1. Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: "Ganimetler yalnız Allah’a ve Rasulüne aittir. O halde Allah’tan korkun da birbirinizle aranızı düzeltin. Eğer mü’minler iseniz Allah’a da Rasulüne de itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gerçekten mü’minler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, O’nun ayetleri okunduğunda, onların imanını artırır ve onlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşte onlar gerçekten mü’min olanlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve kerim bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nitekim Rabbin seni hak uğrunda evinden çıkardığında gerçekten de mü’minlerden bir grup isteksizdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Açıkça ortaya çıktıktan sonra dahi göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi hakka dair seninle mücadele ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O zaman ki Allah size iki topluluktan birinin muhakkak sizin olacağını vaadetmişti de siz güçsüz olanın sizin olmasını isitiyordunuz. Allah ise kelimeleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirlerin arkasını kesmek istiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ta ki günahkârlar istemese de hakkı gerçekleştirsin ve batılı yok etsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O zaman ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da O: "Muhakkak ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ederim." diye karşılık vermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah bunu yalnızca bir müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı, yardım ise yalnız Allah katındandır. Muhakkak Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hani kendisinden bir emniyet olmak üzere sizi bir uyuklama bürüyordu. Ve üzerinize gökten bir su indiriyordu. Ki onunla sizi tertemiz yapsın sizden şeytanın pisliğini gidersin, kalplerinizi pekiştirsin ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O zaman Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: "Muhakkak ben sizinle beraberim iman edenlere sebat verin." "Ben kâfirlerin kalplerine korku salacağım. O halde onların boyunlarının üstüne vurun, onların bütün parmaklarına vurun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu, onların Allah’a ve Rasulüne aykırı davranmaları sebebiyledir. Her kim Allah’a ve Rasulüne aykırı davranırsa muhakkak Allah cezası pek şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte bu sizin; tadın bunu. Doğrusu kâfirler için bir de ateş azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey iman edenler, toplu olarak kâfirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Her kim çarpışmak için bir yana çekilme veya bir başka bölüğe katılma hali müstesna onlara böyle bir günde onlara arkasını çevirirse muhakkak o Allah’tan bir gazaba uğramıştır, onun barınağı cehennemdir. Orası ne kötü dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onları siz öldürmediniz; fakat onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı ki mü’minleri kendinden güzel bir imtihan ile denemek için. Muhakkak ki Allah Semî’dir, Alîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bu sizin içindir. Muhakkak ki Allah kâfirlerin düzenlerini boşa çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz fetih istiyorsanız muhakkak ki size fetih gelmiştir. Vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır, eğer siz dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa size hiçbir şey sağlamaz. Çünkü Allah mü’minlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ey iman edenler, Allah’a da Rasulüne de itaat edin. İşitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dinlemedikleri halde "işittik" diyenler gibi olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Doğrusu Allah katında yeryüzündeki canlıların en kötüsü akletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Çünkü Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi onlara mutlaka işittirirdi, onlara işittirse bile yüz çevirerek arkalarını dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdıkları zaman Allah’a ve Rasulüne icabet edin ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer, elbette O’nun huzuruna toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Öyle bir fitneden de sakının ki yalnızca içinizden zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah’ın azabı pek şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Düşünün ki o zaman siz yeryüzünde mustazaf olan bir azınlıktınız. İnsanların sizi yakalamalarından korkuyordunuz da O sizi barındırdı, sizi yardımıyla destekledi. Size temiz rızık verdi ki şükredesiniz... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey iman edenler, Allah’a ve Rasulüne ihanet etmeyin ki o halde bile bile kendi emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bilin ki mallarınız da evlatlarınız da ancak bir imtihandır. Büyük mükâfat ise muhakkak ki Allah katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey iman edenler, Allah’tan sakınırsanız o size hak ile batılı ayırdedecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Şüphesiz Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Hani bir zaman kâfirler seni tutuklamak, ya da öldürmek, yahut seni sürgün etmek için tuzak kuruyorlardı. Onlar düzen kurarlardı ama Allah da düzen kuruyordu. Şüphesiz Allah düzen kuranların en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman: "İşittik, dilesek biz de bunun benzerini söyleriz. Bu ancak eskilerin masallarıdır." demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hani bir zaman da onlar: "Ey Allah’ım! Eğer bu kitap gerçekten senin katından ise üzerimize gökten taş yağdır veya bize acıklı bir azap getir. " demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Halbuki sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildir ve onlar bağışlanma dilemekte iken de Allah onlara azap edecek değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Hem onlar Mescidi Haram’dan alıkoydukları halde Allah onlara niçin azab etmesin ki? Çünkü O’nun velileri değillerdir. O’nun velileri ancak muttakilerdir, fakat onların pekçoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onların Beyt’in yanında duaları ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde küfrünüz sebebiyle azabı tadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Doğrusu küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenler mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcarlar. Onlar harcayacaklar ama sonra onlara bu hasret olacaktır. Ardından yenilecekler de kâfirler cehenneme toplanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah pisi temizden ayırsın ve pis olanları birbiri üstüne koyup hepsini yığsın ve onları cehenneme atsın diye. İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenlere de ki: "Vazgeçerlerse geçmiştekiler kendilerinden bağışlanacaktır, yine dönerlerse öncekilerin sünneti elbette devam eder." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hiçbir fitne kalmayıp din bütünüyle Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın; vazgeçerlerse elbette Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yüz çevirirlerse bilin ki sizin mevlanız Allah’tır. O ne güzel mevla, ne güzel yardımcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah’a, hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün olan iki topluluğun karşılaştıkları gün kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah’a, Rasulüne, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O vakit siz vadinin yakın kenarında idiniz. Onlar uzak kıyısında idiler. Kervan sizden daha aşağıda idi. Eğer sözleşmiş olsaydınız miad vakti hususunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Ancak Allah’ın gerçekleşmesi gereken bir emri yerine getirmesi içindir ki böylece helak olan apaçık delili ile helak olsun, dinini yaşayan da apaçık delili ile yaşasın. Muhakkak Allah Semî’dir, Alîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hani Allah onları sana rüyanda az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi muhakkak kaçacaktınız ve iş hakkında çekişecektiniz. Fakat Allah selamet verdi. Muhakkak Allah sinelerin sahibini hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyordu sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah gerçekleşecek olan emri yerine getirsin. Şüphesiz işler yalnızca Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey iman edenler, bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çokça anın ki kurtulasınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Allah’a da Rasulüne de itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin; o takdirde korkuya düşersiniz de gücünüz gider. Sabredin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yurtlarından çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan alıkoyan kimseler gibi olmayın! Allah yaptıklarını kuşatıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O zaman şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve demişti ki: "Bugün insanlardan sizi yenebilecek yoktur. Muhakkak ben de sizin yardımcınızım." Ne zaman ki iki topluluk birbirini gördü o, iki topuğu üstünde gerisin geri dönerek: "Ben sizden uzağım, çünkü gerçekten ben sizin göremediklerinizi görüyorum. Muhakkak ben Allah’tan korkuyorum. Çünkü Allah, cezası çok şiddetli olandır." demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O vakit kalplerinde hastalık olanlar: "İşte onları dinleri aldattı." diyorlardı. Oysa her kim Allah’a tevekkül ederse muhakkak Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Meleklerin o kâfirlerin yüzlerine ve sırtlarına vururken: "Yakıcı azabı tadın!" diyerek canlarını aldıkları zaman bir görsen!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İşte bu, ellerinizle sunduğunuz şeyler sebebiyledir. Muhakkak ki Allah kullarına zulmedici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Allah’ın ayetlerini inkâr ettiler de Allah da onları günahları yüzünden yakaladı. Muhakkak ki Allah Kaviyy’dir, cezası şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşte bunun sebebi, bir toplum nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah onlara olan nimetini asla değiştirmez. Muhakkak Allah Semî’dir, Alîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı da biz de onları günahları sebebiyle helak etmiş, Firavun hanedanını boğmuştuk. Çünkü onların hepsi zalimler idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Muhakkak Allah katında canlıların en kötüsü kâfirlerdir. Çünkü onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bunlar, içlerinden anlaşma yaptığın kimselerdir ki, sonra her defasında ahidlerini bozarlar. Onlar sakınmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Bundan dolayı, savaşta onları yakalarsan, ibret almaları için onlar ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bir kavmin ihanet etmesinden endişe edersen sen de onlara aynı şekilde davran. Muhakkak ki Allah hainleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Küfürlerinde bilinçli olarak ısrar eden kimseler kaçabileceklerini sanmasınlar, elbette ki onlar bizi aciz bırakamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara karşı gücünüz yettiğince, kuvvet ve besili atlar hazırlayın ki bununla Allah’ın düşmanını ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmediğiniz Allah’ın bildiği başkalarını korkutasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz size tastamam ödenir ve siz zulme uğratılmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şayet barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Semî’ ve Alîm olan O’dur, O! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Seni aldatmak isterlerse muhakkak Allah sana yeter. O seni yardımıyla ve mü’minlerle destekledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onların kalplerinin arasını birleştirdi ki yeryüzündeki her şeyi tamamıyla harcasaydın yine de onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını birleştirdi. Muhakkak Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ey nebi, sana da sana tabi olan mü’minlere de Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey nebi! Mü’minleri savaşa teşvik et! Sizden sabreden yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelir, sizden yüz kişi bulunursa küfürlerinde bilinçli olarak ısrar eden kimselerden bin kişiye galip gelir. Çünkü onlar akletmeyen bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Şimdi Allah zaafınız olduğunu bildi de sizden hafifletti. O halde sizden yüz kişi olursa iki yüz kişiyi yener, sizden bin kişi olursa Allah’ın izniyle iki bine galip gelir. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hiçbir nebi için yeryüzünde ağır basıncaya kadar esir alması olamaz. Siz dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz. Allah ise ahireti istemektedir. Şüphesiz Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah’ın geçmişteki yazısı olmasaydı, aldıklarınıza karşılık size büyük bir azap dokunurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Artık aldığınız ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin ve Allah’tan sakının. Muhakkak Allah Ğafûr ve Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey Nebi! Elinizdeki esirlere de ki: "Allah’ın ilmine göre kalplerinizde bir hayır varsa, sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Şüphesiz Allah Ğafûr ve Rahîm’dir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Sana ihanet etmek isterlerse, daha önce de Allah’a hainlik etmişlerdi de O da bozguna uğramaları için onlara karşı imkan vermişti. Şüphesiz Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İman edip hicret eden ve Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla cihad edenler ile barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridirler. İman edip hicret etmeyenler de hicret edinceye kadar sizin için onların velayetlerinden hiçbir şey yoktur. Fakat din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek sizin üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir toplum aleyhine olması müstesna. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenler de birbirlerinin velileridir. Siz de böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. İman edip hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ile, barındırıp yardım edenler var ya; işte onlar gerçek mü’minlerdir. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Sonradan iman edip hicret edenler ve cihad edenler, işte onlar da sizdendir. Akrabalar Allah’ın kitabına göre birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster