1. Ey Peygamber! Zevcelerinin hoşnudluğunu arayarak, Allah`ın sana helâl kıldığı şeyi, niçin (kendine) tahrîm ediyor (haram kılıyor)sun? Bununla berâber Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah, yeminlerinizin (keffâretini vermekle) çözülmesini doğrusu size meşrû` kılmıştır. Çünki Allah, Mevlânızdır! Ve O, Alîm (herşeyi bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani peygamber, zevcelerinden birine bir sözü sır olarak söylemişti. Fakat (o) bu sözü (diğer bir hanımına) haber verip, Allah da bunu ona (peygambere) açıklayınca, (o)bunun bir kısmını (zevcesine) bildirmiş, bir kısmından da (bahsetmeyerek) vazgeçmişti. Böylece (peygamber) ona bunu haber verince (hanımı): `Bunu sana kim haber verdi?` dedi.(Peygamber de:) `Bana, Alîm (herşeyi bilen), Habîr (herşeyden haberdâr olan Allah) haber verdi!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Ey peygamber hanımları!) Eğer (ikiniz de) Allah`a tevbe ederseniz (ne a`lâ)! Çünkikalbleriniz gerçekten (peygamberin hoşlanmayacağı bir şeye) meyletmiştir. Eğer ona(peygambere) karşı (ikiniz) birbirinizle yardımlaşırsanız artık şübhesiz ki, O`nun Mevlâsıancak Allahdır; Cebrâîl, mü`minlerin sâlih olanları ve bunların ardından melekler de (ona)yardımcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Ey peygamber zevceleri!) Eğer (o) sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona sizin yerinize, sizden daha hayırlı, Müslüman, mü`mine, itâatkâr, tevbe eden, ibâdet eden, oruç tutan, dul ve bâkire zevceler verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey îmân edenler! Kendinizi ve âilenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun! Onun üzerinde sert, şiddetli, Allah`ın kendilerine emrettiğine isyân etmeyen ve ne emrolunurlarsa yapan melekler (zebâniler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey inkâr edenler! Bu gün (artık) özür dilemeyin! (Siz) ancak yapmakta olduklarınızın cezâsını çekiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ey îmân edenler! (Samîmî bir tevbe olan) Tevbe-i Nasûh ile Allah`a tevbe edin!Olur ki Rabbiniz, sizin kötülüklerinizi örter ve Allah, peygamberi ve onunla berâber îmân edenleri utandırmayacağı bir günde, sizi altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar! Onların nûru önlerinde ve sağlarında koşar (da): `Rabbimiz! Nûrumuzu bize tamamla ve bize mağfireteyle! Şübhesiz ki sen, herşeye hakkıyla gücü yetensin!` derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münâfıklarla cihâd et ve onlara karşı sert davran! Onların varacağı yer Cehennemdir! O ise, ne kötü varılacak yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah, inkâr edenlere, Nûh`un karısı ile Lût`un karısını bir misâl olarak getirdi. (Bu ikisi) kullarımızdan iki sâlih kulun (nikâhı) altında idiler de onlara hâinlik (îman cihetiyle münâfıklık) ettiler; bu yüzden (o iki peygamber) Allah`dan (gelen) bir şeyi onlardan def` edemedi. Ve (o kadınlara) denildi ki: `(Haydi!) O girenlerle berâber, siz de ateşe girin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, îmân edenlere de Fir`avun`un hanımını (Asiye`yi) bir misâl olarak getirdi. Hani (o): `Rabbim! Senin katında benim için Cennette bir ev yap, beni Fir`avun`dan ve onun(kötü) işinden kurtar, hem beni bu zâlimler topluluğundan kurtar!` demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Irzını korumuş olan İmrân kızı Meryem`i de (misâl gösterdi); artık ona(yarattığımız) rûhumuzdan (Cebrâil vâsıtasıyla) üfledik; (o,) Rabbisinin kelimelerini(hükümlerini) ve kitablarını tasdîk etti ve itâat edenlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster