1. Kâf - Hâ - Yâ - Ayn - Sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu, Rabbın rahmetini kulu Zekeriyyâ’ya artmasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani bir vakit o, Rabbine gizli bir seslenişle seslenmişti de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. «Ey Rabbim ! Kemiklerim gerçekten iyice zayıfladı ve başımdaki saçlarım da aklaşıp alev alev tutuşurcasına ağardı. Rabbim ! Sana yalvarıp yakarmakta hiç de bedbaht olmadım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Ve doğrusu arkamdan yerime geçeçek yakınlarımdan endişeliyim. Karım da kısır bulunuyor. Artık sen kendi katından bana da, Yâkub ailesine de vâris olacak bir velî (işleri senin adına yürütecek bir erkek evlâd) bağışla. Hem Rabbim! Onu rızana lâyık gör.» Demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Ve doğrusu arkamdan yerime geçeçek yakınlarımdan endişeliyim. Karım da kısır bulunuyor. Artık sen kendi katından bana da, Yâkub ailesine de vâris olacak bir velî (işleri senin adına yürütecek bir erkek evlâd) bağışla. Hem Rabbim! Onu rızana lâyık gör.» Demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah), «Ey Zekeriyyâ ! Doğrusu biz seni Yahya isminde bir oğlanla müjdeliyoruz ki bundan önce bu adı kimseye vermedik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Zekeriyyâ dedi ki: «Rabbim ! Benim nasıl oğlum olabilir ki karım kısırdır, ben de yaşlılığın son kertesine gelmiş bulunuyorum ?!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah ona: «Bu böyledir. Rabbin buyurdu, o bana göre çok kolaydır; sen hiçbir şey değil iken bundan önce seni yarattım,» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Zekeriyyâ: «Rabbim ! O halde bana bir alâmet lütfet,» dedi. Allah ona: «Sağlığın tam yerindeyken insanlarla üç geçe konuşmaman (senin için alâmet)dır,» buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine Zekeriyyâ, mihrâbdan çıkıp kavmine, «sabah akşam tesbîh edin!» diye işarette bulundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13-14) Ey Yahya ! Kitaba bütün gücünle sarıl, dedik. Biz ona henüz çocuk iken hikmet (ilim ve irfan) verdik. Ayrıca kendi katımızdan bir ince kalblilik, yufka yüreklilik ve paklık sunduk. O zaten (günah ve fenalıktan) sakınan, ana - babasına çok iyi davranan idi; o zorba ve isyankâr değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13-14) Ey Yahya ! Kitaba bütün gücünle sarıl, dedik. Biz ona henüz çocuk iken hikmet (ilim ve irfan) verdik. Ayrıca kendi katımızdan bir ince kalblilik, yufka yüreklilik ve paklık sunduk. O zaten (günah ve fenalıktan) sakınan, ana - babasına çok iyi davranan idi; o zorba ve isyankâr değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (12-13-14) Ey Yahya ! Kitaba bütün gücünle sarıl, dedik. Biz ona henüz çocuk iken hikmet (ilim ve irfan) verdik. Ayrıca kendi katımızdan bir ince kalblilik, yufka yüreklilik ve paklık sunduk. O zaten (günah ve fenalıktan) sakınan, ana - babasına çok iyi davranan idi; o zorba ve isyankâr değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona (Allah katından) hem doğduğu gün, hem öleceği gün, hem de dirilip kalkacağı gün selâm olsun !. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitapta Meryem’i de ân; hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafına çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da onlardan taraf bir perde tutup germişti. Biz de ona ruhumuzu (Melek Cebrail’i) göndermiştik de O, ona endamlı, yakışıklı bir insan şeklinde temessül edip görünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Meryem, «eğer (Allah’tan) korkup sakınan bir kimse isen, senden elbette Allah’a sığınırım» demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Cibril ona : «Ben ancak sana tertemiz pâk bir oğlan bağışlamak için Rabbin elçisiyim,» demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Meryem de, «bana bir insan dokunmamışken bir oğlum nasıl olur ? Ben kötü ahlâklı bir kadın da değilim» demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Cibril ona : «Öyle de olsa, Rabbin buyurdu: Bu bana göre pek kolaydır; hem onu insanlara (kudretimizin yüceliğine delâlet eden müstesna) bir belge ve bizden bir rahmet olarak sunacağız. Ve artık bu hükmedilmiş bir iştir ki olup bitmiştir.» demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Meryem, oğluna gebe kaldı ve bu haliyle uzak bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına çekip götürdü. «Ah keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim, (bu iş başıma gelmeseydi) !» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-25) Altından bir ses şöyle dedi ona : «Üzülme, Rabbin senin altında bir su arkı meydana getirdi, hurma dalını kendine doğru çekip silkele, üzerine taze hurma dökülsün.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-25) Altından bir ses şöyle dedi ona : «Üzülme, Rabbin senin altında bir su arkı meydana getirdi, hurma dalını kendine doğru çekip silkele, üzerine taze hurma dökülsün.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ye, iç ; (doğuracağın oğlunla) gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki: Doğrusu ben Rahmân’a oruç (susup konuşmamayı) adadım ; o bakımdan bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu alıp kavmine getirdi. Dediler ki: A Meryem ! And olsun ki çok şaşılacak bir şey getirdin ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban fena bir kişi değildi, anan da iffetsiz ve hayâsız bir kadın değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret ederek onu gösterdi. Onlar : Henüz beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım ? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İsâ, «şüphesiz ki ben Allah’ın kuluyum, O bana kitap verdi ve beni peygamber kıldı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve nerede olursam olayım beni mübarek eyledi. Yaşadığım sürece bana namaz kılmamı ve zekât vermemi tavsiye etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Anama iyilikte bulunmamı emretti; O beni bedbaht bir zorba yapmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğduğum gün de, öleceğim gün de, dirilip kaldırılacağım gün de selâm (esenlik ve mutluluk) bana olsun !» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsâ, gerçek (yanıyla ve yönüyle) budur. (Veya O, hakkın kelimesidir, kün emriyle vücut bulmuştur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah’ın çocuk edinmesi olur şey değildir. O, (bu gibi beşerî sıfatlardan) çok yüce ve münezzehtir. O, bir şeyin olup yerine gelmesini irâde edince, ona ancak «ol!» der, o da oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve doğrusu Allah, benim de, sizin de Rabbimizdir; artık O’na ibâdet ediniz. Dosdoğru yol budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (İsâ hakkında) kendi aralarında gruplaşanlar görüş ayrılığına düştüler. Artık o büyük güne şahit olacak o inkarcıların vay hâline ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler ? Ama o zâlimler çok açık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onlar gafletteyken ve onlar imân etmezken işin bitirilmiş olduğu o hasret günü ile kendilerini uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz ki biz, yeryüzüne de, onda bulunanlara da vâris olacağız ve onlar ancak bize döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitapta İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o doğruluk timsalidir; o peygamberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani bir zaman o babasına (şöyle) demişti: Babacığım, hiç işitmeyen, görmeyen ve sana hiç yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Babacığım, şüphen olmasın ki ilimden sana gelmiyen bana gelmiştir; onun için bana uy ki seni dosdoğru bir yola götüreyim.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Babacığım, şeytana tapma ; çünkü gerçekten şeytan Rahmân’a baş kaldırıp karşı gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Babacığım, doğrusu ben. Rahmân’dan sana dokunacak bir azâbdan korkarım ; o takdirde şeytana dost ve arkadaş olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Babası ona : Ey İbrahim ! Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? And olsun ki bundan vazgeçmezsen elbette seni taşlarım. Uzun bir süre beni terkedip uzaklaş, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İbrahim, babasına: Selâm sana, senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz ki O benim hakkımda (sizden çok) lütuf ve kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sizi Allah’tan başka taptıklarınızla bırakıp çekilir, Rabbime duâ ederim ; umulur ki Rabbıma yapacağım duâ ile bedbaht olmam, (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İbrahim onları Allah’tan başka taptıkları şeyle başbaşa bırakıp çekilince, biz ona İshâk ile Yâkub’u bağışladık ve onların herbirini peygamber kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden sunduk ve onlar için çok yüce bir doğruluk dili verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitapta Musa’yı da an. Şüphesiz ki o, (Tevhîd Dininde) samimi ve katıksız İdi ve o bir resul bir nebî İdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona Tûr dağının sağ tarafından seslenmiş, konuşmak için onu yaklaştırmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve rahmetimizden kardeşi Harun’u peygamber olarak ona (bir rahmet bağışı olarak) verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitapta İsmail’i de an. Doğrusu o sözünde sâdık bir kimse; (aynı zamanda) bir resul ve nebî idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ailesine ve yakınlarına namaz ve zekât ile emrederdi ve o, Rabbinin yanında beğenilmiş, hoşnutluğa erişmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitapta İdrîs’i de an. Doğrusu o, doğruluğun timsali bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz onu yüce bir yere yükselttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar Allah’ın kendilerine nîmetler verdiği peygamberler; Âdem’in soyundan, Nûh ile beraber taşıdıklarımızdan; İbrahim ile İsmail’in neslinden ve doğru yola erdirdiğimizdendirler. Rahmân’ın âyetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bunların ardından (bozuk) bir nesil geldi, namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. Onlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak tevbe edip imân eden ve iyi-yararlı işlerde bulunanlar müstesna.. Bunlar Cennet’e girecekler ve hiçbir haksızlığa uğramıyacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahmân’ın kullarına gıyaben va’dettiği ÂDN Cennetlerine girecekler. Şüphesiz ki O’nun va’di yerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş anlamsız bir söz değil, sadece «selâm» işitecekler. Onların orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte bu Cennet’lere kullarımızdan (Allah’tan) korkup (fenalıklardan) sakınanları vâris kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz görevli melekler ancak Rabbın buyruğuyla ineriz. Önünüzde, arkanızda ve bunun arasındaki her şey O’nundur. Senin Rabbin unutkan değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbıdır. Artık O’na ibâdet et ve O’na ibâdetinde sabırlı olmaya çalış. O’na denk ve benzer olacak hiçbir şey bilir misin ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsafı der ki: Ben öldüğümde mi bir süre sonra diri olarak (kabrimden) çıkarılacağım ?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Bu insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünüp hatırlamaz mı ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbına and olsun ki, onları şeytanlarla beraber mutlaka diriltipkaldıracağız ve biraraya getirip toplayacağız. Sonra da onları Cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra da her topluluktan Rahmân’a en çok küstahlık yapıp başkaldıranları çekip (Cehennem’e atacağız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra, elbette biz o Cehennem’e girip yaslanmaya en lâyık olanları da daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Hem sizden hiçbir kimse yoktur ki Cehennem’e uğramış olmasın. Bu, Rabbın yanında kesin hükme bağlanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra da Allah’tan korkup fenalıklardan sakınanları kurtaracağız. Zâlimleri ise dizleri üstü Cehennem’de bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Âyetlerimiz kendilerine açık seçik okunduğu zaman o inkâr edenler, imân edenlere derler ki, «bu iki topluluktan hangisinin makamı daha iyi, meclis ve mahfilce daha güzeldir?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Oysa onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki malca da, gösterişçe de daha (güçlü ve) güzel idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: Kim sapıklıkta bulunursa, Rahman (olan Allah) onun ipini uzattıkça uzatsın (ama) sonunda onlar kendilerine va’dolunan azabı ya da Kıyâmet’i görünce, kimin makamca daha fena, askerce daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah ise doğru yolu bulanların doğruyu bulma yeteneğini artırır. Baki kalacak iyi yararlı ameller ise Rabbın katında hemsevabça daha hayırlıdır, hem sonuçça daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Âyetlerimizi inkâr edip, «bana elbette mal ve çocuk verilecektir» diyeni gördün mü ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Gaybı mı biliyor, yoksa Rahmân’ın katından bir söz mü almıştır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır, onun söylediğini yazacağız ve azabı ondan yana uzattıkça uzatacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onun söyledikleri şeye biz mîrascı olacağız ve o yalnız başına bize gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Kendilerine azizlik ve şeref (vesilesi) olsunlar diye Allah’tan başka bir takım tanrılar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır, o tanrılar, onların ibâdetlerini inkâr edecekler ve onlara karşı düşman olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Kâfirlerin üzerine onları sürükleyip canlarını sıkan şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O halde aleyhlerine acele etme; biz onların (günlerini) sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O gün Allah’tan korkup kötülüklerden sakınanları Rahmân’a gönderilen konuk heyet olarak toplayacağız.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Suçlu günahkârları ise susuz bir vaziyette Cehennem’e sürüp götüreceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahmân’ın yanında bir söz almış olandan başkası şefaate yetkili olmayacak.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Rahman çocuk edindi, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. And olsun ki, çok çirkin ve de büyük bir söz ortaya getirip attınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. (90-91) Neredeyse Rahmân’a çocuk isnad etmelerinden dolayı gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (90-91) Neredeyse Rahmân’a çocuk isnad etmelerinden dolayı gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Oysa Rahmân’a çocuk edinmek yakışmaz, (O’nun ilâhlık vasfına uygun düşmez). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde her kim ve ne varsa mutlaka Rahmân’a kul olarak gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. And olsun ki, O, onları birer birer sayıp hesaplamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ve hepsi de Kıyamet günü O’na yalnız başına gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İmân edip İyi yararlı amellerde bulunanları elbette Rahman (olan Allah) sevgili kılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Biz bu Kur’ân’ı Allah’tan korkup fenalıklardan sakınanları müjdelemen ve inâdçı bir topluluğu onunla uyarman için senin dilinle kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ve onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Onlardan birini olsun hissediyor musun veya onların bir fısıltısını duyuyor musun ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster