1. (Bu,) Allah ve Resûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere (ahidlerini bozduklarından dolayı) bir ihtardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Ey müşrikler! Öyleyse ahdinizin bozulduğu şu andan i`tibâren) artık yeryüzünde dört ay daha dolaşın; ama bilin ki siz, Allah`ı aslâ âciz bırakıcılar değilsiniz ve muhakkak ki Allah, kâfirleri rezîl edicidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve Hacc-ı Ekber (en büyük hac) günü Allah ve Resûlünden insanlara bir i`lândır ki, şübhesiz Allah ve Resûlü müşriklerden uzaktır. O hâlde tevbe ederseniz, artık bu sizin için hayırlıdır ve eğer (İslâm`dan) yüz çevirirseniz o takdirde bilin ki, siz Allah`ı aslâ âciz bırakıcılar değilsiniz. (Ey Habîbim!) İnkâr edenleri (pek) elemli bir azâb ile müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ancak kendileriyle andlaşma yaptığınız, sonra da (andlaşma şartlarında) size hiçbir eksiklik yapmamış ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmemiş olan müşriklermüstesnâ; artık onlara müddetleri (bite)ne kadar andlaşmalarını tamamlayın! Muhakkak kiAllah, (sözünde durup, haksızlıktan) sakınanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat haram aylar çıktığı zaman, artık müşrikleri, kendilerini bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın ve kendilerini (kaçmalarını önleyerek) hapsedin; her gözetleme(ve geçit) yerine onlar(ı bulundukları yerden çıkartmamak) için oturun (o kavşakları tutun)! Fakat tevbe ederler, namazı hakkıyla edâ ederler ve zekâtı verirlerse, artık yollarını serbest bırakın! Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Eğer müşriklerden biri senden emân dilerse, artık ona emân ver; tâ ki Allah`ın kelâmını işitsin; sonra da onu emîn olacağı yere ulaştır! Bu (emân), elbette onların(hakikati) bilmeyen bir kavim olmalarındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Müşrikler için, Allah katında ve Resûlü yanında (sözlerinde durmadıkları hâlde)nasıl bir andlaşma olabilir? Ancak (Hudeybiye günü) Mescid-i Harâm`ın yanında kendileriyle andlaşma yaptıklarınız müstesnâ. Artık (onlar) size dürüst davranırlarsa, o hâlde (siz de) onlara böyle doğrulukla muâmele edin! Şübhesiz ki Allah, takvâ sâhiblerini sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Nasıl (bir andlaşmaları olabilir ki)? Eğer (onlar) size galib gelselerdi, hakkınızda ne bir yemin, ne de bir ahd (söz) gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnûd ederler, fakat kalbleri(buna) yanaşmaz! Onların çoğu (sözlerinde durmayan) fâsık kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah`ın âyetlerini az bir bedel karşılığında sattılar da (insanları) O`nun yolundan men` ettiler. Muhakkak ki onların yapmakta oldukları ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bir mü`min hakkında ne bir yemin, ne de bir ahd (söz) gözetirler. İşte onlar gerçekten haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Artık tevbe ederler, namazı hakkıyla kılarlar ve zekâtı verirlerse, o takdirde dinde kardeşlerinizdirler. (Bu hakikatlerin kıymetini) bilecek bir kavim için âyetleri açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eğer verdikleri sözden sonra yeminlerini bozarlar ve dîninize dil uzatırlarsa, artık küfrün o önderlerini öldürün! Çünki onlar yeminleri(ne bağlılıkları) olmayanlardır; tâ ki(diğerleri o hâllerinden) vazgeçsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yeminlerini bozan, peygamberi (Mekke`den) çıkarmaya azmeden ve size karşı(savaşa) önce kendileri başlayan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Onlardan korkacak mısınız? Eğer (siz) mü`min kimseler iseniz, o hâlde (iyi bilin ki) Allah, kendisinden korkmanıza daha lâyıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onlara azâb etsin ve onları rezîl etsin, hem onlara karşı size yardım etsin ve mü`minlerden bir topluluğun gönüllerine şifâ versin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hem kalblerinin öfkesini gidersin! Allah, dilediğinin tevbesini (kendi lütfundan)kabûl eder. Çünki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa (siz), içinizden cihâd edenleri ve Allah`dan, Resûlünden ve mü`minlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadan, kendi hâlinize bırakılacağınızı mı sandınız? Hâlbuki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Müşriklerin, kendi küfürlerine (bizzat) kendileri şâhidler iken, Allah`ın mescidlerini (husûsan Kâ`be`yi) i`mâr etmeleri olacak şey değildir! İşte onların amelleri boşa gitmiştir. Ve ateşte onlar, ebedî olarak kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah`ın mescidlerini, ancak Allah`a ve âhiret gününe îmân eden, namazı hakkıyla edâ eden, zekâtı veren ve Allah`dan başkasından korkmayan kimseler i`mâr eder; işte hidayete erenlerden olmaları umulanlar da onlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hacılara su vermeyi ve Mescid-i Harâm`ı i`mâr etme (hizmetiyle meşgûl olan kimse)yi, Allah`a ve âhiret gününe îmân eden ve Allah yolunda cihâd eden bir kimse gibi mi tuttunuz? (Hâlbuki onlar) Allah katında bir olmazlar. Allah ise, zâlimler topluluğunu(isyanlarındaki ısrarları sebebiyle) hidâyete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Îmân edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihâd edenler, Allah katında derece i`tibârıyla daha büyüktürler. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Rableri onlara, tarafından bir rahmet ve bir rıdvânı (en büyük ihsan olarak kendilerinden râzı olduğunu) ve onlar için içlerinde dâimî ni`metler bulunan Cennetleri müjdeler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Onlar) orada ebedî olarak devamlı kalıcıdırlar. Şübhesiz ki (en) büyük mükâfât Allah katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ey îmân edenler! Eğer îmâna karşı küfrü (tercîh edip) seviyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi (dahi gerçek) dostlar edinmeyin! Artık içinizden kim onları (o hâlde iken gerçek) dost edinirse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: `Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, zevceleriniz, kabîleniz, kazandığınız mallar, (iyi iken) durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticâret ve hoşunuza giden meskenler size Allah`dan, Resûlünden ve O`nun yolunda cihâd etmekten daha sevgili ise, artık Allah (hakkınızda azab) emrini getirinceye kadar bekleyin! Çünki Allah, fâsıklar topluluğunu (isyanlarındaki ısrarları sebebiyle) hidâyete erdirmez.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. And olsun ki Allah, size birçok yerlerde ve Huneyn gününde yardım etmişti. Hani(o gün) çokluğunuz sizi gururlandırmıştı da (bu i`timâdınız) size hiçbir fayda vermemişti ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti; sonra (düşmana) arkanızı çeviren kimseler olduğunuz hâlde dönüp kaçmıştınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra Allah, peygamberinin üzerine ve mü`minlerin üzerine sekînetini (kalblere sükûnet ve huzur veren rahmetini) indirdi; hem sizin görmediğiniz (meleklerden) ordular indirdi ve inkâr edenlere azâb etti. Kâfirlerin cezâsı ise, işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra Allah, bunun ardından dilediğinin tevbesini kabûl eder (hikmetine binâen kendi lütfundan ona tevbe nasîb eder). Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey îmân edenler! Müşrikler ancak bir necis (bir pislik)tir; bu yıllarından sonra artık Mescid-i Harâm`a (Kâ`be ve civârına) yaklaşmasınlar! Fakat (bundan dolayı) fakirliğe düşmekten korkarsanız, o takdirde Allah dilerse, sizi fazlından ileride zengin edecektir. Şübhesiz ki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kendilerine kitab verilenlerden Allah`a ve âhiret gününe îmân etmeyen, Allah`ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dîni din edinmeyen kimselerle, zelil bir hâle düşmüş kimseler olarak kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yahudiler: `Uzeyr, Allah`ın oğludur` dediler; hristiyanlar da: `Mesîh, Allah`ın oğludur` dediler. (Hâşâ!) Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. (Ki) önceden inkâr edenlerin sözüne benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Yahudiler) hahamlarını, (hristiyanlar da) râhiblerini ve Meryemoğlu Mesîh`i Allah`dan başka rabler edindiler. Hâlbuki ancak tek bir İlâh`a ibâdet etmekle emrolunmuşlardı. O`ndan başka ilâh yoktur! O, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah`ın nûrunu ağızlarıyla (güyâ) söndürmek istiyorlar; hâlbuki kâfirler hoşlanmasa da Allah, mutlaka nûrunu tamamlamak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Müşrikler hoşlanmasa da, onu (İslâm`ı) dinlerin hepsine üstün kılmak için, Resûlünü hidâyet ve hak dîn ile gönderen O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ey îmân edenler! Doğrusu hahamlardan ve râhiblerden bir çoğu insanların mallarını bâtıl (haksız) sebeblerle yerler ve (onları) Allah yolundan men` ederler. Ve o kimseler ki, altın ve gümüşü biriktirirler ve onları Allah yolunda sarf etmezler. İşte onları (pek) elemli bir azâb ile müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Cehennem ateşi bunların (bu biriktirilen malların) üzerlerinde kızdırılacağı gün, artık onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak! (Kendilerine o gün:) `(İşte) bu, kendiniz için toplayıp sakladıklarınız; öyleyse biriktirmekte olduklarınız (sebebiyle hakettiğiniz azâb)ı tadın!` (denilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şübhesiz ki, gökleri ve yeri yarattığı günde, Allah`ın Kitâbı`nda (Levh-i Mahfûz`da) Allah katındaki ayların sayısı on iki aydır; onlardan dördü haram (aylar)dır. İşte doğru din budur; öyleyse onda (o haram aylarda günahlara girerek) nefislerinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle hepsi birleşerek savaşıyorlarsa, siz de onlarla (kendi aranızda) birleşerek savaşın! Ve bilin ki Allah, gerçekten takvâ sâhibleriyle berâberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Haram ayını hîle için başka bir aya) ertelemek (öyle i`tibâr etmek), ancak küfürde bir artmadır; inkâr edenler onunla dalâlete düşürülür; onu bir yıl helâl sayarlar, bir yıl da onu haram sayarlar ki, Allah`ın haram kıldığının sayısına uydursunlar da Allah`ın haram kıldığını (güyâ) helâl kılsınlar! Amellerinin kötülüğü kendilerine süslü gösterildi. Hâlbuki Allah, kâfirler topluluğunu (isyanlarındaki ısrarları sebebiyle) hidâyete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ey îmân edenler! Size ne oldu ki: `Allah yolunda seferber olun!` denildiği zaman(olduğunuz) yere ağırlaştınız (çakılıp kaldınız)! Âhiretten (vazgeçip) dünya hayâtına mı râzı oldunuz? Fakat (iyi bilin ki) dünya hayâtının menfaati, âhiretin yanında ancak pek azdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer (savaş için) koşup toplanmazsanız, (Allah) sizi (pek) elemli bir azâb ilecezâlandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir; hem O`na hiçbir zarar veremezsiniz. Çünki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Eğer ona (Muhammed`e) yardım etmezseniz o takdirde (bilin ki), muhakkak o inkâr edenler, (Ebû Bekir`le berâber) iki kişiden biri olarak onu (Mekke`den) çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. O zaman o ikisi mağaradaydılar da hani arkadaşına: `Üzülme, şübhesiz ki Allah bizimle berâberdir!` diyordu.Artık Allah, ona sekînetini (kalblerine sükûnet ve huzur veren rahmetini) indirmiş, sizin görmediğiniz ordularla da ona (Resûlüne)kuvvet vermiş ve inkâr edenlerin sözünü (küfür da`vâlarını) en alçak kılmıştı. En yüce olan, ancak Allah`ın sözüdür.Çünki Allah, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Ey mü`minler!) Gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak (savaş için) seferber olun ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihâd edin! Eğer bilirseniz, bu sizin için hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Eğer yakın bir (dünya) menfaat(i) ve orta (mesâfede) bir yolculuk olsaydı (o geride kalan münâfıklar) elbette sana tâbi` olurlardı; fakat meşakkatli mesâfe(deki Tebük Seferi) onlara uzak geldi. Bununla berâber: `Eğer gücümüz yetseydi, elbette sizinle berâber çıkardık!` diye Allah`a yemîn edeceklerdir. (Bu yalan yeminleriyle) kendilerini helâk ediyorlar. Allah ise, hiç şübhesiz onların yalancı kimseler olduklarını biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Habîbim, yâ Muhammed!) Allah, (geçmiş gelecek her türlü günahtan korumakla) seni affetmiştir. (Fakat) doğru (söyleyen) kimseler sana belli olmadan ve yalancıları bilmeden niçin onlara izin verdin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah`a ve âhiret gününe îmân edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihâd etmeleri husûsunda (cihaddan geri kalmak için) senden izin istemez. Allah ise, takvâ sâhiblerini pek iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ancak Allah`a ve âhiret gününe îmân etmeyen ve kalbleri şübheye düşmüş olup da şübheleri içinde bocalayıp duranlar senden izin ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Eğer (cihâda) çıkmak isteselerdi, elbette onun için bir hazırlık (bir tedbir)hazırlarlardı; fakat Allah onların (cihâda) çıkmaya kalkmalarını çirkin gördü de onları (oşereften) alıkoydu; (onlara:) `(Evlerinde) oturan (kadın)larla berâber oturun!` denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Eğer içinizde (savaşa) çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir şey artırmazlardı ve sizi fitneye düşürmek isteyerek aranızda koşarlardı. İçinizde onları can kulağıyla dinleyecek olanlar da var. Allah ise, o zâlimleri çok iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. And olsun ki (onlar) daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana birtakım işler çevirmişlerdi; nihâyet hak geldi ve onlar (bundan) hoşlanmayan kimseler oldukları hâlde Allah`ın emri galib geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlardan öylesi de vardır ki: `Bana izin ver de beni fitneye düşürme!` der. Dikkat edin, (onlar zâten) fitneye düşmüşlerdir! Muhakkak ki Cehennem, kâfirleri elbette çepeçevre kuşatıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Eğer sana bir iyilik isâbet ederse, (bu) onları üzer. Fakat sana bir musîbet gelirse: `Doğrusu (biz) önceden tedbîrimizi almıştık` derler ve onlar sevinçli kimseler olarak dönüp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. De ki: `Allah`ın bizim için yazdığından başkası bize aslâ isâbet etmez. O bizim Mevlâmızdır. Öyleyse mü`minler ancak Allah`a tevekkül etsin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: `(Siz) bizim için iki iyiliğin (zafer veya şehâdetin) birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Biz ise sizin için, Allah`ın ya kendi katından veya bizim ellerimizle size bir azab vermesini bekliyoruz. Öyleyse bekleyin, doğrusu biz de (Allah`ın size nasıl muâmele edeceğini görmek üzere) sizinle berâber bekleyicileriz!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. De ki: `(Allah yolunda) ister gönüllü ister gönülsüz harcayın, (verdikleriniz)sizden (aslâ) kabûl edilmeyecektir. Çünki siz, bir fâsıklar topluluğu oldunuz!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onların harcamalarının, kendilerinden kabûl edilmesine mâni` olan, gerçekten onların Allah`ı ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak tenbel tenbel gelmeleri ve(mallarını) ancak isteksiz kimseler olarak harcamalarından başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Habîbim, yâ Muhammed!) Artık onların ne malları, ne de evlâdları seni imrendirmesin! Allah bunlarla ancak, onlara dünya hayâtında azâb etmeyi ve onların kâfir kimseler olarak canlarının çıkmasını istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Doğrusu onlar, muhakkak sizden olduklarına dâir Allah`a yemîn de ediyorlar. Hâlbuki onlar sizden değildirler; fakat onlar (sizden) korkan (ve bunun için Müslüman gözüken) bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Eğer bir sığınak veya mağaralar veya girecek herhangi bir delik bulsalardı, elbette onlar koşarak oraya yönelirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlardan öylesi de vardır ki, sadakalar (ve ganîmetlerin taksîmi) husûsunda seni ayıplar. Artık onlardan kendilerine verilirse hoşnûd olurlar; fakat onlardan (o arzu ettikleri şeylerden) kendilerine verilmezse hemen kızarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gerçekten onlar, Allah ve Resûlünün kendilerine verdiğine râzı olup: `Allah bize yeter; Allah bize fazlından yakında (yine) verir, Resûlü de (verir); doğrusu biz ancak Allah`a rağbet edicileriz` deselerdi (elbette kendileri için hayırlı olurdu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sadakalar (zekâtlar), Allah`dan bir farz olarak ancak, fakirlere, yoksullara, (zekâtı toplamak için me`mur kılınmakla) onun üzerine çalışanlara, kalbleri (İslâm`a) ısındırılacak olanlara, (âzâd edilmek üzere efendisiyle belli bir bedel karşılığında anlaşmış olan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara mahsustur. Ve Allah, Alîm(menfaatinize olanı hakkıyla bilen)dir, Hakîm (en doğru hükmü veren)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onlardan (o münâfıklardan) öyleleri de vardır ki, peygamberi incitirler ve: `O(her söylediğimizi dinleyen) bir kulaktır` derler. De ki: `(O,) sizin için bir hayır kulağıdır(yalnız hayrı dinler); Allah`a îmân eder, mü`minlere de güvenir; sizden îmân edenler için ise bir rahmettir.` Allah`ın Resûlünü incitenler yok mu, onlar için (pek) elemli bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Münâfıklar) sizi hoşnûd etmek için size Allah`ın üzerine yemîn ederler. Eğer mü`min kimseler iseler, kendisini râzı etmelerine Allah ve Resûlü daha lâyıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şunu gerçekten bilmediler mi ki, kim Allah`a ve Resûlüne karşı gelirse artık şübhesiz onun için, içinde ebedî olarak kalıcı olduğu Cehennem ateşi vardır. İşte büyük rezillik budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Münâfıklar, kalblerinde olanı kendilerine haber verecek bir sûrenin onlara(mü`minlere) indirilmesinden endişe ederler. De ki: `(Siz) alay edin. Şübhesiz ki Allah, kaçındığınız şeyi ortaya çıkarıcıdır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. And olsun ki onlara (niçin alay ettiklerini) sorsan, elbette: `Biz ancak (lâfa) dalıp şakalaşıyorduk` derler. De ki: `Allah ile, O`nun âyetleriyle ve O`nun peygamberiyle mi alay ediyordunuz?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (Boşuna) özür dilemeyin; îmân etmenizden sonra gerçekten kâfir(liğinizi açığa vurmuş) oldunuz! İçinizden bir kısmını (samîmî tevbelerine binâen) affetsek bile, bir kısmına da gerçekten onlar günahkâr kimseler olduklarından dolayı azâb edeceğiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Münâfık erkekler ve münâfık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emrederler, iyilikten men` ederler ve ellerini sıkı tutarlar (hayır yapmazlar). (Onlar) Allah`ı unuttular,bunun üzerine (O da) onları unuttu (lütfundan mahrûm etti)! Şübhesiz ki münâfıklar,fâsıkların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah, münâfık erkeklere, münâfık kadınlara ve kâfirlere, içinde ebediyen kalıcı oldukları Cehennem ateşini va`d etti. O, onlara yeter! Allah ise onlara lâ`net etti! Ve onlar için dâimî bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. (Ey münâfıklar! Siz de) sizden öncekiler gibisiniz; (hâlbuki onlar) kuvvetçe sizden daha şiddetli, mallar ve çocuklar cihetiyle daha çok idiler. Böylece (onlar dünyadan) kendi nasibleriyle faydalanmak istediler; sizden öncekiler kendi paylarına düşenle nasıl zevk sürmek istedilerse, artık siz de kendi kısmetinizle faydalandınız ve (bâtıla) dalanlar gibi (siz de o batağa) daldınız. İşte onlar dünya ve âhirette amelleri boşa gidenlerdir. Ve yine onlar gerçekten hüsrâna uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlara kendilerinden öncekilerin; Nûh, Âd ve Semûd kavminin, İbrâhîm kavminin, Medyen halkının ve (Lut kavmi gibi) alt üst olan (şehir)lerin haber(ler)i gelmedi mi?Peygamberleri onlara mu`cizeler getirmişti. Böylece Allah onlara zulmediyor değildi; fakat(onlar bu inkârlarıyla) kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Mü`min erkekler ve mü`min kadınlar ise birbirlerinin dost (ve yardımcı)larıdırlar. İyiliği emreder, kötülükten yasaklarlar, namazı hakkıyla edâ ederler, zekâtı verirler, Allah`a ve Resûlüne itâat ederler. İşte onlar, Allah`ın kendilerine (âhirette de) merhamet edeceği kimselerdir. Şübhesiz ki Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allah, mü`min erkeklere ve mü`min kadınlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî olarak kalıcı oldukları Cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler va`d etti.Allah`ın rıdvânı (râzı olması) ise daha büyüktür! İşte büyük kurtuluş budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ey peygamber! Kâfirlerle ve münâfıklarla cihâd et ve onlara sert davran! Onların varacağı yer ise, Cehennemdir. Ve o ne kötü varılacak yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. (O sözü) söylemediklerine dâir Allah`a yemîn ediyorlar. Hâlbuki, o küfür sözünü gerçekten söylediler de İslâm(ı kabûl etme)lerinden sonra kâfir oldular ve muvaffak olamadıkları şeye (peygambere sû-i kasd yapmaya da) yeltendiler. Sırf Allah ve Resûlü, fazlından kendilerini zengin etti diye (buna rağmen nankörlük ederek) intikam almaya kalktılar. Artık tevbe ederlerse, kendileri için hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse, Allah onları dünya ve âhirette (pek) elemli bir azâb ile cezâlandıracaktır! Yeryüzünde onlar için ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onlardan kimisi de: `Yemîn olsun ki, eğer (Allah) fazlından bize verirse, mutlaka sadaka (ve zekâtını) vereceğiz ve mutlaka sâlihlerden olacağız` diye Allah`a söz verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Fakat (Allah) fazlından onlara verince, onda cimrilik ettiler ve onlar (Allah`a itâatten) yüz çeviren kimseler olarak (sözlerinden) döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. İşte Allah`a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söyleyegelmeleri sebebiyle,(Allah da) âkıbetlerini, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar kalblerinde (devâm edecek) bir nifak yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Bilmediler mi ki şübhesiz Allah, onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bilir; çünki şübhesiz Allah, (bütün) gizlilikleri çok iyi bilendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sadakalar husûsunda, (onu, imkânları olup) gönülden (gelerek çokça) veren mü`minleri de (zengin olmadıklarından) güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları da ayıplayarak, bu yüzden onları alaya alan (o münâfık)lar yok mu, (asıl) Allah onlarla alay etmiştir ve onlar için (pek) elemli bir azab vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (Habîbim, yâ Muhammed!) Onlar için ister mağfiret dile, ister onlar için mağfiret dileme (hiç fark etmez)! Eğer onlar için yetmiş def`a da istiğfâr etsen, Allah onları aslâ bağışlamayacaktır! Bu, şübhesiz ki onların, Allah`ı ve Resûlünü inkâr etmeleri sebebiyledir. Allah ise, (inkârlarındaki ısrarları yüzünden) fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (Tebük Seferinden) geride bırakılan (münâfık)lar, Allah Resûlüne muhâlefet ederek(sefere çıkmayıp) oturmalarıyla sevindi(ler); mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihâd etmekten hoşlanmadılar ve: `Bu sıcakta sefere çıkmayın!` dediler. De ki: `Cehennem ateşi sıcaklık cihetiyle daha çetindir!` Eğer anlasalardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Artık kazanmakta oldukları (günahları)na bir cezâ olarak az gülsünler, çok ağlasınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Öyleyse Allah seni (Tebük Seferinden sonra) onlardan bir tâifeye döndürür de(bundan sonraki savaşlara) çıkmak için senden izin isterlerse, o takdirde de ki: `Artık ebedî olarak, benimle berâber (cihâd için) aslâ çıkmayacaksınız ve benimle birlikte hiçbir düşmanla aslâ savaşmayacaksınız! Çünki siz ilk def`a (çağrıldığınızda) oturmaya râzı oldunuz; öyleyse geride kalanlarla berâber oturun!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlardan ölen birinin üzerine, ebedî olarak aslâ namaz kılma ve onun kabri başında durma! Çünki onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler ve onlar, fâsık kimseler olarak öldüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Onların malları ve evlâdları seni imrendirmesin! Allah bunlarla ancak (bu ısrarlı inkârları sebebiyle) onlara hem dünyada azâb etmeyi hem de (affa lâyık olmadıklarından)onların kâfir kimseler olarak canlarının çıkmasını istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. `Allah`a îmân edin ve Resûlü ile berâber cihâd edin!` diye bir sûre indirildiğinde, içlerinden servet sâhibi olanlar, senden izin istedi ve: `Bizi bırak, (evlerinde) oturan(kadın)larla berâber olalım!` dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Geride kalan (kadın)larla berâber olmaya râzı oldular ve (isyanlarındaki ısrarları yüzünden) kalbleri mühürlendi; artık onlar (hakkı) anlamazlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Fakat peygamber ve berâberindeki îmân edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihâd ettiler! İşte, (bütün) hayırlar ancak onlar içindir ve işte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Allah onlar için, altlarından ırmaklar akan Cennetler hazırladı; orada ebedî olarak kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Ve bedevîlerden özür bahâne edenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler; Allah`a ve Resûlüne yalan söyleyenler ise oturdu. Onlardan inkâr edenlere yakında (pek) elemli bir azab isâbet edecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah`a ve Resûlüne sâdık kaldıkları takdirde, zayıflara da hastalara da sarf edecek bir şey bulamayanlara da (cihaddan geri kalmalarından dolayı) bir günah yoktur. (Böyle sâdık kalarak) iyilik edenlerin aleyhine (onları suçlamak için) bir yol yoktur. Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Kendilerini (savaşa katılmak üzere bir binek te`mîn ederek) bindirmen için sana geldikleri zaman: `Sizi üzerine bindireceğim bir şey (bir binek) bulamıyorum!` deyince,(kendilerinden) sarf edecek bir şey bulamadıkları için üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselerin aleyhine de (suçlamak için yol yoktur)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (Aleyhlerine) yol, ancak kendileri zengin kimseler oldukları hâlde (sırf cihâda gitmemek için) senden izin isteyenleredir. (Onlar) geride kalan (kadın)larla berâber olmaya râzı oldular; Allah da (isyanlarındaki inadları sebebiyle) onların kalblerini mühürledi; artık onlar (hakkı) bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. (O münâfıklar, Tebük`ten) kendilerine döndüğünüz zaman size özür beyân edecekler. De ki: `(Hiç) ma`zerette bulunmayın, size aslâ inanmayacağız! Allah, sizin haberlerinizden bir kısmını gerçekten bize bildirmiştir. (Bundan sonraki) amelinizi Allah da görecek, Resûlü de! Sonra, gizli olanı ve görüneni hakkıyla bilen (Allah`)a döndürüleceksiniz; artık (O da) size, yapmakta olduğunuzu haber verecektir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onlara döndüğünüz zaman, kendilerin(i kınamak)dan vazgeçesiniz diye, size Allah adına yemîn edecekler. Artık onlardan yüz çevirin! Çünki onlar pisliktir! Kazanmakta oldukları (günahları)na cezâ olarak varacakları yer ise Cehennemdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Kendilerinden râzı olasınız diye size yemîn edecekler. Fakat (siz) onlardan râzı olsanız bile, artık Allah, o fâsıklar topluluğundan aslâ râzı olmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. (Arabların göçebe kısmı olan) bedevîler, küfür ve nifak cihetiyle (şehirdekilerden)daha şiddetli ve Allah`ın, Resûlüne indirdiği şeylerin (o hükümlerin) hudûdunu bilmemeye daha lâyıktırlar. Allah ise, Alîm (hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Hem bedevîlerden öylesi vardır ki, (Allah yolunda) harcadığını zarar sayar ve(bundan kurtulmak için) sizin başınıza belâlar gelmesini bekler. (O) kötü belâ kendi başlarına gelsin! Hâlbuki Allah, Semî` (onların sözlerini hakkıyla işiten)dir, Alîm(niyetlerini hakkıyla bilen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Bedevîlerden öylesi de vardır ki, Allah`a ve âhiret gününe îmân eder, (Allah yolunda) harcadığını Allah katında yakınlıklara ve peygamberin duâlarına vesîle sayar. Bilesiniz ki gerçekten o (harcadıkları şeyler), kendileri için (Allah katında) bir yakınlıktır.Allah, onları yakında rahmetine (Cennetine) koyacaktır. Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Sâbikun`un, (İslâm`a olan hizmetleriyle öne geçenlerin) birincileri olan Muhâcirler ve Ensâr ile onlara güzelce tâbi` olanlar var ya, Allah onlardan râzı olmuştur ve(onlar da) O`ndan râzı olmuşlardır ve (Allah) onlar için, altlarından ırmaklar akan Cennetler hazırlamıştır; orada ebedî olarak devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Çevrenizdeki bedevîlerden münâfık olanlar da vardır. Medîne halkından da(bazıları) vardır ki, nifakta mahâret kazanmışlardır, (sen ise) onları bilmezsin! Onları biz biliriz. Onlara yakında iki def`a (dünyada ve kabirde) azâb edeceğiz; sonra da (âhirette)büyük bir azâba döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Diğerleri de günahlarını i`tirâf ettiler; sâlih bir ameli, kötü olan bir başkasıyla karıştırdılar. Umulur ki Allah, onların tevbesini kabûl eder. Şübhesiz Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Onların mallarından bir sadaka al ki, onunla kendilerini (günahlardan)temizleyesin ve onları arındırasın. Hem onlar için duâ et! Çünki senin duân onlar için(kalblerini) bir yatıştırmadır. Allah ise, Semî` (herşeyi işiten)dir, Alîm (hakkıyla bilen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Bilmediler mi ki, kullarından tevbe`yi kabûl eden ve sadakaları alan şübhesiz ancak Allahdır; Tevvâb (tevbeleri çok kabûl eden), Rahîm (kullarına çok merhamet eden)de ancak Allah`dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Ve de ki: `(Dilediğinizi) yapın! Artık yaptığınızı Allah görecek, Resûlü ve mü`minler de! Sonra yakında, gizli olanı ve görüneni hakkıyla bilen (Allah`)a döndürüleceksiniz; artık (O da) size, yapmakta olduklarınızı haber verecektir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. (Savaşa gitmeyenlerin) diğer bir kısmı da Allah`ın emrine bırakılmış kimselerdir; onlara ya azâb eder, ya da (hikmetine binâen, kendi lütfundan) tevbelerini kabûl eder. Çünki Allah, Alîm (onların kalbinde olanı hakkıyla bilen)dir, Hakîm (hükmettiği her işte hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bir de (mü`minlere) zarar vermek, inkâr(larını takviye) etmek, mü`minlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah ve Resûlü ile harb eden kimseye gözetleme (yeri)yapmak için bir mescid edinenler vardır. (Onlar:) `İyilikten başka bir şey istemedik` diye yemîn de edecekler. Hâlbuki Allah şâhidlik eder ki, şübhesiz onlar elbette yalancıdırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Orada hiçbir vakit (namaza) durma! İlk günden beri takvâ üzere kurulan (Kuba)mescid(i), elbette içinde (namaza) durmana daha lâyıktır. Orada (günahlarından)temizlenmeyi seven erler vardır. Allah da iyice temizlenenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. O hâlde binâsını, Allah`dan sakınma (takvâ üzere olma) korkusu ve bir rıdvân(O`nun rızâsı) üzerine kuran (mü`min bir) kimse mi hayırlıdır; yoksa binâsını yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla berâber Cehennem ateşine yuvarlanan(münâfık bir) kimse mi? Hâlbuki Allah, zâlimler topluluğunu (küfürleri sebebiyle) hidâyete erdirmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Onların yaptıkları binâ, kalbleri parçalanıncaya (ölünceye) kadar, kalblerinde bir şübhe (ve nifak sebebi) olarak devâm edecektir. Allah ise, Alîm (hakkıyla bilen)dir, Hakîm(her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Şübhesiz ki Allah, mü`minlerden nefislerini ve mallarını, karşılığında Cennet hakikaten onların olmak üzere satın almıştır!(Onlar) Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (Allah tarafından onlara) Tevrât`ta, İncîl`de ve Kur`ân`da (söz verilen bu Cennet, Allah`ın) kendi üzerine hak bir va`ddir. Ve Allah`dan daha çok sözünü yerine getiren kim olabilir? Öyle ise yaptığınız bu alış-verişinizden dolayı sevinin! İşte büyük kurtuluş ise ancak budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. (Bu va`de mazhar olanlar:) Tevbe edenler, ibâdet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû` edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten men` edenler ve Allah`ın hudûdunu (ona riâyet ederek) muhâfaza edenlerdir. (Ey Habîbim!) O mü`minleri(Cennetle) müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Hakikaten onların, Cehennem ehli oldukları kendilerine belli olduktan sonra, akrabâ bile olsalar, ne peygamberin ne de îmân edenlerin, müşrikler için mağfiret dilemeleri(doğru) olmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. İbrâhîm`in, babası için mağfiret dilemesi ise, sâdece ona söz verdiği bir va`dden dolayı idi. Fakat gerçekten onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. Şübhesiz ki İbrâhîm, elbette çok içli (çok âh eden, inleyen) ve yumuşak huylu(bir peygamber) idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Allah ise bir kavmi, kendilerini hidâyete erdirdikten sonra, sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça dalâlete düşürecek değildir. Muhakkak ki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Şübhesiz ki göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) ancak Allah`ındır! (O) hayatverir ve (O) öldürür! Sizin için Allah`dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. And olsun ki Allah, (Tebük Seferine katılmayanlara izin vermesinden dolayı)peygamberi(ni affettiği gibi), o güçlük zamânında ona tâbi` olan Muhâcirlerle Ensârı da,içlerinden bir kısmının kalbleri nerede ise eğrilmek üzere olmasının ardından tevbeye muvaffak eyledi. Sonra da onların tevbelerini kabûl buyurdu. Çünki O, onlara karşı Raûf(çok şefkatli olan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. (Allah, seferden) geri bırakılan o üç kişinin de (tevbesini kabûl etti)! Öyle ki, yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmış ve Allah`(dan gelecek olan)a karşı yine O`ndan başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anlamışlardı. Sonra (Allah) onları tevbeye muvaffak kıldı ki tevbe etsinler! Çünki, Tevvâb(tevbeleri çok kabûl eden), Rahîm (çok merhamet eden) ancak Allah`dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Ey îmân edenler! Allah`dan sakının ve doğru kimselerle berâber olun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Medîne halkının ve çevresindeki bedevîlerin, Allah`ın Resûlünden geri kalmaları ve onun canından (önce) kendi canlarını düşünmeleri (doğru) olmaz! Bu, şundandır: Gerçekten onlar, kendilerine Allah yolunda (çekecekleri) bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık isâbet etmez ve kâfirleri kızdırarak ayak basacakları bir yer ve düşmana karşı kazanacakları bir zafer yoktur ki, mukabilinde kendilerine bu sebeble sâlih bir amel yazılmış olmasın! Çünki Allah, iyilik edenlerin mükâfâtını zâyi` etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Hem (Allah yolunda) ne küçük, ne de büyük olarak sarf edecekleri bir nafaka, ne de geçecekleri bir vâdi olmaz ki, lehlerine (bir sevab olarak) yazılmış olmasın! Tâ ki Allah kendilerini, yapmakta olduklarının daha güzeliyle mükâfâtlandırsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Bununla berâber, mü`minler hep berâber (cihâd için) seferber olacak değillerdir. Fakat onların her kabîlesinden bir tâifenin (sefere) çıkmaları, (diğerlerinin) dîni iyice öğrenmeleri ve (seferden) kendilerine döndükleri zaman, kavimlerini (Allah`ın tehdîd ettiği hususlarda, azâbı ile) korkutmaları gerekmez miydi? Tâ ki onlar (da günahlardan)sakınsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ey îmân edenler! Kâfirlerden (öncelikle) sizin yakınınızda olanlarıyla savaşın;(öyle ki) sizde bir şiddet bulsunlar! Ve bilin ki şübhesiz Allah, takvâ sâhibleriyle berâberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hem bir sûre indirildiği zaman, bunun üzerine onlardan (o münâfıklardan) bazısı: `Bu, hanginizin îmânını artırdı?` der. Fakat îmân edenlere gelince, işte (her inen sûre)onların îmanlarını artırır ve onlar (bunu müjde kabûl ederek) sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Kalblerinde bir hastalık (nifak) olanlara gelince ise, artık (her âyetimiz) onların küfürlerine küfür kattı ve onlar kâfir kimseler olarak öldüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Onlar her sene bir veya iki defa imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Fakat ne tevbe ediyorlar, ne de ibret alıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Hâlbuki (haklarında) bir sûre indirildiği zaman, birbirlerine (göz kırparak)bakıp: `Sizi birisi görüyor mu?` (derler), sonra da savuşurlar. Gerçekten onlar (hakkı birtürlü) anlamayan bir kavim oldukları için Allah onların kalblerini (küfürleri sebebiyleîmandan) çevirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Şânım hakkı için, size kendinizden öyle (izzetli) bir peygamber geldi ki, sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir; size düşkündür, mü`minlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. (Ey şefkatli Resûl!) Eğer (seni dinlemeyip senden) yüz çevirirlerse, artık de ki: `Allah bana kâfîdir! O`ndan başka ilâh yoktur! (Ben) O`na tevekkül ettim ve O, büyük arşın Rabbidir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster