وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَمَا
ve
أَرْسَلْنَاكَ
biz seni göndermedik
إِلَّا
başka sebeple
رَحْمَةً
rahmetten
لِلْعَالَمِينَ
alemler için

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bunun içindir ki ey peygamber! Biz seni, ancak alemlere rahmet olmak üzere gönderdik.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Seni âlemler (insanlar) için sadece rahmet olarak irsâl ettik!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Seni de (ey Rasûlüm), ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Biz seni ancak âlemlere merhametimiz gereği gönderdik.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gonderdik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Biz seni acak önlemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ve (bunun içindir ki, ey Peygamber!) Biz seni yalnızca, bütün âlemlere rahmetimizin bir vesilesi olarak gönderdik.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Biz seni tüm halklara bir rahmet olarak gönderdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (Ey Muhammed!) biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Biz seni tüm alemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Biz, seni (Habîbim) âlemlere (başka bir şey için değil) ancak rahmet için gönderdik.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Ey Resûlüm!) (Biz) seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Biz, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Seni tüm alemler için, bir rahmet elçisi olarak gönderdik.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Seni Biz, sadece âlemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Biz seni âlemler için sadece bir rahmet olarak gönderdik.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve (bunun içindir ki, ey Peygamber!) Biz seni yalnızca, bütün alemlere rahmetimiz(in bir işareti) olarak gönderdik.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İşte bu yüzden (Ey Peygamber), Biz seni bütün insanlığa, sadece bir rahmet olarak gönderdik.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve seni başka değil, bütün âlemlere bir rahmet olmak için gönderdik.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Resulüm! Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Biz seni, ancak âlemlere rahmet/iyilik olarak gönderdik.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Biz seni tüm alemlere rahmet olarak gönderdik.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İşte bunun içindir ki ey Resulüm, Biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Ey Muhammed) Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönderdik.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Seni ancak insanlığa rahmet olarak gönderdik.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ve biz seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  We sent thee not, but as a Mercy for all creatures.