1. Elif, Lâm, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu kitabın indirilişi, bunda şüphe yok ki, âlemlerin Rabbindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa, «O’nu uydurdu,» mu diyorlar? Hayır. O, Hak’tır, Rabbindendir. Bir kavmi korkutasın ki, senden evvel kendilerine korkutur bir zât gelmiş değildir. Gerektir ki, onlar ihtida ediversinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, o zâttır ki, gökleri ve yeri ve bunların aralarında bulunanları altı günde yaratmıştır, sonra da arş üzerine istiva buyurmuştur. Sizin için O’ndan başka bir velî ve bir şefaatci yoktur. Artık iyice düşünmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bütün işleri gökten yere kadar tedbir eder. Sonra o (iş) O’na bir günde yükselir. Onun (günün) miktarı, sizin saydığınızdan bin yıl (kadar) bulunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte O’dur, görünmeyeni de görüneni de bilen, izzetli, merhametli olan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O ki, yarattığı herşeyi güzel kıldı ve insanın yaradılışına çamurdan başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun zürriyetini bir nutfeden, hakîr (zayıf) bir sudan yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onu düzeltti ve içerisine ruhundan üfürdü ve sizin için işitmeyi ve gözleri ve gönülleri yarattı. Pek az şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve dediler ki: «Biz yerde gaib olduğumuz zaman mı, muhakkak biz mi bir yeni yaradılışta bulunacağız?» Evet. Onlar Rablerine kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: «Size müvekkel olan ölüm meleği, sizin canınızı alacaktır. Sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Görecek olsan o vakit ki, günahkârlar Rablerinin huzurunda başlarını eğmiş oldukları halde, «Rabbimiz! Gördük ve işittik, artık bizi geri çevir. Biz sâlih amel işleyelim. Şüphe yok ki, biz kat’i sûrette inanmışlarız» (derler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve eğer dilemiş olsa idik her nefsi elbette hidâyete erdirirdik. Fakat elbette ki, «Cehennemi bütün cinlerden ve insanlardan dolduracağım» sözü Benden hak olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. «Artık tadın, bu gününüze kavuşmayı unutmanız sebebiyle. İşte Biz de sizi unuttuk. Ve yapar olduğunuz şeyler yüzünden ebedî azabı tadın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bizim âyetlerimize ancak öyle kimseler imân eder ki, onlar ile kendilerine nasihat verildiği zaman secde ediciler olarak yüzüstü (yere) kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yanları yataklarından uzaklaşır ve Rablerine korku ile ümit ile dua ederler ve kendilerini merzûk ettiğimiz şeylerden de infakta bulunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara yapar oldukları şeylere mükâfaaten gözlerin aydın olacağı şeylerden neler saklanılmış olduğunu artık hiçbir kimse bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Evet. Hiç mü’min olan kimse, fâsık olan kimse gibi midir? (Elbette ki müsavî olmazlar.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Evet. O kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, artık onlar için yapmış oldukları amelleri mukabilinde konak olmak üzere Me’va cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat o kimseler ki, fıska sapmışlardır, artık onların barınacakları yer, ateştir. Her ne vakit oradan çıkmalarını istedikçe onun içine geri döndürüleceklerdir ve onlara denilmiş olacaktır ki, o ateş azabını tadın ki, siz onu yalan saymakta bulunmuş idiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve elbette onlara o en büyük azaptan önce o yakın azaptan tattıracağız. Umulur ki, onlar ric’at ediverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve daha zalim kimdir kendisine Rabbinin âyetleriyle nasihat verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden? Şüphe yok ki, Biz günahkârlardan intikam alıcılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki, Mûsa’ya kitap vermiştik. Artık sen de ona kavuşacağından şüphede bulunma ve onu İsrailoğulları için bir rehber-i hidâyet kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve sabrettikleri zaman onlardan rehberler kılmıştık ki, Bizim emrimizle doğru yola sevkederlerdi ve âyetlerimize yakînen kani bulunmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Muhakkak ki, senin Rabbin (evet) O, kendisinde ihtilâf eder oldukları şeylerde aralarını Kıyamet günü (hâl ve) fasledecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar için bir vesile-i hidâyet olmadı mı ki, onlardan evvel nice neslileri helâk ettik ki, onların yurtlarında gezip dolaşırlar. Şüphe yok ki, bunda elbette ibretler vardır. Hâlâ dinlemeyecekler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Görmediler mi ki, muhakkak Biz suyu çorak yere sevkederiz de onunla hemen ekinleri çıkarırız, onlardan hayvanları ve kendileri yiyiverir. Hâlâ görmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve diyorlar ki: «Bu feth ne zamandır? Eğer siz doğru sözlü kimseler iseniz (söyleyiniz bakalım!).» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: «Kâfir olmuş olanlara o fetih günü imânları bir fâide vermez ve onlara mühlet de verilmez». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphe yok ki, onlar da bekleyicilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster