1. Ha. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Bu Kitap) Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bilen bir topluluk için ayetleri açıklanmış Arapça okunan bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Ama onların çoğu yüz çevirdi. Artık onlar duymazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ’Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalplerimiz bir örtü içindedir, kulaklarımızda da bir ağırlık var. Bizimle senin aranda da bir perde var. Artık sen (bildiğini) yap, biz de (bildiğimizi) yapıyoruz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Ben ancak sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın bir ilah olduğu vahyolunuyor. Şu halde O’na yönelin, ve O’ndan bağışlanma dileyin. Ortak koşanların vay hallerine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti inkar ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İman edip salih ameller işleyenler için kesintisiz bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ’Siz yeryüzünü iki günde yaratanı inkar ediyor ve O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte alemlerin Rabbi O’dur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Orada, üstünden sabit dağlar var etti; onu bereketli kıldı ve onda soranlar (rızıklarını arayanlar) için eşit olarak gıdalarını dört günde takdir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’İsteyerek geldik’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece onları iki günde yedi gök olarak belirledi ve her göğe emrini vahyetti. En yakın göğü de kandillerle donattık ve korumaya aldık. Bu, güçlü ve alim olanın düzenlemesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Ben sizi Ad ve Semud’un yıldırımları gibi bir yıldırımla uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’Allah dileseydi melekler indirirdi. Biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Bizden daha kuvvetli kim var?’ dediler. Kendilerini yaratan Allah’ın, kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar ayetlerimizi de bile bile inkar ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz de onlara, dünya hayatında aşağılayıcı azabı tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha da aşağılayıcıdır. Onlar yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Semud’a gelince; biz onları doğru yola ilettik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Bu yüzden onları kazanmakta olduklarına karşılık alçaltıcı azabın yıldırımı çarptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İman eden ve sakınanları kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın düşmanlarının toplanıp ateşe götürüldükleri gün hepsi biraraya getirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonunda oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları hakkında aleyhlerine şahitlik eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk kez yaratan da O’dur ve O’na döndürülüyorsunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik edeceğini (düşünüp onlardan) sakınmıyordunuz. Aksine yaptıklarınızın çoğunu Allah’ın bilmediğini sanıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helake sürükledi ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Eğer dayanırlarsa ateş onların barınağıdır. (Allah’ı) hoşnut etmek isterlerse artık hoşnut edecek bir şey yapmalarına izin verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz onlara birtakım yakınlar musallat ettik. Onlar, kendilerine önlerindekini ve arkalarındakini süslü gösterdiler. Kendilerinden önce geçmiş olan cin ve insan toplulukları içinde (uygulanan) söz, onlar için de hak oldu. Çünkü onlar hüsrana uğrayanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Bu Kur’an’ı dinlemeyin ve (okunurken) içine yaygaralar karıştırın. Olur ki üstün gelirsiniz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İnkar edenlere muhakkak şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte bu, Allah’ın düşmanlarına olan cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerine karşılık onlara orada sonsuza kadar kalacakları yurt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster onları ayaklarımızın altına alalım da en aşağılardan olsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Korkmayın, üzülmeyin ve vadedilmekte olduğunuz cennetle sevinin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin dostlarınızız. Orada canlarınızın çektiği ve istediğiniz her şey sizindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bağışlayıcı ve merhamet sahibi (Allah)’tan bir ağırlanma olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ’Şüphesiz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan bir tarzda sav. O zaman (görürsün ki) seninle arasında düşmanlık olan adeta sıcak bir dost olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Buna ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şeytandan bir aykırı düşünce (vesvese) seni dürtükleyecek olursa hemen Allah’a sığın. Muhakkak ki O duyandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece, gündüz, güneş ve ay O’nun ayetlerindendir. Güneşe de aya da secde etmeyin ve yalnız onları yaratan Allah’a secde edin. Eğer O’na kulluk ediyorsanız . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Eğer onlar büyüklenirlerse; Rabbinin katında olanlar gece ve gündüz O’nu tesbih ederler ve hiç usanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O’nun ayetlerinden biri de senin solgun halde gördüğün yeryüzünün bizim üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçmesi ve kabarmasıdır. Onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Muhakkak ki O, her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ayetlerimiz hakkında sapıklığa düşenler bizden gizli kalmazlar. O halde ateşe atılan mı daha iyi durumdadır yoksa kıyamet günü güven içinde gelen mi? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar (ateşe atılacaklar) kendilerine Kur’an gelince onu inkar ettiler. Oysa o çok ulu bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Batıl ona ne önünden ne de arkasından gelebilir. (O) hikmet sahibi, çok övülen (Allah) tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sana söylenen senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Şüphesiz Rabbin hem mağfiret sahibi hem de acıklı bir azap sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ’O, iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlere gelince onların kulaklarında bir ağırlık var ve o (Kur’an) onlara bir körlüktür. Onlara (sanki) uzak bir yerden sesleniliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Andolsun ki, Musa’ya Kitab’ı verdik de onda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından önceden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hüküm verilmiş olurdu. Onlar bunun (Kur’an’ın) hakkında gocundurucu bir tereddüt içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kim bir salih amel işlerse bu kendi lehinedir. Kim de kötülük ederse yalnız kendi aleyhine sapıtır. Rabbin kullara zulmedici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Sana arzederiz ki bizden hiçbir şahit yoktur!’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Daha önce ibadet etmekte oldukları onlardan kaybolur ve kendileri için hiçbir sığınılacak yer olmadığını anlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsan iyiliği istemekten bıkmaz. Ama kendine bir kötülük dokunduğunda hemen karamsarlığa düşer, ümitsiz olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ’Bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Andolsun, Rabbime döndürülecek olsam bile, benim için O’nun katında en güzel (nimet) vardır’ der. Ama andolsun ki, inkar edenlere yaptıklarını haber vereceğiz ve andolsun ki, onlara kaskatı bir azaptan tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Kendisine bir kötülük dokunduğunda ise artık geniş (çok çok) dua eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ’Ne düşünürsünüz; eğer o (Kur’an) Allah katından ise sonra siz onu inkar etmişseniz (bu durumda) uzak bir ayrılık içinde olandan daha sapık kim olabilir?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlara, ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki böylece onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İyi bil ki onlar, Rabb’ine kavuşmaktan kuşku içindedirler. İyi bil ki O, herşeyi kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster