1. Ey Müddessir (bürünmüş olan)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk da uyar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinin yüce azametini fark et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiselerini (bilincini - beynini) arındır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rücz’den (her türlü şirkten, yanlış değerlendirmekten) kaçın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çoğu isteyerek (hırsının getirisi olarak) iyilik - ihsan yapma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin için sabret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O boru öttürüldüğünde (ölüm, bâ’s); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o süreç, çok zor bir süreçtir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hakikat bilgisini inkâr edenlere (gerçeği örtenlere) hiç kolay değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Beni, yalnız olarak yarattığımla (başbaşa) bırak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kendisine zenginlik oluşturduğumu; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Önünde dolaşan oğullar verdiğimi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kendisine alabildiğine genişlik ve bolluk yaşattığımı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Üstelik (hırs ile) daha da arttırmamı umar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır (asla)! Muhakkak ki o işaretlerimize karşı çok inatçıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu saud’a (sarp bir yokuş) mecbur edeceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Muhakkak ki o düşündü ve takdir etti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölesi (de hakikati göresi) nasıl takdir etti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra yine ölesi (de hakikati göresi) nasıl takdir etti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra arkasını döndü ve kibre saptı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve şöyle dedi: "Bu nakledilen büyüleyici bir sözden başka bir şey değil!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Beşer sözünden başka değil bu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu Sakar’a (acı ve eziyet veren ateşe) maruz bırakacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sakar’ı sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Sakar) hem aynı hâlde bırakmaz; hem de (kendi hâline) terk etmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (O) beşeri yakıp karartandır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onun üzerinde on dokuz vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Nâr (ateş, tabiat cehennemi; enterik) Ashabı’nı ancak (on dokuz) melâike (66.Tahriym: 6) kıldık (ins ve cin türü değil)... Onların sayısını da (sanki on dokuz sayısı önemliymiş gibi) kâfir (hakikati inkâr) olanlar için ancak bir fitne (sınav objesi) kıldık… Kendilerine kitap (Bilgi) verilenler yakînen bilsin (mecazların neye işaret ettiğini de görerek Hz. Rasûlullâh’ın vahyini tasdik etsinler) ve (Rasûlullâh’ın nübüvvet ve risâletine) iman edenler de iman (ilmî yakîn) bakımından imanları artsın; (böylece sağlam bilgiye ulaşan) kendilerine kitap (bilgi) verilmiş olanlar ve (tahkiki imana ulaşan) müminler de kuşkuya düşmesinler diye!.. Kalplerinde hastalık (şek - şüphe) bulunanlar (sağlıklı düşünme yetisi olmayanlar) ve kâfirler (perdeliler; hakikati ve hakikat bilgisini inkâr edenler) de: "Mesel (ibretlik misâl; temsil) itibarıyla Allâh bununla neyi murat etti?" desinler diye... İşte böylece Allâh, dilediğini saptırır ve dilediğini hidâyet eder. Rabbinin ordularını sadece "HÛ" bilir! Bu (Sakar ve bu işaretler) beşer için ancak bir zikra (hatırlatma)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır! Kasem ederim Ay’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Geri döndüğünde geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Aydınlandığında sabaha. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Muhakkak ki o, elbette en büyüklerden biridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Beşer için bir uyarıcıdır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sizden ileri geçmeyi yahut geri kalmayı dileyen için (uyarıdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her nefs yaptığının getirisine mahkûmdur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ashab-ı Yemîn hariç! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Cennetlerdedirler... Sorarlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Mücrimlere: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sizi Sakar’a (dev alevli kuşatan ateşe) sokan nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Dediler ki: "Musallîn’den (bilfiil salâtı yaşayanlardan) değildik!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Yoksulu doyurmazdık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "(Nefsanî zevklere) dalanlarla beraber dalardık!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Din sürecini de (Sünnetulah’ı - yapılanların sonucunun kesinlikle yaşanacağı realitesini) reddederdik!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Sonunda yakîn (hakikatle yüzleşmek) oluştu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık onlara şefaat edicilerin şefaati fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlara ne oluyor ki, hatırlatıcıdan yüz çeviricidirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar sanki ürküp kaçan yaban eşekleri gibidirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Aslandan ürküp kaçarcasına! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Belki de her biri, kendisine (vahiy inip) açılmış sahifeler verilmesini diler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır! Bilakis, sonsuz gelecek yaşamdan korkmuyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır! Muhakkak ki o bir hatırlatmadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dileyen onu zikreder (hatırlayıp değerlendirir)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allâh dilemedikçe onlar zikredemezler (hatırlayıp değerlendiremezler)... O, takvanın ehlidir (dilediğinde korunmayı izhar eder) ve mağfiretin ehlidir (dilediğinde mağfiretini oluşturur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster