1. Hâ. Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ayn. Sîn. Kaf. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Azîz ve hikmet sahibi olan Allah sana da senden öncekilere de işte böyle vahyeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur, O çok yüce, çok büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökler nerede ise üstlerinden çatlayacaklar. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdekiler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’tan başka dost edinenleri, Allah daima gözetlemektedir. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şehirlerin anası olan Mekke’de ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve aslâ şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için, sana böylece Arapça bir Kur’an vahyettik. O gün bir fırka cennette, bir fırka da çılgın alevli cehennemdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah dileseydi onları bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini rahmetine sokar. Zâlimlerin ise hiçbir dostu ve yardımcısı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost ancak Allah’tır. Ölüleri O diriltir, O her şeye kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah’a mahsustur. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben ancak O’na güvenirim ve yalnız O’na yönelirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu suretle sizi çoğaltıyor. O’nun benzeri bir şey yoktur. O işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. Şüphesiz ki O her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Dine bağlı kalın ve dinde ayrılığa düşmeyin. " diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya, İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini dâvet ettiğin şey müşriklere pek ağır geldi. Allah dilediği kulunu zâtına seçer ve kendisine yönelen kimseyi de hidayete iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, birbirlerini çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer belirli bir süre için Rabbinin verilmiş bir sözü olmasaydı aralarında hemen hükmedilerek iş bitirilmiş olurdu. Onlardan sonra Kitab’a vâris kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte bundan ötürü sen onları (tevhide, birliğe) dâvet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma. Ve de ki: "Allah’ın indirdiği kitaba inandım, aranızda adalet yapmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize sizin işledikleriniz size âittir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar. Dönüş de ancak O’nadır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (İnsanlar) kabul edip girdikten sonra Allah’ın dini hakkında tartışmaya girişenlerin iddiâ ve delilleri Rableri katında hükümsüzdür. Onlara bir gazap vardır ve çok çetin bir azap da onlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah O’dur ki Kitab’ı ve mizanı hak olarak indirmiştir. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ona inanmayanlar, onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar uzak bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah kullarına lütufkârdır. Dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kim ahiret ekimini dilerse, onun ekimini arttırırız. Kim de sadece dünya ekimini isterse ona da yalnız bundan veririz. Ahirette ise onun hiçbir nasibi yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği bir dini ortaya koyan ortakları mı var? Eğer erteleme sözü olmasaydı, derhâl aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz ki kâfirlere can yakıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yaptıkları şeyler başlarına gelirken zâlimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip sâlih amel işleyenler ise cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’ın iman eden ve sâlih ameller yapan kullarına müjdelediği işte budur. Resulüm! (İlâhî ahkâmı tebliğ ettiğin kimselere) de ki: "Ben sizi hidayete dâvet ettiğim için hiçbir ücret istemiyorum. Ancak yakınlarıma (Ehli beyt’ime) muhabbet etmenizi isterim. " Kim bir iyilik yaparsa, onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa onlar: "Allah adına yalan uydurdu. " mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Allah bâtılı imhâ eder, kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O, göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O Allah ki kullarından tevbeyi kabul eder, kötülükleri bağışlar ve yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İman edip sâlih ameller yapanların (duâlarını) kabul eder, lütfundan onlara fazlasını verir. Kâfirlere gelince; onlar için de çetin bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarından haberdardır, onları görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O ki, (insanlar) ümitlerini kestikten sonra yağmuru indirir, rahmetini her tarafa yayar. O hakiki dosttur, övülmeye lâyık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gökleri, yeri ve onlarda yaydığı canlıları yaratması, varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya toplamaya da kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Başınıza gelen her hangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yeryüzünde (O’nu) âciz bırakamazsınız. Allah’tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun âyetlerindendir (varlığının delillerindendir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Eğer Allah dilerse rüzgârı durdurur. Böylece onlar denizin üstünde durakalırlar. Çok sabreden ve çok şükreden herkes için, şüphesiz ki bunda âyetler (ibretler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ya da içindekilerin kazandıkları yüzünden çeşitli sebeplerle onları batırır mahveder, birçoğunu da affeder/yaşamasına izin verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Âyetlerimiz üzerinde tartışanlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının kısa süreli bir geçimidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise, daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu mükâfat iman edenler ve Rablerine tevekkül edip güvenenler içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar. Kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar, affederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Rablerinin dâvetine icabet ederler, namazı kılarlar. Onların işleri kendi aralarında istişâre (danışma) iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirine yardım ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kötülüğün cezası yine onun gibi kötülüktür. Amma kim affeder, barışırsa, onun mükâfatı Allah’a âittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kim kendisine yapılan zulümden sonra hakkını alırsa, böyle yapanların aleyhine bir yol (mesuliyet) yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanlara ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kim sabreder, kendisine yapılan kötülüğü affederse, şüphesiz ki bu çok mühim işlerden birisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah kimi saptırırsa, bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur. Zâlimleri görürsün ki, azabı gördükleri zaman: "Geri dönecek bir yol var mı?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Aşağılıktan başları öne eğilmiş, göz ucu ile etrafa gizli gizli bakışırlarken sunulduklarını görürsün. Mümin olanlar da (o zaman): "İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve âilelerini ziyana sokanlardır. " diyecekler. İyi bilin ki zâlimler sürekli bir azap içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onların Allah’tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onun için bir yol yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Allah katında geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden önce, Rabbinizin dâvetine icabet edin. O gün hiçbiriniz sığınacak yer bulamaz, inkâr da edemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen yalnız tebliğ etmektir. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırırsak, o buna sevinir. Eğer ellerinin yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, o zaman da insan pek nankördür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır. Ne dilerse yaratır. O kime dilerse kız evlâtlar bağışlar, kime dilerse ona erkek evlâtlar lütfeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Yahut o çocukları erkekler dişiler olmak üzere çift çift verir. Kimi dilerse onu kısır bırakır. O her şeyi bütünüyle bilendir, her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah’ın bir insanla konuşması mümkün değildir. Ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. O, yücedir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böylece sana da emrimizden bir ruh (Kur’an) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir önceleri bilmezdin. Fakat biz onu (Kur’an’ı) bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola iletiriz. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O Allah yolunu ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İyi bilin ki bütün işler sonunda O’na döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster