1. Hâ mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu Kitabın indirilişi, aziz (dâimâ gâlib) ve alim (herşeyi en iyi bilen) Allâh tarafındandır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Günâhı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azâbı çetin olan, lutuf sâhibi (Allâh tarafından). O’ndan başka tanrı yoktur, dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnkâr edenlerden başkası, Allâh’ın âyetleri hakkında mücâdele etmez. Onların (öyle) şehirlerde dolaşmaları, seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan önce Nûh kavmi ve onlardan sonra gelen kollar da yalanladı. Her millet, elçisini yakalamağa yeltendi; hakkı gidermek için boş şeyler ileri sürerek tartıştılar. Bu yüzden onları yakaladım. (Bak işte) Azâbım nasıl oldu?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Böylece Rabbinin inkâr edenler hakkındaki "Onlar ateş halkıdır" sözü yerini bulmuş oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, Rablerini överek tesbih ederler. O’na inanırlar ve mü’minler için (şöyle) mağfiret dilerler: "Rabbimiz, Sen rahmet ve bilgi bakımından her şeyi kapladın. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azâbından koru!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Rabbimiz, onları ve babalarından, eşlerinden, çocuklarından iyi olan kimseleri onlara söz verdiğin Adn cennetlerine sok. Şüphesiz, üstün olan, hüküm ve hikmet sâhibi olan sensin sen!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Onları kötülüklerden koru. O gün Sen, kimi kötülüklerden korursan ona acımışsındır. İşte o büyük başarı budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkâr edenlere de bağırılır: "Allâh’ın (size) kızması, sizin kendi kendinize kızmanızdan daha büyüktür. Zira siz imânâ çağrılırdınız da inkâr ederdiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Dediler ki: "Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Günâhlarımızı itiraf ettik. Şimdi (şu ateşten) çıkmak için (bize) bir yol var mı (acaba)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Şöyle cevap verilir): Bu (duruma düşmeniz)in sebebi şudur: Tek Allah’a çağrıldığınız zaman inkâr ederdiniz. O’na ortak koşulunca inanırdınız. Artık hüküm yüce ve büyük Allâh’a âittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O’dur ki, size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor, (rızkın sebebi olan yağmur, güneş ve hava veriyor). Ancak (O’na) yönelen öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kâfirlerin hoşuna gitmesede siz, dini yalnız Allah’a hâlis kılarak O’na çağırın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (O,) Dereceleri yükselten; Arş’ın sâhibi (Allâh), buluşma gününe karşı uyarmak için, emrinden olan ruhu, kullarından dilediğine indirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün onlar, ortaya çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. (Ve sorulur onlara): "Bugün mülk kimindir? O tek ve kahhâr olan Allâh’ın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bugün her can, kazandığıyla cezâlanır. Bugün zulüm yoktur. Allâh, hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onları yaklaşan güne karşı uyar. Zira (o gün) yürekler, (korkudan âdetâ yerinden sökülüp) gırtlaklara dayanmıştır; (kederlerini) yutkunur dururlar. Zâlimlerin ne bir dostu, ne de sözü tutulur bir aracıları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Allâh) gözlerin hâin (bakışlar)ını ve göğüslerin gizlediği düşünceleri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allâh, hak ile hükmeder. O’ndan başka yalvardıkları (tanrılar) ise hiçbir hüküm veremezler. Çünkü işiten, gören yalnız Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Onlar) Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce gelenlerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Fakat Allâh, onları günâhları yüzünden yakaladı. Onları Allâh’a karşı koruyan olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çünkü onlar (öyle kimselerdi ki) elçileri onlara açık kanıtlar getirirdi ama kabul etmezlerdi. Bu yüzden Allâh onları yakaladı. Zira O güçlüdür, cezâsı çetin olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun biz Mûsâ’yı âyetlerimizle ve apaçık bir yetki ile gönderdik: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Fir’avn’e, Hâmân’a ve Kârûn’a. "(Bu,) Yalancı bir büyücüdür." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Mûsâ,) Onlara katımızdan hakkı getirince: "Onunla beraber inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın!" dediler. Fakat kâfirlerin tuzağı hep boşa çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Fir’avn dedi: "Bırakın Mûsâ’yı öldüreyim de, Rabbine yalvarsın (bakalım O, Mûsâ’yı kurtaracak mı?) Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesâd çıkaracağından korkuyorum" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Mûsâ dedi: "Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz(olan Allâh)a sığındım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Fir’avn âilesinden imanını gizleyen mü’min bir adam (şöyle) dedi: "Rabbim Allah’tır dediği için bir adamı öldürüyor musunuz? Oysa o size Rabbinizden kanıtlar getirmiştir. Eğer yalancı ise yalanı kendi zararınadır. Ve eğer doğru söylüyorsa, size va’dettiklerinin bir kısmı başınıza gelir. Şüphesiz Allâh aşırı giden, yalancı kimseyi doğru yola iletmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ey kavmim, bugün mülk sizindir; buraya siz hâkimsiniz. Eğer bize (Allâh’ın hışmı) gelirse kim bizi ondan kurtarır?" Fir’avn dedi: "Ben size yalnız (doğru) gördüğümü gösteriyorum ve ben sizi ancak doğru yola götürüyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnanan adam dedi ki: "Ey kavmim, ben üzerinize önceki toplulukların günü gibi bir günün gelmesinden korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Nûh kavminin, ’Âd ve Semûd’un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi (bir durumla karşılaşmanızdan kaygı duyuyorum). Allâh kullara zulmetmek istemez, (günâhsız kimselere cezâ vermez). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey kavmim, sizin için o (Yüce Divâna) çağırma (yahut feryâd etme) gününden korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O gün arkanızı dönüp kaç(mak ist)ersiniz ama sizi Allâh(ın azâbın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allâh kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Daha önce Yûsuf da size açık kanıtlar getirmişti. Onun getirdiklerinden de kuşkulanıp duruyordunuz. Nihâyet o ölünce: ’Allâh ondan sonra elçi göndermez,’ dediniz. İşte Allâh, aşırı giden, şüpheci kimseleri böyle saptırır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar ki kendilerine gelmiş bir delil olmadan Allâh’ın âyetleri hakkında tartışırlar. (Bu hareketleri) Gerek Allâh yanında, gerek inananlar yanında (onlara karşı) ne büyük bir kızgınlık (doğurur)! İşte Allâh, her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Fir’avn dedi: "Ey Hâmân, bana yüksek bir kule yap da o sebeplere (yollara) erişeyim:" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "(Yani) Göklerin yollarına (erişeyim) de çıkıp Mûsâ’nın tanrısına bakayım. Çünkü ben Mûsâ’yı, yalancı sanıyorum." Böylece yaptığı kötü iş, Fir’avn’a süslü gösterildi ve (o), yoldan çıkarıldı. Fir’avn’ın tuzağı, tamamen boşa çıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İnanan (adam) dedi ki: "Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Ey kavmim, bu dünyâ hayâtı (kısa) bir geçinmedir. Âhiret ise ebedi olarak durulacak yerdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Kim bir kötülük yaparsa sadece onun (yaptığı kötülük) kadar cezâlanır, ama erkek ve kadından her kim inanarak faydalı bir iş yaparsa onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Ey kavmim, neden ben sizi kurtuluşa çağırdığım halde siz beni ateşe çağırıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "Siz beni, Allah’a nankörlük etmeğe ve bilmediğim şeyleri O’na ortak koşmağa çağırıyorsunuz; bense sizi O aziz ve çok bağışlayana çağırıyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Sizin beni çağırdığınız şeye kesinlikle ne dünyâda, ne de âhirette du’â edilemez (onlar kendilerine yapılan du’âyı duymazlar ve ona cevap veremezler). Bizim dönüşümüz Allah’adır. Aşırı gidenler, işte onlar ateş halkıdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a bırakıyorum. Şüphesiz Allâh, kulları görür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allâh onu, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu ve Fir’avn âilesini, azâbın en kötüsü kuşattı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ateş! Sabah akşam ona sunulurlar. Kıyâmet koptuğu gün de: "Fir’avn âilesini azâbın en çetinine sokun!" (denilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara dediler ki: "Biz size uymuştuk. Şimdi siz, şu ateşin ufak bir parçasını bizden savabilir misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Büyüklük taslayanlar da dediler ki: "Hepimiz de onun içindeyiz. Allâh kulları arasında (böyle) hüküm verdi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ateştekiler, cehennemin bekçilerine dediler ki: "Rabbinize du’â edin de hiç değilse bir gün, bizden azâbı biraz hafifletsin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (Bekçiler) Dediler: "Elçileriniz size açık kanıtlar getirmezler miydi?" "Evet (getirirlerdi) dediler. (Bekçiler:) "Öyle ise yalvar(ıp dur)un. Nankörlerin yalvarması hep çıkmazdadır." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Elbette biz elçilerimize ve inananlara hem dünyâ hayâtında hem, şâhidlerin (şâhidliğe) duracakları günde yardım ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O gün zâlimlere, ma’zeretleri fayda vermez. Onlar için la’net ve yurt(lar)ın en kötüsü vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Andolsun biz Mûsâ’ya hidâyet verdik ve İsrâiloğullarına o Kitabı mirâs kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (O,) sağduyu sâhiplerine bir yol gösterici ve öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sabret, Allâh’ın va’di mutlaka gerçektir. Günâhına da istiğfar et ve akşam sabah Rabbini övgü ile an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadan Allâh’ın âyetleri hakkında tartışanlar var ya, onların göğüslerinde, (hiçbir zaman) erişemeyecekleri bir büyüklük taslamaktan başka bir şey yoktur. Sen Allah’a sığın, çünkü işiten, gören O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan çok daha zordur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Körle gören bir olmaz. İnanan ve iyi işler yapanlarla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (Duruşma) sâ’at(i) mutlaka gelecektir. Bunda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Rabbiniz buyurdu ki: "Bana du’â edin, du’ânızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeğe tenezzül etmeyenler, aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allâh O’dur ki size geceyi, içinde istirahat etmeniz için (serin ve karanlık); gündüzü de (işinizi) görmeniz için aydınlık yaptı. Şüphesiz Allâh, insanlara lutufkârdır; fakat insanların çoğu şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte herşeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allâh budur. O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl da (O’nu birlemekten) çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte Allâh’ın âyetlerini kasden inkâr edenler de (haktan) böyle çevriliyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Allâh O’dur ki arzı size durulacak yer, göğü de binâ yaptı; sizi şekillendirdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Ve sizi güzel rızıklarla besledi. İşte Rabbiniz Allâh budur. Bütün âlemleri yaratan Allâh, ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O diridir, O’ndan başka tanrı yoktur. Dini yalnız kendisine hâlis kılarak O’na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. De ki: "Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah’tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men olundum ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O’dur ki (önce) sizi topraktan, sonra nutfe (sperm)den, sonra alaka (embriyo)dan yarattı. Sonra sizi çocuk olarak (annelerinizin karnından) çıkarıyor. Sonra güçlü çağınıza eresiniz, sonra da ihtiyarlar olasınız diye sizi yaşatıyor. İçinizden kimi de daha önce öldürülüyor. Belli süreye erişmeniz ve aklınızı kullan(ıp Allâh’ın bundaki hikmetlerini anla)manız için (böyle yapıyor). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Yaşatan ve öldüren O’dur. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece "ol!" der, o da olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Baksana, Allâh’ın âyetleri hakkında tartışanlar, nasıl (Hak’tan) çevriliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. O, Kitabı ve elçilerimizi gönderdiğimiz mesajı yalanlayanlar, yakında bileceklerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kaynar su içinde. Sonra da ateşte yakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sonra onlara denilecektir: "Ortak koştuklarınız nerede? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah’tan başka (taptıklarınız)?" Diyecekler ki: "Bizden (uzaklaşıp) kayboldular; hayır, meğer biz önceden hiçbir şeye tapmıyormuşuz, (taptıklarımız hiçbir şey değilmiş)!" İşte Allâh, kâfirleri böyle şaşırtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. "Bu durum, sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve bölürlenmenizden ötürüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. "Cehennemin kapılarından girin, orada ebedi kalacaksınız. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Sabret, Allâh’ın sözü gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını ya sana gösteririz yahut seni daha önce vefat ettiririz. (Sonunda) onlar bize döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun biz, senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir elçi, Allâh’ın izni olmadan bir mu’cize getiremez. Allâh’ın emri geldiği zaman hak yerine getirilir ve işte o zaman (Allâh’ın âyetlerini) boşa çıkarmağa uğraşanlar, hüsrana uğrarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Allah’tır ki kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size hayvanları yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onlarda sizin için (sütleri, derileri, tüyleri gibi daha birçok) faydalar var. Onların üstünde gönüllerinizdeki arzuya erersiniz; onların ve gemilerin üstünde taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (Allâh) Size âyetlerini gösteriyor. Allâh’ın âyetlerinden hangisini inkâr ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Onlar, bunlardan daha çok, daha kuvvetli ve yeryüzündeki eserleri bakımından daha sağlam idiler. Ama kazandıkları, kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Elçileri onlara açık kanıtlar getirince, yanlarında bulunan bilgi ile sevin(ip övün)düler (peygamberlerin getirdikleri bilgiye değer vermediler, onlarla alay ettiler). Sonunda alay edegeldikleri şey, kendilerini kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ne zaman ki hışmımızı gördüler: "Tek Allah’a inandık ve O’na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Fakat hışmımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine bir fayda sağlamadı. Allâh’ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o zaman kâfirler ziyana uğramışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster