1. Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tesbih etmiştir. Muhakkak ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Diriltir ve öldürür. Şüphesiz O, her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, Evvel’dir, Ahir’dir, Zahir’dir, Bâtın’dır. Şüphesiz O, her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra Arş’a istiva edendir. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir. Nerede olursanız, O sizinle beraberdir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göklerin ve yerin mülkü yalnız O’nundur. Bütün işler de Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Şüphesiz O, göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’a ve Rasulü’ne iman edin. Sizi üzerine vekiller kılıp harcama yetkisi verdiği şeylerden infak edin. Artık sizden iman eden ve infak eden kimseler için büyük bir mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Size ne oluyor ki, Rasul sizi Rabbinize iman etmeye çağırırken Allah’a iman etmiyorsunuz? Oysa O, sizden kesin bir söz almıştı. Eğer mü’min iseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah, size karşı elbette Rauf’dur, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Sizden, fetihten önce infak eden ve savaşanlar eşit olmaz; onlar, sonradan infak eden ve savaşanlardan derece olarak daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olanı vaadetmiştir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kim Allah’a güzel bir ödünç verirse onu, onun için kat kat artırır ve ona değerli bir de ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün mü’min erkeklerle mü’min kadınları, ışıkları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün müjdeniz orada daimi kalıcılar olmak üzere altlarından nehirler akan cennetlerdir. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün, münafık erkekler ve kadınlar, iman edenlere derler ki: "Bize bir bakın, sizin ışığınızdan yararlanalım." "Arkanıza dönün de bir nur arayın." denilir. Aralarına, içinde rahmet, dışında azap olan kapılı bir sur çekilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara: "Biz sizinle birlikte değil miydik?" diye seslenirler. Derler ki: "Evet, ama siz Allah’ın emri gelinceye kadar kendinizi fitneye düşürdünüz, bekleyip durdunuz, kuşkulara kapıldınız, kuruntular da sizi aldattı. O çok aldatıcı da sizi Allah’a karşı aldatıpdurdu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Artık bugün ne sizden, ne de o küfre sapanlardan fidye alınmaz. Barınma yeriniz ateştir, sizin mevlanız odur; o pek de kötü bir gidiş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İman edenlerin, Allah’ın zikrine ve haktan inene kalplerinin ürpermesi ve daha önce kendilerine kitap verildiği halde uzun zaman geçince kalpleri katılaşan ve çoğu fasık olan kimseler gibi olmama zamanı gelmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz biz, ayetleri iyice açıkladık size. Belki aklınızı kullanırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Doğrusu sadaka veren erkekler ve kadınlar ile Allah’a güzel bir ödünç verenler, onlar için kat kat artırılır. Onlara değerli bir ödül de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’a ve rasullerine iman edenler, işte Rableri katında sıddıklar ve şehidler onlardır. Ödülleri ve nurları vardır. Küfürde ısrar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlar cehennem halkıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin, ekicilerin hoşuna gider. Sonra gürleşir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş. Sonra bir çerçöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azab, ayrıca Allah’tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Rabbinizden bir mağfirete, Allah’a ve rasullerine iman edenler için hazırlanmış, genişliği yer ile göğün genişliği gibi olan bir cennet için yarışın. İşte bu, Allah’ın dilediğine verdiği lütfudur. Şüphesiz Allah büyük bir lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yeryüzünde ve kendinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Elinizden çıkana üzülmemeniz ve Allah’ın size verdiklerine karşı şımarmamanız için. Şüphesiz Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ki, cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Her kim yüz çevirirse, şüphesiz Allah, O, Ğaniyy’dir, Hamîd’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hiç şüphesiz ki biz rasullerimizi apaçık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ayrıca kendisinde hem çetin bir güç, hem de insanlar için faydalar bulunan demiri de indirdik. Allah, kendisine ve rasullerine gayb ile kimlerin yardım edeceğini bilsin diye. Şüphesiz Allah Kaviyy’dir, Azîz’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hiç şüphesiz Nuh’u ve İbrahim’i gönderdik. Onların soylarına nübüvveti ve kitabı verdik. Aralarında kimisi hidayet bulmuştu, bir çoğu da fasık olanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra onların izleri üzere rasullerimizi birbiri ardınca gönderdik. Arkalarından da Meryem oğlu İsa’yı gönderdik; ona İncil’i verdik ve onu izleyenlerin kalplerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Allah’ın rızasını kazanmak için türettikleri fakat gereği gibi uymadıkları ruhbanlığı onlara gerekli kılmadık. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ödüllerini verdik, onlardan bir çoğu da fasıklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey iman edenler, Allah’tan sakının ve Rasulüne iman edin ki rahmetinden size iki pay versin, sizin için aydınlığıyla yürüyeceğiniz bir nur versin ve size mağfiret etsin. Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Böylece Kitap Ehli, Allah’ın lütfundan hiçbir şeye nail olamayacaklarını ve lütfun muhakkak Allah’ın elinde olduğunu, onu dilediğine verdiğini bilsin. Şüphesiz Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster