1. Ha, Mim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rahman ve Rahim katından indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ayetleri uzun uzun açıklanmış bir kitab. Bilen bir kavim için arabça Kur’an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Ama onların çoğu yüz çevirmiştir, artık onlar işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bizi, çağırdığın şeye karşı kalblerimiz kapalıdır, kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda bir perde var. Sen; istediğini yap, biz de yapıcılarız, dediler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Yalnız bana tanrınızın tek bir tanrı olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan mağfiret dileyin. Müşriklerin vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar ki; zekat vermezler. Ve onlar; ahireti inkar edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenlere; işte onlara, kesintisiz bir mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. De ki: Siz mi yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve O’na eşler koşuyorsunuz? Alemlerin Rabbı işte O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O; yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve orada bereketler yarattı. Ve onda arayanlar için dört beşit gıdalar takdir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sonra göğe yöneldi ki; o, duman halindeydi. Ona ve yere dedi ki: İsteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin. İkisi de dediler ki: İsteyerek geldik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece iki gün içerisinde yedi gök var etti. Ve her göğün işini kendisine bildirdi. Biz; dünya semasını ışıklarla donattık, koruduk. İşte bu; Aziz, Alim’in takdiridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Eğer yüz çevirecek olurlarsa; Ad ve Semud’un yıldırımına benzer bir yıldırımla sizi uyarırım, de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara; Allah’tan başkasına ibadet etmeyin, diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiğinde demişlerdi ki: Şayet Rabbımız dileseydi; elbette melekler indirirdi. Doğrusu biz, sizinle gönderilen şeyi inkar ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ad’a gelince; yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamış ve bizden daha kuvvetli kim var? demişlerdi. Onlar, kendilerini yaratan Allah’ın daha kuvvetli olduğunu görmüyorlar mıydı? Onlar ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Böylece uğursuz günlerde dünya hayatında rüsvaylık azabını tattıralım diye Biz de onların üzerine şiddetli bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise, elbet daha horlayıcıdır. Onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Semud’a gelince; onlara hidayeti göstermiştik, ama onlar körlüğü hidayete tercih ettiler ve yaptıkları yüzünden onları horlayıcı azabın yıldırımı çarptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İman edip de korkar olanları da kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın düşmanları bir araya getirilip toplanacakları gün; onlar, dağıtılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nihayet oraya varınca; kulakları, gözleri ve derileri yapar oldukları şeye aleyhlerinde şehadet ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Derilerine derler ki: Niçin aleyhimize şahidlik ettiniz? Onlar da: Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önceden yaratan O’dur ve O’na döndürülürsünüz, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gözleriniz, kulaklarınız ve derileriniz aleyhinize şahidlik eder diye sakınmadınız. Aksine yapmakta olduklarınızın bir çoğunu Allah’ın bilmediğini sanıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte Rabbınızı böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Şimdi eğer sabredebilirlerse; işte onların durağı ateştir. Eğer dönmek isterlerse; artık onlar hoşnud edilecek değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz; onlara bir takım yoldaşlar kattık da önlerindekini ve arkalarındakini onlara süslü gösterdiler. Gerek cinnlerden, gerekse insanlardan kendilerinden önce geçmiş ümmetler içinde aleyhlerinde söz hak olmuştur. Doğrusu onlar, hüsrana uğrayanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Küfredenler dediler ki: Bu Kur’an’ı dinlemeyin, onun hakkında yaygaralar yapın, belki bastırırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O küfredenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yapmakta olduklarının en kötüsü ile cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle; Allah’ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onların temelli kalacakları yer oradadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve küfredenler derler ki: Rabbımız; cinnlerden ve insanlardan bizi saptırmış olanları göster, onları ayaklarımızın altına alalım da alçaklar, aşağıların aşağısı olsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Muhakkak ki; Rabbımız Allah’tır, deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanların üzerine melekler iner, onlara: Korkmayın, üzülmeyin size vaad olunan cennetle sevinin, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz; dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Burada canlarınızın çektiği şeyler sizedir ve burada size umduğunuz her şey vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Gafur, Rahim olanın ikramı olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Muhakkak ki ben müslümanlardanım, diyerek salih amel işleyen ve Allah’a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen, fenalığı en iyi şekilde sav. O zaman göreceksin ki; seninle arasında düşmanlık bulunan kişi bile yakın bir dost gibi oluvermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu, ancak sabredenlere vergidir. Ve buna ancak o büyük hazzı tadanlar kavuşturulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şeytan, seni bir vesvese ile dürtecek olursa; Allah’a sığın. Doğrusu O; Semi, Alim olanın kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece ve gündüz, güneş ve ay O’nun ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer O’na ibadet isteyen kimselerseniz; bunları yaratmış olan Allah’a secde edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Eğer büyüklük taslarlarsa; bilsinler ki, Rabbının nezdinde bulunanlar gece gündüz O’nu tesbih eder dururlar ve onlar hiç usanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O’nun ayetlerinden biri de, kupkuru gördüğün yeryüzünün Biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarmasıdır. Ona can veren Allah, elbette ölüleri de diriltir. Muhakkak ki O; her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar, bize gizli değillerdir. Ateşe atılan mı, yoksa kıyamet günü güven içinde olan mı daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Doğrusu O; yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kendilerine zikir gelince; onlar onu inkar etmişlerdir. Halbuki o, aziz bir kitabdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Önünden de, ardından da batıl sokulamaz. O, Hakim, Hamid katından indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Senin için söylenenler, mutlaka senden önceki peygamberler için de söylenmiştir. Elbette ki Rabbın; hem mağfiret sahibidir, hem de elim bir azab sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Biz; onu yabancı bir dil ile ortaya koysaydık diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı olarak açıklamalı değil miydi? Hem yabancı, hem da Arab’a mı hitab etmektedir? De ki: İman edenler için hidayet ve şifadır. İman etmemiş olanların kulaklarında ise bir ağırlık vardır ve bu, onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir mesafeden sesleniyorlar da anlamıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Andolsun ki; Biz, Musa’ya kitab vermiştik de onda ihtilafa düşülmüştü. Şayet Rabbından bir söz geçmiş olmasaydı; aralarında hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlar; bundan şüphe ve endişe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kim, salih amel işlerse; kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa; kendi aleyhinedir. Ve Rabbın; kullarına zulmedici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kıyamet saatının bilgisi, ancak O’na aittir. O’nun ilmi olmadıkça hiç bir meyve tomurcuklarından çıkmaz. Hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Onlara: Nerede Benim ortaklarım? diye seslendiği gün derler ki: Bizden hiç bir şahid olmadığını Sana arzederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Önceden taptıkları şeyler onlardan uzaklaşıp gitmiştir. Ve kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsan; hayır istemekten usanmaz da, kendisine bir kötülük gelince ümitsizliğe düşer, meyus olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Oysa ona dokunan bir sıkıntıdan sonra kendisine katımızdan bir rahmet tattırırsak; muhakkak: Bu, benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabbıma döndürülürsem, muhakkak ki O’nun nezdinde de güzel şeyler bulacağım, der. Andolsun ki; Biz, küfredenlere yaptıklarını muhakkak bildireceğiz. Ve andolsun ki; Biz, onlara muhakkak ağır bir azab tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir, yan çizer. Başına bir fenalık gelince de uzun uzun yalvarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: Şayet o, Allah katından gelmiş ve siz de onu inkar etmişseniz; söyleyin bana: Derin bir çıkmazda bulunan kimseden daha sapık kim vardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onun hak olduğunu anlayıncaya kadar ayetlerimizi onlara hem ufuklarda hem de kendi nefislerinde göstereceğiz. Rabbının her şeye şahid olması yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İyi bilin ki; onlar, Rabblarına kavuşmaktan şüphededirler. Dikkat edin, muhakkak ki Allah; her şeyi çepeçevre kuşatandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster