1. Hakıykat, biz Nuuhu kavmine gönderdik. «Kendilerine elem verici bir azâb gelmezden evvel kavmini (onunla) korkut» diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Dedi ki: Ey kavmim, muhakkak ki ben sizi (başınıza gelecek azâbdan) apaçık korkutan bir peygamberim». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. «Allaha kulluk edin. Ondan korkun. Bana da itaat edin diye (gönderildim)». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. «Tâki (Allah) sizin günâhlarınızdan bir kısmını yarlığasın, sizi (azâbsız olarak) mukadder bir müddete kadar gecikdirsin. Şübhe yok ki Allahın (ta’yîn etdiği) müddet gelince geri bırakılmaz. Eğer bilseydiniz..». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dedi: «Ey Rabbim, ben kavmimi hakıykaten gece gündüz da’vet etdim». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. «Fakat benim da’vetim (îmandan) kaçma (ların) dan başka (bir şey’i) artırmadı». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. «Hakıykat ben, Senin kendilerini yarlığaman için, onları ne zaman da’vet etdiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler ayak dirediler, büyüklük tasladılar da tasladılar». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. «Sonra ben onları hakıykaten en yüksek ses (im) le çağırdım». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. «Sonra da onları hem i’lân ederek da’vet etdim, hem kendilerine gizli gizli söyledim». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. «Artık, dedim, Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü O, çok yarlığayıcıdır». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. «(O sayede) O, üstünüze bol yağmur salıverir». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «Sizin mallarınızı, oğullarınızı da çoğaltır, size bağlar, bostanlar verir, size ırmaklar akıtır». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. «Ne oluyor size ki Allahın, sizi bir vekaar (ve şeref saahibi yapmasını) emel edinmezsiniz»? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. «Halbuki O, sizi hakıykat türlü türlü tavırlar (haller) le yaratmışdır». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. «Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle âhengdâr olarak nasıl yaratmış», Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. «onların içinde ayı bir nuur yapmış, güneşi de bir kandil (olarak) asmışdır». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. «Allah sizi yerden ot (gibi) bitirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. «Sonra sizi yine onun içine döndürecek, sizi (yeni) bir çıkarışla (tekrar) çıkaracak». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. «Allah yeri sizin için bir döşek yapmışdır», Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. «onun geniş yollarında gezib dolaşınız diye». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuuh dedi: «Ey Rabbim, hakıykat onlar bana isyan etdiler. Mal (lar) ı ve evlâd (lar) ı (kendilerinin) hüsran (ın) dan başkasını artırmayan kimselere uydular», Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. «Bunlar da büyük büyük hileler (dolaplar, melanetler) yapdılar». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Halk tabakasına:) «Sakın tapdıklarınızı bırakmayın. Hele «Ved» den, «Suvaa’» dan, «Yeğuus» dan, «Yeuuk» dan ve «Nesr» den zinhar vaz geçmeyin» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Hakıykaten onlar birçoklarını başdan çıkardılar. Sen (ey Rabbim) o zaalimlerin şaşkınlığından başka şeylerini artırma». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunlar günâhlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da (büyük) bir ateşe atıldılar. O vakit kendileri için Allahdan başka yardımcılar da bulmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuuh (öyle) demişdi: «Ey Rabbim, yer (yüzün) de kâfirlerden yurd tutan hiçbir kimse bırakma»! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. «Çünkü eğer sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar. Kötüden, öz kâfirden başka da evlâd doğurmaz (lar)». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, îman etmiş olarak evime giren kimseleri, (kıyamete kadar gelecek) erkek mü’minleri ve kadın mü’minleri Sen yarlığa. Zaalimlerin helakinden başka bir şey’ini de artırma». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster