1. Elif, Lâm, Râ. Bir kitaptır ki, bunu sana indirdik, nâsı Rablerinin izniyle karanlıklardan nûra, O azîz, Hamîdin yoluna çıkarasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah’ın (yoluna) ki, göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hep O’nundur. Ve şiddetli bir azaptan dolayı vay kâfirlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar ki, dünya hayatını ahiret üzerine seve seve tercih ederler ve Allah’ın yolundan çevirirler ve onun için eğrilik isterler, işte onlar pek uzak bir sapıklıktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve Biz her peygamberi ancak kendi kavminin lisaniyle gönderdik ki, onlara beyan etsin. Artık Allah Teâlâ dilediğini saptırır ve dilediğini doğru yola sevkeder. Ve azîz, hakîm olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve andolsun ki, Biz Mûsa’yı âyetlerimizle gönderdik. Kavmini zulmetlerden nûra çıkar ve onlara Allah’ın günlerini hatırlat diye. Şüphe yok ki, bunda çok sabreden, çok şükür eden her bir kimse için büyük ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve o vakit Mûsa kavmine demişti ki: Allah’ın üzerinize olan nîmetini yâd edin. O zaman ki sizi Fir’avun’un erlerinden kurtardı. Onlar sizi kötü azaba sürüklüyorlardı. Ve oğullarınızı boğazlıyorlardı, kadınlarınızı da diri bırakıyorlardı ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve yâd ediniz ki, Rabbiniz size bildirmişti: «Eğer şükrederseniz elbette size arttırırım, ve eğer nankörlük edersiniz şüphe yok ki, benim azabım elbette pek şiddetlidir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve Mûsa dedi ki: «Eğer siz ve bütün yeryüzünde bulunanlar nankörlük etseniz, şüphe yok ki, Allah Teâlâ elbette ganîdir, hamîd’dir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Size sizden evvelkilerin, Nûh, Âd ve Semûd kavminin ve onlardan sonrakilerin (ki onları Allah’tan başkası bilmez) haberleri gelmedi mi? Onlara peygamberleri mûcizelerle gelmişlerdi. Onlar ellerini ağızlarına itmişler ve demişlerdi ki: «Biz kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyi inkar ettik ve biz kendisine bizi dâvet ettiğiniz şey hakkında şüphe yok ki, kuşkulandırıcı bir şey içindeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Peygamberleri demişti ki: «Gökleri ve yeri yaratan Allah Teâlâ’dan şekk edilebilir mi? Sizi dâvet ediyor ki, sizi günahlarınızdan yarlığasın ve sizi muayyen bir vakte kadar geriye bıraksın.» Dediler ki: «Siz de bizim gibi beşerden başka değilsiniz. Bizi atalarımızın tapar oldukları şeylerden döndürmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir bürhan getiriniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Peygamberleri onlara dedi ki: «Biz sizin gibi bir beşer olmaktan başka değiliz. Velâkin Allah Teâlâ kullarından dilediği kimseye ihsan eder ve Allah Teâlâ’nın izni olmadıkça bizim size bir hüccet getirmeğe kudretimiz yoktur ve mü’minler artık Allah Teâlâ’ya tevekkül etsinler.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «Ve biz ne için Allah Teâlâ’ya tevekkül etmeyelim ki, bize yollarımızı muhakkak O dosdoğru göstermiştir ve elbette bize yaptığınız eziyetlere sabrederiz. Ve mütevekkil olanlar da artık Allah’a tevekkülde bulunsunlar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve kâfir olanlar, peygamberlerine dediler ki: «Elbette sizi yurdumuzdan çıkarırız, veyahut bizim milletimize dönüverirsiniz.» Artık Rableri de onlara vahyetti ki: «Elbette biz o zalimleri helâk edeceğiz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. «Ve elbette onlardan sonra o yurda sizi yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve vaadimden korkana mahsustur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve (peygamberler) fütühat istediler. Her zorba, inatcı da hüsrâna uğradı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onun arkasından da cehennem vardır. Ve irinli sudan içirilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu yudum yudum içer ve onu boğazından geçiremeyecektir ve ona her taraftan ölüm gelecek. Halbuki, o ölmüş olmayacaktır, ve onun arkasından da ağır bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerini inkâr edenlerin meseli şöyledir; onların amelleri, fırtınalı bir günde şiddetli bir rüzgâra uğrayan bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey üzerine kâdir olamazlar. İşte uzak sapıklık budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Görmedin mi ki, muhakkak Allah Teâlâ gökleri ve yeri bihakkın yaratmıştır. Eğer dilerse sizleri giderir ve yeni bir halk getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve bu, Allah Teâlâ için güç bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve hepsi Allah Teâlâ’nın huzuruna çıkmış olacaklardır. Artık zayıflar, kendilerini büyük görmekte bulunmuş olanlara diyecekler ki: Muhakkak biz size tâbi olmuştuk, şimdi siz Allah’ın azabından bir şeyi bizden bertaraf edebilir misiniz? (Onlar da) derler ki: Allah Teâlâ, bize hidâyet etse idi, elbette sizi hidâyete dâvet ederdik. Bizim için şimdi (fazla mahzun olsak da, sabretsek de) müsavîdir. Bizim için bir sığınacak yer yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve iş hükme iktiran edince şeytan der ki: «Şüphesiz Allah size hak bir vaad ile vaadetmişti. Ben de size vaadetmiştim, sonra size vaadimden caydım. Ve benim için sizin üzerinize bir tahakküm yoktur. Ben sizi ancak dâvet ettim, siz de bana hemen icabet ettiniz. Artık beni kınamayınız, kendi nefislerinizi kınayınız. Ve ben sizi kurtarıcı değilim, siz de beni kurtarıcı değilsiniz. Şüphe yok ki beni evvelce şerik koşmanızı ben inkar etmiş oldum. Muhakkaktır ki, zalimler için pek acı bir azap vardır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve imân eden ve sâlih sâlih amellerde bulunan kimseler, altlarından ırmaklar akar cennetlere konulmuşlardır, orada Rablerinin izniyle ebedî bir halde kalacaklardır. Onların duaları orada selâmdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Görmedin mi ki, Allah Teâlâ nasıl bir temsil irâd etmiştir, bir temiz kelimeyi ki kökü sabit ve dalı semâda olan hoş bir ağaç gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Öyle bir ağaç ki (yemişlerini) Rabbinin izniyle her zaman verir ve Allah Teâlâ insanlara misaller irad eder, tâ ki, düşünüp ibret alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Habis bir kelimenin misali ise, yerin üzerinden kapanmış nâpâk bir ağaç gibidir ki, onun için bir sebat yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah Teâlâ mü’minleri dünya hayatında da, ahirette de sabit kavil ile tesbit eder ve Allah Teâlâ zalimleri dalâlete düşürür ve Allah Teâlâ dilediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah’ın nîmetini küfre tebdîl edenleri ve kavimlerini helâk yurduna sevkeyleyenleri görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Cehenneme, oraya gireceklerdir. O ne kötü karargâh! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve Allah için şerikler edindiler, O’nun yolundan saptırmak için. De ki: «Faidelenin, sonra muhakkak ki, dönüp gideceğiniz yer, ateştir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İmân etmiş olan kullarıma söyle, namazı kılsınlar ve kendilerini merzûk etmiş olduğumuz şeylerden gizlice ve âşikâre infakta bulunsunlar, bir günün gelmesinden evvelki, onda ne satış vardır, ne de dostluk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah, O (Hâlık-i Azîm) dir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve gökten su indirmiştir. Sonra onunla semerelerden sizin için rızk meydana çıkarmıştır ve O’nun emriyle denizde de cereyan etmek için size gemileri musahhar kıldı ve size ırmakları da musahhar kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve sizin için aleddevam deveran eden güneşi ve kameri musahhar kıldı ve sizin için geceyi ve gündüzü de musahhar kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve size istedikleriniz şeylerin hepsinden vermiştir ve Eğer Allah’ın nîmetini sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette çok zalîmdir, çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve yâd et o zamanı ki, İbrahim demişti: «Yarabbi! Bu şehri emin kıl, ve beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak bulundur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. «Ey Rabbim! Muhakkak ki onlar nâstan birçoklarını idlâl ettiler. İmdi her kim bana tâbi olursa şüphe yok ki, o bendendir ve kim bana âsi olursa, artık muhakkak ki, Sen çok yarlığayıcısın, çok esirgeyicisin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. «Rabbimiz! Ben zürriyetimden bazısını senin Beyt-i Muharrem’inin yanındaki ekinsiz bir vadide iskan ettim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılsınlar diye. Artık insanlardan bir kısmını gönüllerini onlara meyleder kıl ve onları mahsulâttan merzûk et. Umulur ki, onlar şükrederler.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. «Ey Rabbimiz! Şüphe yok ki, Sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Ve Allah Teâlâ’ya ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey gizli kalamaz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. «Hamdolsun o Allah’a ki, bana ihtiyarlık çağında İsmail’i ve İshak’ı ihsan buyurdu. Şüphe yok ki Rabbim, elbette duayı bihakkın işiticidir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. «Yarabbi! Beni ve zürriyetimden olanı da namaza müdavim kıl. Ey Rabbimiz! Ve duamı kabul buyur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. «Ey Rabbimiz! Hesap zuhûra geleceği gün beni, anamı, babamı ve mü’minleri mağfiretine nâil kıl.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve Allah Teâlâ’yı zalimlerin yapar oldukları şeylerden gâfil sanma. Onları, kendisinde gözlerin yerlerinde karar edemeyeceği bir gün için tehir eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Öyle ki) Başlarını yukarıya dikerek koşarlar. Gözleri kendilerine dönüp bakamaz ve yürekleri ise bomboş hava kesilmiş bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve nâsı korkut, o azabın kendilerine geleceği bir gün ile ki, o zalim olanlar diyeceklerdir ki: «Ey Rabbimiz! Bizi bir yakın vakte kadar tehir et, senin davetine icabet edelim, ve peygamberlere tâbi olalım.» (Onlara denilecektir ki:) «Sizin için bir zeval yoktur diye siz evvelce yemin etmiş değil mi idiniz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Halbuki, siz nefislerine zulmetmiş olanların yurtlarında ikamet etmiş ve onlara neler yapmış olduğumuz sizin için apaçık belli olmuş idi ve sizin için misaller de beyan etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve muhakkak ki, (onlar) hileleriyle hilede bulundular ve onların hilesi, Allah katında (malum)dur. Ve onların hilesi, ondan dağlar zail olacak bir (kuvvette) değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Artık Allah Teâlâ’yı peygamberlerine olan vaadinden hulf edici sanma. Şüphe yok ki Allah Teâlâ azîzdir, intikam sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O günde ki, bu yer başka bir yere tebeddül eder, gökler de. Ve vâhid, kahhar olan Allah Teâlâ’nın huzuruna çıkmış olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve o günde günahkârları bukağılara vurulmuş bir halde görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş kaplayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah Teâlâ, her kimseyi kazandığı ile cezalandırmak için böyle yapacaktır. Şüphe yok ki Allah Teâlâ’nın hesabı pek süratlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte bu, nâsa kat’i bir tebliğdir. Hem bununla korkutulmuş olsunlar ve hem de O’nun muhakkak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri de güzelce düşünsünler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster