1. (Ey Resûlüm!) De ki: `Bana vahyolundu, şu şübhesiz ki, cin`lerden bir topluluk (ben Kur`ân okurken) dinlemiş de: `Doğrusu biz, hârikulâde güzel bir Kur`ân dinledik!` demişler.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Ve demişler ki:) `(O Kur`ân) doğru yola götürüyor; artık (biz de) ona îmân ettik. Ve Rabbimize hiçbir şeyi aslâ ortak koşmayacağız!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. `Ve şu muhakkak ki, Rabbimizin şânı pek yücedir; (O,) ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. `Şu da şübhesiz ki, bizim sefih olanımız (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. `Hâlbuki biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında aslâ yalan söylemeyeceklerini sanmıştık!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. `Şu da gerçek ki, insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınıyorlardı. Böylece onların azgınlıklarını artırdılar.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. `Hakikaten onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah`ın hiç kimseyi aslâ diriltmeyeceğini zannetmişlerdi.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Doğrusu biz (cinler), göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. `Hâlbuki şübhesiz biz, (peygamberin gönderilmesinden önce) ondan oturulacak yerlerde (semâvât ehlini) dinlemek için otururduk. Fakat şimdi kim dinlemeye kalksa,(karşısında) kendisini (helâk etmek üzere) gözetleyen bir alev buluyor!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. `Ve gerçekten biz bilmiyoruz, (bununla) yeryüzünde bulunan kimselere bir kötülük mü (yapılmak) istenildi, yoksa Rableri onlara bir iyilik mi diledi?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. `Doğrusu biz ise, bizden sâlih olanlar da vardır ve bizden bundan aşağıda olanlar(böyle sâlih olmayanlar) da vardır. Farklı farklı yollar(da gider) olmuşuz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. `Artık şübhesiz ki biz, yeryüzünde Allah`ı aslâ âciz bırakamayacağımızı, (hem)kaçmakla da O`nu aslâ âciz bırakamayacağımızı (O`ndan kurtulamayacağımızı) sezdik (iyice anladık)!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. `Ve gerçekten biz, o hidâyeti (Kur`ân`ı) dinleyince ona îmân ettik. O hâlde kim Rabbisine îmân ederse, artık ne (alacağı sevabda) bir noksanlıktan, ne de bir haksızlığa uğramaktan korkar!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. `Doğrusu biz ki, bizden Müslüman olanlar da var ve içimizden (hak yoldan)sapanlar da var. Fakat kim Müslüman olursa, işte onlar doğru yolu aramışlardır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. `(Hak yoldan) sapanlara gelince, artık (onlar) Cehenneme odun olmuşlardır!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Ey Habîbim!) Eğer (o kâfirler) o yolda (İslâm yolunda) dosdoğru gitselerdi, elbette onlara bol su verirdik (rızıklarını bollaştırırdık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Tâ ki onları, onda (o bolluk içinde) imtihân edelim. Artık kim Rabbisinin zikrinden(Kur`ân`dan) yüz çevirirse, (Rabbi de) onu çetin bir azâba sokar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şübhesiz ki mescidler Allah`ındır; o hâlde (oralarda) Allah ile berâber hiç kimseye ibâdet etmeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şu da muhakkak ki, Allah`ın kulu (o peygamber) O`na ibâdet etmek üzere (namaza)kalkınca, (okuduğu Kur`ân`ı dinlemekte olan cinler) nerede ise onun etrâfında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi (öyle üşüştüler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: `(Ben) ancak Rabbime ibâdet ederim ve O`na hiç kimseyi ortak koşmam!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. De ki: `Şübhesiz ki ben (kendi başıma), sizin için ne bir zarara, ne de bir faydaya sâhib olabilirim.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. De ki: `Doğrusu ben ki, (eğer O`na isyân edersem) beni Allah`(ın azâbın)dan hiç kimse aslâ kurtaramaz ve O`ndan başka sığınacak bir kimseyi aslâ bulamam!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. `(Benim yapabileceğim) ancak Allah`dan ve O`nun gönderdiklerinden bir tebliğdir.` O hâlde kim Allah`a ve Resûlüne isyân ederse, artık şübhesiz ki ona Cehennem ateşi vardır;(ve onlar) orada ebedî olarak kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihâyet tehdîd olunup durdukları (Cehennem azâbı)nı gördükleri zaman, artık kimin yardımcı bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Ey Resûlüm!) De ki: `Tehdîd olunageldiğiniz (o azab) bilmiyorum yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi ta`yîn eder?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Bütün) gaybı hakkıyla bilen (O`)dur; hem gaybına hiç kimseyi muttali` kılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak peygamber(lerin)den (gaybın bir kısmını bildirmeye) râzı olduğu kimseler müstesnâdır; çünki O (Allah), onun (o peygamberin) önünden ve arkasından gözetleyici(melek)ler gönderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Tâ ki (o peygamberlerin), Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla teblîğ ettiklerini ortaya çıkarsın; çünki Allah, onların yanında bulunan (her)şeyi (ilmi ile) kuşatmış ve herşeyi bir bir kaydetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster