1. Elif. Lâm. Râ. Bu Kur’an öyle bir kitaptır ki; Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yegâne galip ve övülmeye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah, göklerde ve yerdekilerin tamamı kendisine ait olandır. Çok şiddetli azaptan dolayı inkârcıların vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler, insanları Allah’ın yolundan alıkoyarlar, Allah’ın yolunu eğriltmeye çalışırlar. İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz her peygamberi mutlaka kendi kavminin dili ile gönderdik ki, onlara apaçık anlatsın. Allah dilediğini dalâlette bırakır, dilediğini de hidayete erdirir. O Azîz’dir, hükmünde hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Andolsun ki biz Musa’yı: "Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah’ın günlerini onlara hatırlat. " diye âyetlerimizle (mucizelerimizle) birlikte göndermiştik. Şüphesiz ki bunda sabreden ve şükreden herkes için âyetler (dersler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü O, sizi işkencenin en kötüsüne uğratan, oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakan Firavun hanedânından kurtarmıştı. Bütün bunlarda, Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hani Rabbiniz: "Şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz ki azabım çok şiddetlidir. " diye bildirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Musa demişti ki: "Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi de inkâr etseniz, şüphesiz ki Allah zengindir, hamdedilmeye lâyıktır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizden öncekilerin, Nuh, Âd ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah’tan başkası bilmez. Peygamberleri onlara apaçık deliller (mucizeler) getirmişlerdi de, ellerini ağızlarına koydular. "Biz sizinle gönderilene inanmıyoruz. Bizi dâvet ettiğiniz şeyden de kuşkulu bir şüphe içindeyiz. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Peygamberleri onlara dedi ki: "Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, günahlarınızı bağışlamak için sizi çağırıyor ve sizi belirli bir vakte kadar bırakıyor. " Onlar da: "Siz de bizim gibi birer beşersiniz. Siz bizi atalarımızın tapındığı şeylerden uzaklaştırmak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Peygamberleri onlara dediler ki: "Biz de sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Allah’ın izni olmadıkça bizim size delil getirmemize imkân yoktur. Müminler ancak Allah’a tevekkül etsinler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Bize yollarımızı gösteren Allah’a niçin güvenmeyelim? Sizin bize ettiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah’a tevekkül etsinler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kâfirler peygamberlerine: "Elbette ki biz sizi ya memleketimizden çıkarırız ya da mutlaka bizim dinimize dönersiniz. " dediler. Rableri de onlara: "Biz zâlimleri mutlaka helâk edeceğiz. " diye vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlardan sonra da sizi mutlaka o yere yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkan ve vaadimden çekinen kimselere mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Rablerinden fütuhat istediler. Her inatçı zorba ise hüsrana uğradı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onun ardından da cehennem var. Orada kendisine irinli su içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yutmaya çalışır, fakat boğazından geçiremez. Her yandan ölüm geldiği halde yine ölemez. Bunun arkasından da daha çetin bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerini inkâr edenlerin amelleri tıpkı fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu, uzak sapıklığın tâ kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın gökleri ve yeri hak olarak yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi götürür, yepyeni bir halk getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu, Allah’a göre hiç de güç değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hepsi Allah’ın huzuruna çıkıp toplanırlar. Güçsüz kimseler büyüklük taslayanlara: "Biz size uymuştuk, sizin bağlılarınızdık, şimdi siz Allah’ın azabından zerrece bir şey olsun savıp bizi koruyabilecek misiniz?" derler. Onlar da: "Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de size doğru yolu gösterirdik. Şimdi artık sızlansak da sabretsek de birdir. Kaçıp sığınacak bir yerimiz yoktur. " derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İş olup bitince, ilâhî hüküm yerine gelince şeytan ateşte olanlara der ki: "Gerçekten Allah size sözün doğrusunu söylemiş, gerçek bir vaadde bulunmuştu. Ben de size söz vermiştim amma, sonra sözümden caydım. Esasen sizi zorlayacak bir nüfuzum da yoktu. Sadece sizi dâvet ettim, siz de bana hemen uydunuz. O halde beni değil kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni! Daha önce beni Allah’a ortak koşmanıza da inanmamıştım zaten. " Doğrusu zâlimlere can yakıcı azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İman edip de sâlih ameller yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedî kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Onların orada birbirlerine dilekleri "Selâm"dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O güzel ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah böylece insanlara misaller getirir ki, düşünüp öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kötü bir söz ise, gövdesi yerden koparılmış o yüzden ayakta durma imkânı olmayan pis bir ağaca benzer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah iman edenlere hem dünyada hem de ahirette o sâbit söz üzerinde daima sebat ihsan eder. Zâlimleri de saptırır. Allah dilediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah’ın nimetini nankörlükle karşılayanları ve (peşlerine taktıkları) toplulukları helâk olacakları yere, yaslanacakları cehenneme götürenleri görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü bir karargâhtır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah’ın yolundan saptırmak için O’na ortaklar koştular. De ki: "Bir süre yararlanın! En son varacağınız yer ateştir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Resulüm! İnanan kullarıma söyle! Namazı kılsınlar, alışveriş ve dostluğun olmayacağı gün gelmezden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Gökleri ve yeri yaratan, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkaran Allah’tır. O’nun izniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi, nehirleri de size musahhar kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Vazifelerini sürekli olarak yerine getiren güneşi ve ay’ı size musahhar kıldı. O, geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size vermiştir. Allah’ın nimetlerini birer birer saymaya kalkışsanız, icmâlen bile sayamazsınız. Şüphesiz ki insan çok zâlim ve çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İbrahim şöyle demişti: "Ey Rabbim! Bu şehri emniyetli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Ey Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan bir çoğunu saptırdılar. Bana uyan bendendir. Bana karşı gelen kimseyi sana havale ederim, şüphesiz ki sen çok bağışlayan çok merhamet edensin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan kimini, namaz kılabilmeleri için senin Beyti haram’ının yanında ekinsiz bir vâdiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! İnsanların gönüllerini onlara meylettir, çeşitli meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Ey Rabbimiz! Doğrusu sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "İhtiyarlık çağımda bana İsmail’i ve İshak’ı bağışlayan Allah’a hamdolsun! Şüphesiz ki Rabbim duâları işitendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namaz kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duâmı kabul buyur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, anamı babamı, bütün inananları bağışla. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah’ı, zâlimlerin yaptıklarından sakın habersiz sanma! O zâlimleri öyle bir güne erteler ki, o gün gözleri şaşkınlıktan bakakalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Başlarını dikerek koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönüp bakamayacak şekilde sabit kalmış. Gönülleri ise bomboştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Resulüm! İnsanları, kendilerine azabın geleceği (kıyamet) gününden korkut! O gün zâlimler: "Ey Rabbimiz! Yakın bir müddete kadar bize süre ver de senin dâvetine uyalım, peygamberlere tâbi olalım. " derler. "Siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine (sürekli yaşayacağınıza) yemin etmemiş miydiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Üstelik kendilerine yazık edenlerin yurtlarında oturmuştunuz, onlara nasıl yaptığımız size apaçık belli olmuştu ve size birçok misaller de vermiştik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Gerçekten onlar kurmak istedikleri tuzağı kurmuşlardı. Oysa tuzakları dağları yerinden oynatacak (cinsten) olsa bile, onların tuzakları Allah’ın katında idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sakın Allah’ın, elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma! Muhakkak ki Allah Aziz’dir, intikam sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirilir. Bütün insanlar tek ve Kahhar olan Allah’ın huzuruna çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini ateş kaplar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bu, Allah’ın herkese kendi kazandığının karşılığını vermesi içindir. Doğrusu Allah hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bu (Kur’an) insanlara açık bir tebliğdir. Bununla hem korkutulsunlar, hem Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler, hem de aklı selim sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster