1. Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı olmak üzere elçiler yapan Allah’a mahsustur. Yaratmada dilediği kadar fazlalaştırır. Şüphesiz ki Allah her şeye kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah’ın insanlar için açacağı herhangi bir rahmeti tutacak yoktur. O’nun tuttuğunu O’ndan sonra salıverecek de yoktur. O Azîz’dir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki bunca nimetini hatırlayın; Allah’tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mıdır? O’ndan başka ilâh yoktur. O halde nasıl oluyor da aldatılıp döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Resulüm! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey insanlar! Şüphe yok ki, Allah’ın hesap günü hakkındaki vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan da Allah’ın affına güvendirerek sizi aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şeytan şüphesiz ki sizin amansız bir düşmanınızdır, siz de onu düşman tutun. O kendi taraftarlarını çılgın alevli cehennem halkından olmaya çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O kâfir olanlara, evet onlara çok şiddetli bir azap vardır. İman edip sâlih ameller işleyenlere de mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kötülükleri kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse (kötülüğü hiç istemeyen kimseye benzer) mi? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de hidayete erdirir. O halde nefsin onlar hakkında bir takım üzüntülere dalarak yıpranmasın. Çünkü Allah onların yaptıklarını çok iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Rüzgârları gönderip de bulutları yürüten Allah’tır. Biz bulutları ölü bir yere sürüp onunla toprağı ölümünden sonra diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kim izzet ve şeref istiyorsa, bilsin ki izzet ve şeref bütünüyle Allah’ındır. Güzel söz O’na yükselir, onu da sâlih amel yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çok şiddetli bir azap vardır ve onların kurdukları tuzaklar da mutlaka boşa çıkacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi hamile kalamaz ve doğuramaz. Ömrü uzayanın ömrünün uzaması, ömrü kısalanın ömrünün kısalması kitapta (Levhi mahfuz’da) yazılmıştır. Şüphesiz ki bu da Allah’a göre çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İki deniz birbirine eşit olmaz. Şu çok tatlıdır. Susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da çok tuzludur, acıdır (boğazı yakar). Hepsinden de taze et (balık) yersiniz. Takmakta olduğunuz süs eşyası çıkarırsınız. Allah’ın lütfundan nasibinizi arayıp şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ay’ı buyruğu altına almıştır. Her biri belirli bir süreye kadar hareketine devam eder. İşte bu, Rabbiniz Allah’tır. Hükümranlık O’nundur. O’nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onları çağırırsanız, çağrınızı işitmezler. Faraza işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde de şirk koşmanızı inkâr ederler. Her şeyden haberdar olan Allah gibi sana hiç kimse haber veremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise her şeyden müstağnidir, her hamde lâyıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilerse sizi yok eder ve yepyeni bir nesil getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bu Allah’a göre güç değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenemez. Günah yükü ağır olan bir kimse onu taşımak üzere (birini) çağırsa, yakını dahi olsa, onun yükünden bir şey yükletilmez. Sen ancak görmediği halde Rabbinden korkanları ve namazı kılanları uyarırsın. Kim temizlenirse, o ancak kendi menfaati için temizlenmiş olur. Dönüş Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Körle gören bir değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Karanlıklarla aydınlık bir değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Gölge ile hararet bir değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Resulüm! Sen ancak bir uyarıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde mutlaka bir uyarıcı peygamber gelip geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şayet seni yalanlarlarsa, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Peygamberleri onlara açık delillerle, sayfalarla ve nurlu bir kitap ile gelmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra ben o kâfirleri yakaladım. Benim intikamım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Görmez misin ki, Allah gökten su indirdi. Biz o su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, çeşit çeşit renklerde ve simsiyah yollar yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkli olanlar vardır. Kulları içinde Allah’tan en çok korkanlar âlimlerdir. Şüphesiz ki Allah Azîz’dir, çok bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarfedenler aslâ tükenmeyecek bir kazanç umabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Çünkü Allah, onların mükâfatını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Resulüm! Kitap’tan sana vahyettiğimiz, kendinden öncekileri tasdik edici olarak gelen gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra biz o Kitab’ı kullarımızdan beğenip seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan kimi nefsine zulmedendir. Kimi mutedildir (Orta yoldadır). Onlardan bir kısmı da Allah’ın izniyle hayır yarışlarında öncü olanlardır. İşte bu, büyük bir fazlu keremin tâ kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Adn cennetleri. . . Oraya girerler. . . Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Elbiseleri de ipektendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Derler ki: "Bizden üzüntüyü gideren Allah’a hamdolsun. Rabbimiz bağışlayandır, çok lütufkârdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bizi lütfuyla ebedî kalınacak cennete O yerleştirdi. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmaz ve orada bize usanç da gelmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkâr edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler, kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. Biz her nankörü işte böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar orada: "Ey Rabbimiz! Bizi çıkar da, yapageldiklerimizden farklı olarak sâlih amel işleyelim!" diye bağrışırlar. O zaman onlara şöyle deriz: "Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. (Fakat inanmadınız). Artık azabı tadınız! Zâlimlerin yardımcısı yoktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz ki O göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’dur. Kim inkâr ederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin küfürleri Rableri katında ancak onlara gazabı artırır. Kâfirlerin küfürleri onlara hüsrandan başka bir şeyi artırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. De ki: "Allah’ı bırakıp da taptığınız ilâhlarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yeryüzünden hangi şeyi yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de, ondaki bir delile mi dayanıyorlar? Hayır! O zâlimler birbirlerine aldatmadan başka bir vaadde bulunmuyorlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki eğer nizamları bir bozulacak olursa, onları kendinden başka kim tutabilir? Gerçekten O Halîm’dir, çok bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Kendilerine uyarıcı bir peygamber gelirse, herhangi bir ümmetten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, uzaklaşmalarından başka bir şeylerini artırmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötü tuzak kurarak. Halbuki kötü tuzak ancak sahibine dolanır. Artık onlar öncekilerin sünnetinden (onlara uygulanandan) başkasını mı gözetliyorlar? Sen Allah’ın sünnetinde aslâ bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah’ın sünnetinde aslâ bir sapma da bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar kendilerinden öncekilerin âkibetlerinin nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar, bunlardan daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah’ı âciz bırakacak bir güç yoktur. O, her şeyi bilir ve çok güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Eğer Allah, insanları kazandıkları sebebiyle hemen hesaba çekseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir zamana kadar geciktirir. Süreleri gelince, artık şüphesiz ki Allah kullarını görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster