1. Hâ. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitab’ın indirilişi güçlü ve alim olan Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Günâhı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli olan ve lütuf sahibi (Allah tarafından). O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah’ın ayetleri hakkında inkâr edenlerden başkası mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dolaşmaları seni yanıltmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan önce Nuh kavmi ve onlardan sonraki fırkalar da yalanladılar. Her ümmet peygamberlerini yakalamaya yeltendi. Hakkı ortadan kaldırmak için batıla dayanarak mücadele ettiler. Böylece ben de onları yakaladım. Benim cezalandırmam (bak) nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Onlar ateş halkıdırlar’ sözü gerçekleşmiş oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ’Rabbimiz! Rahmet ve ilim yönünden her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbimiz! Onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanları kendilerine vaadettiğin Adn cennetlerine sok. Şüphesiz sen güçlüsün, hakimsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve onları kötülüklerden koru. O gün, kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmişsindir. İşte bu, büyük kurtuluştur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Şüphesiz Allah’ın (size) öfkesi sizin kendinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrılıyordunuz da inkâr ediyordunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Rabbimiz! Bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. Artık günâhlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Bu (başınıza gelen), yalnız Allah’a çağrıldığında inkâr ettiğiniz ve O’na ortak koşulduğunda inandığınız içindir. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah’ındır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. (Allah’a) yönelenden başkası öğüt almaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kâfirler hoşlanmasalar da siz dini yalnız O’na halis kılarak Allah’a dua (ibadet) edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (O) dereceleri yükselten, Arş’ın sahibi, buluşma günüyle uyarması için kullarından dilediğine emrinden olan Ruh’u indirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Tek ve mutlak üstünlük sahibi Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bugün her cana kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onları yaklaşan güne karşı uyar ki, (o zaman) yürekler gırtlaklara dayanır, yutkunur dururlar. Zalimlerin ne bir dostları ne de sözü dinlenir şefaatçileri olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Allah) gözlerin hainliklerini ve göğüslerin gizlediklerini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah hak ile hükmeder. O’nu bırakıp da taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah duyandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Ama Allah onları günâhlarından dolayı yakalayıverdi. Onları Allah(’ın azabın)dan bir koruyan da olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Peygamberleri onlara açık delillerle geliyorlar, ama onlar inkâr ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakaladı. Şüphesiz Allah, güçlü, azabı çetin olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki, Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’(Bu) yalancı bir büyücüdür’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Onunla birlikte inananların oğullarını öldürün ve kadınlarını sağ bırakın’ dediler. Oysa kâfirlerin oyunları muhakkak boşa çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Beni bırakın Musa’yı öldüreyim de o Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun sizin dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan (Allah)’a sığındım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Bir adamı ’Rabbim Allah’tır’ dediğinden dolayı öldürüyor musunuz? Oysa o size Rabbinizden apaçık deliller getirmiştir. Eğer yalancıysa, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru sözlüyse o zaman size vaadettiklerinin bir kısmı başınıza gelir. Şüphesiz Allah aşırıya giden yalancı bir kimseyi doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Ben size yalnızca gördüğümü gösteriyorum ve sizi ancak doğru yola iletiyorum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Ey kavmim! Doğrusu ben sizin hakkınızda o fırkaların günü gibi bir günün gelip çatmasından korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Nuh kavminin, Ad’ın, Semud’un ve onlardan sonrakilerin durumları gibi. Allah kullar için zulüm istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey kavmim! Ben sizin hakkınızda o çağrışma gününden korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O gün arkanızı dönüp kaçarsınız. Sizi Allah’(ın azabın)dan koruyacak biri de olmaz. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ’Artık ondan sonra Allah bize peygamber göndermeyecek’ dediniz. İşte Allah aşırıya giden şüpheci kimseyi böyle saptırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar ki, kendilerine gelmiş açık bir delil olmaksızın Allah’ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Bu Allah katında da iman edenlerin yanında da büyük bir öfkeye yolaçar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Ey Hâmân! Benim için bir kule yap; belki o yollara ulaşırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin yollarına. Böylece Musa’nın ilâhına çıkarım. Çünkü ben onu yalancı sanıyorum.’ İşte bu şekilde Firavun’a kötü işi süslü gösterildi ve yoldan alıkonuldu. Firavun’un tuzağı muhakkak boşa çıkacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ’Ey kavmim! Bana uyun sizi doğru yola ileteyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak bir geçinmedir. Ahiret ise işte kalınacak yurt orasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kim bir kötülük işlerse sadece onun benzeriyle cezalandırılır. Erkek olsun, kadın olsun kim de mü’min olarak bir salih amel işlerse işte onlar cennete girerler; orada hesapsızca rızıklandırılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey kavmim! Ben sizi kurtuluşa çağırdığım halde neden siz beni ateşe çağırıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Beni, Allah’ı inkâr etmeye ve hakkında bilgi sahibi olmadığım şeyleri O’na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi güçlü, çok bağışlayıcı olan (Allah)’a çağırıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kesinlikle, sizin beni kendisine çağırdığınız şeyin ne dünyada ne de ahirette çağrıda bulunma (yetki)si vardır. Şüphesiz bizim dönüşümüz Allah’adır. Aşırı gidenler ise, işte onlar ateş halkıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görmektedir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sonunda Allah onu, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini de azabın en kötüsü kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ’Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun!’ (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Doğrusu biz size uyanlardık. Şimdi, ateşten bir parçayı bizden savabilir misiniz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ’Biz hepimiz bunun içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında hüküm vermiştir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Rabbinize dua edin, bir gün (olsun) bizden azabı hafifletsin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ’Öyleyse siz dua edin’ derler. Ancak inkârcıların duaları hep boşunadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin duracakları günde de yardım ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O gün zalimlere özürleri yarar sağlamaz. Lanet onlaradır ve yurdun en kötüsü de onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Andolsun biz Musa’ya hidayeti verdik. İsrail oğullarına da Kitab’ı miras bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Akıl sahipleri için bir hidayet ve öğüt olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şu halde sen sabret. Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Günâhın için bağışlanma dile ve akşam, sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine gelmiş açık bir delil olmaksızın Allah’ın ayetleri hakkında mücadele edenler var ya, onların göğüslerinde erişemeyecekleri bir büyüklükten başka bir şey yok. Artık sen Allah’a sığın. Şüphesiz O, duyandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Kör ile gören bir olmaz. İman edip salih ameller işleyenlerle kötülük eden de. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kıyamet saati muhakkak gelecektir, bunda şüphe yoktur. Ancak insanların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. ’Bana dua edin duanızı kabul edeyim. Bana ibadetten büyüklenenler küçük düşürülmüş olarak cehenneme gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Geceyi dinlenmeniz için, gündüzü de aydınlatıcı olarak yaratan Allah’tır. Şüphesiz Allah, insanlar için lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Rabbiniz Allah işte budur. O her şeyin yaratıcısıdır. O’ndan başka ilâh yoktur. Artık nasıl (haktan) çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte Allah’ın ayetlerini bile bile inkâr edenler böyle (haktan) çevrilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Allah, sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapan, sizi şekillendiren ve şekillerinizi güzel yapan ve temiz şeylerle sizi rızıklandırandır. Alemlerin Rabbi olan Allah pek uludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O diridir, O’ndan başka ilâh yoktur. Şu halde dini yalnız kendisine halis kılarak O’na dua edin. Hamd alemlerin Rabbi Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ’Ben, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, sizin Allah’tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan nehyolundum ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (embriyodan) yaratan O’dur. Sonra sizi bebek olarak çıkarır. Sonra erginlik çağınıza ermeniz, sonra da yaşlılar olmanız için (yaşatıyoruz). İçinizden kimi de daha önce öldürülmektedir. Belli bir süreye erişmeniz için ve olur ki akıl edersiniz diye (böyle yapıyor). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Dirilten ve öldüren O’dur. Bir şeye hükmettiği zaman ona ’ol’ der, o da oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ki onlar, Kitab’ı ve peygamberlerimizle gönderdiklerimizi yalanladılar. Yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kaynar suyun içine. Sonra da ateşte yakılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. ’Ortak koştuklarınız nerede? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. ’Bizim yanımızdan kayboldular. Hayır, biz zaten daha önce bir şeye tapmıyorduk.’ İşte Allah inkâr edenleri böyle saptırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. ’Bu, yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenip azmanızdan dolayıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. İçinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklenenlerin barınakları ne kadar da kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şu halde sen sabret. Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Onlara vaadettiklerimizin bir kısmını sana göstersek de senin dünya hayatını sona erdirsek de, sonuçta bize döndürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan bazılarını sana anlattık bazılarını ise anlatmadık. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi sözkonusu olamaz. Allah’ın emri geldiğinde hak ile hükmedilir ve işte burada, (hakkı) geçersiz kılmaya çalışanlar hüsrana uğrarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Allah, kimine binmeniz kiminden de yemeniz için sizin için hayvanları var edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sizin için onlarda birtakım yararlar vardır. Onların üzerlerinde gönüllerinizdeki bir ihtiyaca ulaşmanız için (onlara binersiniz). Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. O, size ayetlerini gösteriyor. Artık Allah’ın hangi ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden (sayıca) daha çok, daha kuvvetli ve yeryüzündeki eserleri bakımından daha üstün idiler. Ama onların kazandıkları kendilerinden bir şeyi savamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Peygamberleri onlara açık delillerle geldiklerinde, onlar kendilerinde olan bilgiyle rahatla(yıp böbürlen)diler. (Ama) alaya almakta oldukları şey onları kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. ’Yalnız Allah’a iman ettik ve O’na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Ancak zorlu azabımızı gördükleri zamanki imanları onlara yarar sağlamadı. (Bu) Allah’ın kulları hakkında uygulanagelen sünnetidir. İşte inkâr edenler burada hüsrana uğramışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster