1. Ey îmân edenler! Allah`ın ve Resûlünün önüne geçmeyin! Ve Allah`dan sakının! Şübhesiz ki Allah, Semî` (herşeyi işiten)dir, Alîm (hakkıyla bilen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey îmân edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın! Birbirinize bağırmanız gibi ona sözü öyle yüksek sesle söylemeyin! Yoksa siz farkında bile olmadan amelleriniz boşa gider! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Doğrusu, Allah Resûlünün huzûrunda (ona olan hürmetlerinden) seslerini kısanlar var ya, işte onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalblerini takvâ için imtihân etmiştir (de onlar bu âdâba riâyet etmekle onda muvaffak olmuşlardır). Onlar için bir mağfiret ve (pek)büyük bir mükâfât vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Ey Habîbim!) Doğrusu sana hucurât`ın (odaların) arkasından (evinin dışından, edebe muhâlif olarak) seslenen kimseler var ya, onların çoğu (bu âdâba) akıl erdirmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hâlbuki gerçekten onlar, (sen evinden) kendilerine çıkıncaya kadar sabretselerdi, (bu)kendileri için elbette hayırlı olurdu. Bununla berâber Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm(çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey îmân edenler! Eğer fâsık (yalancı, günahkâr) bir kimse size bir haber getirirse, önce (onun doğruluğunu) iyice araştırın ki bilmeyerek bir topluluğa sataşırsınız da (bu hareketiniz doğru olmadığından) yaptığınıza pişmân olan kimseler olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hem bilin ki, şübhesiz aranızda Allah`ın Resûlü vardır. Eğer (o), birçok işte size uyacak olsaydı, gerçekten sıkıntıya düşerdiniz; fakat Allah, size îmânı sevdirmiş ve onu kalblerinizde süslemiştir. Küfrü, fıskı ve isyânı ise size (kalblerinize) çirkin göstermiştir. İşte onlar, gerçekten doğru yolda olanlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Bu,) Allah`dan bir lütuf ve bir ni`mettir. Allah ise, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Eğer mü`minlerden iki tâife birbirleriyle vuruşurlarsa, hemen aralarını düzeltin! Artık onlardan biri (aralarında hüküm verdikten sonra yine de) ötekine haksızca zulmederse, o takdirde Allah`ın emrine dönünceye kadar, o saldıran (taraf)la savaşın! Fakat dönerse, o hâlde aralarını adâletle düzeltin ve adâletli olun! Şübhesiz ki Allah, adâletli olanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Mü`minler ancak kardeştirler; öyle ise o iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah`dan sakının ki merhamet olunasınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ey îmân edenler! Bir topluluk, (başka) bir toplulukla alay etmesin; olur ki (onlar), kendilerinden daha hayırlı olabilirler! Birtakım kadınlar da (başka) kadınlarla (alay etmesinler)! Belki (onlar da) kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendinizi (birbirinizi) de ayıplamayın ve birbirinizi (kötü) lâkablar ile çağırmayın! Îmandan sonra fâsıklık ismi (günahla anılmak), ne kötüdür! Artık kim (bu kötü amelinden vazgeçerek) tevbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey îmân edenler! Zannın çoğundan sakının! Şübhesiz ki zannın bazısı günahtır;(birbirinizin kusûrunu inceden inceye) araştırmayın; bazınız, bazınızı gıybet etmesin! Sizden bir kimse, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! O hâlde Allah`dan sakının! Şübhe yok ki Allah, Tevvâb (tevbeleri çok kabûl eden)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ey insanlar! Şübhesiz ki biz, sizi bir erkek ve bir dişiden (Âdem ile Havvâ`dan)yarattık. Birbirinizi tanımanız için de sizi, milletler ve kabîleler kıldık. Doğrusu Allah katında sizin en üstün olanınız, en takvâlı olanınızdır. Muhakkak ki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bedevîler(den bir kısmı): `Îmân ettik!` dediler. De ki: `(Siz aslında gerçekten) îmân etmediniz; fakat `Teslîm olduk!` deyin; çünki îman henüz kalblerinize girmemiştir. Eğer Allah`a ve Resûlüne itâat ederseniz, (Allah) amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mü`minler ancak o kimselerdir ki, Allah`a ve Resûlüne îmân ederler, sonra şübheye düşmezler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihâd ederler! İşte onlar, (îmanlarında)gerçekten sâdık olanlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. De ki: `(Siz) dîninizi (dindar olup, onda sâdık olduğunuzu) Allah`a mı öğretiyorsunuz? Hâlbuki Allah, göklerde olanları ve yerde bulunanları bilir. Çünki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Onlar) İslâm`a girmelerini senin başına kakıyorlar. De ki: `İslâm`a girmenizle beni minnet altında bırakmayın! Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, bil`akis sizi îmâna erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Çünki Allah, ne yaparsanız hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster