1. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih etti (etmektedir). O, güçlüdür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göklerin ve yerin mülkiyeti O’nundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’ı kuşatandır. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Bütün işler Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. O göğüslerde olanı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’a ve peygamberine iman edin ve sizi üzerinde yetki sahibi kıldığı şeylerden (Allah yolunda) harcayın. Sizden iman eden ve (Allah yolunda) harcayanlar için büyük ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Size ne oluyor ki, Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırırken Allah’a iman etmiyorsunuz? Oysa (Allah) sizden kesin söz almıştı. Eğer iman edecekseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O’dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Siz neden Allah yolunda harcamayasınız? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Sizden fetihten önce harcayanlar ve çarpışanlar elbette (ötekilerle) bir olmazlar. Onların dereceleri, daha sonra harcayan ve çarpışanlarınkinden daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vaadetmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kim Allah’a güzel bir borç verir ki, Allah onu kat kat artırsın. Onun için ayrıca değerli bir ecir de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların nurlarının önlerinden ve sağlarından koştuğunu görürsün. ’Bugün sizin müjdeniz altından ırmaklar akan, içinde sonsuza kadar kalacağınız cennetlerdir.’ İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Arkanıza dönüp bir nur araştırın’ denir. Bu sırada aralarına bir kapısı olan bir duvar çekilir ki, onun iç yanı rahmettir, dış yanında ise azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’Evet, ama siz kendi kendinizi fitneye soktunuz, (iman edenlerin başlarına felaketler gelmesini) gözlediniz, şüpheye düştünüz, Allah’ın emri (ölüm) gelinceye kadar uzun emeller sizi aldattı ve çok aldatıcı (şeytan) sizi Allah hakkında aldattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bugün artık ne sizden, ne de inkar edenlerden fidye alınır. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir varış yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İman edenlerin, Allah’ın zikrine ve haktan inene kalplerinin saygı duyacağı vakit gelmedi mi ki; daha önce kendilerine kitap verilmiş sonra üzerlerinden uzun süre geçmiş, böylece kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Belki akıl edersiniz diye size ayetleri açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel borç verenler var ya, onların (mükafatları) kat kat artırılır ve onlar için değerli bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’a ve peygamberlerine iman edenler işte onlar dosdoğru olanlar ve Rableri yanında şahitlerdir. Onların ecirleri ve nurları vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar da cehennem halkıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir oyalanma, bir süs, aranızda övünme ve malları ve çocukları artırma yarışıdır. Tıpkı bir yağmur gibi ki, onun bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur ve sen onu sapsarı görürsün. Sonra da çer çöp oluverir. Ahirette ise şiddetli bir azap ve Allah tarafından bir bağışlama ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanma meta’ından başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Rabb’inizin mağfiretine ve genişliği göklerle yerin genişliği kadar olup Allah’a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete koşuşun. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yerde ve sizin nefislerinizde hiçbir musibet olmaz ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bu elinizden çıkana üzülmeyesiniz, (Allah’ın) size verdiğiyle de sevinip şımarmayasınız diyedir. Allah, kendini beğenip böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar cimrilik eder ve insanlara da cimriliği önerirler. Kim de yüz çevirirse (bilsin ki), şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Andolsun ki, elçilerimizi açık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü indirdik. Ve Allah’ın kendisine ve elçilerine görmediği halde (gıyaben) kimin yardım edeceğini ortaya çıkarması için, kendisinde büyük sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri indirdik. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun biz Nuh’u ve İbrahim’i gönderdik ve onların soylarına peygamberliği ve kitabı verdik. Onlardan doğru yolu bulan vardır. Onların çoğu ise yoldan çıkmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra onların izleri üzere elçilerimizi ardarda gönderdik. Arkalarından da Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Ona İncil’i verdik ve ona uyanların kalplerine bir şefkat ve merhamet duygusu yerleştirdik. Kendilerinin çıkardıkları ruhbanlığı ise biz kendilerine farz kılmamıştık. Bunu sırf Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için (çıkardılar) ama ona da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere ecirlerini verdik. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve Peygamber’ine iman edin ki size rahmetinden iki pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah bağışlayandır, rahmet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Böylece, kitap ehli Allah’ın lütfundan bir şeye güç yetiremediklerini, lütfun tamamen Allah’ın elinde olduğunu ve onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster