1. Hâ Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu kitabın indirilmesi, güçlü ve her şeyi en iyi bilen Allah katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lütfu bol olandır. O’ndan başka ilah yoktur. Dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnkar edenlerden başkası Allah’ın ayetleri hakkında mücadeleye girişmez. Ey Muhammed! İnkarcıların memlekette gezip dolaşması seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan önce Nuh kavmi ve onlardan sonra gelen kollar da yalanladı. Her millet, Peygamberlerini yakalamağa yeltendi; Batılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Bu yüzden onları yakaladım. (Bak işte) azabım nasıl oldu?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnkar edenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabb’inin sözü böylece gerçekleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, Rabb’lerini överek tesbih ederler, O’na inanırlar. Mü’minler için: «Rabbimiz! İlmin ve rahmetin her şeyi kapladı. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla; onları cehennem azabından koru» diye bağışlama dilerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. «Rabbimiz! Mü’minleri ve babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine koy; şüphesiz güçlü olan, hakim olan ancak sensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onları kötülüklerden koru! O gün kötülüklerden kimi korursan, ona şüphesiz rahmet etmiş olursun. Bu büyük kurtuluştur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkar edenlere de bağrılır: «Allah’ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Zira siz imana çağrıldığınızda inkar ederdiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Dediler ki: «Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi şu ateşten çıkmak için bize bir yol var mı?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlara «Bu duruma düşmenizin sebebi şudur: Tek Allah’a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz. O’na ortak koşulunca inanırdınız. Artık hüküm yüce ve büyük Allah’ındır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O’dur. Allah’a yönelenden başkası ibret almaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey inananlar! Kafirlerin hoşuna gitmese de siz, dini yalnız Allah’a halis kılarak O’na çağırın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş sahibi, varlıkların en yücesi olan Allah, kavuşma gününü ihtar etmek için kullarından dilediğine emriyle vahyi indirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün onlar meydana çıkarlar; onların hiçbir şeyi Allah’a gizli kalmaz. «Bugün hükümranlık kimindir?» denir. Hepsi «Gücü her şeye yeten tek Allah’ındır» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bugün herkese, kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Doğrusu Allah, hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ey Muhammed! Onları yüreklerin ağıza geleceği, tasadan yutkunacakları yaklaşan Kıyamet günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah gözlerin hainliğini ve gönüllerin gizlediğini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah adaletle hükmeder. O’ndan başka çağırdıkları tanrılar ise, hiçbir şeye hükmedemezler. Çünkü işiten, gören yalnız Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce gelenlerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Fakat Allah, onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah’ın azabından koruyan da olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çünkü onlar öyle kimselerdir ki, elçileri onlara açık belgeler getirdiği halde kabul etmemişlerdi. Bu yüzden Allah onları yakaladı. Zira O üstündür, cezası çetin olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun biz Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık yetki ile gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Firavun’a, Haman’a ve Karun’a gönderdik. «Bu yalancı bir büyücüdür» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Musa, onlara katımızdan hakkı getirince: «Onunla beraber inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın!» dediler. Fakat kafirlerin tuzağı hep boşa çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Firavun: «Ben bırakın da Musa’yı öldüreyim. O Rabb’ine yalvaradursun. Onun sizin dininizi değiştireceğinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum.» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Musa dedi: Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Firavun ailesinden olup da, inandığını gizleyen bir adam dedi ki: «Rabb’im Allah’tır diyen bir adamı mı öldüreceksiniz? Oysa size Rabb’inizden belgeler gelmiştir. Eğer yalancı ise yalanı kendinedir; eğer doğru sözlü ise, sizi tehdit ettiklerinin bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz Allah aşırı giden, yalancı kimseyi doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey kavmim! Bugün memlekette hükümranlık sizindir. Buraya siz hakimsiniz. Ancak Allah’ın baskını bize çatınca, O’na karşı bize kim yardım eder?» Firavun: «Ben size kendi görüşümden başkasını söylemiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnanan adam dedi ki: «Ey kavmim, ben üzerinize önceki toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Nuh kavminin, Ad ve Semud’un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi bir durumla karşılaşmanızdan korkuyorum. Allah kullara zulmetmek istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey kavmim, sizin için insanların korku ve dehşetten bağırıp birbirlerinden yardım isteyecekleri o çağırma gününden korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Arkanıza dönüp kaçacağın gün Allah’a karşı sizi koruyan bulunmaz. Allah kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Daha önce Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Onun getirdiklerinden de kuşkulanıp duruyordunuz. Nihayet o ölünce: «Allah ondan sonra peygamber göndermez» dediniz. İşte Allah, aşırı giden, şüpheci kimseleri böyle saptırır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunlar, Allah’ın ayetleri üzerinde kendilerine gelmiş bir delil bulunmadan tartışırlar. Bu Allah katında da, inananların yanında da öfkeyi artırır. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini bundan dolayı mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. «Firavun dedi: Ey Haman, bana yüksek bir kule yap ki o sebeplere (yollara) erişeyim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin yollarına erişeyim de Musa’nın tanrısına çıkıp bakayım. Çünkü ben onu (Musa’yı, peygamberlik davasında) yalancı sanıyorum. Böylece yaptığı kötü iş, Firavuna süslü gösterildi ve o yoldan çıkarıldı. Firavun’un tuzağı tamamen boşa çıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İnanan adam dedi ki: «Ey kavmim! Bana uyun, sizi doğru yola götüreyim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ey kavmim! Bu dünya hayatı kısa bir geçimdir. Ahiret ise ebedi olarak durulacak yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kim bir kötülük işlerse onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, inanarak yararlı iş yaparsa, cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızıklar verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey kavmim! Neden ben sizi kurtuluşa çağırdığım halde siz beni ateşe çağırıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Siz beni Allah’ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi O’na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise, güçlü olan, çok bağışlayan Allah’a çağırıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sizin beni davet ettiğiniz şeyin ne dünyada, ne de ahirette hiçbir davet yetkisi yoktur. Gerçekte dönüşümüz Allah’adır. Aşırı gidenlere gelince, işte onlar ateş ehlidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kulları görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah o adamı, kurmak istedikleri tuzaktan korudu. Kötü azab, Firavun’un adamlarını sardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün: "Firavun’un adamlarını azabın en ağırına sokun!" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırken, zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara dediler ki: «Biz size uymuştuk. Şimdi siz şu ateşin ufak bir parçasını bizden savabilir misiniz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Büyüklük taslıyanlar: «Doğrusu hepimiz de onun içindeyiz. Allah kulları arasında şüphesiz hüküm vermiştir.» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ateştekiler, cehennemin bekçilerine dediler ki: «Ne olur Rabbinize dua edin de hiç değilse bir gün, bizden azabı biraz hafifletsin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bekçiler dediler ki: «Peygamberleriniz size açık kanıtlar getirmezler miydi?» «Evet getirirlerdi» dediler. Bekçiler: «Öyleyse yalvarıp durun. Nankörlerin yalvarması hep çıkmazdadır» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Elbette biz, peygamberlerimize ve inananlara dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O gün zalimlere, özür beyan etmeleri fayda vermez, lanet onlaradır. Yurdun kötüsü de onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Andolsun! Biz Musa’ya hidayet verdik ve İsrailoğullarına o Kitab’ı miras kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ey Muhammed! Sabret, Allah’ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Suçunun bağışlanmasını dile. Rabbini akşam sabah överek tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah’ın ayetleri üzerinde kendilerine gelen bir delil olmadan tartışanların gönüllerinde, ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah’a sığın. O şüphesiz işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Körle gören bir olmaz. İnanan ve iyi işler yapanlarla, kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Rabbiniz buyurdu ki: «Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler, aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah O’dur ki, geceyi içinde istirahat etmeniz için (serin ve karanlık) gündüzü de işinizi görmeniz için aydınlık yaptı. Şüphesiz Allah, insanlara lütufkârdır fakat insanların çoğu şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte her şeyin yaratıcısı Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka ilah yoktur. Nasıl da aldatılıp döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’ın ayetlerini bile bile inkar edenler böylece döndürülüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sizin için yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de, şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah’tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O diridir. O’ndan başka ilah yoktur. Dini yalnız O’na has kılarak O’na yalvarın. Övgü, alemlerin rabbi Allah içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ey Muhammed! De ki: «Sizin, Allah’ı bırakıp da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kılınmıştır. Zira bana Rabbimden belgeler gelmiştir. Ben, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra kan pıhtısından yaratan; sonra erginlik çağına ulaşmanız, sonra da yaşlanmanız için sizi yaşatan O’dur. Kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirlenmiş süreye ulaşırsınız. Belki artık düşünürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Yaşatan ve öldüren O’dur. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece «ol» der o da olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Allah’ın ayetleri hakkında tartışanların nasıl Hak’tan çevrildiklerini görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. O, Kitab’ı duyurulması için elçilerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar, yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sürükleneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kaynar suda sonra da ateşte yakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sonra onlara denilecektir: «Ortak koştuklarınız nerede? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah’tan başka taptıklarınız?» Dediler ki: «Bizden uzaklaşıp kayboldular; hayır, meğer biz önceden hiçbir şeye tapmamışız. (Taptıklarımız hiçbir şey değilmiş).» İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bu durum sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Cehennemin kapılarından, girin orada ebedi kalacaksınız. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ey Muhammed! Sabret, şüphesiz Allah’ın verdiği söz gerçektir. Onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni öldürürüz, nasıl olsa onların dönüşü Bize’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun, biz senden önce de Peygamberler gönderdik. Onlardan kiminin hayatını sana anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir elçi, Allah’ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah’ın emri geldiği zaman hak yerine getirilir ve işte o zaman Allah’ın ayetlerini boşa çıkarmağa çalışanlar, hüsrana uğrarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Binek olarak kullanmanız ve yemeniz için hayvanları sizin için yaratan Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onlardan sizin için daha nice faydalar vardır, gönüllerinizdeki arzulara, onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üstünde taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah’ın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden daha çok, daha kuvvetli, yeryüzünde bıraktıkları eserler, daha sağlam olan, öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmezler mi? Kazandıkları, onlara bir fayda vermemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Peygamberleri, onlara belgelerle gelince, kendilerinden olan bilgiden gururlandılar da, alaya aldıkları şey kendilerini salıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ne zaman ki, şiddetli azabımızı gördüler: «Tek Allah’a inandık ve O’na ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik.» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Fakat şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine bir fayda sağlamadı. Allah’ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o zaman kafirler ziyana uğramışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster