1. Hâ. Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Bu Kur’an), Rahman ve Rahîm olan Allah katından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bilen bir kavim için âyetleri uzun uzadıya açıklanmış, Arapça okunan bir Kitap’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir, artık dinlemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve dediler ki: "Bizi dâvet ettiğin şeye karşı kalplerimiz örtülüdür. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadır. Sen istediğini yap, biz de yapıyoruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Resulüm! De ki: "Ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana ilâhınızın bir tek ilâh olduğu vahyolunuyor. " Artık O’na yönelin, O’ndan mağfiret dileyin. Müşriklerin vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O müşrikler ki, zekâtlarını vermezler ve ahireti inkâr edenler de onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İman edip sâlih ameller işleyenler için tükenmeyen bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. De ki: "Siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O’na eşler koşuyorsunuz? Âlemlerin Rabbi işte O’dur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O, yeryüzüne sâbit dağlar yerleştirdi ve orada bereketler yarattı. Orada araştırıp soranlar için, rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi. Göğe ve yere: "İsteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin!" buyurdu. İkisi de: "İsteyerek geldik. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bunun üzerine iki gün içerisinde onları yedi gök olarak yarattı. Ve her gökte oranın işini bildirdi. Biz dünya göğünü kandillerle donattık, ziynetlendirdik ve koruduk. İşte bu, Azîz ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki: "İşte sizi Âd ve Semud’un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırım (azabı) ile uyardım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlara: "Allah’tan başkasına kulluk etmeyin. " diye önlerinden ve arkalarından peygamberler gelmişti. "Şayet Rabbimiz dileseydi melekler indirirdi. Doğrusu biz sizinle gönderilen şeyleri inkâr ediyoruz. " demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Âd kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve: "Bizden daha kuvvetli kim var?" dediler. Kendilerini yaratan Allah’ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi bile bile inkâr ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok alçaltıcı, rüsvay edicidir. Onlara hiç yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Semud kavmine gelince, onlara doğru yolu göstermiştik, amma onlar körlüğü doğru yolda gitmeye tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları fenalıkların karşılığı olarak alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İman edenleri kurtardık. Onlar Allah’tan korkuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın düşmanları o gün toplanır cehenneme sürülürler. Hepsi bir aradadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonunda oraya varınca kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları hakkında onların aleyhinde şâhitlik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Derilerine: "Aleyhimize niçin şâhitlik ettiniz?" derler. "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştır, yine O’na döndürülüyorsunuz. " cevabını verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şâhitlik edeceğinden korkarak kötü iş işlemekten çekinmiyordunuz. Hayır! Allah’ın yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini sanıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte, Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız sizi helâk etti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Şimdi eğer dayanabilirlerse, onların yeri ateştir! Eğer özür beyan edip Rablerini memnun etmek isterlerse, özürleri kabul edilmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik. Onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara süslü gösterdiler. Kendilerinden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında onlara da o azap sözü hak olmuştu. Çünkü onlar hüsranda idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kâfirler dediler ki: "Bu Kur’an’ı dinlemeyin! Okunurken gürültü patırtı yapın! Belki üstünlük sağlar onu bastırırsınız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Andolsun ki kâfirlere çetin bir azap tattıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle. . . Allah’ın düşmanlarının cezâsı ateştir. Âyetlerimizi bile bile inkâr etmelerinden dolayı, orada onlara ebedî kalma yurdu vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İnkâr edenler: "Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan, bizi yoldan çıkarıp saptıranları göster. Onları ayaklarımızın altına alalım da en altta kalanlardan olsunlar. " derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Rabbimiz Allah’tır. " deyip, sonra da doğru yolda sebat edenlerin üzerine melekler iner ve derler ki: "(Ölümden) korkmayın, (dünyada bıraktıklarınızdan dolayı da) tasalanmayın, vaad olunduğunuz cennetle sevinin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Canlarınız neyi isterse hepsi sizindir, ne isterseniz hepsi sizin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Çok bağışlayıcı, çok rahmet edici Allah’ın bir fazlu keremi olarak. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanları Allah’a çağıran, kendisi de sâlih amel işleyen ve "Doğrusu ben müslümanlardanım!" diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav, en güzel şekilde önle. O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Buna (bu güzel haslete) ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak büyük nasibi olan kimse eriştirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın! Çünkü O, işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gece ve gündüz, güneş ve ay O’nun varlığının alâmetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız, onları yaratan Allah’a secde edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Eğer büyüklük taslarlar ise, bilsinler ki; Rabbinin katında bulunanlar, gece ve gündüz, O’nu tesbih ediyorlar. Onlar hiç bıkmaz usanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O’nun âyetlerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü kupkuru görürsün. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, harekete geçer ve kabarır. Ona can veren Allah, elbette ölüleri de diriltir. O, herşeye kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Âyetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp sapıklığa düşenler bizden gizli kalmazlar. O halde ateşin içine atılan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet gününde emin olarak gelen mi daha hayırlıdır? Dilediğinizi yapın! Çünkü O, yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kendilerine Zikir (Kur’an) geldiğinde onu inkâr edenler, (mutlaka cezalarını çekeceklerdir). Halbuki o aziz bir Kitap’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ona ne önünden ne de ardından bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi ve övülmeye lâyık olan Allah katından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Resulüm! Sana söylenen şeyler, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibi, hem de acı verecek bir azap sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Biz onu yabancı bir dil ile okunan bir kitap yapsaydık, onlar mutlaka: "Âyetleri tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil öyle mi?" derlerdi. De ki: "Bu, iman edenlere bir hidayet ve bir şifâdır. " İman etmeyenlerin ise kulaklarında ağırlık vardır ve Kur’an onlara göre körlüktür. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da duymuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Andolsun ki biz Musa’ya Kitab’ı verdik. Onda da ayrılığa düşüldü. Eğer belirli bir süre için Rabbinin verilmiş bir sözü olmasaydı, aralarında hemen hükmedilerek iş bitirilmiş olurdu. Şüphesiz ki onlar bunun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kim sâlih amel işlerse kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah’a mahsustur. O’nun bilgisi olmadan hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz. Hiçbir dişi hamile kalamaz ve doğuramaz. Onlara: "Nerede benim ortaklarım?" diye seslendiği gün: "Sana arzettik, içimizden buna dair hiçbir şâhit yoktur. " derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Daha önce taptıkları şeyler onlardan uzaklaşıp kaybolmuştur ve kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsan hayır istemekten usanmaz. (Dâima nimetinin ve servetinin artmasını diler). İstediği eline geçmeyip kendisine bir kötülük dokunduğu zaman da ümitsizliğe düşer, ye’se kapılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Eğer başına gelen zarardan sonra tarafımızdan kendisine bir rahmet tattıracak olursak: "Bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbime döndürülecek olsam bile, O’nun katında benim için daha güzel şeyler vardır. " der. Andolsun ki biz o inkâr edenlere yaptıklarını elbette haber vereceğiz ve onlara çok ağır bir azaptan elbette tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Fakat bir kötülük dokunduğu zaman da yalvarıp durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: "Gördünüz mü? Eğer o Allah katından ise, siz de onu inkâr etmişseniz, o zaman uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Gerek ufuklarda (dış dünyada) gerek bizzat kendi içlerinde âyetlerimizi onlara göstereceğiz. Tâ ki hak olduğu apaçık meydana çıksın. Rabbinin her şeye şâhit olması yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. İyi bil ki O her şeyi çepeçevre kuşatandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster