1. Ha. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ayn. Sin. Kaf. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Güçlü ve hakim Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O yücedir, büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökler neredeyse üstlerinden çatlayacaklar. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerde olanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah, çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O’ndan başka dostlar edinenlere gelince Allah onları kollamaktadır. Sen onların üzerine vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İşte biz sana böyle Arapça bir Kur’an vahyettik ki şehirlerin anası (Mekke halkı)nı ve etrafında olanları uyarasın. Hakkında hiçbir şüphe olmayan toplanış günü konusunda uyarıda bulunasın. (O gün) bir grup cennette bir grup da alevli ateştedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah dileseydi onları bir tek ümmet yapardı. Ancak dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince onların ne bir dostları ne de bir yardımcıları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa onlar O’ndan başka dostlar mı edindiler? Oysa Allah, (gerçek) dost işte O’dur; ölüleri O diriltir. O her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. ’İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben O’na güvendim ve O’na gönülden yönelirim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Size kendi nefislerinizden eşler; hayvanlardan da çiftler varetti. Sizi bu tarzda türeti(p çoğaltı)yor. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O duyandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. O her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin’ diye dinden Nuh’a buyurduğunu, sana vahyettiğimizi ve İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya buyurduğumuzu sizin için de bir şeriat kıldı. Müşrikleri kendisine çağırdığın şey onlara ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve gönülden yöneleni kendine iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kinden dolayı ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından, belirli bir süreye kadar geçmiş (verilmiş) bir söz olmasaydı aralarında hüküm verilmiş olurdu. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun (peygamberin) hakkında gocundurucu bir tereddüt içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Ben Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize sizin yaptıklarınız sizedir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma yoktur. Allah aralarımızı birleştirir. Dönüş de O’nadır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O’na icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onlara bir gazap ve onlar için şiddetli bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah, hak üzere Kitab’ı ve ölçüyü (mizanı) indirendir. Ne bilirsin; belki de kıyamet yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ona inanmayanlar onun çarçabuk gelmesini istiyorlar. İman edenler ise ondan korkar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet hakkında tartışanlar uzak bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. Dilediğine rızık verir. O kuvvetlidir, üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kim ahiret kazancınını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona ondan veririz. Ama onun ahirette bir payı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa onların, dinden Allah’ın izin vermediklerini kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Eğer ayırım sözü olmasaydı aralarında hüküm verilmiş olurdu. Gerçekten zalimler için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korktuklarını görürsün, o (kazandıklarının cezası) ise başlarına çöküverir. İman edip salih ameller işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin katında onlara istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’Ben buna karşılık sizden yakınlıktan dolayı olan sevgiden başka bir ücret istemiyorum.’ Kim bir iyilik kazanırsa biz onun ondaki iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bolca verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Allah adına yalan uydurdu’ mu diyorlar. Allah’ın sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olursa, senin kalbini de, kafanı da korur. Bâtılı yok eder. Âyetleriyle, delilleriyle, icraatıyla, gerekçeli, hikmete dayalı indirilen, toplumda hakça düzeni gerçekleştirecek kuralları içeren hak kitab Kur’ân’ı hayata geçirir. O gönüllerdeki sırları bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İman edip salih ameller işleyenler(in duaların)ı kabul eder ve kendi lütfuyla onlara fazladan verir. Kâfirlere gelince onlar için şiddetli bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah kulları için rızkı genişletseydi yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Ancak dilediği bir ölçü üzere indirir. Şüphesiz o kullarından haberdardır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlar ümit kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O’dur. O velidir (dosttur, kullarının işlerini yürütendir), çokça övülendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerin, yerin ve bu ikisinde yaydığı canlıların yaratılışı da O’nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Başınıza gelen herhangi bir musibet, sizin ellerinizin kazandıklarından dolayıdır. Çoğunu da affeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yoksa siz yeryüzünde (O’nu) aciz bırakamazsınız. Sizin Allah’tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Denizde büyük dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun ayetlerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dilese rüzgarı sakinleştirir ve böylece onlar onun (denizin) üzerinde durakalırlar. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve çokça şükreden herkes için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yahut kazandıklarından dolayı onları batırır. Çoğunu da affeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Öyle ki, ayetlerimiz hakkında mücadele edenler kendileri için hiçbir kaçacak yer olmadığını bilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının bir geçimliğidir. Allah katında olan ise iman eden ve Rablerine güvenenler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar ki, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman bağışlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Rablerinin çağrısına uyar ve namazı kılarlar. İşleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bir tecavüze uğradıklarında birlikte karşı koyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir kötülüğün cezası onun benzeri bir kötülüktür. Kim affeder ve barışı sağlarsa onun ecri Allah’a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa artık onların aleyhlerine bir yol yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere ’tecavüz ve haksızlıkta bulunanların’ aleyhinedir. İşte bunlar için acıklı bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kim de sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu (yaptığı) üzerinde kararlılık gösterilecek (azmedilecek) işlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ’Geri dönmeye bir yol var mı?’ dediklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. ’Asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana uğratanlardır. İyi bilin ki zalimler kalıcı bir azap içindedirler!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onların Allah’tan başka kendilerine yardım edecek dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Allah’tan, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de inkar yolu vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Eğer yüz çevirirlerse biz seni onların üzerlerine koruyucu olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçek şu ki, biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir. Ama ellerinin öne sürdüklerinden dolayı başlarına bir kötülük gelse o zaman insan pek nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler ve dilediğine de erkekler bahşeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Yahut onları erkekler ve dişiler olarak çift kılar. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz O, bilendir, güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah, vahiy yoluyla yahut perde arkasından ya da bir elçi göndererek o (elçi)nin dilediğini ona vahyetmesi dışında bir insanla konuşmaz. Şüphesiz O, uludur, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Böylece sana da kendi emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat onu bir nur kıldık; onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen doğru yola iletiyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Göklerde ve yerde ne varsa kendine ait olan Allah’ın yoluna. İyi bilin ki işler Allah’a döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster