1. Elif, lâm, mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rumlar yenildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. En yakın bir yerde. Onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Birkaç yıl içinde, eninde sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler sevinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah dilediğine yardım eder. O güçlüdür (galibdir) esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar dünya hayatının görülen kısmını bilirler. Ahiretten ise habersizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile, belirlenmiş bir süre ile yaratmıştır. İnsanların çoğu, Rabb’lerine kavuşmayı inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yeryüzünde gezip, kendilerinden önceki insanların sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Yeryüzünü kazıp altüst etmişler ve onu, bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdir. Onlara da elçileri, delillerle gelmişti. Böylece Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonra kötülük edenlerin sonu çok kötü oldu. Çünkü Allah’ın ayetlerini yalanladılar. Ve onlarla alay ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah önce yaratır, ölümünden sonra tekrar diriltir. Sonunda O’na döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kıyamet kopacağı gün suçlular ümitsizlik içinde susarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’a ortak koştuklarından kendilerine hiçbir şefaatçı çıkmaz. O zaman ortaklarını inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün mü’minlerle kâfirler birbirinden ayrılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İnanıp iyi işler yapanlar, cennette bir bahçe içinde neşelendirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İnkâr edip ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince; işte onlar azapla yüz yüze bırakılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Öyle ise akşama girdiğiniz zaman ve sabaha erdiğiniz zaman Allah’ı tesbih edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göklerde ve yerde, günün sonunda, öğleye erdiğiniz zaman da hamd O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır. Yeryüzünü ölümden sonra o canlandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi topraktan yaratması O’nun delillerindendir. Sonra birer insan olup yeryüzüne yayılırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve esirgeme var etmesi de O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda düşünen kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O’nun delillerinden biri de, göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı olmasıdır. Şüphesiz bunda, bilenler için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O’nun delillerinden biri de, geceleyin uyumanız, gündüz de O’nun lütfundan rızık aramanızdır. Şüphesiz, bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O’nun delillerinden biri de, size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümden sonra yeri diriltmesidir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O’nun delillerinden biri de, göğün ve yerin O’nun buyruğu ile ayakta durmasıdır. Sonra sizi kabirlerinizden bir çağırmaya görsün, hemen çıkıverirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde olanlar O’nundur, hepsi O’na boyun eğmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O’dur önce yaratan sonra onu tekrar eden. Bu O’nun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde en üstün sıfatlar O’nundur. Ve O Aziz’dir, Hakim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Size verdiğimiz rızıklarda, emrinize verilen kölelerin, hizmetçilerin eşit suretle hak sahibi olmalarına razı olur ve birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan da çekindiğiniz ortaklar var mı? İşte biz aklını kullanan bir toplum için delillerimizi böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hayır o zulmedenler körü körüne kendi heveslerine uymuşlardır. Allah’ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onların yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah’ın yaratma kanununa uygun olarak dine dön ki, insanları ona göre yaratmıştır. Allah’ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yalnız O’na yönelin ve O’ndan korkun; namazı kılın ve Allah’a ortak koşanlardan olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Müşrikler dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her fırka kendi yanındakiyle böbürlenmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanlara bir zarar dokundu mu, Rabb’lerine yönelerek O’na yalvarırlar. Sonra Rabb’leri, onlara kendinden bir rahmet tattırınca, hemen onlardan bir grup, Rabb’lerine ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Böyle yaparlar ki kendilerine verdiğimiz nimete karşı nankörlük etsinler. Haydi! Biraz eğlenin bakalım, yakında sonunuzun ne olduğunu bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlara ortak koşmalarını söyleyen bir delil mi indirdik? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman sevinirler. Şayet yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük gelirse hemen ümitsizliğe düşerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Görmediler mi, Allah dilediğine rızkı genişletiyor da, daraltıyor da. Şüphesiz inanan bir toplum için bunda ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Allah’ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır. işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekât böyle değildir. İşte zekât veren o kimseler, sevaplarını ve mallarını kat kat arttıranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren daha sonra da dirilten Allah’dır. O’na koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey yapan var mıdır? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İnsanların elleriyle kazandıkları (günahları) yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki; «Yeryüzünde dolaşın da daha öncekilerden ortak koşanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Allah katından dönüşü olmayan bir gün gelmeden önce yönünü dosdoğru dine çevir! O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhine olur. Yararlı bir iş yapanlar da cennette kendileri için yer hazırlamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü Allah inanıp yararlı iş işleyenlere lütfundan karşılık verecektir. Doğrusu O, inkârcıları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rüzgârları müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetini tattırması, buyruğu ile gemilerin yürümesi, lütfundan rızık istemeniz O’nun varlığının delillerindendir. Belki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Andolsun ki, biz senden önce de elçileri kavimlerine gönderdik, onlar belgeler getirdiler; dinleyip suç işleyenlerden öç aldık, zira inananlara yardım etmek bize hak olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rüzgârları gönderip, bulutları yürüten, onları gökte dilediği gibi yayan ve kısım kısım yığan Allah’dır. Sen de aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Derken onu kullarından dilediğine verince hemen sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Oysa onlar, daha önce üzerlerine yağmur yağdırılmasından iyice ümitlerini kesmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Allah’ın rahmetinin belirtilerine bir bak. Nasıl yeri ölümden sonra diriltiyor? Şüphe yok ki, o ölüleri diriltir. O her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun bir rüzgâr göndersek te ekini sararmış görseler, hemen nankörlüğe başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ey Muhammed! Sen ölülere işittiremezsin; arkalarını dönüp giden sağırlara da çağrını işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve sen, körleri de sapıklıklarından çıkarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirirsin de onlar müslüman olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sizi güçsüz olarak yaratan, güçsüzlükten sonra kuvvetli yapan, sonra da kuvvetliliğin ardından güçsüz ve ihtiyar yapan Allah’dır., Çünkü O, dilediğini yaratır; bilendir ve kudret sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kıyamet koptuğu gün, suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada da aldatılıp haktan böyle dönüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine bilgi ve iman verilenler dediler ki; «Andolsun siz, Allah’ın yazgısınca tayin edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Artık zulmedenlere o gün mazeretleri fayda vermeyecek, onlardan Allah’ı hoşnut etmeleri de istenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Andolsun; biz bu Kur’an’da insanlara her çeşit misali getirip anlattık. Onlara bir ayet getirdiğin zaman inkâr edenler; «Siz ancak geleneklerinizi iptal edenlerden başkası değilsiniz» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte Allah, bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sen şimdi sabret! Bil ki, Allah’ın sözü gerçektir. İnanmayanlar seni telaşa ve gevşekliğe düşürmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster