1. Göklerde ne var ise ve yerde ne var ise, Allah için tesbihte bulunur. Mülk ve hamd O’na mahsustur ve O her şey üzerine tamamen kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, o’dur ki, sizi yaratmıştır, öyle iken sizden kâfir de vardır ve sizden mü’min de vardır ve Allah, ne yapar olduğunuzu bihakkın görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak ile yarattı ve size sûret verdi de sûretinizi güzel yaptı ve dönüş de ancak O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde ne var ise bilir ve neleri gizlediğinizi ve neleri açıkladığınızı bilir ve Allah göğüslerin içinde olanlara da tamamen alîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Size evvelce kâfir olmuş olanların haberi gelmedi mi ki, onlar, işlerinin vebâlini tattılar ve onlar için pek acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şundan dolayı ki, şüphe yok onlara Peygamberleri beyyineler ile gelir olmuşlardı da onlar: «Bir beşer mi bizi doğru yola iletecek?» demişler, sonra kâfir olmuşlar ve yüz çevirmişlerdi. Allah da (onlardan) müstağni olmuştur. Ve Allah bihakkın ganîdir, hamîddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kâfir olanlar zû’m ettiler ki, öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerdir. De ki: «Hayır ve Rabbime andolsun ki elbette diriltileceksiniz. Sonra da yapmış olduğunuz şeyler elbette size haber verilecektir. Ve bu ise Allah’a göre pek kolaydır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Artık Allah’a ve O’nun Resûlüne ve indirmiş olduğumuz nûra imân ediniz ve Allah yapar olduğunuz şeylerden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün ki sizi toplanma günü için toplayıverir, işte o bir Tegâbün (bir kâr ve zarar) günüdür. Ve her kim Allah’a imân eder ve sâlih amellerde bulunursa onun günahlarını yarlığar ve altlarından ırmaklar akan cennetlere orada ebedîyyen kalıcılar olmak üzere girdirir. İşte en büyük necât odur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve o kimseler ki, kâfir oldular ve Bizim âyetlerimizi tekzîp ettiler. İşte onlar, içinde ebedîyyen kalıcılar olmak üzere ateş yârânıdırlar ve ne fena bir gidiş yeri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’ın izni olmadıkça musibetten bir şey isabet etmez ve her kim Allah’a imân ederse kalbini hidâyete erdirir ve Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve Allah’a itaat ediniz ve Peygambere itaat ediniz. Eğer yüz çevirir iseniz, artık biliniz ki bizim Peygamberimizin üzerine teveccüh eden, şüphe yok ki apaçık tebliğden ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah O’dur ki, O’ndan başka tanrı yoktur. Artık mü’minler, Allah’a tevekkülde bulunsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey imân etmiş olanlar! Şüphe yok ki, zevcelerinizden ve evlâdınızdan sizin için düşman (olanlar) vardır, imdi onlardan sakınınız. Mamaafih, eğer affederseniz, kusurlarına bakmazsanız ve setrederseniz artık şüphe yok ki Allah çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki, mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan vesilesidir, Allah ise O’nun nezdinde pek büyük bir mükâfaat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Artık gücünüz yettiği kadar Allah’tan korkun ve dinleyin ve itaat edin ve nefisleriniz için bir hayr olmak üzere infakta bulunun ve her kim nefsini cimrilikten vikaye ederse işte onlardır muradlarına ermiş olanlar, onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah için bir güzel ödünç verirseniz, onu sizin için kat kat arttırır ve sizin için mağfiret buyurur ve Allah şekûrdur ve halîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gizliye de, âşikâr olana da alîmdir, azîzdir, hakîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster