1. Hâ mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu kitap, üstün ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde deliller var elbet inananlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve sizin yaratılışınızda ve yürüyen mahlûkatı yayışında iyice inanıp anlamış topluluğa deliller var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve geceyle gündüzün, birbiri ardınca gelip gitmesi ve Allah’ın, gökten, rızka âit yağmur yağdırıp da o sâyede ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi ve rüzgârı dilediği yerden dilediği yere estirmesi, delillerdir akıl eden topluluğa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir ki gerçek olarak okuyoruz sana; Allah’ın sözünden ve delillerinden sonra hangi söze inanırlar ki? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yazık boyuna yalan söyleyip durmadan suç işleyene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ona okununca Allah’ın âyetlerini dinler de sonra gene hiç duymamış gibi ululanıp ısrâr eder; artık müjdele onu elemli bir azapla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve âyetlerimizden bir şey öğrendi mi onu alaya alır; onlar, öyle kişilerdir ki onlaradır aşağılatıcı azap. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bulundukları hâlin ardında da cehennem var ve ne kazandıkları, azaplarından birşeyceğizi defedebilir, ne Allah’ı bırakıp da kabûl ettikleri mâbutlar ve onlaradır pek büyük bir azap. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu Kur’ân, doğru yolu gösterir ve Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince: Onlaradır elemli ve en çetin azâbın cezâsı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Öyle bir Allah’tır ki üstünde gemi, emriyle kayıp gitsin ve siz de lûtfundan, ihsânından nasîbinizi arayıp elde edin de şükreyleyin diye râm etmiştir denizi size. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve râm etmiştir size, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde, hepsi de onun rahmetindendir; şüphe yok ki bunda da deliller var düşünen topluluğa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Îmân edenlere de ki: İşlediklerine karşılık cezâ vermesi için, Allah’ın günlerinin gelip çatacağını ummayanların suçlarını, şimdilik örtsünler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim iyilik ederse kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa gene kendisine, sonra da dönüp Rabbinizin tapısına varırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve andolsun ki biz, İsrailoğullarına kitap ve hüküm ve peygamberlik verdik ve onları, temiz şeylerle rızıklandırdık ve âlemlere üstün ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve sonradan olacak işe âit de apaçık deliller gösterdik onlara; derken, o hususta kendilerine bir bilgi geldikten sonradır ki ancak aralarındaki hırs ve haset yüzünden ayrılığa düştüler; şüphe yok ki Rabbin, kıyâmet gününde, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında, aralarında hüküm verecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra seni, dîne âit bir şerîata sâhip ettik, artık uy ona ve bilmeyenlerin dileklerine uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphe yok ki onlar, senden Allah’ın azâbına âit hiçbir şeyi defedemezler ve şüphe yok ki zulmedenlerin bir kısmı, bir kısmına yardım eder ve Allah’sa, çekinenlerin yardımcısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu, can gözleridir insanlara ve doğru yolu gösterir ve rahmettir iyiden iyiye inanıp anlamış topluluğa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa kötülük kazananlar, kendilerini de îmân edenler ve iyi işlerde bulunanlarla eşit mi tutacağız, dirimleri de, ölümleri de onlarla bir olacak mı sanıyorlar? Ne de kötü hükmediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve halketmiştir Allah gökleri ve yeryüzünü gerçek olarak ve herkes, kazancına göre karşılık bulsun diye ve onlara zulmedilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gördün mü dileğini mâbûd edineni ve hâlini bildiği halde Allah tarafından sapıklığa terkedileni ve onun kulağını ve kalbini mühürlemiştir ve gözüne de perde çekmiştir; artık Allah’tan sonra kim doğru yolu gösterebilir ona? Hâlâ mı öğüt ve ibret almazsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve dediler ki: Yaşayış, ancak bu dünyâdaki yaşayışımızdan ibâret, ölürüz ve diriliriz ve bizi zamândan başka bir şey öldürmez ve bu hususta bir bilgileri yoktur onların, yalnız zanna kapılmışlardır onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve onlara apaçık âyetlerimiz okununca kesin delilleri, ancak doğru söylüyorsanız getirin atalarımızı bize demelerinden ibârettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: Allah diriltir sizi, sonra öldürür, sonra da şüphe bile olmayan kıyâmet günü, toplar sizi ve fakat insanların çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve Allah’ındır göklerin ve yeryüzünün saltanatı ve tedbîri ve kıyâmetin koptuğu gün, gerçeği kabûl etmeyip boş şeylere kapılanlar, ziyan ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve görürsün ki her ümmet, diz çökmüş, kendi kitabına çağrılmada. O gün, ne yaptıysanız onun karşılığını bulur, ona göre mücâzâta ve mükâfâta erişirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu kitabımız, size gerçeği söyler; şüphe yok ki biz, ne yaptıysanız hepsini yazdırmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnanan ve iyi işlerde bulunanları, artık Rableri, rahmetine alır, budur apaçık kurtuluşun, murâda erişin ta kendisi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve ama kâfir olanlara gelince: Âyetlerim okunmuyor muydu size? Derken ululandınız ve mücrim bir topluluk oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve size, şüphe yok ki Allah’ın vaadi gerçektir ve kıyâmette şüphe yoktur dendi mi, kıyâmet nedir derdiniz, bilmiyoruz ki, ancak bir zanda bulunmadayız ve biz, iyiden iyiye bilmedik, anlamadık ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve belirir, görünür onlara yaptıkları işlerin kötülükleri ve başlarına gelir alay ettikleri şey. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve denir ki: Siz nasıl bugüne kavuşacağınızı unuttuysanız bugün de biz, sizi unuttuk ve yurdunuz ateştir ve size bir yardımcı da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu da, Allah âyetlerini alaya almanızdan ve dünyâ yaşayışının sizi aldatmasından geldi başınıza; artık bugün oradan çıkarılmaz onlar ve özür de istenmez onlardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Artık hamd, göklerin Rabbine ve yeryüzünün Rabbine, âlemlerin Rabbine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve onundur ululuk göklerde ve yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster