriyya) dedi ki: "Rabbim, karım kısır ve ben de ihtiyarlıkta sınıra ulaşmış olduğum hâlde, benim nasıl bir oğlum olur?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Orası öyledir" dedi (Rabbi)... (Ancak) Rabbin dedi ki: "O bana kolaydır... Sen (anılır herhangi) bir şey değilken, daha önce seni halketmiştim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Zekeriyya) dedi ki: "Rabbim! Bana bir alâmet ver..." Dedi ki: "Senin işaretin, sorunun olmadığı hâlde, insanlarla üç gece süresince konuşmamandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Zekeriyya) mabetten halkının yanına çıktı ve onlara: "Sabah - akşam tespih edin" diye işaret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ey Yahya! Hakikat Bilgisine sımsıkı sarıl!" (Yahya’ya) olayların oluş nedenlerini, sistemi OKUma özelliğini verdiğimizde, daha çocuktu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve ledünnümüzden bir ruhanî hayat ve bir sâfiye (zekât) verdik... Korunma konusunda çok hassastı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ana-babasına iyi davranırdı, zorba ve âsi değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dünyaya geldiği, ölümü tattığı ve ölümsüz olarak bâ’s olduğunda, Selâm üzerindeydi. (Bâ’sın vefatın hemen sonrasında olduğuna işaret.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gelen bilgiler içinde Meryem’i de hatırlat (zikret)... Hani o ailesinden (uzakta, mabedin) doğu tarafında bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlardan kendini tecrid etti... Ona ruhumuzu (ilmi suret - dalga - data yapı) irsâl ettik de, Ona tam bir beşer olarak göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Meryem) dedi ki: " Rahmânıma sığınırım senden; eğer çok korunansan (bana yaklaşma)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Ruh) dedi ki: "Ben Rabbinin Rasûlüyüm! Sana sâfiye bir oğul hibe etmek için açığa çıktım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Meryem) dedi ki: "Bana bir beşer dokunmadığı ve ben de iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl bir oğlum olur?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Orası öyle! (Ancak) Rabbin dedi ki: "O, bana kolaydır! Onu insanlar için bir mucize ve bizden bir rahmet olarak açığa çıkaracağız. Bu hükmedilmiş (olup bitmiş) bir iştir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Meryem) Ona (İsa’ya) hamile kaldı. Onunla uzak bir bölgeye çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğum sancısı ile bir hurma dalına yapışırken; "Keşke bundan önce ölseydim ve büsbütün unutulup gitseydim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onun altından bir ses: "Mahzun olma, Rabbin senin alt tarafında bir dere oluşturdu" diye nida etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "O hurma ağacının dalını kendine doğru salla, üzerine olgun, taze hurma düşecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Artık ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer beşerden birini görürsen; ‘Ben Rahmân için bir oruç adadım; artık bugün kimseyle konuşmayacağım’ de!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Meryem) çocuğu kucağında, ailesinin yanına döndü... Dediler ki: "Ey Meryem! Andolsun sen korkunç bir iş yapmışsın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kişi değildi... Senin anan da iffetsiz bir kadın değildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Meryem oruçlu olduğundan konuşmayıp, çocuğu işaret etti (ona sorun gibisinden)... "Kundaktaki bebekle ne konuşabiliriz ki!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Bebek İsa) konuştu: "Kesinlikle Ben Allâh kuluyum; bana Bilgi (Kitap) verdi ve beni Nebi olarak meydana getirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Nerede olursam olayım beni bereketli kıldı... Salâtı (sürekli Rabbime yönelik yaşamayı) ve sâfiyeyi hükmetti, Hayy olduğum sürece!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Anneme hayırlı kıldı; zorba mahrum kılmadı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Dünyaya geldiğimde, ölümü tattığımda ve ölümsüz olarak bâ’s olduğumda, Es Selâm üzerimdedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte İsa, Meryemoğlu... Hakkında şüpheye düştükleri gerçek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çocuk edinmesi (kendinden gayrı mevcut olmayan El AHAD-üs Samed) Allâh için olacak şey değildir; O, Subhan’dır! Bir işin olmasını hükmederse onun için yalnızca "Ol" der; o olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kesinlikle Allâh’tır benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz! O’na kulluk etmekte olduğunuzu fark edin... Bu sırat-ı müstakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Çeşitli anlayıştakiler (Ulûhiyetin TEK’liğinden perdeliler) aralarında ayrılığa düştüler (Allâh’a iftira attılar)... Yaşanacak azametli sürecin dehşetinde yazık olacak o hakikat bilgisini inkâr edenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (Hakikati) işitecekler, görecekler bize gelecekleri süreçte! Ne var ki bugün, o zâlimler apaçık bir sapkınlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onları, olayın sonucunun yaşanacağı, hasret süreci hakkında uyar! Onlar kozaları içinde ve iman etmemiş bir hâldeyken (iş bitirilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ne arz kalır ne de üstünde herhangi bir şey! Hepsi bize (hakikatlerine) döndürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Gelen BİLGİ içinde İbrahim’i de hatırla (zikret)! Muhakkak ki O Sıddık’tı, Nebi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (İbrahim) babasına demişti ki: "Ey babacığım... İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeye niçin tapınıyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Ey babacığım... Kesinlikle sende olmayan ilim, bende açığa çıktı! Bu nedenle bana tâbi ol, seni düzgün yola yönlendireyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Ey babacığım... Şeytana kulluk yapma! Muhakkak ki şeytan Rahmân’a âsi oldu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Ey babacığım... Ben, sana Rahmân’dan bir azap dokunmasından, böylece (gelecek yaşamda da) şeytanın dostu (bedensellik sınırları içinde kalmış) olmandan korkarım Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Babası) dedi ki: "Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun, İbrahim? Yemin ederim ki eğer vazgeçmezsen, seni mutlaka taşlatarak öldürürüm... Uzun müddet benden uzak kal!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (İbrahim) dedi ki: "Selâm üzerinde olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Muhakkak ki O, bana çok ikramda bulunandır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sizden de, sizin Allâh dûnundaki yöneldiklerinizden de uzaklaşıp; Rabbime dua ediyorum. Rabbimin yönelişi ile mutsuz sona ermeyeceğimi umarım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (İbrahim) onlardan ve onların Allâh dûnundaki yöneldiklerinden uzaklaşınca, Ona İshak’ı ve Yakup’u hibe ettik... Hepsini Nebi oluşturduk! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden hibe ettik ve onlarda Sıddıkiyet (Hakikati yaşayarak tasdik) ilminin yüce anlatım kuvvesini oluşturduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Gelen BİLGİ içinde Musa’yı da hatırlat (zikret)... Muhakkak ki O muhlas (Allâh’a kulluğunun farkındalığında olan, seçilmiş) idi; Rasûldü, Nebiydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona Tur’un sağ tarafından (benliğinin sağ yanı, hakikatinden) nida ettik ve Onu neciy olarak (hakikatinin seslenişini duyacağı makâma) kurb makâmına erdirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rahmetimizden, Ona kardeşi Harun’u Nebi olarak hibe ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Gelen BİLGİ içinde İsmail’i de hatırla (zikret)... Muhakkak ki O sadık-ul va’d (Allâh’a kulluğundan gâfil olmayacağı vaadine sadık) ve Rasûl idi, Nebi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ailesine salâtı yaşamayı ve sâfiyeti emrederdi. Rabbinin indînde mardiye (şuurunda - tecelli-i sıfat) idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Gelen BİLGİ içinde İdris’i de hatırlat (zikret)... Hakikaten O Sıddık idi, Nebi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz Onu yücelik makâmına yükselttik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar, Allâh’ın kendilerine in’amda bulunduğu Nebilerden, Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail’in (Yakup) zürriyetinden hakikate erdirdiğimiz ve (ezelden) seçtiğimiz kimselerdir. Onlara Rahmân’ın varlığının delilleri okunduğu zaman (yakînî müşahede ile) secde ederler ve ağlarlar. (58. âyet secde âyetidir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onların ardından bir nesil geldi ki, salâtı (hakikatlerine yönelişi) yitirdiler ve şehvetlere (kendilerini beden kabulünün dürtülerine ve boş heveslerine) tâbi oldular... Gayyayı (içinden çıkılamaz cehennem çukurunu) boylayacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Tövbe eden, iman eden ve imanın gereğini uygulayanlar müstesna... İşte onlar cennete dâhil olurlar ve hiçbir şekilde haksızlığa maruz kalmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahmân’ın kullarına gayblarından vadettiği, ADN (tecelli-i sıfat) cennetleridir... Muhakkak ki O’nun bildirdiği yerine gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada lağv (dedikodu) değil sadece "Selâm" (Selâm isminin mânâsı açığa çıkar ve böylece kendi hakikatlerinden açığa çıkan kuvveleri konuşurlar) işitirler... Orada kendilerinin sabah - akşam, yaşam gıdalarıyla beslenmeleri söz konusudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte kullarımızdan çok korunanları (yalnızca fiillerde değil, düşünsel anlamda korunanları) mirasçı yapacağımız cennet budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz sadece Rabbinin hükmüyle tenezzül ederiz (boyutsal geçiş)! Bilgimiz dâhilinde olan ve olmayan ve bunların ötesindeki her şey O’na aittir! Rabbin için unutma kavramı geçersizdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir... O hâlde O’na kulluğunu fark et ve O’nun ibadetine sebat et... O gibisini duyup bildin mi hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsan der ki: "Ben öldükten sonra ölümsüz olarak mı çıkarılacağım?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O insan, daha önce o yok iken onu yarattığımızı hatırlamaz mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbine yemin olsun ki, onları şeytanlarla beraber haşredeceğiz... Sonra onları elbette Cehennem’in etrafında dizüstü çökmüş hâlde bulundururuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra da her gruptan, onların azgınlık ve isyan itibarıyla Rahmân’a inkârda en katı olanlarını çekip çıkarırız (ateş için). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Zira ateşte yanmayı kimler hak etmiştir biz iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Sizden Cehennem’e uğramayacak hiç kimse yoktur! Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra korunanları (korunmanın getirisi, nûrânî kuvve sahiplerini) kurtarırız; nefsine zulmedenleri de dizüstü orada bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlara delillerimiz açık açık okunup bildirildiğinde, hakikat bilgisini inkâr edenler, iman edenlere: "İki fırkanın hangisi makâm itibarıyla daha hayırlı ve meclisi daha iyidir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce, nice nesilleri helâk ettik ki, onlar zenginlik ve görünüş itibarıyla daha iyiydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: "Kim dalâlette ise, Rahmân ona mühletini uzatsın! Nihayet kendilerine vadolunanı -azabı veya o saati (ölümü veya kıyametin kopuşunu)- görecekleri zaman, kim daha şerrli ve ordusu itibarıyla kim daha zayıf, anlayacaklar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allâh doğru yolda olanların hakikat bilgisini arttırır! İmanın gereği fiillerin getirileri Rabbinin indînde hem sevap olarak hem de sonucu itibarıyla, daha hayırlıdır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O işaretlerimizi inkâr eden ve: "Kesinlikle bana mal ve çocuk verilir" diyen kimseyi gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Gayba ait bilgisi mi oldu yoksa Rahmân’ın indînde bir söz mü edindi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır! Biz onun söylediğini kaydedeceğiz ve onun için azabını, uzattıkça uzatacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Dediklerini yitirir de, biz onun vârisi oluruz... Ve o, bize tek başına gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Kendilerine üstünlük edinsinler diye Allâh dûnunda tanrılar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır! (O tanrıları) onların tapınmalarını inkâr edecek ve onların karşıtı olacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmedin mi biz şeytanları, hakikat bilgisini inkâr edenler üzerine irsâl ettik de onları (vehimlerini tahrik ederek) oynatıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlar için acele etme... Biz onlar için gün sayarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Korunmuş olanları, ikrama nail olmuşlar olarak Rahmân’a haşrettiğimiz süreçte! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Suçluları da suya hasret olarak Cehennem’e sevk ettiğimizde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahmân’ın indînde ahd edinmiş (hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış) olandan başkası, şefaat edemeyecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Rahmân çocuk edindi" dediler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun ki pek çirkin bir şey yaptınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bu yüzden neredeyse semâlar çatlayacak, arz yarılacak ve dağlar yıkılıp düşecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahmân’a çocuk nispet etmelerinden ötürü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Rahmân’a çocuk edinmek gibi bir kavram yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Semâlar ve arzda kim var ise Rahmân’a kulluk eder! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Andolsun ki (Rahmân) onları çok yönlü tüm detaylarıyla bilir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onların hepsi, kıyamet sürecinde O’na TEK olarak gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, Rahmân onlar için bir sevgi oluşturacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Biz O’nu, O’nunla korunanları müjdeleyesin ve inatçı bir topluluğu da O’nunla uyarasın diye, senin anlatımınla kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onlardan önce de nice nesilleri helâk ettik... Onlardan herhangi birini hissediyor yahut onların fısıltılarını işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster