1. Ey müddessir olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk! (Ve) artık (insanları Allah`ın azâbı ile) korkut! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Hem Rabbini, artık (bütün âleme tekbîr ile) büyükle! Elbiseni de temizle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Hem Rabbini, artık (bütün âleme tekbîr ile) büyükle! Elbiseni de temizle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve (bütün) kötü şeyleri terk et! (Bu güzel hâlini devâm ettir!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Verdiğinden daha fazlasını almak için kimseyi minnet altında bırakma. Yaptığın iyiliği çok sunarak, başa kakma, karşılık bekleme, nazlanma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve Rabbin için sabret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Sonunda Sûr`a üflendiğinde, işte o gün, çok çetin bir gündür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Sonunda Sûr`a üflendiğinde, işte o gün, çok çetin bir gündür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O kâfirlere (hiç de) kolay değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tek olarak yarattığım şu kimseyi ise, bana bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Ona, (kapladığı yerler dahi pek) uzun olan bir mal ve (her işinde) yanında hazır oğullar verdim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Ona, (kapladığı yerler dahi pek) uzun olan bir mal ve (her işinde) yanında hazır oğullar verdim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Hem ona (dünya ni`metlerini) yaydıkça yaydım! Sonra (daha da) artırmamı hırsla istiyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Hem ona (dünya ni`metlerini) yaydıkça yaydım! Sonra (daha da) artırmamı hırsla istiyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır! Çünki o, bizim âyetlerimize karşı inadcı kesilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu yakında sarp bir yokuşa sardıracağım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Çünki o, (Kur`ân hakkında ne diyeceğini uzun uzadıya) düşündü ve ölçtü biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra kahrolası, nasıl ölçtü biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir daha canı çıkası, nasıl da ölçüp biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra (Kur`ân`ın hakikatini o da anladı da inâdî küfründen) kaşlarını çattı ve suratını astı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra arkasına döndü ve büyüklük tasladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihâyet dedi ki: `Bu (Kur`ân), (öteden beri) anlatılagelen bir sihirden başka bir şey değildir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. `Bu ancak, bir insan sözüdür.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu yakında Sakar`a (Cehennemin dehşetli bir vâdisine) atacağım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sakar`ın ne olduğunu, sana ne bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (28-29) (O,) ne (et, kemik) bırakır, ne de terk eder! (Ölmezler ki kurtulsunlar!) İnsana çok susamıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (28-29) (O,) ne (et, kemik) bırakır, ne de terk eder! (Ölmezler ki kurtulsunlar!) İnsana çok susamıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde on dokuz (Cehennem bekçisi) vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Biz) Cehennemin sâhiblerini (o zebânîleri) meleklerden başkası yapmadık. Onların sayısını da inkâr edenler için ancak bir imtihan vesîlesi kıldık ki, kendilerine kitab verilmiş olanlar kat`î olarak îmân etsin, îmân edenlerin de îmânı artsın ve kendilerine kitab veril miş olanlarla mü`minler şübheye düşmesin ler. Kalblerinde bir hastalık (nifak) bulunanlarla kâfir ler ise desin ki: `Allah misâl olarak bununla neyi mu râd etti?` Böylece Allah, (isyanlarındaki ısrarları yüzünden) dilediğini dalâlete atar, dilediğini de (hikmetine binâen kendi lütfundan)hidâyete erdirir. Rabbinin ordularını ise, ancak kendisi bilir. Hem bu (Sakar ve onun sıfatları), insanlara ancak bir ibrettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-35) Hayır! Yemîn olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha ki, doğrusu o (Cehennem vâdisi), gerçekten en büyük (belâ)lardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-35) Hayır! Yemîn olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha ki, doğrusu o (Cehennem vâdisi), gerçekten en büyük (belâ)lardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (32-35) Hayır! Yemîn olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha ki, doğrusu o (Cehennem vâdisi), gerçekten en büyük (belâ)lardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (32-35) Hayır! Yemîn olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha ki, doğrusu o (Cehennem vâdisi), gerçekten en büyük (belâ)lardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlar için bir korkutucu olarak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İçinizden (hayırda) ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her nefis (kendi) kazandığına karşılık bir rehînedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak Ashâb-ı Yemîn (amel defterleri sağ eline verilenler) müstesnâ. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) (Onlar) Cennetlerdedir; birbirlerine suçlular(ın hâlin)den sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) (Onlar) Cennetlerdedir; birbirlerine suçlular(ın hâlin)den sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Sonra o günahkârları görünce dediler ki:) `Sizi Sakar`a (Cehennemin o dehşetli vâdisine) sokan nedir?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlar: «Biz namaz kılanlardan değildik» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. `Yoksulu da doyurmazdık.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. `(Bâtıla) dalanlarla berâber (biz) de dalardık.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. `Ve dîn (hesab) gününü yalanlardık.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. `Nihâyet bize yakin (inkâr edemeyeceğimiz ölüm) geldi!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık şefâatçilerin şefâati onlara (kâfirlere) fayda vermez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şimdi onlara ne oluyor ki o nasîhatten yüz çeviricidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (50-51) Sanki onlar, aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (50-51) Sanki onlar, aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır! Onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahîfeler verilmesini (Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini) istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır! Bil`akis (onlar), âhiretten korkmuyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır! Şübhesiz ki o (Kur`ân), bir nasîhattir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık isteyen ondan nasîhat alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bununla berâber, Allah (hikmetine binâen kendi lütfundan) dilemedikçe nasîhat almazlar! (Kendisinden) sakınılmaya lâyık olan da, bağışlamaya ehil olan da O`dur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster