1. Ey insanlar! Sizi tek bir cevherden/nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinizden sakınınız. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah`tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakınınız. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yetimlere mallarını veriniz; temizi pis olanla değiştirmeyiniz, onların mallarını sizin mallarınıza katarak kendi helâl ve temiz malınızı kirletip yemeyiniz; çünkü bu, büyük bir günahtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şayet yetimler hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, size helâl olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder alınız. O kadınlar arasında da adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız, bir tane alınız; yahut ellerinizin altında bulunanlarla yetininiz. Zulüm ve haksızlık etmemeniz için en uygun olan budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kadınlara mehirlerini hiçbir karşılık beklemeden veriniz; ama eğer onlar, kendi rızâlarıyla bir kısmını size bırakırlarsa, ondan hoşnutluk ve gönül rahatlığıyla faydalanınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah`ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermeyenlere vermeyiniz; o mallarla onları besleyiniz, giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yetimleri evlenecekleri yaşa gelinceye kadar deneyiniz, sonra aklen olgunlaştıklarını tespit ederseniz, mallarını onlara iade ediniz. Sakın onlar büyümeden önce, aceleyle ve israf ederek mallarını tüketmeyiniz. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yesin! Onlara mallarını geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurunuz. Hesap sorucu olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Anne babanın ve akrabanın geride bıraktıklarından erkekler bir pay alacaklardır. Anne babanın ve akrabanın bıraktığında, ister az ister çok olsun, kadınların da bir payı olacaktır. Allah tarafından tayin edilmiş bir paydır bu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunursa, bundan onları da rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Geriye zayıf çocuklar bırakmaktan endişe etsinler ve onlar üzerinde titresinler. Allah`tan sakınıp doğru söz söylesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarına ateş yemiş olurlar. Ve bunlar alevli bir ateşin içine atılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah size, çocuklarınızın alacağı miras hakkında, erkeğe kadının payının iki katını tavsiye eder. Kız çocuklar ikiden fazla iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuk tek bir kız ise mirasın yarısı onundur. Ölenin bir erkek çocuğu varsa, geriye bıraktığı malından anne babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona vâris oluyorsa, annesine üçte bir düşer. Eğer ölenin bir kız kardeşi varsa, annesinin payı altıda birdir. Bu hükümler, ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bunlar Allah`ın koyduğu haklardır. Şüphesiz Allah bilendir; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eğer çocukları yoksa, eşlerinizin yapacakları vasiyetten ya da borçtan sonra geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin de çocuğunuz yoksa, yapacağınız vasiyet ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır; çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer miras bırakan erkek veya kadının evlâdı ve ana babası olmayıp bir erkek veya bir kız kardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. Bu taksim, zarar verici olmayan vasiyet ve borçtan sonra uygulanır. Bunlar Allah`tan size vasiyettir. Allah bilendir, yumuşak davranandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bunlar Allah tarafından konulan sınırlardır. Kim Allah`a ve Peygamber`ine itaat ederse Allah onu, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada süreli kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kim Allah`a ve Peygamber`ine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, süreli kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kadın kadına hayasızca davranışlarda bulunanlara/lezbiyenlik yapanlara gelince, onların işlediği bu ahlaksızlığa aranızdan dört kişi şahitlik etsin; bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara tövbe etmeleri suretiyle bir kapı açıncaya kadar, evlerine hapsediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İçinizden iki erkek fuhuş/livata yaparsa onlara eziyet ediniz; eğer tövbe edip uslanırlarsa, artık onlara eziyetten vazgeçiniz. Çünkü Allah, tövbeleri kabul edendir, merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah`ın kabul edeceği tövbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tövbe edenlerin tövbesidir; işte Allah bunların tövbesini kabul eder; Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da, içlerinden birine ölüm gelip çatınca; “Ben şimdi tövbe ettim” diyenlerle, kâfir olarak ölenler için, kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ey iman edenler! Kadınlara zorla vâris olmanız size helâl değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayınız. Onlarla iyi geçininiz. Eğer onlardan hoşlanmazsanız da, biliniz ki hoşlanmadığınız bir şeyi Allah büyük bir hayra vesile kılmış olabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Eğer bir kadını bırakıp başka birini eş almak isterseniz, birincisine yüklerle mehir vermiş olsanız bile hiçbir şeyi geri almayınız. Siz iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Vaktiyle birbirinizle haşır neşir olduğunuz ve onlar sizden sağlam teminat almış olduğu halde, onu nasıl geri alırsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyiniz, çünkü bu bir hayasızlıktır, çirkin bir şeydir ve kötü bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer onlarla nikâhlanıp da henüz birleşmemişseniz, kızlarını almanızda size bir mahzur yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşlerini ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak, geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır; esirgeyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Hukuka uygun şekilde nikâhla sahip olduklarınız dışında bütün evli kadınlar size haramdır. Bu, üzerinize farz olan Allah`ın buyruğudur. Bunların dışında kalan bütün kadınlar, kendilerine mal varlığınızdan bir kısmını vermeniz ve hukuki olmayan bir ilişki ile değil de evlilik bağı yoluyla hukuka uygun bir şekilde olmak kaydıyla size helâldir. Kendileriyle evlenmek istediğiniz kadınlara hak ettikleri mehirlerini veriniz; ama bu hukuki yükümlülükten sonra bir şey üzerinde serbestçe anlaşmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İçinizden, inanmış hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, elleriniz altında bulunan inanmış genç kızlarınızdan/câriyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Hepiniz birbirinizdensiniz/hepiniz aynı kökten gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle onlarla evleniniz; ücretlerini/ mehirlerini de güzelce veriniz. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınlara verilen cezanın yarısı uygulanır. Bu cariye ile evlenme, içinizden sıkıntıya düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha iyidir. Allah bağışlayandır; merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah, hakkıyla bilendir; işini yerli yerinde yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, iğreti arzularına uyanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya da dayansa, birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin; -tabi ki (meşru) ticaret hariç- ve kendinize kıymayın; çünkü Allah sizin için bir rahmet kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bunu düşmanca bir niyetle ve zulüm için yapana gelince; onu ateşe koyacağız; bu ise Allah için kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Uzak durmanız emredilen büyük günahlardan kaçınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah`ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri hasretle arzu etmeyiniz. Erkeklerin de kazandıklarından bir payları var, kadınların da kazandıklarından bir payları var. Allah`ın lütfunu isteyiniz. Şüphesiz Allah, her şeyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Erkek ve kadından her biri için anne, baba ve akrabanın bıraktığından hisselerini alacak olan vârisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı/kendileriyle anlaşma yaptığınız kimselere de haklarını veriniz. Çünkü Allah, her şeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Erkekler kadınları, Allah`ın kendilerine onlardan daha fazla bağışladığı nimetler ve sahip oldukları servetten yapabilecekleri harcamalarla koruyup gözetirler. Dürüst ve erdemli kadınlar, gerçekten Allah`ın korunmasını buyurduğu mahremiyeti koruyan, sadık ve itaatkâr kadınlardır. Serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince, onlara önce nasihat ediniz, sonra yattıkları yatakta yalnız bırakınız; yine de itaat etmezlerse onları geçici olarak evden uzaklaştırınız. Bundan sonra itaat ederlerse, onları incitmekten kaçınınız. Allah gerçekten yücedir; büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir heyet ve kadının ailesinden bir heyet oluşturunuz. Eşler barışmak isterlerse, Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen; her şeyden haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah`a ibadet ediniz ve O`na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa/yarıda kalmış faaliyetlere ve ellerinizin altında bulunanlara iyilik yapınız. Doğrusu Allah, kendini beğenip duranları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bunlar, cimrilik eden ve insanlara cimriliği emreden, Allah`ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Allah`a ve âhiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için infak edenler de, âhirette azaba dûçar olurlar. Şeytan, bir kimseye arkadaş olursa ne kötü bir arkadaştır o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Allah`a ve âhiret gününe iman edip de Allah`ın kendilerine verdiğinden O`nun yolunda infak etselerdi, ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz Allah, kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Eğer hayırlı bir iş varsa onu kat kat arttırır ve rahmetinden büyük bir ödül bahşeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak tutacağımız zaman, halleri nice olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İnkâr edenler ve peygambere âsi olanlar, o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah`tan hiçbir haberi gizleyemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ey iman edenler! Sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız. Cünüp iken, yolcu olanlar müstesna, gusül edinceye kadar namaz kılmayınız. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız ya da biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman tertemiz toprakla teyemmüm ediniz. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürünüz. Şüphesiz ki Allah, günahları temizleyendir; çok affedicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kendilerine kitabın/Tevrat`ın bilgisi verilenlere baksana! Sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah, düşmanlarınızı en iyi bilendir. Dost olarak Allah yeter; yardımcı olarak da Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yahudi itikadına mensup olanların bir kısmı, bazı kelimelerin yerlerini değiştirirler; dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak peygambere karşı “işittik ve karşı geldik, dinle, dinlemez olası, bizi güt” derler. Eğer onlar “işittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet” deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı; fakat inkârları sebebiyle Allah onları lânetlemiştir. Artık pek azı inanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ey kitap ehli! Biz, birtakım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden, yahut onları Cumartesi adamları gibi lânetlemeden önce, size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimize iman ediniz; Allah`ın emri mutlaka yerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başka günahları, dilediği kimse için bağışlar. Allah`a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kendilerini temize çıkaranların farkında değil misin? Hayır, aksine Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar; iğrenç bir günah olarak bu onlara yeter! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kendilerine kitabın/Tevrat`ın bilgisi verilenleri görmedin mi? Putlara ve bâtıla iman ediyorlar; sonra da kâfirler için, “Bunlar, Allah`a iman edenlerden daha doğru yoldadır” diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bunlar, Allah`ın lânetlediği kimselerdir, Allah`ın lânetlediği kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yoksa onların mülkten, hükümranlıktan bir payları mı var? Öyle olsaydı, insanlara çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Yoksa onlar, Allah`ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrâhim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlardan bir kısmı İbrâhim`e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi, onlara kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Şüphesiz ki âyetlerimizi inkâr edenleri, gün gelecek, bir ateşe sokacağız; onların derileri piştikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar! Allah daima üstündür; işini yerli yerinde yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Buna karşılık, inanıp iyi işler yapanları da, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız, orada süreli kalacaklardır; orada tertemiz eşlere sahip olacaklar ve onları koyu bir gölgenin içine koyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Allah size, mutlaka emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah, her şeyi işitendir; her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey iman edenler! Allah`a, Peygamber`e ve aranızdan siyasal erkin emanet edildiği kimselere itaat ediniz. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, eğer Allah`a ve âhiret gününe inanıyorsanız onu Allah`a ve Peygamber`e götürünüz. Bu, hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tâğûtu/Allah`a karşı gelen adamı inkâr etmeleri kendilerine emrolunduğu halde, onun önünde davalaşmak istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onlara, “Allah`ın indirdiğine ve Peygamber`ine geliniz” denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felâket gelince hemen, “Biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik” diye yemin ederek, sana nasıl gelirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ama Allah, onların kalplerindeki her şeyi bilir; o halde onları kendi hallerinde bırak; kendilerine öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili söz söyle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Zira biz her peygamberi, ancak Allah`ın izniyle kendisine tâbi olunsun diye göndermişizdir. Eğer onlar, kendi kendilerine zulmettikten sonra sana gelip Allah`tan bağışlanma dileselerdi; Peygamber de onların bağışlanması için dua etseydi, Allah`ın tövbeleri kabul edici ve merhamet edici olduğunu tereddütsüz görürlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan derin anlaşmazlık konusunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Fakat biz onlara, “hayatlarınızı feda ediniz” yahut “yurtlarınızı terk ediniz” diye emretmiş olsaydık, çok azı hariç, bunu yapmazlardı. Oysa tavsiye edilen şeyi yapmış olsalardı, bu, kesinlikle onların yararına olurdu ve onları daha güçlü kılardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Bu durumda biz onlara rahmetimizden büyük bir ödül verirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onları dosdoğru bir yola yöneltirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah`a ve Peygamber`e itaat edenler, Allah`ın kendilerine lutuflarda bulunduğu peygamberler, doğruyu tasdik edenler, hakka şahitlik edenler ve sâlih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bu lütuf Allah`tandır. Bilen olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ey iman edenler! İster küçük gruplar halinde ister toplu halde savaşa giderken tehlikelere karşı hazırlıklı olunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Aranızda mutlaka geride kalanlar olacak ve o zaman başınıza bir felâket geldiğinde, “Onlarla birlikte bulunmamamız Allah`tan bize bir lütuftur” diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ama Allah`tan size bir zafer ihsan edildiğinde, bu kimseler şüphesiz sizinle kendileri arasında bir sevgi, yani bağlılık sorunu olmamış gibi, “Keşke onlarla birlikte olsaydık da o büyük başarıdan kapsaydık” diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. O halde, dünya hayatını verip âhireti alanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir ödül vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Nasıl olur da, Allah yolunda savaşmayı ve “Ey Rabbimiz! Bizi halkı zâlim olan bu topraklardan kurtarıp özgürlüğe kavuştur ve rahmetinle bizim için bir koruyucu ve destek olarak bir yardımcı gönder” diye yalvaran çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmayı reddedersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. İman edenler, Allah`ın uğrunda savaşırlar; inanmayanlar ise tâğût/Allah`a karşı gelenin uğrunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşınız; şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. “Dünya menfaati önemsizdir, Allah`tan korkanlar için âhiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Nerede olursanız olunuz ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa “bu Allah`tan” derler; başlarına bir kötülük gelince de “bu senden” derler. “Hepsi Allah`tandır” de! Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sana gelen iyilik, Allah`tandır. Başına gelen kötülük de nefsindendir. Seni insanlara peygamber gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Kim peygambere itaat ederse Allah`a itaat etmiş olur; yüz çevirenlere gelince, biz seni onlara bekçilik yapmak için göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar, “Biz sana itaat ediyoruz” derler; ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı, senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah`a dayan; vekil olarak Allah sana yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hâlâ Kur`ân üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah`tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı onda birçok çelişki bulurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlara, güven veya korkuya dair bir haber gelse onu yayarlar. Halbuki onu Peygamber`e ve aralarındaki otorite sahiplerine götürselerdi, içlerinden işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Eğer size Allah`ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içinizden pek azı müstesna, şeytana uyardınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O halde sen Allah yolunda savaş; çünkü sen, yalnızca kendi nefsinden sorumlusun ve müminleri teşvik et! Allah kâfirlerin gücünü kırmaya muktedirdir. Çünkü Allah`ın gücü daha çetin ve cezası daha şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Bir selâmla selâmlandığınızda, daha güzel bir selâmla, yahut aynıyla karşılık veriniz. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını tutmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Elbette sizi kıyamet günü toplayacak olan Allah`tan başka hiçbir tanrı yoktur ve bunda asla şüphe yoktur. Kimin sözü Allah`ın sözünden daha doğru olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Size ne oldu ki münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa yaptıkları işlerden dolayı Allah onları baş aşağı etmiştir. Allah`ın saptırdığını doğru yola iletmek mi istiyorsunuz? Allah birini saptırırsa artık onun için bir çıkış yolu bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyiniz. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayınız, bulduğunuz yerde öldürünüz ve hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Ancak, kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluma sığınanlar, yahut ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istemediklerinden yürekleri ürküntü içinde size gelenler müstesna. Allah dileseydi onları başınıza belâ ederdi ve sizinle savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, bu durumda Allah size onların aleyhinde bir yola girme hakkı vermemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Bunlar her ne zaman fitneye götürülseler ona baş aşağı dalarlar. Eğer sizden uzak durmaz, barış teklif etmez ve ellerini çekmezlerse onları yakalayınız, rastladığınız yerde öldürünüz. İşte onlar üzerine sizin için apaçık yetki verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Yanlışlık olması dışında, bir mümin bir mümini öldüremez. Yanlışlıkla bir mümini öldürenin, mümin bir köle âzat etmesi ve ölenin ailesine de bir diyet vermesi gerekir. Eğer ölenin ailesi bağışlar, diyetten vazgeçerlerse başka! Öldürülen mümin, düşmanınız olan bir topluluktan ise öldürenin mümin bir köle âzat etmesı gerekir. Eğer öldüren kişi, sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine bir diyet verecek ve mümin bir köle âzat edecektir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay kesintisiz oruç tutması gerekir. Allah bilendir; işini yerli yerince yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası, içinde süreli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyiniz. Size barış teklif edene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek “Sen mümin değilsin” demeyiniz. Çünkü Allah`ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size lütfetti; o halde iyi anlayıp dinleyiniz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. (95-96) İnananlardan, özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de güzellik vaad etmiştir; ama mücahitlerin ödülünü, kendi katından yüksek dereceler, bağış ve rahmet şeklinde, oturanlarınkinden üstün kılmıştır. Allah bağışlayandır; merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. (95-96) İnananlardan, özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de güzellik vaad etmiştir; ama mücahitlerin ödülünü, kendi katından yüksek dereceler, bağış ve rahmet şeklinde, oturanlarınkinden üstün kılmıştır. Allah bağışlayandır; merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Melekler, kendilerine zulmedenlere, canlarını alırken, “Sizin neyiniz vardı?” diye soracaklar. Onlar, “Biz yeryüzünde çok güçsüzdük” şeklinde cevap verecekler. Melekler, “Allah`ın yeri sizin kötülük diyarını terk etmenize yetecek kadar geniş değil miydi?” diyecekler. İşte onların barınağı cehennemdir, orası ne kötü bir gidiş yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Erkekler, kadınlar ve çocuklardan, âciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. İşte, umulur ki Allah bunları affeder; Allah çok affedicidir; bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve bolluk, imkân bulur. Kim Allah ve Peygamberi uğrunda hicret ederek evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun ödülü Allah`a düşer. Allah da çok affedicidir; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Sen de onların içlerinde bulunup namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silâhlarını yanlarına alsınlar, böylece namaz kılıp secde ettiklerinde diğerleri arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan diğer grup gelip, seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silâhlarını alsınlar. Kâfirler, siz silâhlarınızı ve eşyalarınızı bıraktığınızda üstünüze birden baskın yapmak isterler. Eğer size yağmurdan bir eziyet olursa, yahut hasta iseniz, silâhlarınızı bırakmanızda günah yoktur. Yine de tedbirinizi alınız. Şüphesiz Allah, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerine yatarken Allah`ı anınız. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılınız; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. O düşman topluluğunu takip etmekte gevşeklik göstermeyiniz. Eğer siz acı çekiyorsanız, onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Üstelik siz, Allah`tan onların ümit etmediklerini ümit ediyorsunuz. Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Allah`ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye, sana kitabı bir amaç için indirdik; o halde ihanet edenlere taraf olma!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Allah`tan af iste; çünkü Allah çok bağışlayıcıdır; merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Kendilerine ihanet edenleri savunma! Çünkü Allah ihanet edenleri ve günahkârları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İnsanlardan gizlerler de Allah`tan gizlemezler/İnsanlardan gizleyebilir ama Allah`tan gizleyemezler. Halbuki geceleyin, O`nun razı olmadığı sözü düzüp dururken, Allah onlarla beraber idi. Allah, yaptıklarını kuşatıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Sizler belki bu dünya hayatında, onları savunabilirsiniz, ya kıyamet günü kim onları Allah`a karşı savunacak, kim onların vekili olacaktır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Kim bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de sonra Allah`tan af dilerse, Allah`ı çok bağışlayıcı ve merhamet edici bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Çünkü günah işleyen kimse, yalnız kendine zarar verir. Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Kim bir hata yapar ve günah işler de sonra onu suçsuz bir kimsenin üstüne atarsa, büyük bir iftira ve iğrenç bir günah yüklenmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Allah`ın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zaman zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah`ın lütfu sana gerçekten büyük olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka, bir iyilik ya da insanların arasını düzeltmeyi isteyenin fısıldaşması müstesnadır. Kim Allah`ın rızâsını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında büyük bir ödül vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; şirkten başka günahları, dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah`a şirk koşarsa büsbütün sapıtmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Müşrikler, Allah`ı bırakıp yalnızca birtakım dişi zannettikleri sahte tanrılardan istiyorlar ve isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Allah şeytanı lânetlemiş, o da “Yemin ederim ki, kullarından bir pay edineceğim” demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. “Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar; onlara emredeceğim de Allah`ın yaratışını değiştirecekler!” Kim Allah`ın yerine şeytanı dost tutarsa, elbette açık bir ziyana uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Fakat şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Böylelerinin varacakları yer cehennemdir ve oradan kaçış yolu bulamayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. İman eden ve yararlı işler yapanları da içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağız; orada süreli kalacaklardır. Bu, Allah`ın gerçek vaadidir. Allah`tan daha doğru sözlü kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. İş, ne sizin kuruntularınızla, ne de kitap ehlinin kuruntularıyla olur. Kötülük yapan, onunla cezalandırılır ve kendisine Allah`tan başka ne dost ne de yardımcı bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Erkek olsun kadın olsun, her kim mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğramazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Bütün benliğini Allah`a teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü bâtıldan yüz çeviren İbrâhim`in inanç sistemine, Allah`ın onu sevgisiyle yücelteceğini görerek uyan kişinin dininden daha güzel bir din var mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah`ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Kendilerine yazılmış olanı vermeyip kendileriyle evlenmek istediğiniz yetim kadınlar, zavallı çocuklar ve yetimlere karşı adaleti yerine getirmeniz hakkında kitapta size okunan âyetler de Allah`ın hükmünü açıklamaktadır. Yaptığınız her hayrı, muhakkak ki Allah bilir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Eğer bir kadın, kocasının huysuzluğundan, yahut kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, anlaşma ile aralarını düzeltmelerinde ikisine de günah yoktur. Barış daima iyidir. Kıskançlık nefislere yaratılıştan konmuştur. Eğer güzelce geçinir ve Allah`tan sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında tam adalet yapamazsınız. Öyleyse, birine tamamen meyledip ötekini askıda kocasızmış gibi bırakmayınız. Eğer arayı düzeltir, sakınırsanız, Allah bağışlayandır; merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Eğer eşler ayrılırlarsa, Allah her birini lütfuyla besleyip geçindirir. Çünkü Allah lütfunda sınırsızdır; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Göklerde ve yerde olan her şey Allah`a aittir. Andolsun ki biz, hem sizden önce kitap verilenlere hem de size Allah`a saygılı olmanızı emrettik. Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah`ındır. Allah, zenginliği sınırsız olandır; övülmeye lâyık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Göklerde ve yerde olan her şey Allah`a aittir. Vekil olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok edip başkalarını getirir. Allah`ın buna gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Kim dünyanın sevabını isterse, bilsin ki dünyanın da âhiretin de sevabı Allah katındadır. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutunuz; kendiniz, anne babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa, Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. İğreti arzularınıza uyup adaletten sapmayınız. Eğer şahitlik ederken dilinizi eğip bükerseniz ya da doğruyu söylemezseniz, muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Ey iman edenler! Allah`a, Peygamberi`ne, ona indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah`ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam anlamıyla sapıtmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. İman edip sonra inkâr edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkâr edenleri, sonra da inkârlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak, ne de onları doğru yola iletecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler; onların yanında şeref mi arıyorlar? Şüphesiz bütün şeref yalnızca Allah`a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Allah`ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayınız; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz Allah, münafıkları ve kâfirleri cehenneme toplayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Kâfirler ve münafıklar, sadece başınıza gelecekleri görmeyi beklerler. Böylece eğer Allah`tan size bir zafer ihsan edilirse, “Sizin yanınızda değil miydik?” derler. Eğer savaşta kâfirlerin bir payı olursa, “Biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı?” derler. Ama Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecek, kafirlerin müminlere zarar vermelerine asla izin vermeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Şüphesiz, münafıklar Allah`ı kandırmaya çalışıyorlar; halbuki Allah onların kendi kendilerini kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaz için kalktıklarında, gönülsüzce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Allah`ı da nâdiren anarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Bunların arasında bocalayıp durmaktadırlar; ne onlara bağlanıyorlar, ne bunlara. Allah`ın şaşırttığı kimseye asla bir çıkar yol bulamazsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyiniz; suçluluğunuz konusunda Allah`ın önüne açık bir delil mi koymak istiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara bir yardımcı bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Ancak tövbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah`a sımsıkı sarılanlar, dinlerini sadece Allah`a tahsis edenler; işte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah ileride bütün müminlere büyük ödül verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Eğer şükredici olur ve iman ederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık verendir; her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak zulme uğrayan müstesnadır. Allah her şeyi işiticidir; bilicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir; her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. (150-151) Allah`ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, “Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz” diyenler, inanmakla inkârın arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. (150-151) Allah`ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, “Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz” diyenler, inanmakla inkârın arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Allah`a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyenlere gelince; işte Allah bir gün onlara ödüllerini verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır; merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Ehli kitap, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar Mûsâ`dan, bundan daha büyüğünü istemişler ve “Bize Allah`ı apaçık göster” demişlerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine bunca açık mûcizeler gelmişken buzağıya taptılar. Nihayet biz, tövbe ettiklerinden, onları bağışladık ve Mûsâ`ya açık bir hâkimiyet verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Sînâ Dağı`nı, verdikleri sözün delili olarak üzerlerine yükseltmiştik. Onlara “Kapıdan tevazu içinde giriniz” demiş ve “Sebt kanununu/Cumartesi yasağını ihlâl etmeyiniz” diye uyarmıştık ve kendilerinden sağlam bir söz almıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Sözlerinden dönmeleri, Allah`ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve “Kalplerimiz kılıflıdır” demeleri sebebiyle onları lânetledik, türlü belâlar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildi; tam aksine inkârları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur; pek azı inanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. (156-157) Bir de, inkâr etmeleri ve Meryem`e büyük bir iftira atmaları ve “Allah`ın peygamberi Meryem oğlu Îsa`yı öldürdük” demeleri yüzünden onları lânetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar; fakat sadece onlara öyle olmuş gibi göründü. Onun hakkında ihtilâfa düşenler, bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. (156-157) Bir de, inkâr etmeleri ve Meryem`e büyük bir iftira atmaları ve “Allah`ın peygamberi Meryem oğlu Îsa`yı öldürdük” demeleri yüzünden onları lânetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar; fakat sadece onlara öyle olmuş gibi göründü. Onun hakkında ihtilâfa düşenler, bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Hayır, Allah onu kendi katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Nitekim ölümünden önce kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, Îsa`ya inanmamış olsun. Kıyamet gününde de Îsa, onlara şahitlik yapacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Yaptıkları zulümler ve birçok insanı Allah yolundan alıkoymaları yüzünden, daha önce kendilerine helâl kılınmış tertemiz şeyleri, Yahudilere haram kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Yasaklanmış olmalarına rağmen faizi almaları ve haksız yollarla insanların mallarını yemeleri yüzünden onların küfre sapmalarına korkunç bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah`a ve âhiret gününe inananlar var ya; işte onlara pek yakında büyük ödül vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Biz, Nûh`a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. Nitekim İbrâhim`e, İsmail`e, İshâk`a, Yâkub`a, torunlara, Îsa`ya, Eyyûb`e, Yûnus`a, Hârûn`a ve Süleyman`a vahyettik. Dâvûd`a da Zebûr`u verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Bir kısım peygamberleri daha önce sana anlattık; bir kısmını ise sana anlatmadık. Allah, Mûsâ`ya sözünü söyledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler gönderdik ki, peygamberler geldikten sonra insanların Allah`a karşı bahaneleri olmasın. Allah mağlup edilemez; işini yerli yerinde yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Fakat Allah, sana indirdiğine, onu kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeterlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. İnkâr edip başkalarını da Allah yolundan çevirenler, dönüşü olmayan bir sapıklığa düşmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. (168-169) İnkâr edip zulme sapanlar var ya; Allah onları asla affedecek değildir. Onları içinde süreli kalacakları cehennem yolu hariç, başka bir yola iletecek de değildir. Bunu yapmak Allah için kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. (168-169) İnkâr edip zulme sapanlar var ya; Allah onları asla affedecek değildir. Onları içinde süreli kalacakları cehennem yolu hariç, başka bir yola iletecek de değildir. Bunu yapmak Allah için kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakikati getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman ediniz! Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah`a aittir. Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Ey kitap ehli! Dininizde aşırı gitmeyiniz ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyiniz. Meryem oğlu Îsa, sadece Allah`ın peygamberidir; Îsa Allah`ın, Meryem`e ulaştırdığı “kün”/ol kelimesinin eseridir. Allah`tan bir ruhtur. Şu halde, Allah`a ve Peygamberine iman ediniz. “Tanrı üçtür” demeyiniz; kendi menfaatinize bundan vazgeçiniz. Allah, ancak bir tek Allah`tır. O, çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O`nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Ne Mesih, Allah`a kul olmaktan çekinir, ne de Allah`a yaklaştırılmış melekler. Kim Allah`a kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki Allah onların hepsini kendi huzurunda toplayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. İnanıp iyi işler yapanların ödüllerini eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da acı bir şekilde azap edecektir. Onlar, kendilerine Allah`tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Ey insanlar! Rabbinizden size güçlü bir delil geldi ve size aydınlatıcı bir nur indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Allah`a iman edenlere ve O`na sımsıkı sarılanlara gelince; Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları dosdoğru bir yol ile kendine yöneltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Ölen kişinin çocuğu yok, bir kız kardeşi varsa bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Erkek kardeş, ölen kardeşinin çocuğu yoksa, onun mirasının tamamını alır. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer vârisler erkek ve kızdan müteşekkil birçok kardeş olursa, erkeğe, iki kadının payı kadar pay verilir. Şaşırırsınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster