1. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah`ı tesbîh etmektedir. O, Azîz (kudreti dâimâüstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey îmân edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir gazab (sebebi) oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda sanki (kurşunla) kenetlenmiş bir binâ gibi, saftutarak (omuz omuza) savaşanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve bir zaman Mûsâ, kavmine: `Ey kavmim! Şübhesiz benim, Allah`ın size(gönderdiği) peygamberi olduğumu gerçekten bildiğiniz hâlde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?` demişti. Fakat (onlar, haktan sapmaya) meyledince, Allah (da) onların kalblerini eğriltti. Çünki Allah, (ısrarla küfre meyleden) fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani Meryemoğlu Îsâ: `Ey İsrâiloğulları! Muhakkak ki ben, benden önce(gönderilmiş) olan Tevrât`ı tasdîk edici ve benden sonra gelecek ismi Ahmed olan bir peygamberi müjdeleyici olmak üzere size Allah`ın (gönderdiği) bir peygamberiyim!` demişti. Fakat (Îsâ) onlara mu`cizelerle gelince: `Bu, apaçık bir sihirdir!` dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendisi İslâm`a da`vet edildiği hâlde, Allah`a yalan söyleyerek iftirâ edenden daha zâlim kim olabilir? Allah ise, o zâlimler topluluğunu (zulümlerindeki ısrarları sebebiyle)hidâyete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah`ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar; hâlbuki Allah, kâfirler hoşlanmasa da nûrunu tamamlayıcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O (Allah), müşrikler hoşlanmasa da, Resûlünü hidâyet ve hak dîn ile onu (İslâm`ı)dinlerin hepsine üstün kılsın diye gönderendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey îmân edenler! Sizi (pek) elemli bir azabdan kurtaracak bir ticâreti, size göstereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah`a ve Resûlüne îmân edip, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihâd edersiniz! Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Böyle yaparsanız, O) günahlarınızı size bağışlar ve sizi, altlarından ırmaklar akan Cennetlere ve Adn Cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte büyük kurtuluş, budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve kendisini seveceğiniz diğer bir şey daha vardır: Allah`dan bir zafer ve yakın bir fetih! (Ey Habîbim!) Mü`minleri müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey îmân edenler! Allah`ın (dîninin) yardımcıları olun; nitekim Meryemoğlu Îsâ, havârîlere: `Allah`a, (O`nun dînine olan hizmette) benim yardımcılarım kimlerdir?` demişti. Havârîler dedi ki: `Allah`ın (dîninin) yardımcıları, biziz!` Böylece, İsrâiloğullarından bir tâife îmân etti, bir tâife de inkâr etti. Artık îmân edenlere düşmanlarına karşı kuvvet verdik de(onlar) galib gelen kimseler oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster