1. İnkâr edenler ve Allah yolundan men` edenler yok mu, (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Îmân edip sâlih ameller işleyenlere ve Rableri tarafından hak olarak Muhammed`e indirilene îmân edenlere gelince, (Allah) onların günahlarını kendilerinden örtmüş ve hâllerini düzeltmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bunun sebebi, şübhesiz inkâr edenlerin bâtıla uymaları, hakikaten îmân edenlerin ise Rableri tarafından (gelen) hakka tâbi` olmalarıdır. İşte böylece Allah, insanlara (kendi hâllerini açıklayan) misâllerini getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Artık (savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınızda, hemen o boyunları(nı) vurmak(gerekir)! Nihâyet onlara ağır kayıplar verdirdiğiniz zaman, artık bağı sıkı tutun (onları esir alın); sonra da ya lûtfederek (karşılıksız) veya fidye alarak (onları salın)! Ve harb ağırlıklarını bırakıncaya kadar (gevşemeden, savaş tamâmen sona erene dek böyle yapın)! İşte (yapılacak iş) budur! Hâlbuki Allah dileseydi, elbette onlardan (hemen) intikam alırdı; fakat sizi birbirinizle imtihân etmek için (size savaşı emretmiştir). Allah yolunda öldürülenlere gelince, artık (Allah), onların amellerini aslâ boşa çıkarmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onları yakında hidâyete (muradlarına) erdirecek ve hâllerini düzeltecek (amellerini kabûl edecek)tir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve onları, o Cennete koyacaktır ki, onu kendilerine ta`rîf etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey îmân edenler! Eğer (siz) Allah`a (dînine) yardım ederseniz, (O da) size yardım eder ve ayaklarınızı sâbit kılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnkâr edenlere gelince, artık onlar için, yüz üstü yıkılmak vardır! Ve (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bunun sebebi şudur: Şübhesiz onlar, Allah`ın indirdiğini hoş görmediler de (O da)onların amellerini boşa çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Onlar) yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin âkıbeti nasıl olmuş, baksınlar! Allah onları helâk etmiştir. Bu kâfirler için de onun (o âkıbetin) benzerleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun sebebi şudur: Şübhesiz Allah, îmân edenlerin yardımcısıdır; doğrusu kâfirlere gelince, onlar için bir yardımcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şübhesiz ki Allah, îmân edip sâlih ameller işleyenleri, altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise, (dünyada biraz) faydalanırlar ve hayvanların yiyip durduğu gibi yerler; ve ateş, onlar için bir kalma yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seni (kendi içinden) çıkaran (hicrete zorlayan) memleketinden (o Mekke müşriklerinden) kuvvetçe daha çetin (insanlarla dolu) nice şehirler de vardır! Onları helâk ettik; onlara yardım eden de olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Rabbisinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, hiç kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve (nefislerinin) arzularına uyan kimse gibi midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Takvâ sâhiblerine va`d edilen Cennetin misâli şöyledir: Orada (zamanla hiçbir vasfı)bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şarabdan ırmaklar ve sâfî baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada meyvelerin her çeşidi ve Rablerinden bir mağfiret vardır. (Bu ni`metler içinde bulunanların hâli,) o ateşte ebedî olarak kalan ve(pek) kaynar bir su içirilen kimseler gibi midir ki (o su) bağırsaklarını parça parça etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlardan seni dinleyen kimseler de vardır. Fakat senin yanından ayrıldıkları zaman, kendilerine ilim verilmiş olanlara (sahâbelere, alaylı bir şekilde): `Az önce ne demişti?` derler. İşte onlar öyle kimselerdir ki, (isyanlarındaki bu ısrarları yüzünden) Allah kalblerini mühürlemiştir. Çünki (onlar nefislerinin) arzularına uymuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hidâyete ermiş olan kimselere gelince, (Allah îmanlarına mükâfât olarak) onlara hidâyeti artırmış ve kendilerine (günahlardan) sakınmaları (ilhâmı)nı vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Artık (onlar), kıyâmetin ansızın kendilerine gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Hâlbuki onun alâmetleri gerçekten gelmiştir! Fakat (kıyâmet) başlarına geldiği zaman ibret almaları kendilerine ne fayda verir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Ey Habîbim!) İşte gerçekten şunu bil ki, Allah`dan başka ilâh yoktur! Hem kendi günahın için, hem de mü`min erkeklerle mü`min kadınlar için (Allah`dan) mağfiret dile!Allah, (dünyada) gezip dolaştığınız yeri de, (âhirette) kalacağınız yeri de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hâlbuki îmân edenler ise diyor ki: `Keşke (savaş hakkında) bir sûre indirilseydi?` Fakat hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edildiği zaman, kalblerinde bir hastalık bulunanların, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimsenin bakışıyla sana baktıklarını görürsün. Hâlbuki (kayıdsız bir itâat) onlara daha lâyıktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Onlara düşen,) itâat etmek ve (böyle zamanlarda teslîmiyetini gösteren) güzel (söz)söylemektir. Öyle ki iş ciddîleştiği zaman, artık Allah`a sâdık kalsalardı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Ey münâfıklar!) Demek iş başına geçecek olursanız, yeryüzünde fesad çıkaracak ve akrabâlık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte onlar o kimselerdir ki, Allah onlara lâ`net etmiştir. Sonra (bu isyankâr hâllerine binâen) onları sağırlaştırmış ve gözlerini kör etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Onlar) Kur`ân`ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalbler(inin) üstünde kilitleri mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şübhesiz ki kendilerine doğru yol belli olduktan sonra, gerisin geri dönen (o münâfık)lar yok mu, şeytan onlara (kötü amellerini) süslemiş ve onları (uzun) emellere düşürmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bunun sebebi; gerçekten onların, Allah`ın indirdiğini hoş görmeyen kimselere (o yahudilere): `Bazı hususlarda size itâat edeceğiz!` demeleridir. Hâlbuki Allah, onların gizlediklerini biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Artık melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken (hâlleri)nasıl olacak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bunun sebebi şudur: Şübhesiz onlar, Allah`ı gazablandıran şeylere uydular ve O`nun râzı olduğu şeyleri hoş görmediler. Bunun üzerine (O da) onların amellerini boşa çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yoksa kalblerinde bir hastalık (nifak) bulunanlar, Allah, kinlerini aslâ ortaya çıkarmayacak mı sandı(lar)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Hâlbuki dileseydik, onları (o münâfıkları) elbette sana gösterirdik de kendilerini muhakkak sîmâlarından tanırdın. Yine de onları mutlaka konuşma(larının) üslûbundan tanırsın. Allah ise, amellerinizi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Celâlim hakkı için, içinizden cihâd edenleri ve sabredenleri belli edinceye ve haberlerinizi (sırlarınızı) ortaya çıkarıncaya kadar, sizi imtihân edeceğiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İnkâr eden, halkı Allah yolundan alıkoyan ve doğru yol kendisine açıkça belli olduktan sonra Peygambere karşı gelenler, Allah`a hiçbir zarar vermiş olmazlar. Allah onların bütün işlerini boşa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey îmân edenler! Allah`a itâat edin! Peygambere de itâat edin! (Tâ ki) amellerinizi boşa çıkarmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şübhesiz ki inkâr edip Allah yolundan men` eden, sonra da kâfir kimseler olarak ölenler yok mu, işte Allah onları aslâ affetmeyecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O hâlde gevşemeyin ve siz daha üstün olduğunuz hâlde, (o kâfirleri) sulha da`vet etmeyin! Çünki Allah, sizinle berâberdir; ve amellerinizi(n sevâbını) aslâ eksiltmeyecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dünya hayâtı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Eğer îmân edip (günahlardan)sakınırsanız, (Allah) size mükâfâtınızı verir. Hem sizden (cihâd için bütün) mallarınızı istemiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eğer sizden onları(n hepsini) isteseydi de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz ve(peygamber ve ashâbının bu talebleri,) sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İşte siz o kimselersiniz ki, (size verilenlerin bir kısmını) Allah yolunda sarf etmeye çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bazıları cimrilik ediyor. Hâlbuki kim cimrilik ederse, o takdirde ancak kendi nefsine karşı cimrilik etmiş olur. Çünki Allah zengindir, siz ise fakir kimselersiniz. Eğer yüz çevirirseniz, (Allah) yerinize sizden başka bir kavim getirir de sonra(onlar) sizin gibi olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster