1. Hâ. Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitab’ın indirilmesi Azîz ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler (deliller) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzünde yaydığı canlılarda, kesin olarak inananlar için âyetler (deliller) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah’ın gökten rızık indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde aklını kullanan bir topluluk için âyetler (deliller) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar Allah’ın âyetleridir. Sana bunları hak ile okuyoruz. Artık onlar Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Her yalancı günah yüklü kimsenin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’ın âyetlerinin kendisine okunduğunu işitir de, sonra onları sanki hiç işitmemiş gibi büyüklük taslamada ısrar eder. İşte onu acıklı bir azap ile müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O bizim âyetlerimizden bir şey öğrendiği zaman, onlarla alay eder. İşte öyleleri için alçaltıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Önlerinde de cehennem vardır. Kazandıkları şeyler ve Allah’ı bırakıp da edindikleri dostlar, onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte bu Kur’an bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlara tiksindiren, elem verici bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah, emriyle içinde gemilerin yüzmesi ve lütfundan (nasibinizi) aramanız için denizi size boyun eğdirendir. Umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göklerde olanları, yerde olanları hepsini size musahhar kılmıştır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir topluluk için âyetler (deliller) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İman edenlere söyle: Allah’ın günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her bir topluluğu kazandıklarına göre cezalandıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim sâlih bir amel işlerse kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun ki biz İsrâiloğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları âlemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara din hususunda apaçık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra birbirini çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz ki Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Resulüm! Seni de din hususunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin heveslerine uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çünkü onlar Allah’a karşı sana hiçbir fayda veremezler. Zâlimler birbirlerinin dostlarıdırlar. Takvâ sahiplerinin dostu ise Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu (Kur’an) insanların kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa kötülük işleyen kimseler, kendilerini iman edip sâlih ameller işleyenler gibi yapacağımızı mı sandılar? Yaşamaları ve ölümleri onlarla bir olacak öyle mi? Ne kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah yeri ve göğü hak olarak yarattı. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Nefsinin hevâ ve hevesini kendine ilâh edinen, Allah’ın da dalâleti hak ettiğini bilerek saptırdığı; kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözüne perde çektiği kimseyi gördün mü? Onu Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâlâ ibret almayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve dediler ki: "Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder. " Halbuki onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar ancak zanda bulunuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Âyetlerimiz onlara açık açık okunduğu zaman: "Doğru sözlü iseniz atalarımızı geri getirin. " demelerinden başka delilleri yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürür, sonra da kıyamet gününde bir araya toplar. Bunda aslâ şüphe yoktur, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Kıyametin koptuğu gün var ya, işte o gün bâtıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün her ümmeti diz çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. (Onlara şöyle denilir): "Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu bizim kitabımızdır, sizin aleyhinizde gerçeği söylüyor. Çünkü biz bütün yaptıklarınızı kaydediyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İman edip de sâlih ameller yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine sokar. Bu ise apaçık kurtuluşun tâ kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İnkâr edenlere gelince, onlara: "Âyetlerim size okunmadı mı? Siz ise büyüklük tasladınız ve günahkârlar gürûhu oldunuz. " denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Size: "Allah’ın vaadi haktır, kıyamet gününde şüphe yoktur. " denildiği zaman: "Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, yalnız yoktur sanıyoruz, hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz. " demiştiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yaptıklarının kötülükleri (amel defterinin okunmasıyla) kendilerine göründü ve alaya aldıkları şey onları çepeçevre kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlara denilir ki: "Siz nasıl ki bugüne kavuşacağınızı unuttuysanız, biz de bugün sizi unuttuk. Yeriniz ateştir, yardımcılarınız da yoktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu böyledir. Çünkü siz Allah’ın âyetlerini alaya aldınız, dünya hayatı sizi aldattı. O gün ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri dinlenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde de yerde de azamet O’nundur. O Azîz’dir, hükmünde hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster