1. Yıldıza (Süreyya’ya) battığı zaman kasem olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sapmadı doğru yoldan arkadaşınız (Hz. Peygamber), azıtmadı da; (haberiniz olsun, ey Kureyş halkı!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O hevadan (kendi nefsinden) söylemiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kur’an sade bir vahiydir, ancak vahy olunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O’na, kuvvetleri pek çok olan (Cebrâil) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Öyle ki, görünüşü güzel olub hemen hakiki şekli üzere doğruldu; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve o (Cebrâil) yüksek ufukta idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra (Cebrâil, Hz. Peygambere) yaklaştı da sarktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Böylece Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahud daha az oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Cebrâil) vahy etti Allah’ın kuluna vahy ettiğini!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Hz. Peygamber, mi’raçta gözü ile) gördüğünü, kalbi tekzib etmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şimdi siz Peygamberin o görüşüne karşı, onunla mücadele mi ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yemin olsun ki, o (Cebrâil’i hakîki suretinde) bir daha da (mi’raçtan) inerken gördü: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidretü’l-Münteha’nın (yedinci göğün) yanında... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Takva sahiblerinin barınağı olan) Me’va Cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O dem ki, Sidre’yi bürüyen bürüyordu, (çepçevre meleklerle kaplanmıştı)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Hz. Peygamber Aleyhisselâm gördüğü ahvali tam gördü de) göz ne kaydı, ne de aştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. And olsun ki, (Peygamber) Rabbinin en büyük alâmetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bize haber verin, (putlardan tapındığınız) Lât ve Uzza’yı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Diğer üçüncüsü olan Menât’ı... (Bunların ne kudretleri var?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Evlâd olarak sevdiğiniz) erkek sizin de, (hoşlanmayıb diri diri gömdüğünüz) dişi O’nun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Öyle ise bu, çok insafsız bir taksim!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O putlar hiç bir şey değil, ancak sizin ve babalarınızın uydurduğu isimlerdir. Allah onlara (ilâh olduklarına dair) hiç bir hüccet indirmedi. O kâfirler, yalnız zanna ve nefislerin sevdasına tâbi oluyorlar. Halbuki kendilerine, Rableri katından doğru yolu gösteren (Rasûl) geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insana, her kurduğu hülya mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Fakat Allah’ındır ahiret ve dünya... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melekler vardır da, Allah dileyib razı olduğuna izin vermeden önce, şefaatleri hiç bir şeye yaramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu ahirete iman etmiyenler, meleklere dişi ismi takıb duruyorlar. (Melekler, Allah’ın kızlarıdır diyorlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Halbuki buna dair bir bilgileri yok; ancak zanna tâbi oluyorlar. Zan ise, hak olan ilmin yerini tutmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onun için (Ey Rasûlüm), sen, o bizim Kur’anımızdan yüz çevirib de yalnız dünya hayatını istiyen kimselere bakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte onların ilimden erebildikleri gaye, bu dünya işidir. Şüphesiz ki, O Rabbin, yolundan sapan kimseleri çok iyi bilendir. Hidayete erenleri de O, en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hep Allah’ındır göklerdekiler, yerdekiler... Akıbet kötülük edenleri, yaptıklarıyla cezalandıracak, güzellik edenleri de daha güzeli (cennet) ile mükâfatlandıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki, küçük günahlar müstesna, günahın büyüklerinden (şirkten) ve fuhşiyattan kaçınırlar, muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir (onları bağışlar). O, sizi (babanız Adem’i) topraktan yarattığı sıra ve sizler analarınızın karınlarında ceninler iken, sizin hallerinizi çok iyi bilendir. Şimdi nefislerinizi temize çıkarmayın; O, Allah’dan korkanın kim olduğunu çok iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şimdi gördün mü (imandan) yüz çevireni; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve (malından) pek az verib de kaskatı cimrileşeni... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın ilmi, o cimrinin yanındadır da, (başkasının günahını kaldıracağını, bir gerçek olarak) kendisi mi görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa (şu gerçek), haber verilmedi mi Mûsa’nın Tevrat’ı ile, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve çok vefakâr İbrahim’inki ile: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Doğrusu hiç bir günahkâr, başkasının günahını çekmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve muhakkak onun ameli yarın (kıyamette) görülecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra ona en değerli mükâfat verilecek... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şübhe yok ki, nihayet Rabbine gidilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Muhakak ki güldüren de O’dur, ağlatan da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Öldüren de muhakkak O’dur, dirilten de... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Gerçekten O’dur, erkeği ve dişiyi iki eş yaratan; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bir meniden, (mahalline) ekildiği zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Elbette O’na aittir, ölüleri diriltmek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Doğrusu zengin eden, sermaye veren O... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gerçekten (Huza’a kabilesinin tapındığı) Şi’ra yıldızının Rabbi O’dur... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Doğrusu, O helâk etti evvel ki Âd kavmini... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semûd’u da (helâk etti ve onlardan) hiç bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (Âd ve Semûd kavimlerinden) daha evvel de Nûh’un kavmini...Çünkü onlar pek zalimdiler, pek azgındılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (Yerin dibine geçen Lût kavmine ait) kasabaları da kaldırıb yere çarptı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Öyle ki, onlara sardırdığı musibeti sardırdı!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Ey insan!) şimdi Rabbinin hangi nimetine karşı şüphe edersin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte bu (Peygamber Hz. Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm) o azab ile korkutan evvelki peygamberlerden bir peygamberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Kıyamet yaklaştı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onun vaktini Allah’dan başka açıklayacak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi siz, bu Kur’an’a mı şaşıyorsunuz? (Ey Mekke’liler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Bir de gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? (Alay edib eğleniyorsunuz da felâketinize ağlamıyorsunuz.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Siz, kafa tutan gâfillersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi Allah için secdeye kapanın () ve ibadet edin, (Allah’ın hükümlerine boyun eğin; O’ndan başkasına kulluk etmeyin.) () Dikkat; Secde âyetidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster