1. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının; çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu gördüğünüz gün, her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah’ın azabı pek şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanların kimi, Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve hiçbir faydası olmayan her şeytanın peşine düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onun (şeytan) hakkında şöyle yazılmıştır: "Kim onu veli edinirse, şüphesiz o (şeytan) onu şaşırtıp saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey insanlar! Eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, şüphesiz size (kudretimizi) açıkça göstermek için biz sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra pıhtılaşmış kandan (embriyo), sonra yaratış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık. Dilediğimizi, adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde karar kılarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da erginlik çağına erişmeniz için (sizi büyütüyoruz). Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de bildikten sonra hiç bir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en rezil çağına geri çevrilmektedir. Yeryüzünü de kupkuru ölü gibi görürsün, fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her çiftten iç açıcı (bitkiler) bitirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar şüphesiz Allah’ın hak olduğundan, muhakkak ölüleri dirilttiğinden ve hakikaten her şeye kadir olmasındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Elbette kıyamet hiç şüphesiz yaklaşarak gelmektedir ve gerçekten de Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsanlardan kimi, hiç bir bilgisi, hidayetçisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah’ın yolundan saptırmak amacıyla yanını bükerek (büyüklük taslayarak bunu yapar); dünyada onun için aşağılanma vardır, kıyamet günü de ona yakıcı azabı tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Ey insan!) Bu, senin ellerinin önden takdim ettikleridir. Şüphesiz Allah, kullar için zulmedici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanlardan kimi de Allah’a kıyıdan kıyıya ibadet eder; eğer kendisine bir hayır dokunursa, bununla yatışır ve eğer kendisine imtihan amaçlı bir sıkıntı isabet edecek olursa, yüzü üstü dönüverir. Dünyada da ahirette de hüsrana uğramıştır. İşte apaçık hüsran budur, bu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’tan başka, kendisine ne zararı dokunan, ne yararı olan şeylere yakarır. İşte bu, en derin bir sapıklıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Ya da) Zararı, yararından daha yakın olana yakarır; O (yalvardığı), ne kötü mevla ve ne kötü yoldaştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Şüphesiz Allah, her istediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim, Allah’ın ona (Peygamber’e), dünyada ve ahirette kesin olarak yardım etmeyeceğini sanıyorsa göğe bir ip uzatsın, sonra (bu iple kendini asarak nefesini) kesiversin de bir bakıversin, kurduğu düzen, onun öfkesini giderebilecek mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İşte biz onu (Kur’an’ı) apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah, dilediğini hidayete yöneltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gerçekten iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Mecusiler ve şirk koşanlar; şüphesiz Allah, kıyamet günü (hüküm vererek) aralarını ayıracaktır. Doğrusu Allah, her şeyin üzerinde şahit olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görmedin mi ki, Gerçekten göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah’a secde etmektedirler. Birçoğu üzerinde de azap hak olmuştur. Allah kimi aşağılık kılarsa, artık onun için bir yüceltici yoktur. Hiç şüphesiz Allah, dilediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şu iki hasım grup (müminler ve küfre sapanlar), Rableri hakkında çatıştılar. Artık (iki gruptan) kâfirler (var ya), onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir, başları üstünden de kaynar su dökülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bununla karınları içinde olanlar ve derileri eritilmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar için demirden balyozlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Istıraptan dolayı oradan (ateşten) her çıkmak istediklerinde, oraya geri çevrilirler ve (onlara,) "Yakıcı azabı tadın" (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hiç şüphesiz Allah, (rableri hakkında çatışan iki gruptan) iman edenleri ve salih amellerde bulunanları ise altından ırmaklar akan cennetlere sokar, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler ve oradaki elbiseleri de ipektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar, sözün en güzeline hidayet edilmişlerdir ve övülen Allah’ın yoluna hidayete erdirilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Muhakkak ki o küfre sapanlara, Allah’ın yolundan, yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılınan Mescidi Haram’dan alıkoyanlara ve de orada zulüm ile haktan sapmaya yeltenenlere, elim bir azaptan tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hani biz İbrahim’e, evin (Kâbe’nin) yerini belirtip hazırladığımız zaman, "Bana hiç bir şeyi ortak koşma ve yolcular, yerliler ve rükû ederek secdeye varanlar için evimi temiz tut (diye emretmiştik)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya gerekse uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Hacca gelsinler de) Böylece kendileri için bir takım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve eski evi (Kâbe’yi) tavaf etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte böyle; kim Allah’ın hürmetli kıldıklarını yüceltirse, Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size okunanların dışında kalan hayvanlar size helâl kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının ve yalan söz söylemekten şiddetle sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hiçbir şeyi O’na ortak koşmadan Allah’a yönelen kimseler olun. Kim Allah’a ortak koşarsa sanki gökten yere düşmüş de kuşlara yem olmuş ya da rüzgâr tarafından sürüklenerek ıssız bir köşeye atılmış gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte böyle; kim Allah’ın şiarlarını (nişanelerini) yüceltirse, şüphesiz bu, kalplerin takvasındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlarda (kurbanlık hayvanlarda) sizin için adı konulmuş bir süreye (Mekke’ye varıncaya) kadar yararlar vardır. Sonra onların varacakları (kesim) yerleri, Beyti Atik’tir (Kâbe’dir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz her ümmet için, O’nun kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar diye, bir ibadet yeri kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır, artık yalnızca O’na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperenler, kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İri cüsseli develeri de size Allah’ın işaretlerinden kıldık, sizler için onlarda bir hayır vardır. Öyleyse onlar saf tutmuşçasına ayakta durup boğazlanırken, Allah’ın adını anın; yanları üzerine yattıkları zaman da onlardan yiyin, kanaatkâra ve isteyene yedirin. Onlara sizin için işte böyle boyun eğdirdik. Umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah’a ulaşmaz, ancak O’na sizden takva ulaşır. O’nun size hidayet vermesine karşılık Allah’ı ululamanız için onlara boyun eğdirmiştir. İhsan sahiplerine müjde ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hiç şüphesiz Allah, iman edenleri savunur. Gerçekten Allah, hain ve nankör olan kimseyi sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kendileriyle savaşılanlara (müminlere), zulme uğramış olmaları sebebiyle, (savaş için) izin verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar sadece, "Rabbimiz Allah’tır" demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarılan kimselerdir. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmıyla bir kısmını defetmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın isminin çokça anıldığı mescitler, muhakkak yerle bir edilirdi. Allah kendine (dinine) yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onları yeryüzünde yerleştirip iktidar sahibi kılacak olursak; dosdoğru namazı kılan, zekâtı veren, uygun olanı emreden ve kötü olandan sakındıran kimselerdir. Bütün işlerin sonu Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Eğer kavmin seni yalanlarlarsa, onlardan önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleri de kendilerine gelen elçileri yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İbrahim’in kavmi ve Lut’un kavmi de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Medyen halkı da (yalanlamıştı). Musa da yalanlanmıştı. Böylelikle ben, o küfre sapanlara bir süre tanıdım, sonra onları yakalayıverdim. Nasılmış benim azabım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Halkı) Zulmediyorken yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır ki, şimdi içi boş binaları öylece ayakta durmakta; terkedilmiş kuyuları ve yüksek sarayları (da sahipsiz bulunmaktadır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki böylece onların kendisiyle düşünecek kalpleri ve kendisiyle işitebilecek kulakları oluversin? Çünkü şüphesiz gözler kör olmaz; lâkin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, vaadine kesin olarak muhalefet etmez. Şüphesiz senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Nice ülkeler vardır ki (halkı) zulmedici olduğu halde ben ona bir süre tanıdım, sonra da kıskıvrak yakalayıverdim ve dönüş yalnızca banadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: "Ey insanlar! Gerçekten ben sizin için yalnızca apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O halde iman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), onlar için bir bağışlanma (mağfiret) ve yüce bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar (var ya), onlar da alevli ateşin yarenleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Biz senden önce hiç bir resul ve nebi göndermedik ki, o (dinini egemen kılmayı) temenni ettiği zaman, şeytan, onun bu arzusuna (engel olmak için küfre sapanlara) telkinde bulunmamış olsun. Ama Allah, şeytanın telkin ettiği şeyleri giderir, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırıp pekiştirir. Allah, gerçekten bilendir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (Amaç,) Şeytanın telkin ettiği şeyleri, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri kaskatı bulunanlara bir imtihan aracı kılmaktır. Hiç şüphesiz zalimler, (hakikatten) derin bir ayrılık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bu, kendilerine ilim verilenlerin, Kur’an’ın senin Rabbinden bir gerçek olduğunu bilip de ona inanmaları ve kalplerinin onunla yatışması içindir. Allah iman edenleri şüphesiz hidayete eriştirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Küfre sapanlar, kendilerine o saat ansızın gelinceye yahut da (kendileri için hayır açısından) kısır bir günün azabı ininceye kadar onun (Kur’an) hakkında hep şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Mülk, o gün yalnızca Allah’ındır. O, aralarında hükmedecektir. Artık iman edip salih amellerde bulunanlar, nimetlerle donatılmış cennetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlar (var ya), artık onlar için de aşağılatıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenler (var ya), Allah elbette onlara güzel bir rızık verecektir. Hiç şüphe yok Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onları, kendisinden gerçekten hoşnut kalacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah, bilendir, hilim sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İşte böyle; kim kendine haksızlık yapanlara gördüğü haksızlık kadar karşılık verdikten sonra saldırıya uğrarsa, Allah kendisine kesinlikle yardım eder. Hiç şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, affedicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Böylece (Allah, haksızlığa uğrayana yardım edeceğine ve buna kadir bulunduğuna delil olarak) Allah, geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü de gecenin içine girdirir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu (sonsuz güç) Allah’ın, hakkın ta kendisi olduğu sebebiyledir. O’nun dışında onların kendilerine tapmakta oldukları ise, şüphesiz batılın ta kendisidir. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Görmedin mi Allah, gökten su indirdi de böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Allah, en ince işlerin içini bilendir, her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Göklerde ve yerde her ne varsa O’nundur. Şüphesiz Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah’ın yerde olanları ve emriyle denizlerde yürüyen gemileri buyruğunuz altına vermiş olduğunu ve izni olmaksızın yere düşmemesi için göğü O’nun tuttuğunu görmez misin? Doğrusu Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sizi diri tutacak, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan O’dur. Gerçekten insan pek nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Biz her ümmete bir ibadet tarzı kıldık, onlar bu tarz üzere ibadet etmektedirler. Öyleyse, bu işte (din hususunda) seninle çekişmesinler. Sen, Rabbine çağır. Şüphesiz sen dosdoğru bir hidayet üzeresin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Eğer seninle mücadeleye girişirlerse de ki: "Allah, yapmakta olduklarınızı daha iyi bilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Allah, kıyamet günü, kendisinde ihtilaf etmekte olduğunuz şey hakkında aranızda hükmedecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Allah’ın, gökte ve yerde olanların hepsini bilmekte olduğunu bilmiyor musun? Gerçekten bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphesiz bu, Allah için pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlar, Allah’ı bırakıp da (Allah’ın) kendisine ispatlayıcı bir delil indirmediği ve haklarında kendilerinin (hiç bir) bilgileri olmayan şeylere tapmaktadırlar. Zulme sapanlar için hiç bir yardımcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlara karşı apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, sen o küfre sapanların yüzlerindeki küfrü tanıyabilirsin. Neredeyse, kendilerine karşı ayetlerimizi okuyanların üzerine çullanıverecekler. De ki: "Size, bundan daha kötü olanını haber vereyim mi? (O) Ateş’tir. Onu Allah küfre sapanlar için vaat etmiştir ve de pek kötü bir dönüş yeridir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ey insanlar! (Size) Bir örnek verildi, şimdi onu dinleyin: Sizin, Allah’ın dışında tapmakta olduklarınız hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. O, önlerindekini de arkalarındakini de bilmektedir. Bütün işler de Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O sizi seçmiş, babanız İbrahim’in de dini olan bu dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur’an’da, peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren O’dur. Artık namaz kılın, zekât verin ve Allah’a sarılın. O sizin mevlanızdır. Öyle ya, O pek de güzel bir mevla ve pek de güzel bir yardımcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster