1. Gökleri ve yeri yoktan var eden; melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamd olsun. O, yaratmada (dilediği kadar) artırır: (Kimine daha fazla kanat verir, kiminin bünyesini daha sağlam, daha büyük, kimini daha güzel yapar). Şüphesiz Allâh, her şeyi yapabilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allâh, insanlara bir rahmet açtı mı onu tutan olamaz, O’nun tuttuğunu da O’ndan sonra salacak yoktur. O, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey insanlar, Allâh’ın size olan ni’metini hatırlayın: Allah’tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da gerçekten çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlanmıştır. Bütün işler Allah’a döndürülecek(ve Allâh, herkesi yaptığıyle cezâlandıracak)tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey insanlar, Allâh’ın va’di gerçektir; sakın dünyâ hayâtı sizi aldatmasın, o aldatıcı, sizi Allâh(ın affına güvendirmek sûreti) ile aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şeytân, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman tutun. O, partisini alevli ateşin halkından olmağa çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkâr edenler için çetin bir azâb var; inanıp iyi işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükâfât vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kötü işi, kendisine süslendirilip de onu güzel gören kimse (vehmine aldanmayarak kötü amelini güzel görmeyen, aklıyle gerçeği gören kimse gibi olur) mu? Allâh dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini yola iletir. Bundan dolayı canın, onlar için hasretlere (üzüntülere) gitmesin, Allâh onların ne yaptıklarını biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah’tır ki, gönderdiği rüzgârlar bir bulut kaldırır, onu ölü bir ülkeye süreriz, ölmüş olan yeri onunla diriltiriz. İşte diriltme de böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kim şeref istiyorsa (bilsin ki) şeref tamamen Allâh’ındır, (onu başkasından değil, Allah’tan istesin). Güzel söz O’na çıkar, iyi amel onu yükseltir. Kötü şeyleri kuranlara gelince, onlar için çetin bir azâb vardır. Ve onların tuzağı bozulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allâh sizi önce topraktan, sonra nutfe (sperm)den yarattı, sonra sizi çift çift yaptı. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması hep O’nun bilgisiyledir. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İki deniz bir olmaz: Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi (boğazdan) kayar; şu da tuzlu, acıdır. Hepsinden de taze et yersiniz ve takındığınız (inci, sedef gibi) süs (eşyası) çıkarırsınız. (Allâh’ın) Lutfundan payınızı arayıp şükretmeniz için gemilerin, denizi yarıp gittiğini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Allâh) Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte Rabbiniz Allâh budur, mülk O’nundur. O’ndan başka yalvardığınız şeyler ise bir çekirdek zarına bile sâhip değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onları çağırsanız sizin çağırmanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyâmet günü de, sizin (onları Allah’a) ortak koşmanızı tanımazlar. Hiç kimse sana, herşeyi bilen (Allâh) gibi gerçekleri haber veremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsınız, Allâh ise, işte zengin ve hamde lâyık olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilese sizi götürür ve yeni bir halk getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bu, Allah’a zor değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiçbir günâhkâr başkasının günâhını çekmez. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için (başkalarını çağırsa) onun yükünden hiçbir şey, taşınmaz; akrabâsı dahi olsa (kimse onun yükünü taşımaz). Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarırsın. Ma’nen arınıp yücelen, kendi yararına arınmış olur. Dönüş Allah’adır, (Allâh, herkese yaptığının karşılığını verir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Körle, gören bir olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Karanlıklarla, aydınlık da bir olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Gölge ile sıcaklık da bir olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Dirilerle, ölüler de bir olmaz. Allâh dilediğine işittirir; yoksa sen kabirlerde bulunanlara işittirecek değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sen sadece bir uyarıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Biz seni gerçek ile birlikte müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Her millet içinde mutlaka bir uyarıcı (peygamber gelip) geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Eğer (bunlar) seni yalanlıyorlarsa (üzülme çünkü) bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Elçileri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı Kitap getirmişlerdi (yine de onları yalanladılar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra ben de o inkâr edenleri yakaladım. Benim (onları) inkârım (cezâlandırmam) nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Görmedin mi Allâh gökten su indirdi de, onunla renkleri çeşit çeşit meyvalar çıkardık. Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar (yarattık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak bilginler, Allah’tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allâh dâimâ üstündür, çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allâh’ın Kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için gizli ve açık harcayanlar, asla batmayacak bir ticaret umarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ki (Allâh), onlara ücretlerini tam ödesin ve lutfundan onlara fazlasını da versin. Çünkü O, çok bağışlayan, çok karşılık verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kitaptan sana vahyettiğimiz, kendinden öncekini doğrulayan gerçektir. Allâh kulların(ın her halini) haber alandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra Kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize mirâs verdik. Onlardan kimi nefsine zulmedendir, kimi orta gidendir, kimi de Allâh’ın izniyle hayırlarda öne geçendir. İşte büyük lutuf budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Adn cennetleri... Oraya girerler; orada altın bilezikler ve inci(ler) takınırlar. Orada giysileri de ipektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dediler ki: "Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun, doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok karşılık verendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "O (Rab) ki lutfuyla bizi durulacak yurda kondurdu. Orada bize ne bir yorgunluk dokunur ve ne de orada bize bir usanç dokunur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nankörlere de cehennem ateşi vardır. (Orada) Onlara ne (ölümle) hükmedilir ki, ölsünler ve ne de onlardan cehennem azâbı biraz hafifletilir. İşte biz her nankörü böyle cezâlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar orada: "Rabbimiz, bizi çıkar, (önce) yaptığımızdan başkasını yapalım?" diye feryâd ederler. "Sizi, öğüt alacak olanın, öğüt alacağı kadar bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi (fakat inanmadınız). Öyle ise (azâbı) tadın artık. Zâlimlerin yardımcısı yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Allâh göklerin ve yerin gaybını bilendir. O, göğüslerin özünü bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sizi yeryüzünde halifeler (yöneticiler) yapan O’dur. Artık kim nankörlük ederse nankörlüğü kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rableri yanında (kendilerine) gazabdan başka bir şey artırmaz; kâfirlerin küfrü, (kendilerine) ziyandan başka bir şey artırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. De ki: "Siz, Allah’tan başka yalvardığınız şu tanrılarınızı gördünüz mü? Bana gösterin (bakayım), onlar yerden hangi şeyi yarattılar?" Yoksa onların, gökler(in yaratılmasın)da (Allah’a) ortaklıkları mı var? Yoksa biz onlara (taptıkları putları bize ortak koşmalarını söyleyen) bir Kitap vermişiz de onlar o Kitaptan bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, o zâlimler birbirlerine, aldatmadan başka bir şey va’detmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allâh yıkılmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Andolsun, gökler ve yer yıkılsa, onları, Kendisinden başka hiç kimse tutamaz. Şüphesiz O, halimdir, çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Andolsun eğer kendilerine bir uyarıcı (peygamber) gelirse, her milletten daha çok doğru yolda olacaklar" diye, yeminlerinin bütün gücüyle Allah’a yemin ettiler. Fakat kendilerine uyarıcı gelince, onlara Hak’tan uzaklaşmaktan başka bir katkı sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yeryüzünde büyüklük taslama(larını) ve kötü tuzak(lar) kurma(larını artırdı.) Kötü tuzak, ancak sâhibine dolanır. Onlar öncekilerin yasasından başkasını mı bekliyorlar? Allâh’ın yasasında bir değişme bulamazsın; Allâh’ın yasasında bir sapma bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Bunlar,) Yeryüzünde hiç gez(ip dolaş)madılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Onlar, (bunlardan) daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allâh’ı engelleyecek bir şey var. O, bilendir, güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Eğer Allâh, insanları yaptıkları işler yüzünden (hemen) cezâlandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allâh, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Süreleri geldiği zaman, kuşkusuz Allâh kullarını görmektedir (onları yaptıkları işlere göre cezâlandıracaktır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster