1. Kaf. Şerefli Kur`ân`a yemîn olsun ki (Mekke kâfirleri Muhammed`e îmân etmediler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bil`akis kendilerine içlerinden bir korkutucu gelmesine hayret ettiler de, o kâfirler dedi ki: `Bu, şaşılacak bir şeydir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. `(Biz) öldüğümüz ve bir toprak hâline geldiğimiz zaman mı (diriltileceğiz)? Bu,(akıldan) uzak bir dönüştür!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten (biz, onlar öldükten sonra) yerin kendi (cesed)lerinden neleri eksilttiğini bilmişizdir. Ve katımızda (herşeyi) kaydeden bir kitab (Levh-i Mahfûz) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır! Kendilerine geldiğinde o hakkı yalanladılar; şimdi onlar, karmakarışık bir iş içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı ki, onu nasıl binâ etmişiz ve onu süslemişiz? Hem onun hiçbir çatlağı yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve yere (de bakmadılar mı ki), onu (nasıl) yaydık; oraya sâbit dağlar yerleştirdik ve orada her cins (her çift) güzel (bitki)den bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Bütün bunlar, Rabbine) yönelen her kula basîreti(ni) açmak ve (ona) ibret vermek içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-11) Hem gökten bereketli bir su indirdik de, kullara rızk olmak üzere, onunla bahçeler, biçilecek ekinler ve tomurcukları (salkımları) üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. Hem onunla ölü bir yeri dirilttik. İşte (kabirlerden) çıkış böyledir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-11) Hem gökten bereketli bir su indirdik de, kullara rızk olmak üzere, onunla bahçeler, biçilecek ekinler ve tomurcukları (salkımları) üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. Hem onunla ölü bir yeri dirilttik. İşte (kabirlerden) çıkış böyledir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (9-11) Hem gökten bereketli bir su indirdik de, kullara rızk olmak üzere, onunla bahçeler, biçilecek ekinler ve tomurcukları (salkımları) üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. Hem onunla ölü bir yeri dirilttik. İşte (kabirlerden) çıkış böyledir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd (kavmi) de yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Âd (kavmi), Fir`avun ve Lût`un kardeşleri (olan kavimler) de (yalanladılar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke halkı ve Tübba` kavmi de! Bütün bunlar peygamberleri(ni) yalanladı da, tehdîdim (azâbımın üzerlerine inmesi) hak oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Peki (biz) ilk yaratma ile âciz mi kaldık (ki sizi tekrar yaratamayalım)? Hayır! Onlar yeni bir yaratmadan şübhe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Celâlim hakkı için, insanı (biz) yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz! Çünki biz, ona şah damarından daha yakınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O iki kaydedici (melek her yaptığınızı) kaydederken, (onlar) sağdan ve soldan (her iki tarafınızda) oturmakta olan (melek)lerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (İnsan) hiçbir söz söylemez ki, mutlaka yanında hazır bir gözetleyici (melek)bulunmasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve ölüm sarhoşluğu hak olarak gelmiştir. (O vakit ona:) `(Ey insan!) İşte bu, kendisinden kaçıp durduğun şeydir!` (denilir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sûra da üfürülmüştür. İşte bu, tehdid günüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve herkes, berâberinde bir sevk edici, bir de şâhidlik edici (iki melek) olduğu hâlde gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Ona şöyle denilir:) `And olsun ki, (sen) bundan gaflette idin; şimdi senden perdeni(kaldırıp) açtık; bu gün artık gözün keskindir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Berâberinde) ona arkadaş olan (melek) de: `İşte yanımda bulunan (amel defteri)hazırdır!` der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Allah, o iki meleğe şöyle emreder:) `Atın Cehenneme! Her bir kâfiri, inadcıyı!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. `Hayra mâni` olanı, zâlimi, şübheciyi!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. `O ki, Allah ile berâber başka bir ilâh edinmiştir; bu yüzden onu şiddetli azâbın içine atın!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun arkadaşı (olan şeytan): `Rabbimiz! Onu (ben) azdırmadım; fakat (o, haktan)uzak bir dalâlet içinde idi!` der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Allah) buyurur ki: `Huzûrumda çekişmeyin! Çünki size muhakkak (azâb edeceğime dâir) önceden tehdidde bulunmuştum!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. `Benim katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullar(ım)a aslâ zulmedici değilim!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün Cehenneme: `Doldun mu?` deriz; (o da:) `Daha var mı?` der! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet ise takvâ sâhiblerine yaklaştırılmıştır, uzak değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) (Onlara şöyle denir:) `(İşte,) va`d edilmekte olduğunuz (Cennet) budur!(Allah`a) çokça yönelen (tevbe eden), (O`nun emir ve yasaklarını) gözeten, görmediği hâlde Rahmân`dan korkan ve (Allah`a) yönelmiş bir kalb ile gelen herkes içindir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) (Onlara şöyle denir:) `(İşte,) va`d edilmekte olduğunuz (Cennet) budur!(Allah`a) çokça yönelen (tevbe eden), (O`nun emir ve yasaklarını) gözeten, görmediği hâlde Rahmân`dan korkan ve (Allah`a) yönelmiş bir kalb ile gelen herkes içindir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. `Oraya selâmetle girin! Bu, ebedîlik günüdür!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada kendileri için ne isterlerse vardır; katımızda daha fazlası da vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Biz) onlardan (Mekke`lilerden) önce, nice nesilleri helâk ettik ki, onlar kendilerinden kuvvetçe daha şiddetli idiler; bu yüzden diyar diyar dolaştılar. (Hiç ölümden)kurtuluş var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şübhesiz ki bunda, kalbi olan veya (fikren) hazır bulunup kulak veren kimseler için gerçekten bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. And olsun ki, gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Habîbim, yâ Muhammed!) O hâlde (onların) söylediklerine sabret! Hem güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbine hamd ile (O`nu) tesbîh et (sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkalarında da O`nu tesbîh et (akşam ve yatsı namazlarını ve sabah namazının sünnetini kıl ve ardındaki tesbîhâtı yap)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve nidâ eden (İsrâfîl)`in, yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün (bütün halk) o (korkunç) sesi (İsrâfîl`in sûra ikinci üfleyişini) gerçek olarak işiteceklerdir! İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şübhesiz ki ancak biz hayat veririz ve öldürürüz; dönüş de ancak bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer, onlardan yarılır; sür`atli kimseler olarak (kabirlerinden çıkarlar)! İşte bu haşirdir; bize göre pek kolaydır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların söylemekte olduklarını en iyi bileniz; sen ise onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin; o hâlde, tehdîdimden korkanlara Kur`ân ile nasîhat et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster