1. Ey müzzemmil olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir kısmı hâriç, geceleyin (namaz için) kalk! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) (Gecenin) yarısı kadar (namaz kıl) veya bundan (yarısından) biraz eksilt yâhut onu artır (serbestsin), Kur`ân`ı da tâne tâne oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) (Gecenin) yarısı kadar (namaz kıl) veya bundan (yarısından) biraz eksilt yâhut onu artır (serbestsin), Kur`ân`ı da tâne tâne oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Çünki biz, senin üzerine (kıymeti pek) ağır bir söz (Kur`ân) bırakacağız(vahyedeceğiz)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şübhesiz ki gece kalkışı, (Kur`ân`ı anlamada kalbe) alabildiğine uygun ve kırâate daha elverişlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünki senin için gündüz vaktinde, uzun bir meşgûliyet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O hâlde Rabbinin ismini zikret ve herşeyden alâka(nı) keserek O`na yönel! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O,) doğunun da batının da Rabbidir; O`ndan başka ilâh yoktur; o hâlde (kendine, yalnız) O`nu vekil edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hem (o müşriklerin) söylediklerine sabret ve onları güzel bir ayrılışla terket! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Refah sâhibi (varlıklı) o yalancıları ise, bana bırak ve onlara biraz mühlet ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Çünki bizim yanımızda ağır kelepçeler ve yakıcı bir ateş vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bir de boğaza duran bir yiyecek ve (pek) elemli bir azab (vardır)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün (o kıyâmet günü) yer ve dağlar sarsılır ve dağlar akıp giden bir kum yığını hâline gelir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki biz, Fir`avun`a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de (kıyâmet günü) üzerinize şâhid olmak üzere bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat Fir`avun o peygambere isyân etmişti de onu şiddetli bir yakalayışla tutuverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O hâlde (siz de) inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gök (bile) onunla (o günün şiddetiyle) yarılmış olur! O`nun (Allah`ın) va`di yerine getirilmiş (olacak)tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şübhesiz ki bu (âyetler), bir nasîhattir. Artık isteyen, Rabbine doğru bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Habîbim, yâ Muhammed!) Şübhesiz Rabbin biliyor ki gerçekten sen, gecenin üçte ikisinden daha azı ve (bazen) yarısı ve (bazen de) üçte biri kadar kalkıyorsun (namaz kılıyorsun); berâberinde bulunanlardan (ashâbından) bir tâife de (böyle yapıyor).Hem geceyi ve gündüzü Allah takdîr eder. (O,) sizin bunu sayamayacağınızı (sürekli gece ibâdetine dayanamayacağınızı) bildi de sizi affetti (yapabildiğiniz kadarına ruhsat verdi); o hâlde Kur`ân`dan kolayınıza geleni okuyun (kolayınıza geldiği kadar gece namazı kılın)!(Hem Allah) bildi ki, içinizden hastalar olacak, bir başkaları yeryüzünde dolaşacaklar, Allah`ın fazlından (rızıklarını) arayacaklar, bir diğerleri de Allah yolunda savaşacaklar(cihâd edecekler)dir. O hâlde ondan kolayınıza geleni okuyun; ve namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin ve Allah`a karzı hasen (güzel bir borç) ile borç verin!Hem kendiniz için hayır (ve hasenât)dan ne takdîm eder (hazırlar)sanız, Allah katında onu bulursunuz da, o (sizin için) daha hayırlı ve mükâfâtça daha büyüktür! Öyle ise Allah`dan mağfiret dileyin! Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster