1. İnsanlar için hesap vakti yaklaştı. Ve onlar, gaflet içinde yüz çevirenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinden, yeni bir zikir (uyarı) gelmeyegörsün. Onu, ancak oynayarak (alay ederek) dinlerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onların kalpleri, (Allah’ın söylediklerine) önem vermemekte. Ve zulmedenler, gizlice (şöyle) fısıldaştılar: "Bu (Hz. Muhammed S.A.V), sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz, görerek (göz göre göre) sihre mi kapılıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (O şöyle) dedi: "Benim Rabbim, semadaki ve yerdeki sözü bilir. Ve O, (en iyi) işiten, (en iyi) bilendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize (de) âyet (mucize) getirsin." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlardan önce helâk ettiğimiz ülkelerden (hiç)biri îmân etmediler. Öyleyse onlar mı îmân edecekler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve senden önce, vahyettiğimiz rical (erkekler)den başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline (daimî zikrin sahiplerine) sorun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve Biz, onları (vahyettiğimiz ricalleri) yemek yemeyen bir beden (vücut) kılmadık. Ve onlar, halidin (ebedî, ölümsüz) değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onlara olan vaade, sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık. Ve müsrifleri (haddi aşanları) helâk ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun ki; içinde, sizi zikreden (sizden bahseden) bir kitap indirdik. Hâlâ akıl etmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve Biz, zalim olan nice ülkeleri kırdık (döktük, yok ettik). Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik (yarattık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece (şiddetli) azabımızı hissettikleri zaman onlar, ondan kaçarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kaçmayın ve orada şımartıldığınız (her isteğinizin yerine getirildiği) şeye (yere) ve meskenlerinize geri dönün ki (orada), sorgulanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Yazıklar olsun bize! Muhakkak ki biz, zalimler olmuştuk." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Böylece onların bu davaları (şikâyetleri); Biz onları, biçilmiş ekin (gibi) sönmüş hale getirinceye (ölünceye) kadar bitmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz; yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri, oyun (eğlence) olsun diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Biz, eğlence edinmek isteseydik, (bunu) yapacak olsaydık mutlaka onu, Kendi katımızdan edinirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır, Biz, hakkı bâtılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o (bâtıl), zail olmuştur. Vasfettiğiniz (Allah’a isnat ettiğiniz) şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Semalardaki (göklerdeki) ve arzdaki (yerdeki) bütün kişiler, O’nundur. Ve O’nun katında olan kişiler (huzur namazını kılanlar), O’na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar, gece ve gündüz ara vermeden (Allah’ı) tesbih ederler (daimî zikrin sahibidirler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa onlar, arzdan (yerden) ilâhlar mı edindiler? Onları (o ilâhlar mı) diriltecek? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Eğer ikisinde de (semada ve arzda), Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, ikisi de (yer de, gök de) mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı (isnat ettikleri) şeylerden münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O (Allah), yaptığı şeylerden mesul (sorumlu) değildir. Ve onlar, (yaptıklarından) mesuldür (sorgulanırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa O’ndan (Allah’tan) başka ilâhlar mı edindiler? "Haydi burhanınızı (kesin delilinizi) getirin. (İşte) bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir (kitabıdır)." de. Fakat onların çoğu, hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar, yüz çevirenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve senden önce: "Benden başka ilâh yoktur." diye (kendisine) vahyetmediğimiz bir resûl göndermedik. Öyleyse (sadece) Bana kul olun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve: "Rahmân evlât edindi." dediler. O, Sübhan’dır (münezzehtir). Hayır, (onlar, kendilerine) ikram edilmiş kullardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar, söz ile O’nun (Allah’ın önüne) geçmezler. Ve onlar, O’nun (Allah’ın) emriyle amel ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların önünde ve arkasında olan şeyleri (muhafız melekleri) bilir. Ve onlar, (Allah’ın) rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar, O’nun (Allah’ın) haşyetinden korkanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve onlardan kim: "Muhakkak ki ben, O’ndan başka bir ilâhım." derse, işte o zaman onu cehennem ile cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnkâr edenler (kâfirler), semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra Biz, o ikisini (birbirinden) ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmazlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve arzda (yeryüzünde), onları sarsar diye (sarsmaması için) dağlar kıldık. Ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki (böylece) onlar, hidayete ererler (ulaşırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve semayı (gökleri) muhafaza edilmiş bir tavan kıldık. Ve onlar, O’nun âyetlerinden yüz çevirenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Hepsi feleklerinde (yörüngelerinde) yüzerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve senden önce bir beşeri, ebedî (ölümsüz) kılmadık. Öyleyse sen ölürsen, o zaman onlar, ebedî mi olacaklar (ölmeyecekler mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bütün nefsler, ölümü tadıcıdır. Sizi, hayır ve şerr fitneleri ile imtihan ederiz. Ve Bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve inkâr edenler (kâfirler), seni gördükleri zaman: "Sizin ilâhlarınızı zikreden (onlar hakkında konuşan) bu mu?" diyerek, seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar, Rahmân’ın Zikri’ni (Kitabı’nı) inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size âyetlerimi göstereceğim. Artık Benden acele istemeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaad ne zaman (yerine getirilecek)?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnkâr edenler, (cehennem) ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gideremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hayır, onlara (azap) ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye (geri çevirmeye) güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun ki senden önce (de) resûllerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey, alay edenleri kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Sizi, gündüz ve gece Rahmân’dan (Allah’ın azabından) kim korur?" de. Hayır, onlar Rab’lerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların, Bizden men eden (azabımızdan onları koruyan) ilâhları mı var? Onların, kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez. Ve onlara, Bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını, Biz metalandırdık (faydalandırdık). Arza gelip, onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hâlâ görmüyorlar mı? Öyleyse gâlip gelenler (üstün olanlar) onlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. De ki: "Ben, sizi sadece vahiy ile uyarıyorum." Ve sağırlar, uyarıldıkları zaman (uyarıldıkları) şeye daveti işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve eğer, onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa, mutlaka: "Bize yazıklar olsun, gerçekten biz, zalimler olduk." derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve Biz, kıyâmet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman, kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa, onu getiririz (hayat filminde gösteririz). Ve Bize, hesap görücüler kâfidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve andolsun ki Biz, Musa (A.S)’a ve Harun (A.S)’a, takva sahipleri için Furkan’ı (Tevrat’ı), bir Işık (Nur) ve Zikir olarak verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar, gaybte (görmedikleri halde) Rab’lerine huşû duyarlar. Ve onlar, o saatten (kıyâmet saatinden) korkanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve bu, Bizim indirdiğimiz Mübarek Bir Zikir’dir. Siz, hâlâ O’nu inkâr edenler misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve andolsun ki daha önce İbrâhîm (A.S)’a rüşdünü (irşad yetkisini) verdik. Ve Biz, onu (irşada ehil olduğunu) bilenlerdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (İbrâhîm A.S), babasına ve kavmine şöyle demişti: "Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Babalarımızı ona (onlara) ibadet ediyor bulduk." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (İbrâhîm A.S): "Andolsun ki siz ve babalarınız, apaçık dalâlettesiniz." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Sen, bize hakkı mı getirdin yoksa sen (bizimle) oyun mu oynuyorsun?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Hayır sizin Rabbiniz, semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben, buna şahit olanlardanım." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Allah’a yemin olsun, siz arkanızı döndükten (gittikten) sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sonra onları (putları) cüz cüz (parça parça) yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar, ona rücu ederler (dönerler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "Bizim ilâhlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o, gerçekten zalimlerdendir." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. "Ona (kendisine), İbrâhîm denen gencin, onları zikrettiğini (putlardan bahsettiğini) işittik." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. "Öyleyse onu, insanların gözü önüne getirin! Böylece onlar şahit olurlar." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. "Ey İbrâhîm! Bizim ilâhlarımıza bunu sen mi yaptın?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (İbrâhîm A.S) şöyle dedi: "Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi eğer onlar konuşuyorlarsa (konuşabiliyorlarsa) onlara sorun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bunun üzerine kendilerine geldiler, sonra da (kendileri için); "Muhakkak ki siz; siz zalimlersiniz." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sonra onların başları öne eğildi. (Hz. İbrâhîm’e): "Andolsun ki sen, bunların konuşmadığını (konuşamadığını) biliyordun." (dediler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (İbrâhîm A.S): "Hâlâ size bir faydası ve zararı olmayan, Allah’tan başka şeylere mi tapıyorsunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Size ve Allah’tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hâlâ akıl etmiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Eğer yapabilirseniz, onu (İbrâhîm A.S’ı) yakın! Ve ilâhlarınıza yardım edin." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Ey ateş! İbrâhîm (A.S)’a (karşı) soğuk ve selâmet (zararsız) ol." dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat Biz, onları daha çok hüsrana düşürdük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Âlemler içinde bereketli kıldığımız arz’a, onu ve Hz. Lut’u (ulaştırıp) kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ve ona, İshak (A.S)’ı ve nafileten (ilâveten) Yâkub (A.S)’ı vehbî (armağan) olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ve onları, emrimizle hidayete erdiren (ölmeden önce ruhları Allah’a ulaştıran) imamlar kıldık. Ve onlara, hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyettik. Ve onlar, Bize kul oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ve Lut (A.S)’a hikmet ve ilim verdik. Ve habaîs (kötülükler, ahlâksızlıklar) işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar, fasık olan kötü bir kavimdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o, salihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ve Nuh (A.S), daha önce nida etmişti (seslenmiş, dua etmişti). Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Böylece onu ve ehlini (ailesini) büyük bir üzüntüden kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ve âyetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar, kötü bir kavim oldu. Böylece onların hepsini boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Davut (A.S) ve Süleyman (A.S), bir kavmin koyunlarının gece (çobansız olarak) içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve Biz, onların hükmüne şahittik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Böylece onu (bu hükmü), Süleyman (A.S)’a anlattık. Ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davut (A.S)’la beraber tesbih eden (etsinler diye) dağları ve kuşları musahhar (emrine amade) kıldık. Ve (bunları) yapan, Biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sizin için ona, şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise (zırh) yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenler(den) misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Ve fırtınalı rüzgâr, Hz. Süleyman içindi. (Rüzgâr), bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Ve Biz, herşeyi bileniz (biliriz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve şeytanlardan, onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar (da) vardı. Ve onları (onun emrinde) muhafaza eden, Bizdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ve Hz. Eyüp, Rabbine (şöyle) nida etmişti: "Muhakkak ki, bana bir zarar isabet etti (hastalık geldi). Ve Sen, rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Böylece zarar veren şeyi giderdik (hastalığı iyileştirdik). Kullara bir zikir (öğüt) ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini (ailesini) ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Ve Hz. İsmail ve Hz. İdris ve Hz. Zelkifli; hepsi sabredenlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Ve onları, rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar, salihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ve Zennûn (Yunus A.S), gadaba gelerek (öfkelenerek) gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı (hükmedemeyeceğimizi) zannetti. Sonra karanlıklar içinde (şöyle) nida etti: "Senden başka İlâh yoktur. Sen Sübhan’sın (herşeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zalimlerden oldum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Ve onu, gamdan (üzüntüden, kederden) kurtardık. Ve Biz, mü’minleri işte böyle kurtarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ve Hz. Zekeriya, Rabbine (şöyle) nida etmişti: "Rabbim, beni tek başıma bırakma ve Sen, varislerin en hayırlısısın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Bunun üzerine ona icabet ettik (duasını kabul ettik). Ve ona, Yahya (A.S)’ı hibe (armağan) ettik. Ve onun için, zevcesini de ıslâh ettik (çocuğu olabilecek duruma getirdik). Muhakkak ki onlar, hayırlarda yarışırlardı. Ve Bize, rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi. Ve onlar, Bize huşû duyanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Ve o (Hz. Meryem), ırzını korudu. O zaman Biz, ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu, âlemlere âyet (ibret) kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz (topluluğunuz, dîniniz), tek bir ümmettir (dîndir). Ve Ben, sizin Rabbinizim. Öyleyse Bana kul olun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Ve emirlerini (uygulamalarını), kendi aralarında böldüler (fırkalara ayrıldılar). Hepsi Bize dönecek olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. O halde kim mü’min olarak salihat (nefs tezkiyesi) yaparsa, bundan sonra onun gayretleri (kazandığı dereceler) örtülmez (eksilmez, yok olmaz). Ve muhakkak ki Biz, onu yazanlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ve helâk ettiğimiz bir kasaba halkının, oraya dönmesi (yeniden hayata getirilmesi) haramdır (imkânsızdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Nihayet yecüc ve mecüc, (sedleri) açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ve hak vaad yaklaştı. İşte o zaman kâfir olanların gözleri (korku ile) büyür. (Derler ki): "Bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz (kendimize zulmetmişiz)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Muhakkak ki siz ve sizin Allah’tan başka taptıklarınız, cehennem yakıtısınız (odunusunuz). Siz, ona girecek olanlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Eğer onlar gerçekten ilâhlar olsaydılar, oraya (cehenneme) girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyyen kalacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onlar, orada (ızdırap ile) inlerler. Ve onlar, orada (bir şey) işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Muhakkak ki Bizden kendilerine hüsna (güzellikler) ulaşanlar (yazılanlar), işte onlar, ondan (cehennemden) uzaklaştırılanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Onun (cehennemin) uğultusunu işitmezler. Ve onlar, istedikleri şeyler içinde ebedî kalacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. O en büyük dehşet (korku), onları mahzun etmez. Ve melekler, onları karşılar (ve derler ki): "Bu, sizin vaadolunduğunuz gününüzdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. O gün, kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halketmeye başladığımız gibi (eski durumuna) iade edeceğiz (geri döndüreceğiz). Bizim üzerimizde bir vaaddir. Muhakkak ki (bunu) yapacak olan, Biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Andolsun ki; zikirden (Tevrat’tan) sonra Zebur’da, arza salih kullarımızın varis olacağını, yazdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Muhakkak ki abidler (Allah’a kul olanlar) kavmi için bunda, elbette tebliğ (açıklamalar) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Seni Biz, sadece âlemlere rahmet olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. De ki: "Bana, sizin ilâhınızın sadece tek bir ilâh olduğu vahyedildi." Öyleyse siz müslümanlar mısınız (Allah’a teslim olanlar) mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Bundan sonra dönerlerse, o zaman de ki: "Size müsavi olarak (herkese eşit şekilde), (Allah’ın emirlerini) bildirdim (ilân ettim). Vaadolunduğunuz şey (azap) uzak mı yoksa yakın mı (eğer) ben bilseydim (bilmiyorum)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Muhakkak ki O, sözün cehrî olanını (açıkça söylenenini) ve ketmettiklerinizi (gizlediklerinizi) bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Eğer bilsem (bilmiyorum), belki de o (erteleme), sizin için bir imtihandır. Ve belli bir zamana kadar bir meta (faydalanma)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Dedi ki: "Rabbim hak ile hüküm ver. Ve bizim Rabbimiz, sizin (yanlış) vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahmân (Allah)’dır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster