1. Elif, Lam, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rumlar yenildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yakın bir yerde. Ama onlar, bu yenilgilerinden sonra galib geleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Birkaç yıl içinde. Eninde sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler de sevinecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah’ın yardımı ile. O dilediğine yardım eder ve O; Aziz’dir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın vaadi. Allah vaadinden asla caymaz, ama insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar dünya hayatının yalnız dış yüzünü bilirler. Ve onlar ahiretten ise gafillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendi nefisleri hakkında düşünmezler mi? Ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ile ve belirli bir süre için yaratmıştır. Doğrusu insanların çoğu Rabblarına kavuşmayı inkar ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar; yeryüzünde dolaşıp gezmezler mi ki, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler. Onlat, kendilerinden daha kuvvetliydiler. Toprağı altüst etmişler ve onu kendilerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara nice açık deliller getirmişti. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Nihayet Allah’ın ayetlerini tekzib edip onları alaya alarak kötülük edenlerin akıbeti çok kötü oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah; ilkin yaratır, sonra onu iade eder. En sonunda hepiniz O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kıyametin kopacağı gün, suçlular susacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ortaklarından da kendilerine hiçbir şefaatçı olmayacaktır. Onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kıyametin kopacağı gün; işte o gün ayılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İman edip salih amellerde bulunanlar; bir bahçededirler, ağırlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Küfredip de ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince; işte onlar, azab için hazır bulundurulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Akşama girerken ve sabaha ererken hepiniz Allah’ı tesbih edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve hamd, O’nadır. Göklerde de, yerde de, günün sonunda da, öğleye erdiğiniz vakitte de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. Yeryüzünü ölümünden sonra canlandırır. İşte böyle çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi topraktan yaratmış olması da O’nun ayetlerindendir. Sonra siz, yayılmakta olan bir beşer oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendileriyle huzura kavuşmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda düşünen bir kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin birbirine uymaması da O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda, bilenler için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Geceleyin uyumanız, gündüz de lutfundan rızık aramanız O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki, bunlarda kulak veren bir kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Size korku ve ümit vermek için şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümden sonra yeri onunla diriltmesi de O’nun ayetlerindendir. Doğrusu bunlarda, akleden bir kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Göğün ve yerin, O’nun emri ile ayakta durması da yine O’nun ayetlerindendir. Sonra sizi bir çağırmaya görsün, yerden hemen çıkıverirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde bulunanlar O’nundur. Hepsi O’na boyun eğer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İlkin yaratıp sonra onu iade eden O’dur. Bu, O’nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O’nundur. Ve O; Aziz’dir, Hakim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O, size kendi nefislerinizden bir misal verdi: Size verdiğimiz rızıklarda sağ ellerinizin malik olduklarından ortaklarınız olmasını ister de onlarla, eşit olur ve birbirinizi saydığınız gibi bunları da sayar mısınız? İşte Biz, akleden bir kavim için ayetleri böyle açıklarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hayır, o zulmedenler; bilgisizce kendi heveslerine uymuşlardır. Allah’ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onların yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Öyleyse sen, yüzünü Hanif olarak dine, Allah’ın fıtratına çevir ki O, insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Ama insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hepiniz O’na dönün, O’ndan korkun. Namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki; dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olmuşlardır. Her zümre kendi yanında olanla sevinir durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanlara bir zarar dokununca; Rabblarına dönerek O’na yalvarırlar. Sonra onlara katından bir rahmet tattırınca; bakarsınız ki, içlerinden bir grup Rabblarına şirk koşup durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kendilerine verdiğimize nankörlük etmeleri için. Sefa sürün bakalım, yakında bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlara ortak koşmalarını söyleyen bir delil mi indirdik? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ne zaman da insanlara bir rahmet tattırdık ise; onunla sevinirler. Ama yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük gelirse; hemen ümidlerini kesiverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Görmezler mi ki Allah; rızkı dilediğine yayıp genişletir ve kısar da. Muhakkak ki bunda inanan bir kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Akrabaya, yoksula ve yoloğluna hakkını ver. Bu; Allah’ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır ve işte onlar; kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekat ise böyle değildir. İşte onlar; sevablarını kat kat artıranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren ve daha sonra dirilten de Allah’tır. O’na koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey yapan var mıdır? Allah, onların koştukları ortaklardan münezzehtir, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İnsanların elleriyle işlediklerinden dolayı karada ve denizde Fesad belirdi. Ki yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da daha önce geçenlerin akıbetinin nasıl olduğunu görün. Onların çoğu müşrik idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Reddine asla imkan bulunmayan, Allah’ın o günü gelmezden önce, yüzünü dosdoğru dine çevir. Ki o gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kim, küfrederse; küfrü kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse; kendisi için rahat bir yer hazırlamış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ki, iman edip salih ameller işleyenleri Allah’ın fazlından mükafatlandırılması içindir bu. Muhakkak ki O; kafirleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi, rahmetinden size tattırması emri ile gemilerin yüzmesi ve lutfundan rızık istemeniz O’nun ayetlerindendir. Belki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Andolsun ki; senden önce Biz, nice peygamberleri kendi kavimlerine göndermişizdir de onlara açık deliller getirmişlerdir. Ama Biz, suç işleyenlerden öç aldık. Çünkü mü’minlere yardım etmek üstümüze bir haktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah, O’dur ki; rüzgarları gönderip bulutları yürütür ve onları dilediği gibi gökte yayar ve kısım kısım yığar. Nihayet sen de aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Allah’ın kullarından dilediğine verdiği yağmurla onlar hemen seviniverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Halbuki daha önceden kendilerine yağmur indirilmesinden kesin olarak ümitlerini kesmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Allah’ın rahmetinin belirtilerine bir baksana. Toprağı öldükten sonra nasıl diriltiyor? İşte O; bütün ölüleri de muhakkak diriltecek. O; her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun ki; bir rüzgar gönderir de yeşillikleri sarartırsak; bunu görünce hemen nankörlüğe başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bunun için sen; ölüye katiyyen işittiremezsin. Dönüp giden sağırlara da daveti duyuramazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin. Sen; ayetlerimizi ancak inananlara duyurabilirsin. İşte onlar, müslümanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Allah, O’dur ki; sizi güçsüz olarak yaratmıştır. Güçsüzlükten sonra kuvvetli kılmıl, sonra da kuvvetliliğn ardından güçsüz ve ihtiyar yapmıştır. O; dilediğini yaratır. O; Alim’dir, Kadir’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kıyametin kopacağı gün; suçlular bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar, böylece aldatılıp döndürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine bilgi ve iman verilenler: Andolsun ki; Allah’ın kitabında yazılan o yeniden diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu; yeniden diriliş günüdür. Ama siz, bilmiyordunuz, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Zulmedenlerin o gün mazeret beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden dönüşleri de istenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Andolsun ki; bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali irad etmişizdir. Bununla beraber sen, onlara herhangi bir ayet getirmiş olsan küfredenler: Siz ancak batıl şeyler ortaya atanlarsınız, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte Allah; bilmeyenlerin kalblerine böyle damga basar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sabret, şüphesiz ki Allah’ın vaadi haktır. Yakınen inanmayanlar seni hafifliğe itmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster