1. Necm’e (bölüm bölüm açığa çıkararak tüm hakikati anlatana) yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız ne saptı ne de azdı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O), hevâsından (hayalî şeyleri) konuşmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O yalnızca vahyolunan bir vahiydir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O’na kuvveleri şiddetli olan talim etti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O (kuvve) kendini fark ettirdi, böylece de istiva etti (böylece de vahye açık hâle geldi)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, Ufuk-u Âlâ (tüm dışsallığı kaplamış - âfakta) olduğu hâlde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı, tedelli etti (âfaktan enfüse dönüştü müşahedesi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İki yayın birleşimi (kab-ı kavseyn) veya Edna (daha da yakın) oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece kuluna vahyettiğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. FUAD (Kalbindeki nöronların beyinde açtığı gerçeklikle bütünleşti dıştan gelen bilgi) yalanlamadı (inkâr etmedi) gördüğünü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Gördüğü hakkında O’nunla tartışıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Andolsun ki Onu bir daha gördü (hakikatin bilincine inişiyle fark edilmesinde). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidret-ül Münteha (şuur olarak sonsuz yaşam hissedişi) indînde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cennet-ül Me’va da Onun (Sidret-ül Münteha’nın) indînde yaşanır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O an ki, Sidre’yi (varlığını) bürüyen (hakikat nûru) bürüyordu (beden hissi kaybolmuş bir hâlde)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Görüşü ne kaydı (gayrı kavramına); ne de haddi aştı (hakikati müşahededen dolayı tanrılık davasına düşüp, Firavunlaştı)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki, Rabbinin (Hakikatini var kılan Esmâ özelliklerinin) işaretlerinden en büyüğünü gördü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gördünüz mü Lat’ı, Uzza’yı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Diğer üçüncüleri Menat’ı (böyle bir mi’râc yaşatabilirler mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkek sizin, dişi O’nun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Öyle ise bu insafsız paylaşmadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar ancak sizin ve atalarınızın isimlendirdiği, Allâh’ın hiçbir delil inzâl etmediği (arkası - müsemması olmayan yalnızca) isimlerden ibarettirler! Onlar, ancak zanna ve nefslerin hoşlandığı kuruntulara uyarlar... Andolsun ki kendilerine Rablerinden hakikat ilmi gelmiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insanın her dilediği olacak diye bir kural mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allâh (Esmâ’sının özelliklerinin açığa çıkması) içindir sonsuz gelecek yaşam da dünya da! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Semâlarda nice melek vardır ki, Allâh’ın dilediği ve razı olduğu için verdiği izin dışında, onların şefaati hiçbir fayda vermez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Muhakkak ki sonsuz geleceklerine iman etmeyenler, melekleri elbette dişi olarak tanımlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Oysa bu hususta onların bir ilmi (delilleri) yoktur... Onlar ancak zanna uyuyorlar! Muhakkak ki zan, gerçeği yansıtmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bizim zikrimize (hatırlattığımız hakikate) sırtını dönen ve dünya hayatının zevklerinden başka bir şey istemeyenden yüz çevir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bilgilerinin onları ulaştıracağı son nokta işte budur (dünya zevkleriyle yaşayıp vefat etmek, başkasını düşünemezler)! Muhakkak ki Rabbin "HÛ" yolundan sapanı daha iyi bilir! "HÛ" daha iyi bilir hakikate ereni! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Semâlarda her ne varsa ve arzda her ne varsa Allâh (Esmâ’sının işaret ettiği özelliklerin açığa çıkması) içindir! (Bu) kötü fiilleri açığa çıkaranlara yaptıklarının sonuçlarını yaşatması, güzel davrananları da en güzeli ile cezalandırması içindir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki, büyük suçlardan (şirk, iftira, öldürmek vb. gibi) ve fevahişten (zina vb. gibi) uzak dururlar; beşeriyetin sonucu ufak suçlar dışında... Muhakkak ki Rabbinin mağfireti geniştir! O varlığınızı Esmâ’sıyla oluşturan olarak sizi daha iyi bilir; arzdan (bedeniniz) sizi inşa ettiğinde ve analarınızın karınlarında ceninler hâlindeyken! O hâlde nefslerinizi (benliğinizi) temize çıkarmaya çalışmayın! O, korunanın kim olduğunu (Esmâ’sıyla yaratanı olarak) bilendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yüz çevirip geri döneni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Az (bir şey) verip, (sonra vermeyi - infakı kesip) sımsıkı tutanı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın ilmi onun indînde de, o mu görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa Musa’nın sayfalarında olanlar (bilgiler - hükümler) haber verilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O çok vefalı İbrahim (-in sayfalarında olanlar)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hiçbir günahkâr bir başkasının günahını yüklenmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsan için yalnızca çalışmalarının (kendisinden açığa çıkanların) sonucu oluşacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onun çalışmasının sonucu da yakında görülecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra ona tastamam (yaptıklarının) sonuçları yaşatılacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Muhakkak ki gidişin sonu rabbinedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Muhakkak ki "HÛ"dur, güldüren de ağlatan da! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Muhakkak ki "HÛ"dur, ölümü tattıran da (ilimle) dirilten (bâ’s eden) de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Muhakkak ki "HÛ", iki cinsi erkek ve dişi yaratan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sperm olarak atıldığında (Rahime)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Muhakkak ki neş’e-i uhrâ (ikinci yaşam) O’nadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Muhakkak ki "HÛ"dur, ganî eden de fakir kılan da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Muhakkak ki "HÛ"dur, Rabbüş Şi’ra (Sirius yıldızının Rabbi)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Muhakkak ki "HÛ"dur, önceki Ad’ı helâk eden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semud’u da... (Öyle ki) geriye (onlardan kimse) bırakmadı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce de Nuh kavmini... Muhakkak ki onlar, evet onlar daha zâlim ve nefsanî yaşamda daha beterdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Mü’tefikat’ı (helâk olmuş şehirleri; Sodom ve Gomore’yi) yerin dibine batırdı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Böylece bürüdü onları, bürüdükleriyle (suçlarının karşılığı olarak)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinden kuşku duyarsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte bu da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O yaklaşan (ölüm) yaklaştı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allâh dûnunda (ölüm sıkıntısını) açacak biri yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi siz bu olayı (ölümle başlayan ölümsüz hayatı) acayip mi buluyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Siz keyfinize bakıp oyalanıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Secde edin (Esmâ’sıyla hakikatınız olan) Allâh’a (indîndeki "yok"luğunuzu fark edin) ve kulluğunuza devam edin. (62. âyet secde âyetidir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster