1. İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyle iken onlar, gaflet içinde yüz çevirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse, onlar bunu, hep alaya alarak dinlerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kalpleri hep eğlencede(gaflette),hem o zalimler şu gizli fısıltıyı yaptılar: Bu (Muhammed), sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki! Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Peygamber) dedi ki: Rabbim, yerde ve gökte (söylenmiş) her sözü bilir. O, hakkıyla işiten ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Hayır, dediler, (bunlar) saçma sapan rüyalardır; bilakis onu kendisi uydurmuştur; belki de o, şairdir. (Eğer öyle değilse) bize hemen, öncekilere gönderilenin benzeri bir âyet getirsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bunlardan önce helâk ettiğimiz hiçbir belde iman etmemişti; şimdi bunlar mı iman edecekler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz, senden önce de, kendilerine vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz onları (peygamberleri), yemek yemez birer (cansız) ceset olarak yaratmadık. Onlar (bu dünyada) ebedî de değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onlara (verdiğimiz) sözü yerine getirdik; böylece, hem onları hem de dilediğimiz (başka) kimseleri kurtuluşa erdirdik; müsrifleri de helâk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hâla akıllanmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik; arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Azabımızı hissettiklerinde bir de bakarsın ki oralardan (azap bölgesinden) kaçıyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Kaçmayın! İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün! Çünkü size sorular sorulacak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Vay başımıza gelenlere! dediler; gerçekten biz zalim insanlarmışız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz kendilerini, kuruyup biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu feryatları sürüp gider. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular olarak yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. biz yapanlardan değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bilakis biz, hakkı bâtılın tepesine bindiririz de o, bâtılın işini bitirir. Bir de bakarsınız ki, bâtıl yok olup gitmiştir. yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Göklerde ve yerde kimler varsa O’na aittir. O’nun huzurunda bulunanlar, O’na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa, yerden birtakım tanrılar edindiler de, onlar mı diriltecekler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş’ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz; onlar ise sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa O’ndan başka birtakım tanrılar mı edindiler? De ki: Haydi delillerinizi getirin! İşte benimle beraber olanların Kitab’ı ve benden öncekilerin Kitab’ı. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler; bu yüzden de yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: "Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Rahmân (olan Allah, melekleri) evlât edindi, dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O’ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, sadece O’nun emri ile hareket ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah, onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar, Allah korkusundan titrerler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlardan her kim: "Tanrı O değil, benim!" derse, biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz, zalimlere böyle ceza veririz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım dağlar diktik. Orada geniş geniş yollar açtık; ta ki maksatlarına ulaşsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise, gökyüzünün âyetlerinden yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı... yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Resûlüm!) Kâfirler seni gördükleri zaman: "Sizin ilâhlarınızı diline dolayan bu mu?" diyerek seni hep alaya alırlar. Halbuki onlar, çok esirgeyici Allah’ın Kitabını inkâr edenlerin ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim; benden acele istemeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Eğer, diyorlar, doğru iseniz, ne zaman (gerçekleşecek) bu tehdit?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Inkâr edenler, ateşi yüzlerinden ve sırtlarından savamayacakları, yardım da edilmeyecekleri gerçeğini bir bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bilâkis kendilerine o (kıyamet) öyle âni gelir ki, onları şaşırtır. Artık, ne reddedebilirler onu, ne de kendilerine mühlet verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi; ama onları alaya alanları, o alay konusu ettikleri şey kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: Allah’a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların, kendilerini Bizden engelleyerek koruyacak ilâhları mı var? Onlar kendilerine bile güç yetiremezler. Tarafımızdan onlara sahip çıkılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Evet, onları da, atalarını da barındırdık. Nihayet ömür kendilerine (hiç bitmeyecek gibi) uzun geldi. Oysa onlar, bizim gelip (kâfirlere ait) araziyi çevresinden eksilteceğimizi görmezler mi? Şu halde, üstün gelen onlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. De ki: Ben, sadece, vahiy ile sizi ikaz ediyorum. Fakat, sağır olanlar, ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Andolsun, onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, hiç şüphesiz, "Vah bize! Hakikaten biz zalim kimselermişiz!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş,) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Andolsun biz, Musa ve Harun’a, takvâ sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve Furkan’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (O takvâ sahipleri ki) onlar, görmedikleri halde Rablerine candan saygı gösterirler. Yine onlar, kıyametten korkan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte bu (Kur’an) da, bizim indirdiğimiz hayırlı ve faydalı bir öğüttür. Şimdi onu inkâr mı ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun ki İbrahim’e daha önceden, doğru yolu bulma imkanı vermiştik ve biz onu bilenlerdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hani babasına ve kavmine demişti ki: "İbadet edip durduğunuz bu heykeller de ne oluyor?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Atalarımızı bunlara ibadet ederken bulduk." Dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Dedi ki: "Andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa oyun oynayanlardan mısın?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Dedi ki: "Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir, onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. "Andolsun Allah’a, sizler arkanızı dönüp gittikten sonra, ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Derken, ona başvururlar diye büyükleri dışında onların hepsini paramparça etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Dediler ki: "İlahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerdendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Dediler ki: "Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Dediler ki: "Öyleyse, onu insanların gözü önüne getirin ki ona şahid olsunlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Dediler ki: "Ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Dedi ki: "Hayır, bu yapmıştır, bu onların büyükleridir; eğer konuşabiliyorsa, siz onlara soruverin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Kendi vicdanlarına dönerek dediler ki: "Muhakkak asıl zalimler sizlersiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sonra başaşağı edildiler de: "Sen de çok iyi bilirsin ki bunlar konuşamazlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Dedi ki: "O halde, Allah’ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. "Yuh size ve Allah’tan başka ibadet ettiklerinize. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Dediler ki: "Eğer yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol!" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ona bir tuzak kurmak istediler, fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onu ve Lut’u kurtarıp içinde, alemler için bereketlendirdiğimiz yere çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ona İshak’ı bağışladık, üstüne de Yakub’u; her birini salihler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ve onları, emrimizle doğru yolu gösteren önderler kıldık. Onlara hayırlar yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekâtı vermelerini vahyettik. Onlar yalnızca bize ibadet eden kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Lût’a gelince, ona da hüküm (hakimlik, peygamberlik, hükümdarlık) ve ilim verdik; onu, çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar (o memleketin halkı), gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onu (Lût’u) rahmetimize kabul ettik; çünkü o, sâlihlerden idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Daha önce Nuh da dua etmiş, biz onun duasını kabul etmiştik. Böylece, kendisini ve (iman eden) yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Onu, âyetlerimizi inkâr eden kavimden koruduk. Gerçekten onlar, fena bir kavim idi; bu yüzden topunu birden (suya) gömdük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Davud ve Süleyman’ı da (an). Bir zaman, bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı: bir gurup insanın koyun sürüsü, geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekte idik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Böylece bunu (bu fetvayı) Süleyman’a biz anlatmıştık. Biz, onların her birine hüküm (hükümdarlık, peygamberlik) ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud’a boyun eğdirdik. (Bunları) biz yapmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ona, savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Süleyman’ın emrine de kasırga (gibi esen) rüzgârı verdik; onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz herşeyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Şeytanlar arasından da, onun için dalgıçlık eden (ve inciler çıkaran) ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Eyyub’u da (an). Hani Rabbine: "Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. İsmail’i, İdris’i ve Zülkifi de (yâdet). Hepsi de sabreden kimselerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Zünnûn’u da. O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!" diye niyaz etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Zekeriyya’yı da (an). Hani o, Rabbine şöyle niyaz etmişti: Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen, vârislerin en hayırlısısın, (her şey sonunda senindir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik; eşini de kendisi için (çocuk doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar (bütün bu peygamberler), hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Irzını iffetle korumuş olanı (Meryem’i de an.) Biz ona ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir ibret kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Hakikaten bu (bütün peygamberler ve onlara iman edenler) bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise bana kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (İnsanlar) kendi aralarında (din ve devlet) işlerinin birliğini bozdular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Helâk ettiğimiz bir belde için artık (yeniden mâmur olmak) imkânsızdır; çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Nihayet Ye’cûc ve Me’cûc açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ve gerçek vaad (ölüm, kıyamet) yaklaşınca, birden, inkâr edenlerin gözleri donakalır! "Yazıklar olsun bize! (derler), gerçekten biz, bu durumdan habersizmişiz; hatta biz zalim kimselermişiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Siz ve Allah’ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Eğer onlar birer tanrı olsalardı oraya (cehenneme) girmezlerdi. Halbuki hepsi (tapanlar da tapılanlar da) orada ebedî kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Orada onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada (hiçbir iyi haber) duymazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Tarafımızdan kendilerine güzel âkıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Bunlar onun uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedî kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar: İşte bu size vâdedilmiş olan (mutlu) gününüzdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. (Düşün o) günü ki, yazılı kâğıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. (Bu,) üzerimize aldığımız bir vaad oldu. Biz, (vâdettiğimizi) yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Andolsun Zikir’den sonra Zebur’da da: "Yeryüzüne iyi kullarım vâris olacaktır" diye yazmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. De ki: "Gerçekten bana, sizin ilahınız yalnızca bir tek ilahtır" diye vahyolunuyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Eğer yüz çevirirlerse de ki: (Bana emrolunanı) hepinize açıkladım. Artık size vâdolunan şey (mahşerde toplanma zamanınız) yakın mı uzak mı, bilmiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Şüphesiz Allah sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Bilmiyorum, belki de o (azabın ertelenmesi), sizi denemek ve bir zamana kadar sizi (imkânlardan) faydalandırmak içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. (Muhammed:) Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahmân’dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster