1. Kasem olsun sabaha, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Zi’l-Hicce ayından ilk) on geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Yaratılan bütün eşyadan) çifte ve teke, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Geçib gittiği zaman geceye ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak bunlarda, akıl sahibi bir kimse için, bir ikna kuvveti vardır (ki inkârcılar azaba uğratılacaklardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi, Rabbin nasıl (azab) etti (Hûd peygamberin kavmi) Âd’a: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O direk gibi (uzun boylu insanlardan ibaret) İrem kavmine? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Öyle bir kavim ki, memleketler içinde (boy ve kuvvetçe), onun gibisi yaratılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Nasıl azab etti) vadilerde kayaları oyan (ve böylece şehirler kuran) Semûd’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kalabalık ordu sahibi Firavun’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunlar o kimselerdi ki, memleketlerde azgınlık etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece oralarda fesadı çoğaltmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onun için rabbin de üzerlerine bir azab kamçısı yağdırıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphesiz ki Rabbin, (kullarının bütün yaptıklarını görüb) gözetleyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat insan, (dünya nimetlerini arar gözetir. Onun için) her ne zaman Rabbi, onu, (zenginlik ve genişlikle) imtihan edib de ona ikram eyler, nimetler verirse; o vakit: "- Rabbim bana ikram etti." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Amma her ne zaman, onu imtihan edib de rızkını kendisine daraltırsa; o vakit de: "- Rabbim bana ihanet etti." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır, (iyilik zenginlikle, ihanet fakirlikle değildir. İyilik ve fenalık, itaat ve isyan iledir). Doğrusu siz, yetime ikram etmezsiniz, (miras hakkını vermezsiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Miskini de yedirmeğe birbirinizi teşvik etmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirası, helâl - haram ayırmaksızın habire yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı da pek çok seversiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, (bunların hiç biri uygun değildir). Ne zaman ki arz, çarpıla çarpıla toz duman edilir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbinin emri gelib melekler saf saf dizilir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Cehennem de o gün getirilib ortaya konur; o gün (kâfir) insan düşünür, fakat o düşünüb (gerçeği) anlamaktan ona ne fayda? (Artık düşünmek ona hiç bir fayda sağlayamaz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (O, şöyle) der: "- Ah, ne olurdu! Keşke ben (ebedî olan ahiret) hayatım için, önceden (fani dünyada) salih ameller yapmış olsaydım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o gün, Allah’ın ettiği azabı kimse edemez; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve O’nun vurduğu bağı kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Sonra Allah, mümin kimseye şöyle buyurur): "- Ey (imanda sebat gösteren, Allah’ı anmakla huzura kavuşan) itaatkâr nefis! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dön Rabbine, (cennette sana hazırladığı nimetlere); sen O’ndan, (sana verdiklerinden ötürü) razı, O’da senden (imanın sebebiyle) razı olarak... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi gir (salih) kullarımın içine; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gir cennetime... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster