1. Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, ölümü ve hayatı yarattı, hanginizin amelce daha güzel olduğunuzu imtihan için ve o, bihakkın galiptir, çok yarlığayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O’dur ki, yedi göğü tabaka tabaka olarak yarattı, o Rahmân’ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk göremezsin, imdi gözünü çevir (bak), hiçbir çatlak görebilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra gözünü iki def’a daha çevir, o göz sana yorgun bir halde olarak zelilâne bir sûrette geri dönmüş olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Andolsun ki en yakın olan göğü kandiller ile bezedik ve onları şeytanlar için atılacak şeyler kıldık ve bunlar için alevli ateş azabı hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve Rablerini inkar etmiş olanlar için cehennem azabı vardır. Ve ne fenâ dönüş yeri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oraya atıldıkları zaman onun için bir hıçkırık işitmiş olurlar ve o, kaynar bir haldedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Az kalır ki, (cehennem) öfkesinden dolayı parçalansın, her ne vakit, içine bir tâife atılınca onlara cehennem bekçileri sormuş olurlar ki: «Sizlere bir korkutucu (Peygamber) gelmedi mi?» Derler ki: «Evet.. Muhakkak ki bize bir korkutucu (peygamber) geldi, fakat biz tekzîp ettik ve dedik ki: «Allah bir şey indirmemiştir.» «Siz başka değil, ancak büyük bir sapıklık içindesiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Az kalır ki, (cehennem) öfkesinden dolayı parçalansın, her ne vakit, içine bir tâife atılınca onlara cehennem bekçileri sormuş olurlar ki: «Sizlere bir korkutucu (Peygamber) gelmedi mi?» Derler ki: «Evet.. Muhakkak ki bize bir korkutucu (peygamber) geldi, fakat biz tekzîp ettik ve dedik ki: «Allah bir şey indirmemiştir.» «Siz başka değil, ancak büyük bir sapıklık içindesiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Ve diyeceklerdir ki: «Eğer biz işitir olsa idik veya akilâne düşünse idik, biz bu çılgın cehennemin yârânı arasında bulunmuş olmaz idik.» İşte günahlarını itiraf etmiş olurlar. Artık o çılgın cehennem yârânı için (rahmet-i ilâhîyeden) bir uzaklık olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Ve diyeceklerdir ki: «Eğer biz işitir olsa idik veya akilâne düşünse idik, biz bu çılgın cehennemin yârânı arasında bulunmuş olmaz idik.» İşte günahlarını itiraf etmiş olurlar. Artık o çılgın cehennem yârânı için (rahmet-i ilâhîyeden) bir uzaklık olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphe yok, o kimseler ki Rablerinden gıyaben korkarlar, onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfaat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Lakırdınızı gizleyiniz veya onu açıklayınız, şüphe yok ki O, (Hâlık-ı Azîm) gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yaratmış olan zât bilmez mi? Latîf, habîr olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O, O’dur ki, sizin için yeri münkat kıldı, artık onun (yeryüzünün) omuzlarında yürüyün ve rızkından yeyin ve dönüş de O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Emin mi oldunuz, gökte olanın sizi yerin dibine geçirivermesinden? O vakit o yer, çalkanıverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Emin mi oldunuz o gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden? Artık yakında bileceksiniz ki korkutmam nasıldır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Muhakkak ki, onlardan evvelkiler tekzîp etmişlerdi. Artık nasıl oldu inkârım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üstlerinde olan kuşlara bakmazlar mı ki, kanatlarını açarlar ve kapayıverirler. Onları Rahmân’dan başkası tutuvermez. Şüphe yok ki o, her bir şeyi görücüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoksa sizin için kimdir o Rahmân’ın berisinde size yardım edecek ordunuz? Kâfirler ise ancak bir gurur içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer sizin rızkınızı kesmiş olursa, sizi merzûk edecek olan kimse kimdir? Hayır. Onlar bir böbürlenme ve bir kaçınma içinde devam eder dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İmdi yüzü üzerine kapanarak yürüyen mi daha çok hidâyete erendir, yoksa dosdoğru bir yol üzerinde dimdik yürüyen kimse mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: «O, o zâttır ki, sizi yarattı ve sizin için kulak ve gözler ve gönüller var kıldı. Pek az şükrediverirsiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: «O, o (Zât)dır ki, sizi yeryüzünde (yaratıp) yaydı ve O’na toplanacaksınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve derler ki: «Şu vaadedilen, ne zamandır, eğer sâdıklar oldu iseniz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: «Şüphe yok, ona ait bilgi ancak Allah’ın indindedir ve ben muhakkak ki ancak açıkça bildiren bir korkutucu peygamberim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Vaktâ ki, onu (o azabı) yakın bir halde görüverdiler. Kâfir olmuş olanların yüzleri çirkinleşmiş oldu ve denildi ki: «İşte bu odur ki, siz bunu talep ettiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: «Gördünüz mü, eğer Allah beni ve benimle beraber olanları helâk etse veya bize rahmet buyursa, ya kâfirleri pek acıklı bir azabtan koruyacak kimdir?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: «O Rahmân’dır ki, O’na imân ettik ve O’na tevekkülde bulunduk. Artık yakında bileceksiniz ki o apaçık sapıklıkta bulunan kim imiş?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: «Bana haber veriniz, eğer suyunuz yerin dibine gidip çekiliverecek olsa artık size kim bir akar su getirecektir?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster