1. Bu, daha önce aranızda antlaşma yaptığınız ortak koşanlara bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yeryüzünde dört ay (savaşın yasak olduğu aylarda) dolaşın. Bilin ki (budan sonra başınıza geleceklerde) Allah’ı engelleyecek hiçbir gücünüz yok. Şüphesiz Allah, gerçekleri inkâr edenleri alçaltacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Aynı zamanda) Bu sözler büyük hac gününde, Allah’ın ve Elçisinin insanlara duyurusudur. Şunu iyi bilin ki Allah ve Elçisi müşriklerden tamamen uzaktır. Eğer tövbe edip de Allah’a ortak koşmaktan vazgeçerseniz sizin için hayırlı olur. Yok eğer, ortak koşmaya devam ederseniz, bundan böyle Allah’ın sizi cezalandırmasına engel olamazsınız. İnkâr edenleri acıklı bir azapla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ancak, Allah’a şirk koşanlarla antlaşma yapmışsanız, onlarda bu antlaşmalara uyuyorlar ve sizinle savaşanlara arka çıkıp yardım etmiyorlarsa, sizde antlaşma şartlarını yerine getirin ve süresine uyun. Allah korunanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Savaşmanın yasak olduğu aylar sona erdiğinde, (sizinle savaş halinde olan) Allah’a ortak koşanları nerde yakalarsanız öldürün, onları yakalayın, kuşatıp etkisiz hale getirin ve onları (hareket alanlarını daraltmak ve engellemek amacıyla) her taraflarından gözetin. Allah’a ortak koşmaktan vazgeçip, namazlarını kılıp, zekâtlarını verirlerse, artık onları kendi hallerine bırakın. Ebetteki Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’a ortak koşanlardan herhangi birisi, senden yardım (sığınma) dilerse, ona yardım et ki, belki Allah’ın sözlerini işitir de (İslam’a ısınır) teslim olur. Onun emniyetini sağlayan bir yere ulaştır. (Onların Allah’a ortak koşmaları) Gerçekleri bilmeyen bir toplum olmalarından dolayı olabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’a ortak koşanların, Mescidi Haram yanında sizinle yaptıkları sözleşmeden başka, Allah ve elçisinin yanında nasıl bir sözleşmeleri olabilir ki? Onlar size doğru ve düzgün davranırlarsa, sizde onlara doğru ve dürüst davranın. Şüphesiz Allah sakınıp korunanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hâlbuki onlar size galip gelselerdi, size karşı ne akrabalık sorumluluklarını, nede sizi korumayı düşünüp gözetmeyeceklerdi. (Siz galipsiniz diye) Kalpleri size karşı oldukları halde, dilleriyle sizi razı etmeye çalışıyorlar. Onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah’ın ayetlerini az bir ücret karşılığında satmışlar, sonrada Allah’ın yolundan insanları alıkoymuşlardı. Onların yaptıkları şeyler ne kadar kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar, inananlar için ne akrabalık bağını, nede koruma görevini gözetirler. İşte onlar haddi aşan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yinede tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekâtlarını verirlerse, artık böyle yapanlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Bilen bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sizinle yaptıkları antlaşmalara uyacaklarına dair yeminlerini bozarlarda, dininizi karalarlarsa, onların yeminleri düşmüştür (geçersizdir). Sizde, bu şekilde davranan inkârcı topluluklarla savaşın ki, belki yaptıklarından vazgeçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yeminlerini bozmuş ve elçiyi (Mekke den) çıkarmak için mücadele eden ve size saldırıyı ilk defa başlatanlarla savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan mı korkuyorsunuz? Eğer inanıyorsanız Allah, korkulmaya daha layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları alçaltsın ve size, onlara karşı yardım etsin, aynı zamanda inanan bir topluluğun kalplerini ferahlatsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra sizin kalplerinizdeki kini ve öfkeyi yok etsin. Allah, tövbe etmeyi dileyen kimsenin tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen ve ona göre hüküm verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Allah sizden kendi yolunda kimlerin (samimi olarak) savaştığını ve Allah’ın, elçisinin ve inananlardan başkasının yardımlarını talep etmeyenleri bilmeden, terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kendi inkarlarına kendileri şahit oldukları halde, Allah’ın mescitlerinin (onarılması veya) yapılması, ortak koşanların işi değildir. Ortak koşanların yaptıklarının hepsi boşa gitmiş olup, ayrıca onlar, ateşin içinde sürekli olarak kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’ın mescitlerini yapma (onarma) işi, Allah’a ve ahiret gününe inananların, namaz kılanların, zekat verenlerin ve yalnızca Allah’a saygı duyup korkanların işidir. Onların, Allah’ın doğru yolunu takip etmeleri umulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz, hacda su dağıtma ve Mescidi Haramın onarılmasını, Allah’a ve ahiret gününe inanmakla, Allah yolunda mücadele etmekle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah’ın yanında eşit değillerdir. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İman edenlerin, hicret edenlerin ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda savaşanların, Allah katında dereceleri çok büyüktür. İşte onlar gerçekten kurtuluşa kavuşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Rableri onları kendi katından bir rahmet ve hoşnutluk ile içinde tükenmez nimetler bulunan cennetlerle müjdeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O cennetlerde sürekli kalıcıdırlar. Şüphesiz Allah’ın katında büyük karşılıklar (ecir) var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ey İman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz inkar etmeyi iman etmekten daha çok seviyorlarsa onları asla kendinize yardımcı (veli) edinmeyin. Kim onları veli edinirse, böyle yapanlar zalimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Deki "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kendi mensubu olduğunuz toplumunuz, biriktirmek için çaba gösterdiğiniz mallar, zarara uğramasından korktuğunuz ticaret ve içinde oturmaya razı olduğunuz mekanlar, size Allah dan, onun elçisinden ve Allah’ın yolunda mücadele etmekten daha sevimli geliyorsa, Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin. Elbetteki Allah, yoldan çıkmış bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Pek çok yerlerde Allah size yardım etmişti. Huneyn gününde savaşa kalabalık olarak gitmeniz hoşunuza gitmişti. Fakat kalabalık olmanız size hiçbir şekilde fayda sağlamamış,. hatta yer yüzü bütün genişliğine rağmen dar gelmiş ve arkanıza dönüp kaçmıştınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Daha sonra Allah, elçisine ve inananlara bir sükunet vermiş ve sizin göremediğiniz bir ordu indirmiş ve gerçekleri inkar edenlere azap etmişti. Bu azap, onların inkar etmelerinin karşılığıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra Allah dilediği kimseye azap etmekten vazgeçer. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey iman edenler! Doğrusu şirk koşanlar necistirler. Bu sebeple, bu yıllarından sonra Mescidi Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten korkarsanız, (bilin ki) Allah dilerse sizi bol nimetiyle zenginleştirir. Allah şüphesiz bilendir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle, Allah ve O nun elçisinin haram ettiklerini yasaklamayanlarla, kendilerine kitap verilenlerden, doğru ve gerçek olan Allah’ın dinini din olarak kabul etmeyenlerle, kendi elleriyle size boyun eğerek, cizye verinceye kadar savaşın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yahudiler dediler ki "Üzeyr Allah’ın oğludur. " Hıristiyanlarda "Mesih Allah’ın oğludur" dediler. Bu sözler, daha önceki inkarcıların uydurdukları sözler olup, onlardan duyduklarının aynısını ağızlarıyla söylüyorlar. Allah onların canlarını alsın, nasılda uyduruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlar hahamlarını ve rahiplerini ve Meryem’in oğlu Mesih’i Allah dan başka rabler edindiler. Halbuki onlara, kendisinden başka ilah olmayan, tek bir ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. O (Allah), onların koştukları düzmece ilahlardan uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah’ın nuru olarak, indirdiği kitabın yol gösterici özelliğini, dilleriyle uydurdukları yalanlarla, insanlar üzerindeki etkisini kaldırmaya çalışıyorlar. Ama doğruları kabul etmeyenler istemeseler de Allah, yol gösteren ve insanları aydınlatıcı nuru olan kitabın indirilmesini tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elçisini, en doğru yola götüren kitap ve kendisine ait hak din ile gönderen O dur. Allah’a ortak koşanların hoşlarına gitmese de, batıl olan dinlerini ortadan kaldırıp, onların yerine geçmesi için (nurunu göndermiştir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ey İman edenler! Yahudi hahamlarından ve Hıristiyan rahiplerinden pek çoğu, insanların mallarını batıl yollarla yemek için ve insanları hak olan Allah’ın dininden uzaklaştırmak için çalışıyorlar. Altını ve gümüşü biriktirip, onu Allah yolunda harcamıyorlar. Onları acıklı bir azapla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün, (dünyada biriktirdikleri altın ve gümüşler) cehennem ateşinde kızdırılıp, onların alınlarına, yüzlerine ve sırtlarına basılacak ve "Bunlar, kendiniz için biriktirdiğiniz hazine, biriktirdiklerinizin azabını tadın" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah kitabında belirttiği gibi, gökleri ve yeri yarattığı günden beri, Allah’ın katında ayların sayısı on ikidir. Bu on iki aylardan dört ay, haram aylardır. İşte gerçek dosdoğru din budur ve sakın ola ki (haram aylarda) yanlışlıklar yapıp ta nefislerinize haksızlık yapmayın. Allah’a ortak koşanlar sizinle toplu olarak nasıl savaşıyorlarsa, sizde topluca Allah’a ortak koşanlarla savaşın. Bilin ki Allah sakınıp korunanlarla beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Haram ayları işlerine geldiği gibi) Uzatmak veya öne almak, inkarcılıkta daha da aşırı gitmektir. Bu uygulama ile doğruları inkar edenler, Allah’ın haram ettiklerini meşrulaştırmak için, bir yıl haram aylardaki yasakları helal, diğer yılda helal saydıklarını haram ederek, insanları saptırmak için kafalarını karıştırıyorlar. Yaptıkları kötülükler onlara süslü gösterildi. Allah inkarcı toplulukları doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ey İman edenler! Size ne oluyor ki, Allah yolunda savaşmak için, "Haydi yürüyün" denildiğinde, bulunduğunuz yerde ağırlaşıp kaldınız. Yoksa ahiret hayatına karşılık, dünya hayatına razı mı oldunuz? Dünya hayatındaki elde ettikleriniz, ahiret hayatında elde edeceklerinize göre çok azdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer savaş için çıkmazsanız, Allah da size acıklı bir azap ile azap eder. Sonra da sizi, sizden başka bir toplumla değiştirir. Siz de elçiye hiçbir zarar veremezsiniz Allah her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Eğer Allah’ın elçisine siz yardım etmezseniz, şüphesiz inkar edenler elçiyi (Mekke den) çıkardıklarında, mağarada ikincinin ikincisi arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraber" dediğinde Allah, korkan arkadaşını sakinleştirmiş ve onların görmediği bir ordu indirerek onlara yardım etmişti. Böylece Allah’ın kelimeleri çok yüce olduğu için, Allah inkar edenlerin sözlerini alçaltmıştır. Allah en güçlü olan ve her şeye hükmünü geçirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Savaş için çıkmanız) İster hafif gelsin, ister ağır gelsin, mutlaka çıkın ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla savaşın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Eğer o (cihad) kolay bir kazanç ve normal bir yolculuk olsaydı elbette senin arkana düşerlerdi. Fakat o meşakkatli (mesafe) onlara uzak geldi. Gerçi onlar: "Gücümüz yetseydi herhalde biz de sizinle beraber çıkardık" diye yemin edeceklerdir. Onlar bu yalanla kendilerini felakete sürüklüyorlar. Allah, onların yalancı olduklarını elbette bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Allah seni bağışlasın, sana kimlerin doğru söylediğini, kimlerinde sana yalan söylediğinin açığa çıkarıp öğrenmeden, onlara niçin izin verdin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah’a ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşmak için senden izin istemezler. Allah sakınıp korunanları bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ancak, Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp, kalplerinde şüphe olanlar senden izin isterler. Ayrıca onlar, kendi içlerindeki şüphelerden dolayı da tereddüt içerisindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Eğer onlar savaşa çıkmak isteseydiler, hazırlık yaparlardı. Ancak Allah onların savaş için evden çıkışlarını beğenmeyip onları engelledi ve onlara "Evlerde oturanlarla beraber oturun" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlar sizin içinizde savaşa çıkmış olsalardı, yalnızca size külfet olacak ve aranızda ikilik çıkarmak isteyeceklerdir ki, içinizde onları dinleyip uyacak kimseler var. Allah haksızlık yapanları en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Önceden de bozgunculuk (fitne) çıkarmak istemişlerdi, Ancak, onların hoşuna gitmese de, Allah dan gerçekler gelip, doğrular açıkça ortaya çıkıncaya kadar, senin aleyhinde pek çok işler çevirmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onların içinden "Bana izin ver, beni savaşla sınama" diyenler var. Böyle bir şey istemekle bir çelişki (fitne) içine düşmüyorlar mı? Elbette ki cehennem, gerçeklere karşı çıkanları çepeçevre kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sana bir iyilik isabet ederse, bu onları çok üzer. Eğer senin başına kötü bir şey gelirse, "Biz önceden tedbirimizi aldık" diyerek, (onun için kötülük başımıza gelmedi diye) sevinerek çekip giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Deki "Bizim başımıza gelen, yalnızca Allah’ın bizim için planladığından başka bir şey değildir. O dur bizim sığındığımız tek merci. " İnananlar yalnızca Allah’a güvenip dayansınlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Deki "Siz bize Allah dan iki güzellikten biri olanın, başımıza gelmesini mi bekliyorsunuz. Bizde, sizin başınıza gelecek azabın Allah’ın katından mı, yoksa bizim ellerimizle olacağını, beklemekteyiz. Siz bekleyip görün, bizde bekleyip göreceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Deki "İnsanlara ister gönüllü, isterseniz gönülsüz yardım edin, sizler yoldan çıkmış bir topluluk olduğunuz için, yardımlarınız asla kabul edilmeyecektir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onların insanlara yapmış oldukları yardımların kabul edilmesine engel olan şey, Allah’ı ve Elçisini kabul etmemeleri, sonra namaza istemeye istemeye gelmeleri ve insanlara yaptıkları yardımları gönülsüz yapmalarındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sakın ola ki onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah istiyor ki, bu dünya hayatında onlara, kendi malları ve evlatları ile azap etsin ve inkarları ile birlikte yok olup gitsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kesinlikle sizin tarafınızda olmadıkları halde, sizin tarafınızda olduklarına dair Allah’a yemin ediyorlar. Ancak onlar, gerçekten (sizden) çok farklı bir toplum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Eğer onlar sığınacak bir yer, yahut bir mağara, veyahut da girebilecekleri bir delik bulsalar, koşa koşa oralara girerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onların içinde senin sadakaları dağıtmandan rahatsız olup, seni çekiştirenler var. Eğer sadakalardan onlara da verirsen, ondan hoşnut olurlar. Yok eğer vermezsen, birden bire çılgına dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. "Allah bize yeter, Allah bize lütfundan ve O nun elçisi de (adil bir şekilde) verecek. Biz yalnızca Allah’a yöneliriz" diyerek, keşke Allah ve elçisinin verdiklerine razı olsalardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak sadakalar fakirlerin, çalışamayacak durumda olanların, sadakaları toplamakla görevlendirilen memurların, kalpleri Allah’ın dinine ısındırılanların, kölelerin kölelikten kurtulması için, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelenlerin, Allah yolunda savaşmak için ve yolda kalmışların hakkıdır. Allah her şeyi bilen ve hükmünü ona göre verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onların içinden "Elçi her sözü dinliyor" diyerek Peygambere eziyet edenler var. Sizin için en hayırlı kulak (dinleyen), Allah’a ve O na inananlara inanmaktır. Bu şekilde yapmak içinizden iman edenler için bir rahmettir. Ama Allah’ın elçisine eziyet edenler için de, acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sizleri memnun etmek için Allah adına yemin ediyorlar. Halbuki, iman etmiş olsalardı, Allah ve O nun elçisi razı edilmeye daha layıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onlar bilmiyorlar mı? O (Allah), Allah ve elçisi ile uğraşan kimseyi, içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi ile cezalandıracaktır. Bu ceza büyük bir aşağılanmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İki yüzlü davrananlar kendilerine, kalplerinde olanları onlara haber verecek bir sure indirilmesini bekliyorlar. Deki "Siz alay edin bakalım, elbetteki Allah beklediğinizi başınıza getirecek. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Eğer onlara sormuş olsan, şöyle derler "Biz oyalanıp oyun oynuyorduk. " Onlara deki "Hayır hayır siz, yalnızca Allah, O nun indirdiği ayetler ve elçisiyle alay ediyordunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Siz şimdi, Allah kalplerinizdekini açığa vurdu diye kendinizi temize mi çıkarıyorsunuz? (Bunun için) Özür beyan etmeyin, siz açıkça imanınızdan sonra inkar ettiniz. Eğer sizden bir kısmınızı bağışlasak da, işledikleri günahlardan dolayı yinede bir kısmını azaba uğratırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İki yüzlü erkekler ile iki yüzlü kadınlar birbirleriyle anlaşırlar. Birbirlerine kötülük yapmayı emreder ve başkalarına iyilik yapmayı da yasaklarlar. Aynı zamanda elleri de çok sıkıdırlar. Onlar, Allah’ı unutmuşlar, Allah da onları unutmuştur. Şüphesiz, iki yüzlü davrananların tümü, yoldan çıkmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah iki yüzlü davranan erkeklere, iki yüzlü davranan kadınlara ve doğruları inkar edenlere, içlerinde sürekli kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter ve Allah onlara lanet etmiş olup, onlar için kalıcıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sizden kuvvetçe daha üstün, mal ve evlatça sizden daha zengin olanlar, paylarına düştüğü kadarını geçimlik olarak elde ettiler. Sizden öncekilerin paylarına düşeni elde ettikleri gibi, sizde kendi payınıza düşen kadarını geçimlik olarak elde ettiniz. Sonra faydasız şeylerle uğraşanlar gibi, sizde boş ve faydasız şeylerle vakit geçirdiniz. İşte böyle yapanların dünya hayatında yaptıkları, hem bu dünyada, hemde ahirette boşa gitmiştir. Ziyana uğrayanlar işte bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlardan önce yaşamış olan Nuh kavminin, Ad, Semud, İbrahim’in kavminin, Medyen halkının ve daha nice yerle bir olmuş toplumların haberleri onlara gelmedi mi? Onların arasından Allah’ın seçtiği elçiler, onlara açık deliller getirmişti. Allah onlara zulmetmemiş, ancak onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İnanan erkeklerle inanan kadınlar, birbirlerinin yardımcılarıdır. Aralarında iyiliği emrederler ve kötü olan şeyleri de yasaklarlar, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah’a ve O nun elçisine itaat ederler. Allah’ın merhamet edeceği kimseler işte onlardır. Elbetteki Allah her şeye güç yetiren ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allah, inanan erkeklerle inanan kadınlara, içlerinde sürekli kalacakları, altlarından ırmakların aktığı cennetleri vaat etmiş, o cennetler içerisinde tertemiz evler, nimet bahçeleri ve hepsinden daha büyüğü, Allah’ın onlardan hoşnutluğu var. İşte en büyük kurtuluş odur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ey Haberci (Nebi)! Hakikati inkar edenler ve iki yüzlü davrananlarla mücadele et ve (sakın ola, taviz vermeden) onlara sert davran. (Hesap gününde) Onların sığınacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Konuştukları şeyler, kesinlikle Allah’ın emirlerini inkar etmek olduğu halde, söyledikleri şeyler için, söylemediklerine dair Allah’a yemin ediyorlar. Aynı zamanda onlar İslam’a girdikten sonrada, İslam’ın emrettiklerini kabul etmemişlerdi. Sonrada elde edemedikleri şeyleri elde etmek ve Allah’ın lütfundan ve elçisisin verdiklerine karşılık, yalnızca intikam almak için uğraştılar. Yinede onlar, bu tutumlarından vazgeçerlerse (tövbe ederlerse) onlar için hayırlı olur. Yok, eğer aynı şekilde ikiyüzlü davranmaya devam ederlerse, Allah onlara hem bu dünyada ve hemde ahirette acıklı bir azap ile azap eder. Sonra yeryüzünde onları Allah’a karşı koruyacak ne bir koruyucuları ve nede bir yardımcıları bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onların içinden, eğer Allah lütfu ile onlara (dünyalık) verirse, elçinin getirdiği dini kabullenip tasdik edeceklerine ve emredilen doğru işlerin hepsini yapacaklarına dair, Allah’la antlaşma yapanlar vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah da onlara lütfundan verince, verdiklerine sıkı sıkı sarılıp cimrilik ettiler ve antlaşmaları arkalarına atıp yüz çevirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Yaptıkları antlaşmaları yalanlayarak Allah’a karşı çıkmaları sebebiyle, Allah da onların kalplerine, O na kavuşuncaya kadar ikilik (nifak) soktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Onlar bilmiyorlar mı ki? Allah gizledikleri sırların tümünü ve gizli gizli bir araya gelip hazırladıkları komploların hepsini da biliyor. Şüphesiz Allah bilinmeyenleri en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. İnananlardan yalnızca "Sadaka verin" emrine gönülden itaat edenleri ve Allah için samimi gayretten başka bir çaba sarf etmeyenleri çekiştirip, sonrada alay edenler var ya, Allah da onlarla alay etmiş ve onlar için de ayrıca, acıklı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onlar için istersen bağışlanma dile, istersen bağışlanma dileme, hatta yetmiş defa da onların bağışlanmalarını dilesen, asla Allah onları bağışlamayacak. Çünkü onlar Allah ve elçisini inkar ettiler. Allah, yoldan çıkmış bir topluluğu asla doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (Savaşa gitmemek için) Yemin edenler, savaşa giden Allah’ın elçisinin arkasından (gitmeyip) oturduklarına sevindiler. Onlar malları ve canları ile Allah yolunda mücadele etmekten hoşlanmadılar. Sonra insanlara "Bu sıcakta savaş için çıkmayın" dediler. Eğer anlayabilirlerse! Onlara deki "Cehennem sıcağı bundan daha şiddetlidir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar az gülsünler, kazandıklar şeylerin cezasına karşılık çok ağlasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Allah, onlardan bir gurubu sana gönderince, seninle beraber savaşa gitmek için izin isterlerse onlara deki "Benimle birlikte asla savaşa çıkmayacak ve benimle birlikte asla düşmanla savaşamayacaksınız. Çünkü ilk defasında benimle birlikte çıkmayıp oturmaya razı olmuştunuz. Şimdi de arkada kalanlarla beraber oturun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Eğer onlar ölürlerse, ebedi olarak onların (cenaze) namazlarını kılma ve kabirlerinin başında (bağışlanmaları için) durma. Zira onlar Allah ve elçisini inkar etmişler, sonrada yoldan çıkmış günahkarlar olarak ölmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Onların mallarının ve evlatlarının çokluğu senin hoşuna gitmesin. Allah dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının inkar etmiş olarak yok olmasını diliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah’a inanmaları ve Allah yolunda savaşmaları için bir sure indirildiğinde, gerçekten savaşabilecek güçte oldukları halde senden, "Bırak bizi, oturanlarla beraber oturalım" diyerek izin isteyenler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onlar geride kalanlarla birlikte oturmaya razı oldular. Bundan dolayı Allah onların kalplerini kapattı. Artık doğruları anlamaya yanaşmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Ancak, elçi ve onunla birlikte iman edenler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda savaşırlar. Onlar için güzel karşılıklar olduğu gibi, kurtuluşa erenlerde onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Allah onlar için, içlerinde sürekli olarak kalacakları, altlarından ırmakların aktığı nefis bahçeler hazırlamıştır. Gerçekten büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Allah’ı ve elçisini yalanlayıp oturanlar olduğu gibi, bedevi araplardan savaşa gitmemek için özür beyan edip, izin istemeye gelenler var. Gerçekten onların içinden inkar edenlere acıklı bir azap isabet edecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Savaşa gidemeyecek kadar zayıf olanlar, hasta olanlar ve sarf edecek hiçbir şey bulamayanlar, samimi davrandıkları müddetçe onlar için sorumluluk yok. Allah ve O’nun elçisine samimi oldukları müddetçe, iyilik yapmak isteyenler için yollar tükenmez. Allah bağışlayan ve acıyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Birde, kendilerinin savaşa gitmeye vasıtaları olmadığı için, onları savaşa götürmen için gelen fakirler var ya, onlara "Sizi savaşa götürecek imkanımız yok, geriye dönün" dediğinde, savaşa gidemeyecek vasıtaları olmama üzüntüsünden gözleri yaşlarla dolar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Ancak zengin ve güçlü oldukları halde, senden izin isteyerek geride kalanlarla birlikte oturmaya razı olanlar için yol (sorumluluk) vardır. Böylelerinin Allah kalplerini kapatmış, bundan sonra sorumluluklarını bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Savaştan döndükten sonra, size mazeretler uyduruyorlar. Onlara deki "Bize mazeret uydurmayın, size kesinlikle inanmayacağız. Çünkü Allah, sizin durumunuzu bize bildirdi. Allah yaptıklarınızı görecek ve elçisi de (Allah’ın ona haber vermesiyle) görecek, sonra gizli ve aşikar her şeyi bilen Allah’a döndürüleceksiniz ve yaptıklarınızın hepsini size tek tek haber verecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Siz savaştan döndükten sonra, onların mazeretlerini kabul etmeyip onlardan yüz çevireceksiniz diye, bütün güçleri ile Allah’a yemin edecekler. Onlardan yüz çevirin, çünkü onlar pisliktir. Kazandıklarının karşılığında kalacakları yer cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onlardan razı olmanız için, durmadan size Allah adına yemin edecekler. Siz onlardan razı olsanız bile, Allah yoldan çıkmış bir topluluktan elbetteki razı olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Bedevi araplar inkar ve iki yüzlü davranma konusunda daha şiddetlidirler. Çünkü onlar Allah’ın elçisine indirdiklerini bilmediklerinden, (İslam’a) karşı cephe alıyorlar. Allah şüphesiz ki her şeyi bilen ve ona göre hüküm verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ve yine bedevi araplardan infak ettikleri her şeyin kendileri için bir yük olduğunu kabul edenler var. Bulunduğunuz durumdan kötü duruma düşmenizi bekliyorlar. Ancak onlar kötü duruma düşecekler. Allah her şeyi işten ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Birde, bedevi araplar içinde Allah’a ve ahiret gününe inananlar var. Allah için harcadıkları her şey, onları Allah’a yakınlaştıracak ve elçinin yardımını elde edecekler. Bu şekildeki davranış, yakınlaşmanın sebebi değil mi? Allah da onları rahmeti içine koyacak. Allah elbetteki bağışlayıcı ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Hicret edenlerden ve onlara yardım eden Medineliler den iyi ve güzel işlerde onlara tabi olanların, öncülükte liderlik yapanlar ve önderlikte yarışanlardan Allah razı olmuş, onlarda Allah dan razı olmuşlardır. Rableri onlar için, içinde sürekli kalacakları altlarından ırmakların aktığı bahçeleri hazırlamıştır. İşte, en büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Çevrenizde olan Bedevi Araplardan iki yüzlü davrananlarla, Medineliler den de ikiyüzlülüğü alışkanlık haline getirenler var, ama siz iki yüzlülerin kimler olduğunu asla bilemezssin, ancak onları biz biliyoruz. Onlara iki defa azap edeceğiz ve sonrada büyük bir azaba döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Birde, günahlarının farkında olduğu halde, iyi ve doğru olan yapılması gerekli şeylerle, kötü ve çirkin yapılmaması gerekenleri birbirine karıştıranlar var. Allah’ın, onların tövbelerini kabul etmesi umulur. Muhakkak ki Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Onların mallarından sadakalarını al ki, bunlarla (sadakalarla) onları temizlemiş ve arındırmış olursun. Onlara dua et, zira senin onlar için dua etmen onları rahatlatır. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Onlar bilmiyorlar mı? Allah kullarının tövbelerini kabul edendir ve sadakaları da kabul eden O dur. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eden ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Deki "(istediğiniz) şeyleri yapın. Sonra yaptığınız her şeyi Allah görecek, elçisi ve inananlar da görecek. Daha sonra da gizli ve açık olan her şeyi bilen Allah’a döndürüleceksiniz. Yaptığınız her şey size haber verilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Allah’ın emrine (savaşın çağrısına) uymayan diğerlerine gelince, ya Allah onlara azap edecek, ya da onların pişmanlıklarını kabul edip bağışlayacak. Allah her şeyi bilen ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Gerçekleri inkar etmek, inananların arasını ayırmak ve daha önce Allah ve Elçisi ile savaşmış kimselerin inananları gözetlemeleri için, zararlı bir mescit kuranlar var ya, (size, bu mescidin edinilme sebebi için) "Bizim, yalnızca güzel bir şey yapmaktan başka amacımız yok" diye yemin edecekler. Fakat onlar şüphe yok ki yalan söyleyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. O Mescid de hiçbir zaman namaz kılma. Ancak yapılış amacı yalnızca Allah’a ibadet edilmesi ve Allah dan korunma bilincini kazandırmak için tesis edilmiş, ilk yapılan mescit, namaz kılmaya daha layık değilmi? Sonra bu mescide gelenlerin amacı yalnızca kendilerini kötülüklerden temizlemeyi, arınmayı sevmeleridir. Allah temizlenenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Allah dan korunmak ve O nun rızasını kazanmak için yapılmış bir mescit mi daha hayırlı? Yoksa kaygan bir uçurum kenarına bina edilmiş ve kullananı cehenneme kaydıran bir mescit mi daha hayırlıdır? Allah haksızlık yapan toplumları doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Kalplerinde şüphe olduğu halde, bu tür yapıları yapanların yaptığı her şey onların kalplerini paralamaktan başka bir şey değildir. Allah her şeyi bilen ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Allah, kendine inananların canlarını ve mallarını, onlara cennetler vaat ederek satın almıştır. Onlar, Allah yolunda savaşırlar. Öldürür veya öldürülseler dahi Tevrat’ta, İncil de ve Kur’an da onlar için cennet, vaat edilmiş olan bir haktır. Allah dan daha çok vaadini yerine getiren kim vardır. O halde, Allah la yaptığınız alış veriş için sevinin. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. (Müminler;) Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (Allah’ın hoşnut olacağı bir iş için) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır ve (işte bu) müminleri müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Bir peygamber ve inananlar için, yakın akrabaları da olsa, inandığı ve yaptıklarından dolayı, onların cehenneme girecekleri kesin ve açıkça belli olduktan sonra, onlar için Rablerinden bağışlanma dilemeleri mümkün değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. İbrahim babası için, ona daha önce "Senin için Rabbim den bağışlanmanı dileyeceğim" diye söz verdiğinden, bağışlanmasını diledi. Ancak babasının kesinlikle Allah’ın düşmanı olduğu açığa çıktığında, artık ondan uzaklaştı. İbrahim çok ince ve yumuşak huylu birisi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Allah bir topluma doğru yolu gösterdikten sonra, onların açıkça sakınıp korunmaları gereken şeyleri bildirmedikçe, asla o toplumu saptırmaz. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Allah, göklerde ve yerde olanların kendisine ait olduğu tek İlah dır. Hayat verip yaşatanda O dur, öldürende O dur. Sizin için ondan başka ne bir koruyanınız, nede bir yardımcınız vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Allah, peygamberin, Allah için hicret edenlerin ve zor anlarında onlardan bir gurubunun neredeyse kalplerinin kayacağ, Allah’ın elçisine tabi olmuş ensar’ın da tövbelerini de kabul etti. Sonra da onlara (ensara) azap etmekten vaz geçti. Çünkü O, onlara çok şefkatli ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. İhtilaf eden üç gurubun (Allah tövbelerini de kabul etti). Savaş esnasında yer yüzü bütün genişliğine rağmen onların üzerine dar gelmişti ve canlar iyice daralmış, yalnızca Allah dan başka sığınacak yer kalmadığını öğrenmişlerdi. Sonra Allah, onların içlerine düşen sıkıntıdan dolayı yaptıkları tövbelerini kabul etti. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Ey İman edenler Allah dan korunun ve doğru iş yapanlarla beraber olun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Medine halkı ve onların yakın çevresinde yaşayan bedevi Araplar için, Allah’ın elçisinin gerisinde kalmaları ve kendi nefislerini Allah elçisinin önünde tutup gözetmeleri doğru değildir. Onlar için Allah yolunda savaşırken başlarına gelen susuzluk, yorgunluk ve açlık da olsa durum aynı. Düşmanı öfkelendirecek bir adım atsalar ve düşmana karşı bir başarı da elde etseler dahi, Allah’ın elçisinin önüne geçip nefislerini gözetmezler. Ancak işlemiş oldukları veya yaptıkları bu doğru işler, kendilerinin hanesine elbetteki yazılmıştır. Allah iyi ve güzel davranışlarda bulunanların yaptıklarını zayi etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Allah için, az veya çok, ne kadar harcarlarsa harcasınlar ve ne kadar yol kat ederlerse etsinler, Allah, yaptıklarının daha güzeli ile karşılayıp, mükafat vermesi için, hepsi onların lehine yazılmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. İnananların hepsinin birden savaş için çıkmalarına gerek yoktur. Onlardan herkesin savaşa gitmeyip, içlerinden bir gurubun Allah’ın dinini iyi ve doğru anlayıp (eğitimini yaparak), savaştan dönenleri uyarmaları gerekir ki, uyarıyı belki dikkate alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ey iman edenler! Sizi kendi kontrolları altına almak isteyen inkârcılarla savaşın ki, sizi sert ve haşin bulsunlar. Bilin ki Allah korunanları en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Her ne zaman yeni bir sure indirilse münafıklardan bazıları (alaylı bir şekilde): "Bu sure hanginizin imanını artırdı?" diye sorarlar. Gerçek şu ki, o sure inananların imanını artırmış (kuvvetlendirmiştir) ve onlar (her inen vahiyle sevinip) müjdeleşirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. İnen sureler, ancak kalplerinde hastalık bulunanların hastalıklarına hastalık katar ve bu inkar etmiş halleriyle ölüp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Onlar başlarına gelenleri görmüyorlar mı? Her yıl, bir veya iki defe akıllarını başlarına getirecek belalarla deneniyorlar. Fakat bunlardan sonra Allah’a yönelip, ne tövbe ediyorlar, nede düşünüp ders alıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Ne vakit bir sure indirilse birbirlerine bakıyorlar. "Sizi herhangi birisi görüyor mu?" diyerek çekip giderler. Allah onların kalplerini, bu inen sureleri anlamaktan uzaklaştırıyor, çünkü onlar anlamak istemeyen bir topluluk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Kendi içinizden değerli bir Elçi size geldi. Çektiğiniz sıkıntılar ona ağır gelir ve inananlara karşı çok düşkün, şefkatli ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Eğer (İnananlara bu derece düşkün olan bu elçiden) yüz çevirirlerse, onlara deki "Kendisinden başka ilah olmayan Allah bana yeter. Ben güvenip, O na teslim oldum. Büyük arşın sahibi de O dur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster